Dr inż. Jan Waldemar ŁAGODOWSKI

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz inżynier lotniczy. Absolwent Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Oleśnicy, Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Pedagogicznych WAP.

Wiele lat służył w wojsku, zajmując stanowiska od dowódcy klucza technicznego osprzętu lotniczego do zastępcy komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w tym prorektora ds. podchorążych.

W czasie służby wojskowej zajmował się zarządzaniem zespołami ludzkimi w tym organizacją imprez lotniczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz dydaktyką. Brał udział przez sześć tygodni w misji OBWE nadzoru 1. wyborów prezydenckich, parlamentarnych i  samorządowych  w Bośni i Hercegowinie w 1996 r. oraz w misji stabilizacyjnej ONZ UNPREDEP, w czasie 12 miesięcy, w FYROM /Macedonia/ w l. 1997 – 1998. W misji ONZ okazało się bardzo przydatne wykształcenie humanistyczne w przekonywaniu społeczności macedońskiej, mocno podzielonej, z aktywnym żywiołem albańskim, do działania dla dobra wspólnego. Była to też okazja do poznania problematyki z obszaru obronności a także mentalności, zwyczajów i obyczajów kadry oficerskiej średniego szczebla 25 państw obu Ameryk, Azji, Afryki i Europy. Służba w misjach pokojowych zaowocowała przyznaniem przez ministra ON statusu Weterana.

Opublikował kilkanaście artykułów o problematyce edukacyjnej, wychowawczej i obronności.

Pod jego redakcją powstała książka „Lekarze srebrnych ptaków”, będąca interesującym studiem losów absolwentów szkoły oficerskiej. Obecnie pracuje nad kolejną pozycją, która ma być swego rodzaju kontynuacją w innej strukturze i konfiguracji.

Od kilku lat jest promotorem prac magisterskich i licencjackich; wypromował około 300 absolwentów. Opracował Poradnik praktyczny przygotowania prac dyplomowych, który znacznie usprawnił pracę z dyplomantami i przyczynił się do podniesienia poziomu naukowego i merytorycznego prac.

Prowadzi zajęcia z młodymi, początkującymi nauczycielami warsztaty w zakresie dydaktyki akademickiej oraz inicjuje dyskusje o doskonaleniu zajęć dydaktycznych z nauczycielami w wydziałach.

Kilkakrotnie wyróżniany przez JM Rektora tytułem promotora najlepszej pracy licencjackiej.

Obszarem jego zainteresowań są nauki społeczne w zakresie pedagogiki oraz bezpieczeństwa. Obszar zainteresowań obejmuje też pedagogikę ogólną, dydaktykę, edukację dla bezpieczeństwa. Ponadto zakres ten obejmuje aktualne problemy pedagogiczne (wychowawcze i edukacyjne), także dotyczące kształcenia na poziomie wyższym (jakość kształcenia). Doświadczenie zawodowe zdobywane w pracy z młodzieżą, w tym akademicką, pozwalają w efektywny sposób łączyć wiedzę akademicką z praktyką pedagogiczną, co ma bezpośredni wpływ na skuteczność pracy ze studentami.

W okresie od października 2007 do lutego 2008 był prodziekanem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego ds. kształcenia. W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 kierował Działem Kształcenia.

Prywatnie interesuje się teatrem, dobrą książką i uprawia turystykę rowerową oraz samochodową.

Działa w organizacjach weteranów lotnictwa wojskowego oraz misji pokojowych ONZ popularyzując problematykę obronności wśród młodzieży szkolnej.