Regulacje prawne

Statut Uczelni określa, że jednym z podstawowych zadań Uczelni jest zgodnie z  paragrafem 5 pkt. 12„stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w kształceniu i procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia”.

Regulamin Studiów od dawna określa ułatwienia, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna np.:

  • paragraf 21 pkt. 6 mówi, że studenci którzy są niepełnosprawni lub pełnią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi mają możliwość studiowania wg indywidulanej organizacji studiów;
  • paragraf 25 pkt. 5  z kolei stwierdza, że:

Student z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076) ma prawo do dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, a w szczególności:1) otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od prowadzących zajęcia – w przypadku studentów niedosłyszących lub głuchych;
2) odbywania zajęć, w miarę możliwości lokalowych Uczelni, na parterze lub w budynku przystosowanym do osób niepełnosprawnych bez konieczności przemieszczania się – w przypadku studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych;
3) nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk – w przypadku studentów niedowidzących albo niewidomych;
4) wyznaczonego stałego miejsca na sali w trakcie trwania zajęć – dotyczy studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych;
5) przyznania asystenta osoby niepełnosprawnej w celu pomocy organizacyjnej w realizacji procesu kształcenia (dotyczy studentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

  • paragraf 40 pkt. 3 i 4 mówi, że na pisemny wniosek:

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie zaliczeń i egzaminów, w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności poprzez: wydłużenie czasu pisania do 50%; zamiany formy; używanie komputera; przygotowanie materiałów egzaminacyjnych (zaliczeniowych) w powiększonej czcionce; kopiowanie foliogramów (prezentacji) studentowi; możliwość zdawania materiałów w mniejszych partiach.

Regulacje prawne:

         zał. nr 1 -Regulamin rozdysponowania dotacji dla niepełnosprawnych

         zał. nr 2 – Wniosek o udzielnie wsparcia studentom

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy