Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ta specjalność wyposaży cię w wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu oddziaływań profilaktyczno- resocjalizacyjnych, przygotowujących do pracy w środowisku otwartym i zamkniętym. Absolwentów tej specjalności czeka praca m.in. z dziećmi
i młodzieżą trudną, osobami skazanymi i uzależnionymi.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe pedagoga resocjalizacji (kod: 235202, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

w instytucjach wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych oraz instytucjach zajmujących
się działalnością profilaktyczną
,

w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

w schroniskach dla nieletnich,

w zakładach poprawczych,

w służbach prewencji Policji,

w policyjnej izbie dziecka lub w zespole ds. nieletnich i patologii,

-w służbie więziennej,

w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza tych, które prowadzą statutową działalność
w obszarze profilaktyki i resocjalizacji
.

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności resocjalizacja i pedagogika penitencjarna na studiach I stopnia ma wiedzę z zakresu zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, zjawisk dewiacyjnych, procesu wychowania resocjalizującego osób niedostosowanych społecznie. Posiada umiejętności stawiania diagnozy dotyczącej przyczyn i mechanizmów zaburzeń w
przystosowaniu społecznym, programowania działań resocjalizujących, prowadzenia zajęć wychowawczych i resocjalizacyjnych. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, jest przygotowany do poszukiwania rozwiązań problemów wynikających ze skuteczności procesu resocjalizacji a oczekiwaniami społecznymi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 2017, poz. 1575) absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach tworzących system oświaty.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna

  • Formy i metody pracy profilaktyczno- resocjalizacyjnej
  • Metodyka pracy kuratora sądowego
  • Metodyka pracy wychowawczej w zakładzie karnym
  • Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
  • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy