Kandydat z niepełnosprawnością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA JEST UCZELNIĄ OTWARTĄ
DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym kryteriom rekrutacji, jak wszyscy inni kandydaci, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków.

Studia dla osób niepełnosprawnych - WSB

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w celu wyboru najbardziej odpowiadającego swoim predyspozycjom kierunku studiów. Szczegółowe informacje na temat zasad przyjęć i wymaganych dokumentów można znaleźć w zakładce REKRUTACJA

Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Czyni starania, by w jak największym stopniu zapewnić warunki osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie przyjęcia na Uczelnię, w celu odbywania kształcenia oraz prowadzeniu działalności naukowej.

WSPARCIE PROCESU KSZTAŁCENIA

 

Student z orzeczeniem o niepełnosprawności ma możliwość:

1.    Dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, a w szczególności:

 • Otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od prowadzących zajęcia – w przypadku studentów niedosłyszących lub głuchych.
 • Odbywania zajęć, w miarę możliwości lokalowych uczelni, na parterze lub w budynku przystosowanym do osób niepełnosprawnych bez konieczności przemieszczania się – w przypadku studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych.
 • Nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk – w przypadku studentów niedowidzących albo niewidomych.
 • Wyznaczonego stałego miejsca na sali w trakcie trwania zajęć – dotyczy studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych.
 • Przyznania asystenta osoby niepełnosprawnej w celu pomocy organizacyjnej w realizacji procesu kształcenia (dotyczy studentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

2.    Studiowania wg indywidualnej organizacji studiów.

3.    Ubiegania się do dostosowania zaliczeń i egzaminów, w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności poprzez: wydłużenie czasu pisania do 50%; zamiany formy; używanie komputera; przygotowanie materiałów egzaminacyjnych (zaliczeniowych) w powiększonej czcionce; kopiowanie foliogramów (prezentacji) studentowi; możliwość zdawania materiałów w mniejszych partiach.

4.    Uzyskania wsparcia finansowego w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych, niezależnie od dochodu.

5.    Skorzystania z następujących form pomocy:

 • Wsparcia w formie asystenta osoby niepełnosprawnej lub/i tłumacza języka migowego.
 • Dodatkowego lektoratu z języków obcych prowadzonego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studentów.
 • Wyrównawczych zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
 • Pokrycia kosztów przystosowania i opracowania materiałów dydaktycznych
  i naukowych w formie dostępnej dla osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.
 • Wypożyczenia sprzętu wspomagającego nauczanie osób niepełnosprawnych (np. laptopa z odpowiednim oprogramowaniem np. powiększającym i czytającym, lupy elektroniczne, dyktafonu, odtwarzacze mp3, innych pomocy dydaktycznych).
 • Dostosowania zasobów biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. w wersji elektronicznej, mówionej, brajlowskiej), w tym i wyposażenia czytelni w stanowiska pracy i komputery zgodne z potrzebami osób niewidzących i niewidomych.
 • Dodatkowych zajęć konsultacyjno-wyrównawczych, w tym zajęć indywidualnych.
 • Wsparcie w procesie kształcenia oraz działalności naukowej poprzez zapewnienie specjalistycznych konsultacji np. logopedycznej, prawnej, psychologicznej czy zawodowej.
 • Sfinansowania kosztów transportu pomiędzy obiektami Uczelni oraz z i do Uczelni, pomiędzy Uczelnią a miejscem zamieszkania.
 • Wsparcie Uczelni w pokryciu ponadnormatywnych kosztów udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach/konferencjach, zajęciach sportowych, obozach naukowo-sportowych/olimpiadach/paraolimpiadach.
 • Pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem specjalistycznych/alternatywnych warunków/urządzeń oraz materiałów pozwalających na aktywny udział osób z niepełnosprawnością w przedsięwzięciu/spotkaniu

Każda osoba z niepełnosprawnością, która otrzyma informację o przyjęciu na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa proszona jest o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego (wzór) i przesłanie go pocztą elektroniczną do Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnością na e-maila: [email protected] w celu zarejestrowania się do BON (Biura ds. osób niepełnosprawnych).

Forma wsparcia jest ustalana na podstawie przedstawionych przez studenta informacji w kwestionariuszu oraz dołączonych dokumentów (np. dokumentacji medycznej dotyczącej choroby lub niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), gdyż mogą zostać zaproponowane również inne formy pomocy, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W przydatku pytań i potrzeby wsparcia w kontakcie ze studentem z niepełnosprawnością zapraszamy do kontaktu:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością
Pani mgr Julita JARECKA
tel. 882 196 599
e-mail:
[email protected]
[email protected]

 

Więcej informacji na stronie Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

–> Studenci z niepełnosprawnością

WSB – „WSZĘDZIE SOBĄ BĄDŹ”

nr umowy: POWR.03.05.00-00-A074/20-00

jabłońska julita - zdjęcie
Image module
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: