Programy naukowe

INFORMATOR (PDF) – wybrane programy ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

FINANSOWANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza do zapoznania się z prezentacją „Narodowe Centrum Nauki – Finansowanie badań podstawowych”, która została omówiona przez przedstawicieli ww. instytucji podczas warsztatów dla pracowników administracji jednostek naukowych w ramach Dni NCN w Lublinie (10 kwietnia br.). Można w niej odnaleźć niezbędne informacje na temat  sposobu przygotowania wniosku, jego złożenia, oceny, kwestii finansowych (w tym kosztów pośrednich) oraz prawnych.
Zachęcamy do lektury.

Zapraszamy do składania wniosków do programu z DAAD służącego wspieraniu kosztów wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych w latach 2015-2016.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy w ramach niniejszego programu.  W 1999 r. podpisano wspólny program służący wspieraniu współpracy naukowej. Jego celem jest aktywizacja wymiany naukowców realizujących wspólne projekty badawcze.

Termin składania wniosków: do 31.07.2014 – początek realizacji 02.01.2015

I.    Informacje ogólne

Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest pomoc  młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie). We wniosku należy również przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe.

Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki.

Program skierowany jest do nauczycieli akademickich oraz naukowców ze szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Wnioskodawca odpowiada za realizację projektu. Po stronie polskiej wnioskodawcą musi być szkoła wyższa lub inna jednostka naukowa.
DAAD otrzymuje środki finansowe na realizację programu z budżetu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) i przekazuje je wnioskodawcom. Natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) finansuje program w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki. Dlatego też polski koordynator projektu powinien uzgodnić możliwość jego sfinansowania ze swoim przełożonym będącym dysponentem środków finansowych.

Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu (zakres, nowe elementy, cele cząstkowe) w aspekcie współpracy polsko-niemieckiej. Polski wniosek może być przyjęty po warunkiem złożenia równoległego wniosku w Niemczech.We wniosku należy wyraźnie przedstawić  konkretne zadania wykonywane przez partnera polskiego i niemieckiego.

W ramach tego programu wspierane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców, doktorantów, magistrantów (jeżeli praca magisterska jest częścią projektu) w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu wynosi 2 lata. Maksymalny jednorazowy okres pobytu u partnera, który podlega wspieraniu,  to: 1 miesiąc dla naukowców i 2 miesiące  w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów. 
Strona polska pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów w Polsce, a strona niemiecka koszty podróży członków zespołu niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca pokrywa również koszty podróży gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu.

Podstawowe koszty projektu (osobowe, rzeczowe, wyposażenie miejsca pracy, prowadzenie obliczeń itp.) muszą być pokryte z innych źródeł.
Wspieranie projektu w drugim roku jest uzależnione od osiągniętych wyników w pierwszym roku jego realizacji.

Kwota finansowania projektu po stronie polskiej jest ustalana przez jednostkę naukową składającą wniosek, ze środków na dotację statutową lub innych. 

Finansowaniu w ramach tego programu nie podlegają:

 • istniejące już projekty na ten sam temat, finansowane przez innych sponsorów, jeżeli obejmują one wspieranie wymiany osobowej;
 • typowe przedsięwzięcia edukacyjne;
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • współpraca dwustronna, która jest częścią innego multilateralnego przedsięwzięcia, finansowanego z innego źródła;
 • kursy językowe;
 • indywidualne stypendia;
 • dodatkowe koszty projektu jak: czas obliczeń, materiały, dokumentacja, koszty drukowania itd.;
 • koszty wyposażenia miejsca pracy.

Wnioski są kwalifikowane do programu wg następujących kryteriów:

 • jakość projektu (szczególnie jasność celów i metodyka);
 • wartość naukowa projektu (aktualność tematyki i stopień innowacyjności projektu);
 • możliwość realizacji projektu badawczego (w tym szczególnie podstawowe zabezpieczenie finansowe, wcześniejsze przygotowanie i odpowiednie planowanie wzajemnych wizyt;
 • umiejętności członków obu zespołów badawczych;
 • komplementarność pracowników naukowych realizujących wspólne przedsięwzięcie (pod względem metodycznym, merytorycznym, aparaturowym, itd.);
 • odpowiedni udział młodych naukowców;
 • transfer wiedzy między polskimi i niemieckimi naukowcami;
 • użyteczność naukowa i/lub przemysłowa wyników badań bądź wspólne publikacje, które powstaną wskutek realizacji projektu;
 • wartość dodatkowa (zawodowa, instytucjonalna, interdyscyplinarna) powstająca wskutek współpracy z partnerem zagranicznym.

Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu przez DAAD wynosi 7500 euro rocznie.
Wsparcie finansowe DAAD dla nauczycieli akademickich i młodych naukowców po doktoracie wynosi odpowiednio:

 • 82 euro/ dzień  przy pobycie do 22 dni;
 • 1840 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca.

Dla studentów, absolwentów  i doktorantów wsparcie to wynosi odpowiednio:

 • 41 euro/dzień przy pobycie do 22 dni;
 • 1000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca.

Ponowne składanie wniosku w ramach tego programu jest dozwolone tylko w przypadku zgłoszenia nowego tematu badawczego.

II. Termin składania wniosków i procedura zgłoszeń

Termin składania wniosków upływa z dniem 31. 07. 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Niezachowanie tego terminu skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Koordynatorzy (wnioskodawcy) projektów w Polsce i w Niemczech składają równolegle wnioski do poniżej wymienionych instytucji. Wnioski podlegają ocenie niezależnie w Polsce i w Niemczech. W Polsce wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą. Polski wniosek jest rozpatrywany tylko wtedy, gdy partner niemiecki złoży odpowiedni wniosek do DAAD. Każdy wniosek musi zawierać opis całego projektu (nie tylko części polskiej lub niemieckiej). Należy wyraźnie zaznaczyć, które zadania są wykonywane przez stronę polską, a które przez stronę niemiecką. Zawartość merytoryczna obu wniosków musi być jednakowa.

Wniosek powinien być podpisany przez obu partnerów.

Polski wnioskodawca składa wniosek do:
MNiSW – Departament Współpracy Międzynarodowej
Jan Calak
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
telefon: 48 22 5292 372
fax: 48 22 628 97 13
E-Mail: [email protected]
Internet: http/www.mnisw.gov.pl
Zgłoszenie na lata 2015-2016 należy przesłać na formularzu (w 2 egz.)

Polski wnioskodawca po przyjęciu projektu (w dziedzinie nauk podstawowych) do programu wykonawczego może ubiegać się w Narodowym Centrum Nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, o wsparcie finansowe.

Niemiecki wnioskodawca składa wniosek w Niemczech do
DAAD – Referat 323 (Ostmitteleuropa)
Tobias Hill
53175 Bonn
Kennedyallee 50
Telefon: 0049 228/882-490
Telefax: 0049 228/882-9493
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/ppp

gdzie dostępne są formularze dla wnioskodawcy niemieckiego.

Naukowcy zamierzający przyjechać do Polski oraz ci, którzy rozważają rozwijanie własnej kariery za granicą, mogą skorzystać z serwisu www.euraxess.pl. Głównym celem serwisu jest wspomaganie międzynarodowej mobilności naukowców poprzez bezpłatne udzielanie kompletnych i praktycznych informacji oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie pobytu za granicą.

 1. Dwoma głównymi grupami odbiorców, do których adresowany jest serwis są polskie instytucje naukowe i jednostki badawcze goszczące naukowców zagranicznych oraz polscy naukowcy pragnący wzbogacić ścieżkę swojej kariery naukowej o wymiar międzynarodowy.
 2. Polska sieć EURAXESS Services udziela bezpłatnej pomocy w różnych kwestiach prawno-administracyjnych dotyczących wyjazdu z Polski i przyjazdu do polskich jednostek badawczych w związku z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej; zgodnie z zapisami EURAXESS Services Commitment.

Zapraszamy do skontaktowania się z jednym z 10 polskich Centrów Informacji EURAXESS.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o terminach składania wniosków na poszczególne konkursy:

ZOBACZ TAKŻE:

Wydarzenia

kwiecień, 2018

26maralldayBądź bezpieczny!Konkurs, Poznań

21kwialldayKurs przygotowawczy do rekrutacji w PolicjiKurs

24kwialldayPo ślonsku w GliwicachSpotkanie autorskie, Gliwice

25kwialldayV Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNEKONFERENCJA, GIŻYCKO

28kwialldayFestyn bezpieczeństwaFestyn, Poznań

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy