Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Skład Biura ds. osób niepełnosprawnych:

1) Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych – przewodniczący;
2) Kierownik akademickiego biura karier – zastępca przewodniczącego;
3) Specjalista ds. ewidencji – sekretarz;
4) Kierownicy dziekanatów – członkowie;
5) Po jednym przedstawicielu studentów wydziałów zarejestrowanych w BON – członkowie;
6) Powoływany w przypadku konieczności konsultant do spraw niepełnosprawności danego rodzaju.

 

Do zadań Biura ds. osób niepełnosprawnych należy podejmowanie działań zmierzających do:

 1. likwidacji w uczelni barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w procesie kształcenia;
 2. zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych;
 3. prowadzenie w środowisku akcji promocyjnej w celu pozyskania kandydatów na studia posiadających określony stopień niepełnosprawności;
 4. kształtowanie postaw środowiska akademickiego wobec osób niepełnosprawnych;
 5. działanie na rzecz dostosowywania budynków i terenu uczelni dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu;
 6. bieżąca obsługa studentów i kandydatów niepełnosprawnych;
 7. koordynacja transportu dla osób z niepełnosprawnością ruchu;
 8. organizowanie stanowisk komputerowych i innych rozwiązań technicznych dla studentów niepełnosprawnych;
 9. gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej niepełnosprawnych studentów;
 10. udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnością;
 11. udziela wyjaśnień i wsparcia osobom niepełnosprawnym w zakresie spraw objętych obowiązkami Biura;
 12. organizowanie obozów rehabilitacyjno – leczniczych i rekreacyjno – wypoczynkowych dla studentów niepełnosprawnych;
 13. ewidencja i rozliczenie środków finansowych pozyskanych na działalność dla osób niepełnosprawnych;
 14. inne zadanie zlecone przez prorektora odpowiedzialnego za sprawy studenckie oraz przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, zgodne z przeznaczeniem dotacji.

 

Do korzystania z usług Biura ds. osób niepełnosprawnych uprawnione są:

 1. osoby niepełnosprawne w  rozumieniu ustawy o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
 2. osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności oraz osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.

 

Rejestracja w BON:

Korzystanie z usług Biura ds. osób niepełnosprawnych wymaga uprzedniej rejestracji. Osoby ubiegające się o korzystanie z usług Biura zobowiązane są do wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego (wzór) i przesłanie go pocztą elektroniczną do Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnością na e-maila: [email protected] w celu zarejestrowania się do BON (Biura ds. osób niepełnosprawnych).

Forma wsparcia jest ustalana na podstawie przedstawionych przez studenta informacji w kwestionariuszu oraz dołączonych dokumentów (np. dokumentacji medycznej dotyczącej choroby lub niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), gdyż mogą zostać zaproponowane również inne formy pomocy, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy