Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, SKOCZÓW

Specjalność: BHP i ochrona przeciwpożarowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się przeprowadzaniem audytów bezpieczeństwa i szkoleniem pracowników w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie. BHP i ochrona przeciwpożarowa, to istotne elementy polityki bezpieczeństwa każdej organizacji. Pracodawca zobowiązany jest przestrzegać zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz szkolić swoich pracowników w tym zakresie. Ważne jest również zapewnienie pracownikom takich warunków pracy, które nie narażają ich zdrowia i ograniczają wypadki przy pracy. Pracodawca jest odpowiedzialny za stworzenie i utrzymanie systemu zarządzania BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, który będzie odpowiednio dostosowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Głównym celem bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym oraz ograniczanie ryzyka dla zdrowia i życia pracowników. Na studiach zdobędziesz wiedzę na temat przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zasad przeprowadzania kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń. Dowiedz się również jak przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa, a także jak monitorować i analizować ryzyko związane z pracą. Zdobędziesz wiedzę na temat działań i procedur mających na celu zapobieganie pożarom oraz ich skuteczne gaszenie w przypadku ich wystąpienia. Poznasz zasady przeprowadzania przeglądów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego ewakuowania budynku w razie pożaru. Będziesz przygotowany do przeprowadzania audytów wewnętrznych w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, mających na celu wykrycie potencjalnych zagrożeń oraz na podjęcie odpowiednich działań zapobiegających wypadkom i pożarom.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego pod kątem zagrożeń pożarowych,
 • wiedzę z zakresu wymagań prawnych dotyczących pomieszczeń pracy, przemysłowych obiektów budowlanych oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego,
 • wiedzę z zakresu czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych związanych z infrastrukturą budowlaną w przedsiębiorstwie oraz działań zapewniających polepszenie warunków pracy,
 • wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczącego organizacji i funkcjonowania służby BHP,
 • wiedzę z zakresu zasad i zastosowania ergonomii w środowisku pracy i ich wpływu na zminimalizowanie ryzyka zawodowego,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczącego zabezpieczeń przed pożarami,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń pracy oraz poziomu ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność praktycznego stosowania procedury bezpieczeństwa dotyczącej analizy stanu BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz analizy wypadków przy pracy,
 • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów i regulacji prawnych dotyczących ochrony pracy i ppoż.,
 • umiejętność identyfikowania i oceniania skutków zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność określenia osobowości pracownika w nawiązaniu do jego funkcjonowania w środowisku pracy, wykorzystując zdobyte informacje,
 • umiejętność określania działań profilaktycznych w odniesieniu do możliwych źródeł zagrożeń pożarowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
 • Działania ratowniczo-gaśnicze
 • Profilaktyka i prewencja przeciwpożarowa
 • Służba BHP i ppoż. w zakładzie pracy
 • Źródła zagrożeń pożarowych
 • Regulacje prawne ochrony pracy i ppoż.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy