Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia społeczna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychologia społeczna jest dziedziną psychologii, która zajmuje się badaniem zjawisk społecznych, takich jak relacje międzyludzkie, komunikacja, zachowanie grupowe, procesy decyzyjne, a także procesy, które leżą u podstaw tych zjawisk. Skupia się na badaniu jednostki w kontekście jej działań i doświadczeń w społeczeństwie, uwzględniając różne poziomy analizy, od indywidualnego po grupowy i społeczny. Psychologia społeczna ma szeroki zakres zastosowań, od rozwiązywania problemów społecznych, po doradztwo w zakresie zarządzania i polityki społecznej. Wiele badań psychologii społecznej skupia się na zrozumieniu procesów, które prowadzą do różnych zachowań i postaw, a także na badaniu mechanizmów, dzięki którym ludzie dostosowują się do różnych sytuacji i kontekstów społecznych. Jeśli interesuje Cię poznanie zagadnień z zakresu funkcjonowania jednostki i grupy w społeczeństwie i chciałbyś w  przyszłości pomagać innym ludziom w nauce komunikowania się i budowania relacji międzyludzkich – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

 

Absolwent studiów Psychologia na specjalności Psychologia społeczna jest przygotowany do pracy w:

 

 • w instytutach i ośrodkach badawczych,
 • w systemie oświaty (szkołach, przedszkolach),
 • w poradniach psychologicznych i psychologiczno- pedagogicznych,
 • w ośrodkach resocjalizacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych,
 • w prywatnym gabinecie świadcząc usługi psychologiczne,
 • w poradniach służby zdrowia,
 • w organizacjach rządowych i samorządowych jako psycholog.

Podejmując studia na specjalności Psychologia społeczna student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu pojęć i mechanizmów psychologicznych będących przedmiotem badań psychologii społecznej oraz ich wpływu na jednostki i grupy społeczne, w tym poznanie i spostrzeganie społeczne oraz procesy grupowe,
 • wiedzę z zakresu zależności zachowań ludzkich, również agresywnych, ich źródeł, rodzajów i skutków, w szczególności związane z postrzeganiem stereotypowym i uprzedzeniami,
 • wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej postaw człowieka i ich zmian, uwarunkowań społecznych i indywidualnych oraz metod oddziaływania psychologicznego,
 • wiedzę z zakresu zasad i norm etycznych stosowane w działalności psychologii społecznej,
 • wiedzę z zakresu problematyki relacji interpersonalnych, rozumienia siebie i innych oraz rolę atrakcyjności interpersonalnej w funkcjonowaniu społecznym,
 • wiedzę z zakresu metodyki pomocy psychologicznej, typowych zadań, norm, procedur, stosowanych w różnych działaniach psychologicznych o charakterze pomocowym, profilaktycznym i prewencyjnym,
 • wiedzę z zakresu mechanizmów i czynników wpływające na powstawanie dysonansu poznawczego oraz sposoby jego redukcji,
 • wiedzę na temat różnorodnych technik manipulacji psychologicznej oraz sposobów wywierania wpływu na innych,
 • wiedzę na temat konformizmu, rodzajów oraz źródeł i mechanizmów zachowań konformistycznych,
 • umiejętność dokonania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, zagrożeń środowiskowych oraz interakcji społecznych będących przedmiotem badań psychologii społecznej,
 • umiejętność analizowania mechanizmów psychomanipulacji oraz przewidywania ich skutków,
 • umiejętność analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz planowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz uwarunkowań środowiskowych,
 • umiejętność przeprowadzenia obserwacji i analizy ludzkich zachowań, indywidualnych i grupowych, wykorzystując wiedzę teoretyczną dotyczącą mechanizmów m.in.. dysonansu poznawczego, konformizmu, stereotypów, postrzegania społecznego czy atrakcyjności,
 • umiejętność organizowania i koordynowania działania psychoprofilaktycznego, prewencyjnego i pomocowego, wykorzystując specjalistyczne metody, techniki i narzędzi.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia społeczna:

 • Atrakcyjność interpersonalna i wzajemna
 • Dysonans poznawczy
 • Konformizm
 • Rozumienie siebie i innych
 • Stereotypy i uprzedzenia
 • Spostrzeganie społeczna
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy