Akademicka Szkoła Policealna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Studenci! Przygotowaliśmy ofertę zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych w Akademickiej Szkole Policealnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Szkoła stwarza Wam możliwość bezpłatnego kształcenia w zawodzie Technik Archiwista,  Technik Bezpieczeństwa i Higieny PracyTechnik Rachunkowości oraz Technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Uwaga NOWOŚĆ! od września 2017 zapraszamy do kształcenia się w zawodzie Technik Ochrony fizycznej osób i mienia.

PROFIL ABSOLWENTÓW

Szkoła stwarza możliwość kształcenia w zawodzie Technik Archiwista, Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Technik Rachunkowości oraz Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. Aktualne dane i prognozy statystyczne wskazują na duże zapotrzebowanie na rynku pracy dla osób z proponowanymi przez nas kwalifikacjami.

Uzyskując tytuł Technika Archiwisty, nabywacie uprawnienia do nadzorowania prac z zakresu podstawowych zadań w archiwum, a także opracowywania i popularyzowania materiałów archiwalnychNauka obejmuje cztery semestry, a zatrudnienie można znaleźć: w archiwach państwowych oraz zakładowych, składnicach akt, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych.

Uzyskanie tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, uprawnia do oceny stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych. Ważnym atutem jest możliwość organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauka trwa trzy semestry. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik Rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Kierunek Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia przygotowuje wysoko wykwalifikowanych pracowników na potrzeby agencji ochrony osób i mienia. Słuchacze w trakcie nauki mogą dodatkowo uzyskać kwalifikacje członka służb porządkowych i kierownika ds. zabezpieczenia imprez masowych. Wszystkie dodatkowe kwalifikacje uzyskuje się również bezpłatnie.

W programie kształcenia znajdują się m.in. takie przedmioty praktyczne, jak wyszkolenie strzeleckie, samoobrona i techniki interwencyjne oraz BHP z elementami pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkoła oferuje swoim słuchaczom również bezpłatne wyjazdy na obozy sportowe oraz obozy przetrwania.

REKRUTACJA

Akademicka Szkoła Policealna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jest bezpłatna i kończy się egzaminem państwowym dającym uprawnienia do wykonywania zawodu.

Propozycja nauki w Akademickiej Szkole Policealnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, skierowana jest do studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz osób spoza Uczelni. Jednoczesna nauka w uczelni wyższej, jak i w szkole policealnej daje możliwość uzyskania intratnych zawodów w krótkim czasie. Oferujemy atrakcyjne warunki i udogodnienia dla studentów naszej Uczelni.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dr Karina KNASIECKA-FALBIERSKA ([email protected]) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 pod numerem telefonu 606 832 128

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na podany adres mailowy – [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy do osobistego złożenia dokumentów (cztery fotografie, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub odpis, opinia lekarza o braku przeciwwskazań do nauki) w piątki  w sekretariacie szkoły przy ul. Strusia 12 (I piętro) lub od poniedziałku do soboty w punkcie informacyjno – rekrutacyjnym Uczelni przy ul. Orzeszkowej 1.

Serdecznie zapraszamy do Akademickiej Szkoły Policealnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy