Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego przez studentów niepełnosprawnych

UPRAWNIENIA DO WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

 • Ze sprzętu specjalistycznego w ramach wypożyczenia mogą korzystać studenci niepełnosprawni:
  • legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;
  • posiadający uregulowany status studenta w chwili składania wniosku o wypożyczenie;
  • nie przybywający na długoterminowym urlopie od zajęć, w tym przebywający na urlopie udzielonym przez dziekana wydziału oraz studenci wyjeżdżający na studia zagraniczne.
 • Uprawniona osoba o której mowa w ust. 1 może wypożyczyć sprzęt specjalistyczny za pośrednictwem wyznaczonego przez nią Dysponenta. Dysponent powinien posiadać odpowiednie upoważnienie (wzór).

WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

 • Miejscem w którym można wypożyczyć sprzęt specjalistyczny jest biblioteka Uczelni.
 • Studenci niepełnosprawni mogą wypożyczyć sprzęt specjalistyczny bezpłatnie na okres nie dłuższy niż jeden semestr.
 • Wypożyczenia sprzętu specjalistycznego może dokonać student niepełnosprawnych lub  dysponent, zgodnie z uprawnieniami do wypożyczenia.
 • Wymogiem formalnym jest wypełnienie wniosku wypożyczenia sprzętu specjalistycznego (wzór) oraz umowy wypożyczenia sprzętu specjalistycznego zawieranej ze studentem (wzór).
 • Do wniosku o wypożyczenie sprzętu student dołącza kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawność studenta.
 • W razie, gdy okres na jaki orzeczono niepełnosprawność upływa przed końcem okresu, na który został wypożyczony sprzęt, student obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 • W przypadku niedostarczenia przez studenta aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w terminie dwóch tygodni do końca okresu, na jaki poprzednio było orzeczenie niepełnosprawności, uczelnia może rozwiązać umowę użyczenia w trybie natychmiastowym.
 • Wniosek, o którym mowa w ust. 4, weryfikowany jest przez Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych, a następnie na podstawie jego opinie Rektor wydaje decyzję i zawierana jest ze studentem umowa wypożyczenia.
 • Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych wydaje opinię po przeanalizowaniu stanu faktycznego przestawionego we wniosku.
 • W przypadku decyzji odmownej spowodowanej brakiem wolnego sprzętu, student wpisywany jest na listę rezerwową. W chwili pojawienia się wolnego sprzętu w wypożyczalni, zgodnego z wnioskiem studenta, Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych zawiadamia studenta telefonicznie bądź drogą mailową o tym fakcie oraz w skutek potwierdzenia chęci wypożyczenia wnioskowanego sprzętu, przekazuje wniosek do ponownego rozpatrzenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

 • Na podstawie umowy sprzęt specjalistyczny zostaje wypożyczony osobie zgodnie z uprawnieniami do wypożyczenia.
 • Po zawarciu umowy wypożyczenia wydawany jest przedmiot umowy na podstawie protokołu przekazania sprzętu (wzór).
 • Sprzęt specjalistyczny wypożyczony studentom może być wykorzystywany wyłącznie do celów dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz innych związanych z procesem kształcenia.
 • Studenci obowiązani są dbać o bezpieczeństwo, dobry stan techniczny użyczonego sprzętu specjalistycznego oraz nie mogą dokonywać jego dalszych użyczeń, najmu itp. ani dysponować nim w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Regulaminie wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez studentów niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z procesem kształcenia.
 • Przez cały czas trwania umowy wypożyczenia sprzętu specjalistycznego student niepełnosprawny zobowiązuje się do:
  • ponoszenia całkowitej odpowiedzialności materialnej;
  • dbania o bezpieczeństwo oraz dobry stan techniczny wypożyczonego sprzętu;
  • nie użyczania osobom trzecim sprzętu specjalistycznego.
 • wszelkich uszkodzeniach sprzętu, student jest zobowiązany informować w miejscu, w którym wypożyczył sprzęt specjalistyczny tj. bibliotece Uczelni.
 • Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z winy studenta będą usuwane na jego koszt.
 • Student nie ponosi kosztów związanych z zużyciem wypożyczonego sprzętu powstałym podczas normalnego użytkowania.
 • W przypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu specjalistycznego student niepełnosprawny – wypożyczający sprzęt specjalistyczny zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt na policji oraz poinformować Uczelnię o zaistniałej sytuacji.
 • W przypadku niedostarczenia protokołu umorzenia śledztwa w sprawie o której mowa w ust. 9 lub nieustalenia sprawcy, student wypożyczający sprzęt zobowiązany jest do zwrotu jego wartości.
 • W przypadku osób unikających odpowiedzialności materialnej za utracony lub uszkodzony z ich winy sprzęt, Uczelnia zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową.

ZWROT WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

 • Zwrot wypożyczonego sprzętu następuje:
  • po upływie okresu na jaki sprzęt został wypożyczony;
  • uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów;
  • nałożenia kary dyscyplinarnej wydalenia z Uczelni;
  • skierowania na urlop dziekański;
  • przeniesienia do innej Uczelni;
  • upływu okresu na jaki wydano orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności;
  • śmierci studenta niepełnosprawnego;
  • na podstawie uzasadnionych przypuszczeń o korzystaniu z wypożyczonego sprzętu specjalistycznego w sposób niezgodny przez studenta niepełnosprawnego.
 • W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1-6, termin zwrotu sprzętu wynosi 7 dni roboczych począwszy od dnia, w którym zwrot stał się wymagalny, w innych przypadkach niezwłocznie po otrzymaniu wezwania Uczelni do zwrotu
 • Zwrot wypożyczonego sprzętu specjalistycznego dokumentowany jest w protokole zwrotu (wzór).
 • Każdy student niepełnosprawny ma prawo po zwrocie sprzętu specjalistycznego na nowo wypożyczyć sprzęt zgodnie z Regulaminem wypożyczenia sprzętu specjalistycznego przez studentów niepełnosprawnych dla potrzeb związanych z procesem kształcenia.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy