Asystent osoby niepełnosprawnej

 • Zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest wspieranie studentów, będących osobami niepełnosprawnymi we wszystkich czynnościach związanych z procesem kształcenia, a także funkcjonowania w Uczelni.
 • Asystentem może być student Uczelni, a w szczególnych przypadkach, na umotywowany wniosek studenta niepełnosprawnego, inna osoba. Bazę kandydatów na asystenta osób niepełnosprawnych prowadzi Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, przy wsparciu Kierownika Akademickiego Biura Karier i Rozwoju.
 • O przyznanie asystenta może ubiegać się student z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności wskazując osobę, która będzie pełniła rolę asystenta lub zwrócić się do Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych o pomoc w znalezieniu asystenta (wzór wniosku).
 • Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej w szczególności należy:
  • pomoc osobom niepełnosprawnym przy wypełnianiu dokumentów związanych z procesem kształcenia;
  • pomoc przy sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych i praktyk;
  • pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo przy pokonywaniu barier architektonicznych, w dotarciu na zajęcia dydaktyczne i praktyki oraz w przemieszczaniu się między budynkami Uczelni;
  • dopilnowanie, aby zajęcia dla grup, w których uczą się osoby niepełnosprawne były zaplanowane na parterze lub w budynku najlepiej dostosowanym do ich potrzeb;
  • informowanie studentów niepełnosprawnych o ułatwieniach dla nich wprowadzonych przez Uczelnię;
  • pomoc w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia materiałów dydaktycznych;
  • wspieranie studenta niepełnosprawnego w załatwianiu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia w dziekanatach i innych jednostkach organizacyjnych Uczelni;
  • pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.
 • Decyzję o przyznaniu asystenta osoby niepełnosprawnej podejmuje Rektor, po uprzedniej opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Z asystentem studenta niepełnosprawnego zawierana jest umowa zlecenie, rozliczana według stawki godzinowej.
 • Wynagrodzenie asystenta studenta niepełnosprawnego jest finansowane ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na zadania związane ze stworzeniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Rozliczone jest na podstawie harmonogramu wykonanych zadań i godzin (wzór harmonogramu).
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy