Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia kliniczna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychologia kliniczna zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży i ich rodzin. Jest stosowana w stosunku do osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Zajmuje się też profilaktyką zdrowia psychicznego, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi.

Studenci tej specjalności opanowują podstawowe umiejętności związane m.in. z identyfikacją zaburzeń psychiczny i planowaniem postępowania diagnostycznego. Poznają też techniki rehabilitacji psychologicznej i terapii neuropsychologicznej oraz wybrane podejścia terapeutyczne. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji

Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych pomaganiem ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielaniem im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i przeciwdziałaniu zaburzeniom zachowania.

Absolwenci specjalności Psychologia kliniczna znajdują zatrudnienie w szpitalach, klinikach oraz instytucjach zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, ośrodkach zajmujących się pomocą ludziom chorym somatycznie, firmach świadczących usługi psychoedukacyjne, szkołach, ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i wsparcia kryzysowego, poradniach rodzinnych, małżeńskich i młodzieżowych, policji, sądownictwie, więziennictwie, organizacjach pozarządowych i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów na specjalności Psychologia kliniczna uzyska przygotowanie teoretyczne i kwalifikacje praktyczne do pracy w instytucjach, których zadaniem i celem jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób z różnymi problemami rozwojowymi, zdrowotnymi (zarówno somatycznymi jak i psychicznymi), a także wobec osób zdrowych w zakresie profilaktyki. Opanuje podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA KLINICZNA

  • Komunikacja z chorym
  • Podstawy psychologii klinicznej
  • Pomoc psychologiczna w psychologii klinicznej
  • Profilaktyka i diagnostyka zaburzeń psychicznych i zachowania
  • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy