Pełnomocnik

Od roku akademickiego 2018/2019 na Pełnomocnika Rektora
ds. Osób z niepełnosprawnością  powołana została Pani mgr Julita JARECKA

do zadańPełnomocnika Rektora ds. Osób z niepełnosprawnością należy:

 • Podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, warunków do pełnego udziału we wszelkich obszarach funkcjonowania Uczelni;
 • Reprezentowanie Rektora we wszystkich działaniach dotyczących osobom ze szczególnymi potrzebami w środowisku akademickim (funkcja: informacyjna, doradcza, decyzyjna, wykonawcza) w tym: udział w spotkaniach organów decyzyjnych Uczelni – z prawem głosu jako doradczy; podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami w imieniu Rektora (za wiedzą Rektora); agregacja informacji o potrzebach tych osób oraz reagowanie na zgłaszane sugestie;
 • Kierowanie pracami Biura ds. osób niepełnosprawnych, zwany dalej BON, jako przewodniczący;
 • Koordynowanie prac BON;
 • Koordynowanie opracowania rocznych planów działania ich zatwierdzanie oraz przygotowanie sprawozdań z działalności BON;
 • Koordynowanie prac kierowników dziekanatów, powołanych jako członków BON;
 • Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do zapewnienia na Uczelni zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi osób ze szczególnymi potrzebami, przede wszystkim z zasadami projektowania uniwersalnego;
 • Koordynowanie wszelkich działań zmierzających do likwidacji barier i zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność
  i jakość funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Akceptowanie wszystkich inwestycji związanych z pełną dostępnością Uczelni przed ich realizacją na każdym z etapów, w tym opracowanych projektów architektonicznych oraz planów remontu, dotyczy to budynków nowych, jaki i remontowanych;
 • Zatwierdzanie wniosków o wsparcie indywidualne, lub ich opiniowanie w przypadku wydatkowania środków powyżej progu wynikającego z odrębnych regulacji;
 • Rekomendowanie działań w zakresie badań naukowych podejmowanych przez społeczność Uczelni na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Inicjowanie i koordynowanie wszelkich działań w zakresie podnoszenia świadomości społeczności akademickiej dotyczącej osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Podejmowanie działań zmierzających do współpracy z podmiotami zewnętrznymi na rzecz poszerzania oferty skierowanej do osób ze szczególnymi potrzebami (np.: praktyki, staże itd.).
 • Aktywizacja studentów niepełnosprawnych poprzez zachęcanie ich do udziału w życiu społeczności akademickiej Uczelni;
 • Promowanie Uczelni jako instytucji przyjaznej osobom z niepełnosprawnością, w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie możliwościach i warunkach studiowania w Uczelni osób z niepełnosprawnością);
 • Działanie na rzecz integracji studentów z niepełnosprawnością w środowisku Uczelni poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, również z potencjalnymi pracodawcami, doradcami zawodowymi itp.;
 • Przygotowanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni, dotyczących praw i form wsparcia studentów z niepełnosprawnością, terminów dyżurów koordynatora itd.

Zapraszamy od poniedziałku do  czwartku od 8:00 do 16:00
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
[email protected]
[email protected]

tel. 882 196 599

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy