Regulacje prawne

Gwarancje praw studentów niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów prawa:

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Gwarantuje równość wobec prawa wszystkich obywateli do równego traktowania przez władze publiczne i mówi o tym, iż nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Nadto osobom niepełnosprawnym władze publiczne są zobowiązane udzielać pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji oraz zapewnić powszechny i równy dostęp do wykształcenia.

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 68.

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Art. 69. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

 

Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Celem dokumentu jest pełna integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa we wszystkich obszarach życia zawodowego i społecznego. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych gwarantuje równy status prawny w stosunku do reszty członków społeczeństwa. Treści tego aktu są zgodne z zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, aktami prawa międzynarodowego, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego. Paragraf 2 dokumentu mówi, że zawarte w nim prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych.

W karcie zagwarantowano osobom niepełnosprawnym prawo do:

1)    Dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

2)    Dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny.

3)    Dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną.

4)    Nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej.

5)    Pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

6)    Pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

7)    Zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym.

8)    Życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej.

9)    Posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.

10)  Pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

 

Konwencja z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych – w szczególności art. 1, 2, 24 ust. 4. Celem Konwencji przyjętej przez Narody Zjednoczone w Nowym Jorku jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję 6 września 2012 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Gwarantuje stwarzanie przez Uczelnie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych, zapewnia właściwe warunki realizacji procesu dydaktycznego z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób będących studentami niepełnosprawnymi oraz reguluje warunki i tryb rekrutacji z uwzględnieniem szczególnych potrzeb kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi.

Art. 11. 1. Podstawowymi zadaniami uczelni są:

 6) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:

a) procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,

b) kształceniu,

c) prowadzeniu działalności naukowej;

Art. 89. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021 r. poz. 159).

Art. 93. 4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Art. 365. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na:

6) zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej;

 

Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 


Regulacje prawne obowiązujące w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu:

 

Statut Uczelni określa, że jednym z podstawowych zadań Uczelni jest zgodnie z  paragrafem 5 pkt. 12„stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w kształceniu i procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia”.

Regulamin Studiów od dawna określa ułatwienia, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna np.:

  • paragraf 21 pkt. 6 mówi, że studenci którzy są niepełnosprawni lub pełnią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi mają możliwość studiowania wg indywidulanej organizacji studiów;
  • paragraf 25 pkt. 5  z kolei stwierdza, że:

Student z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076) ma prawo do dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, a w szczególności:1) otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od prowadzących zajęcia – w przypadku studentów niedosłyszących lub głuchych;
2) odbywania zajęć, w miarę możliwości lokalowych Uczelni, na parterze lub w budynku przystosowanym do osób niepełnosprawnych bez konieczności przemieszczania się – w przypadku studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych;
3) nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk – w przypadku studentów niedowidzących albo niewidomych;
4) wyznaczonego stałego miejsca na sali w trakcie trwania zajęć – dotyczy studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych;
5) przyznania asystenta osoby niepełnosprawnej w celu pomocy organizacyjnej w realizacji procesu kształcenia (dotyczy studentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

  • paragraf 40 pkt. 3 i 4 mówi, że na pisemny wniosek:

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie zaliczeń i egzaminów, w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności poprzez: wydłużenie czasu pisania do 50%; zamiany formy; używanie komputera; przygotowanie materiałów egzaminacyjnych (zaliczeniowych) w powiększonej czcionce; kopiowanie foliogramów (prezentacji) studentowi; możliwość zdawania materiałów w mniejszych partiach.

Regulacje prawne:

 

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy