Dr hab. Ewa MISTERSKA – Profesor nadzwyczajna

e-mail: [email protected]

Psycholog specjalności klinicznej, dr hab. w zakresie nauk o zdrowiu. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennego studium doktoranckiego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Podyplomowego studium metodologii badań naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz szkoleń z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń wieku rozwojowego.

Aktualnie jest w trakcie szkolenia podstawowego z psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jest członkiem nadzwyczajnym  WTTS.

W ramach praktyki psychologicznej jest wykonawcą Wielkopolskiego Programu Profilaktycznego w zakresie onkologii dziecięcej  na Oddziale V Onkologiczno-Hematologicznym Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu

Tytuł dr hab. uzyskała w 2014 r. na podstawie cyklu prac pt. Badanie somatopsychicznych zależności u chorych leczonych z powodu skoliozy idiopatycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jako jedna z najmłodszych habilitantów. Jest promotorem w czterech otwartych przewodach doktorskich. Otrzymanie tytułu profesora nadzwyczajnego uczyniło ją wtedy najmłodszą osobą, pracującą na tym uczelnianym stanowisku w Polsce.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych w czasopismach recenzowanych o zasięgu ogólnopolskim i ogólnoświatowym.

Sumaryczny Impact Factor prac opublikowanych wynosi 45.423 pkt.

Sumaryczny KBN prac opublikowanych  wynosi 764 pkt.

Ilość cytowań bez autocytowań wg. Web of Science Core Collection: 100

H Index wg. Web of Science Core Collection: 7

Jest laureatką następujących nagród naukowych:

Nagroda naukowa zespołowa Ministra Zdrowia za cykl prac na temat ,,Diagnostyka  i ocena chorych leczonych z powodu wybranych schorzeń kręgosłupa” w roku 2012.

Nagroda im. Piotra Jaśkowskiego dla młodego naukowca za wybitny autorski dorobek publikacyjny w czasopismach z Impact Factor przyznawana przez KMLF przy Wydziale Psychologii UW w roku 2012.

List gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za cykl publikacji w roku akademickim 2009/2010, dotyczący skolioz idiopatycznych.

Wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za rozprawę doktorską „Charakterystyka wybranych funkcji psychicznych u chorych ze skoliozą idiopatyczną leczonych zachowawczo lub operacyjnie” w roku 2009.

Nagroda JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu dla najlepszego promotora pracy licencjackiej na kierunku psychologia w roku akademickim 2019/2019

Jest kierownikiem grantu realizowanego w ramach środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Opus 14, nr rejestracyjny projektu: 2017/27/B/NZ5/02109 (lata 2018-2021) pt. Podłużna ocena zmian w funkcjonowaniu psychospołecznym chorych z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną przed, w trakcie i  po przebytym leczeniu. Badanie ilościowe i jakościowe.

Z Uczelnią związana jest od 2007 r.