Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia sytuacji kryzysowych

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychologia sytuacji kryzysowych to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów, które pojawiają się w sytuacjach kryzysowych. Sytuacje kryzysowe to takie, które przekraczają normalne możliwości radzenia sobie jednostki i mają negatywny wpływ na jej funkcjonowanie. Mogą to być sytuacje takie jak: wypadki, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, itp. lub też sytuacje osobiste takie jak: śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, ciężka choroba, rozwód, itp. Psychologia sytuacji kryzysowych skupia się na zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów związanych z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami. W tym celu psychologowie kryzysowi pracują z jednostkami, grupami i społeczeństwami, które znalazły się w trudnej sytuacji, w celu zwiększenia ich zdolności do radzenia sobie z nią. Psychologowie kryzysowi pracują na różnych etapach sytuacji kryzysowej, od pierwszej pomocy po długoterminową opiekę, w celu pomagania jednostkom w przezwyciężaniu trudności i radzeniu sobie z następstwami kryzysu. Niektóre z działań psychologów kryzysowych to: udzielanie pierwszej pomocy psychicznej, diagnozowanie i leczenie zaburzeń psychicznych powstałych w wyniku kryzysu, dostarczanie wsparcia emocjonalnego i informacji, pomoc w przywracaniu normalnego funkcjonowania, doradztwo w zakresie radzenia sobie z trudnościami, pomoc w przywracaniu relacji z innymi ludźmi i pomoc w radzeniu sobie z traumą i jej następstwami.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Psychologia sytuacji kryzysowych student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej zjawisk kryzysowych oraz zarządzania kryzysowego w kontekście działań psychologicznych,
 • wiedzę o rodzajach zagrożeń w społecznościach lokalnych oraz ich uwarunkowaniach psychologiczno-społecznych, jak również działalności służb interwencyjnych,
 • wiedzę na temat pomocy i interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysu, rodzajów i skutków sytuacji kryzysowych,
 • wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej, szczególnie w zakresie sytuacji kryzysowych,
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • wiedzę z zakresu zasad konstruowania komunikatów medialnych w sytuacjach kryzysowych,
 • wiedzę dotyczącą stresu, wsparcia psychologicznego i strategii radzenia sobie,
 • wiedzę o historycznej ewolucji teorii psychologii terroryzmu i samego zjawiska terroryzmu,
 • umiejętność dokonania obserwacji i analizy podstawowych zagrożeń społecznych,
 • umiejętność ocenienia skutków kryzysu i udzielenia pomocy psychologicznej,
 • umiejętność analizowania polskich aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego,
 • umiejętność przygotowania się do interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH

 • Psychologia stresu i radzenia sobie
 • Psychologia wsparcia społecznego
 • Pomoc psychologiczna w sytuacji straty i żałoby
 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
 • Instytucja zarządzania kryzysowego
 • Interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysu
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy