Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Bezpieczeństwo Zdrowotne

STUDIA I STOPNIA

OPIS KIERUNKU

Kierunek Bezpieczeństwo Zdrowotne został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami związanymi z kształtowaniem postaw prozdrowotnych, edukacją, ochroną i profilaktyką zdrowia. Wobec dynamicznych przemian społeczeństwa światowego, ogromnego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego oraz towarzyszących tym procesom zagrożeń, szczególnego znaczenia nabiera edukacja w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego oraz rozwijanie takich sposobów myślenia i bycia człowieka w świecie, które umożliwią humanistyczny rozwój współczesnych społeczeństw.

W trakcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne poruszane będą następujące zagadnienia:

 • zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństw;
  zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia;
 • zmiany w strukturze chorób;
 • zmiany warunków środowiskowych, w tym związanych z klimatem;
 • nierówności społeczne i przemieszczanie się całych grup ludności;
 • rozwój nowych technologii, które rewolucjonizują sposób, w jaki promuje się zdrowie czy też zapobiega zagrożeniom zdrowotnym i leczy choroby.

ZDOBYTE KOMPETENCJE

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie podstaw kreowania bezpieczeństwa zdrowotnego w wymiarze indywidualnym i zbiorowym; podstawowych psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych aspektów bezpieczeństwa czy też jego ekonomicznych i prawnych uwarunkowań. Zdobywają podstawy teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, a w rezultacie kształtują umiejętności prognozowania i diagnozowania stanu systemu ochrony zdrowia i poziomu świadomości prozdrowotnej społeczeństwa. Dzięki zajęciom zostaną wyposażeni w niezbędne umiejętności praktyczne, a więc analizowania i oceniania sytuacji społecznych w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz samodzielnego rozwiązywania zarówno problemów teoretycznych, jak i praktycznych pojawiających się w tym obszarze.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne są przygotowani do pracy w:

 • Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych;
 • instytucjach państwowych i prywatnych związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym i żywieniowym;
 • organach kontrolnych przemysłu spożywczego;
 • przedsiębiorstwach turystycznych oraz w usługach branży rekreacyjno-terapeutycznej oraz promujących prozdrowotny styl życia;
 • centrach powiadamiania ratunkowego;
 • służbach ratowniczych;
 • w placówkach ochrony zdrowia;
 • poradniach dietetycznych;
 • zakładach opieki zdrowotnej;
 • urzędach jako specjalista ds. diagnozowania poziomu zdrowia populacji polskiej
EDYCJA 2019/2020
 STUDIA STACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
4 300
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
 2 200
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
 370

EDYCJA 2019/2020
 STUDIA NIESTACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
3 950
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
 2 000
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
 340

Edycja 2020/2021

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI ZE SKOCZOWA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy