Specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Celem kształcenia w ramach specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza będzie przekazanie studentom w praktyczny sposób najnowszych osiągnięć z zakresu obszaru planowania oraz organizowania pracy opiekuńczo-wychowawczej, z wykorzystaniem efektywnych form i metod pracy wychowawczej, kierowanych dla zróżnicowanych grup odbiorów. Praca ta będzie obejmowała zarówno diagnozowanie potrzeb rozwojowych i wychowawczych podopiecznych, jak i organizowanie oraz realizowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także podejmowanie określonych interwencji w przypadku pojawiających się trudności czy konieczności niesienia pomocy i wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent tej specjalności wyposażony w wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych, uzyska określone kompetencje w zakresie posługiwania się pogłębionymi ujęciami teoretycznymi i praktycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych. Będzie potrafił generować rozwiązania konkretnych problemów, dobierać metody pracy opiekuńczo-wychowawczej odpowiednio wspierającej rozwój wychowanków oraz ich rodzin.

Absolwent kierunku pedagogika będzie dobrze przygotowany do rozpoznawania i minimalizowania negatywnych konsekwencji problemów wychowania i nauczania, kreowania pozytywnych rozwiązań oraz stosowania obowiązujących norm i procedur pracy. Absolwent kierunku pedagogika na studiach drugiego stopnia uzyska kompleksową wiedzę oraz umiejętności z zakresu prowadzenia diagnozy pedagogicznej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, wybranych strategii opiekuńczo-wychowawczych, niekonwencjonalnych metod i form pracy pedagogicznej, a także z obszaru psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i rodziny.

Absolwent uzyska wykształcenie, którego profil jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pojawiające się na rynku pracy, dające szerokie możliwości zatrudnienia.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą mu na pojęcie pracy na stanowiskach specjalistycznych związanych z pełnieniem funkcji i ról pedagogicznych oraz opiekuńczo-wychowawczych w potencjalnych miejscach pracy, takich jak, m. in.: domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, bursy, świetlice i kluby środowiskowe, ogniska wychowawcze, domy wczasów dziecięcych, sanatoria, hospicja.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  • Diagnoza pedagogiczna
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Niekonwencjonalne metody i formy pracy pedagogicznej
  • Wybrane strategie opiekuńczo-wychowawcze
  • Wprowadzenie do psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy