O WSB

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedna z nielicznych w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka.

 

Jedną z najważniejszych grup potrzeb człowieka są potrzeby związane z bezpieczeństwem. Wyróżnia je to, że mogą stać się czynnikiem wpływającym na zachowanie człowieka do tego stopnia, że mobilizują wszystkie jego zdolności i możliwości. Wszelkie działania człowieka, który nie czuje się bezpiecznie, są zorientowane na zapewnienie bezpieczeństwa. Potrzeby bezpieczeństwa to potrzeby środowiska psychicznego i emocjonalnego. Obejmują one między innymi takie elementy, jak zapewnienie sobie bezpieczeństwa, zdrowia czy życia wolnego od trosk materialnych, jak również potrzeba stabilności, ochrony, porządku, sprawiedliwości czy wyeliminowania zagrożeń, zapewnienie ciągłości zatrudnienia, odpowiedniego programu świadczeń socjalnych czy emerytalnych. Zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa pozwala na rozwinięcie potrzeby miłości i przynależności, a następnie uznania i samorealizacji.

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dlatego też uczelnia kształci specjalistów w tym zakresie, jednocześnie ukierunkowując swój przedmiot zainteresowań na inne obszary i związane z nimi kierunki studiów, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publicznebezpieczeństwo zdrowotnebezpieczeństwo morskiepsychologiapedagogika czy też zarządzanie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa dostarcza fachowej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających znalezienie i wykonywanie satysfakcjonującej pracy. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku.

NASZE ATUTY

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku na profesjonalną kadrę, wiedzę, praktykę oraz doświadczenie. Eksperci realizujący program studiów,  bieżąca analiza potrzeb rynku i współpraca z pracodawcami pozwalają kształcić specjalistów w trakcie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych w poszukiwanych dziś zawodach.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą i najbardziej wyspecjalizowaną uczelnią w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Studia przygotowują profesjonalistów do podjęcia pracy w służbach mundurowych i innych zawodach, w których ważne jest bezpieczeństwo. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku.

Co nas wyróżnia?

 • szeroka oferta innowacyjnych specjalności;
 • aktywna współpraca z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym;
 • spersonalizowane podejście do potrzeb studentów;
 • atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%;
 • wysokie stypendia naukowe nawet do 1500 zł;
 • zapewnienie wysokich i różnorodnych kwalifikacji zawodowych, które gwarantują dobrą pracę po studiach.

MISJA I WIZJA

Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka m. in. w sferach psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej czy też zdrowotnej oraz ekonomicznej, a także edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w powyższych obszarach. Dzięki temu absolwenci Uczelni dysponują takimi kompetencjami zawodowymi, które czynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy.

Misja realizowana jest poprzez:

 • tworzenie szkoły otwartej i przedsiębiorczej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa w różnych płaszczyznach życia społecznego
  i gospodarczego, aktywnie na nie oddziałując;
 • rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w odniesieniu do społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych realiów życia zawodowego absolwentów;

Proponujemy nowoczesny model kształcenia oparty na:

 • indywidualności – nasi studenci pracują indywidualnie i wielozadaniowo
 • a także współpracy i partnerskich relacjach – współpracujemy ze środowiskiem kultury, sztuki i biznesu.

Nasze cele edukacyjne to:

 • przekaz wiedzy, wyposażanie w umiejętności praktyczne, kształtowanie postaw, integralne, humanistyczne formowanie studentów, by mogli aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu publicznym

HISTORIA

Inicjatywa utworzenia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – pierwszej uczelni w Polsce i jednej z nielicznych w Europie, która kształcić będzie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, profesjonalistów realizujących programy resocjalizacji i promujących bezpieczeństwo oraz integrację europejską spotkała się z dużym zainteresowaniem i poparciem przedstawicieli władz samorządowych, szkół oraz zakładów pracy. Ważnym aspektem, obok praktycznego wymiaru kształcenia w obszarze bezpieczeństwa, były wartości, którymi kieruje się Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa: honor, godność, słowo i odpowiedzialność.

Wpis do rejestru

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniujest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku
 • Pierwszy dzień działalności uczelni to 11 lutego 2005 roku, kiedy to nastąpił wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 316, decyzją DSW-3-4001-05/JG/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Założyciele

 • założycielem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jest Sartoux Mouans Sp. z o.o.
 • wśród grona osób przygotowujących koncepcję kształcenia i wychowania naszej uczelni znaczący udział mieli pracownicy naukowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także oficerowie, kadra dydaktyczno – naukowa Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Bezpieczeństwo kształtuje wizerunek i tworzy historię

Bezpieczeństwo to podstawowy wyznacznik działalności uczelni na każdym szczeblu jej rozwoju i przez wszystkich pracowników. Realizowane jest już na etapie koncepcji i tworzenia programów nauczania. Pod uwagę brane są takie aspekty jak możliwości indywidualnego rozwoju studentów w trakcie studiów i w pracy zawodowej oraz stabilizacja, stąd szeroki zakres specjalności i duży udział praktycznych warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy. Problematyka bezpieczeństwa jest także podstawowym przedmiotem podejmowanych badań naukowych oraz działań doradczych i konsultacyjnych także z aktywnym udziałem studentów.

Ogólny kierunek działalności uczelni to kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Publiczne, Bezpieczeństwo Zdrowotne, Pedagogika, Psychologia oraz Zarządzanie.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy