Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia kliniczna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychologia kliniczna zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz rozwoju dzieci, młodzieży i ich rodzin. Jest stosowana w stosunku do osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Zajmuje się też profilaktyką zdrowia psychicznego, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi. Studenci tej specjalności opanowują podstawowe umiejętności związane m.in. z identyfikacją zaburzeń psychicznych i planowaniem postępowania diagnostycznego. Poznają też techniki rehabilitacji psychologicznej i terapii neuropsychologicznej oraz wybrane podejścia terapeutyczne. Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych pomaganiem ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielaniem im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i przeciwdziałaniu zaburzeniom zachowania.

 

Absolwent studiów Psychologia na specjalności Psychologia kliniczna jest przygotowany do pracy w:

 • w szpitalach, klinikach oraz instytucjach zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych,
 • w ośrodkach zajmujących się pomocą ludziom chorym somatycznie,
 • w ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych,
 • w instytucjach wsparcia kryzysowego,
 • w poradniach dziecięcych, rodzinnych i  małżeńskich,
 • w policji, sądownictwie i więziennictwie,
 • w organizacjach pozarządowych i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną.

 

 

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Psychologia Kliniczna student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu przedmiotu zainteresowań oraz terminologię używaną w psychologii klinicznej oraz jej źródeł i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • wiedzę z zakresu podstawowych definicji funkcjonujących w psychologii klinicznej, głównych metod diagnoz i terapii oraz innych form pomocy psychologicznej w zastosowaniu do pacjentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi i ich otoczenia społecznego,
 • wiedzę z zakresu metod pracy psychologa klinicznego – konsultacji indywidualnych, z udziałem rodziny, czy grupowych,
 • wiedzę na temat sposobów leczenia zaburzeń i chorób psychicznych,
 • wiedzę na temat zasad i norm etycznych w zakresie badań naukowych i praktyki klinicznej związane z rolą psychologa klinicznego,
 • wiedzę z zakresu metodyki pomocy psychologicznej, typowe zadania, normy, procedury, stosowane w różnych działaniach psychologicznych o charakterze pomocowym, profilaktycznym i prewencyjnym,
 • wiedzę na temat źródeł stresu i jego liczne uwarunkowania oraz na temat  wpływu stresu na powstawanie zaburzeń psychicznych i ich rokowania,
 • wiedzę z zakresu klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych,
 • umiejętność analizowania zachowania człowieka z uwzględnieniem procesów poznawczych takich jak pamięć, uwaga, percepcja, myślenie, mowa, oraz różnych aspektów jego funkcjonowania z uwzględnieniem form terapii z zakresu psychologii klinicznej,
 • umiejętność zaklasyfikowania zaobserwowanych i stwierdzonych objawów do odpowiedniej jednostki chorobowej czy też zaburzenia psychicznego,
 • umiejętność kształtowania relacji z badanymi jednostkami wykorzystując umiejętności praktyczne z zakresu psychologii, w szczególności psychologii klinicznej,
 • umiejętność rozpoznania skutków nadmiernego stresu oraz mechanizmów nieprawidłowego radzenia sobie z nim, a także wspierania pacjenta w trakcie terapii,
 • umiejętność stosowania różnorodnych technik, narzędzi i aparatury badawcze oraz metod, procedur i specjalistycznych umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem specjalności psychologii klinicznej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA KLINICZNA

 • Komunikacja z chorym
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Pomoc psychologiczna w psychologii klinicznej
 • Profilaktyka i diagnostyka zaburzeń psychicznych i zachowania
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychopatologia
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy