Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Resocjalizacja nieletnich

STUDIA I STOPNIA

Dlaczego warto wybrać specjalność: Resocjalizacja nieletnich?

W obliczu dynamicznych przemian społecznych, kulturowych  i technologicznych, analiza postaw nieletnich staje się niezwykle istotna dla zrozumienia wyzwań, które stawiane są współczesnej pedagogice. Dostęp  do nowoczesnych technologii, globalizacja kultur, rozwój mediów społecznościowych, stale zmieniające się normy społeczne, to tylko niektóre
z czynników wpływających na kształtowanie się zachowań osób młodych. Zachowań nie tylko dobrych, ale także coraz częściej tych złych, które mogą prowadzić do potrzeby resocjalizacji, czyli procesu reintegracji młodych jednostek z marginesu społecznego.

Studia na specjalności Resocjalizacja nieletnich pozwolą Ci lepiej zrozumieć, jakie czynniki kształtują obecne zachowania nieletnich oraz jak społeczeństwo może odpowiedzieć na ich potrzeby, wspierając zdrowy rozwój  i samorealizację młodego pokolenia. Zaznajomią Cię z prawnymi podstawami i teorią studiowanej dziedziny oraz z warsztatem wychowawcy placówek resocjalizacyjnych. Wyposażą Cię w szereg adekwatnych metod pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej, zapoznają ze strategiami edukacyjnymi, społecznymi i interwencyjnymi mającymi na celu promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród nieletnich. Swoją wiedzę i umiejętności sprawdzisz podczas praktyk zawodowych, umożliwiających nie tylko skonfrontowanie się
z wyzwaniami pracy z nieletnimi ale także zdobycie jakże cennego doświadczenia w realnych sytuacjach.

Studiowanie specjalności Resocjalizacja nieletnich w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa to fascynująca podróż w świat pracy z młodymi ludźmi, których życie zostało naznaczone różnymi wyzwaniami społecznymi. To wspaniały wstęp do zrozumienia tej grupy społecznej, ale także walki o zmianę zachowań nieletnich, ukierunkowanie ich na wizję przyszłości, przywracanie ich do społeczeństwa  i pomaganie im w wyeliminowaniu negatywnych wzorców.

Dlaczego RESOCJALIZACJA NIELETNICH?

ZDOBĘDZIESZ SZEROKĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • teorii resocjalizacji, która zapozna Cię z różnymi podejściami teoretycznymi umożliwiając elastyczne dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb nieletnich;
 • psychologii rozwojowej skupionej na etapach rozwoju dzieci i młodzieży oraz psychopatologii pozwalającej na identyfikacji ewentualnych zaburzeń i trudności;
 • pedagogiki specjalnej umożliwiającej diagnozowanie specyficznych potrzeb edukacyjnych nieletnich znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb;
 • form i metod pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej z nieletnimi;
 • diagnozy i terapii resocjalizacyjnej oraz diagnozy społecznej;
 • identyfikowania czynników ryzyka i ochrony oraz oceny potrzeb resocjalizacyjnych jednostek;
 • współczesnych zachowań ryzykownych, dewiacyjnych oraz wybranych problemów przestępczości nieletnich, w tym także ich profilaktyki;
 • warsztatu wychowawcy placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich;
 • prawnych podstaw resocjalizacji nieletnich oraz znajomości instytucji i organizacji społecznych, które mogą wspierać nieletnich w procesie resocjalizacji, w tym środowiska otwartego i instytucji zamkniętych.

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI obejmą zdolność do:

 • przeprowadzania kompleksowej diagnozy sytuacji życiowej nieletnich, uwzględniającej czynniki ryzyka i ochrony;
 • tworzenia spersonalizowanych programów resocjalizacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby i cele rozwojowe każdego uczestnika;
 • skutecznej komunikacji z nieletnimi, opartej na zaufaniu, empatii i różnorodnych technikach motywacyjnych;
 • tworzenia innowacyjnych i dostosowanych do sytuacji rozwiązań skutecznie wspierających proces resocjalizacyjny;
 • wykorzystywania nowoczesnych technologii do celów edukacyjnych i komunikacyjnych, a także monitorowania postępów i efektywności działań resocjalizacyjnych;
 • oceny skuteczności prowadzonych działań resocjalizacyjnych oraz pracy własnej poprzez systematyczną ewaluację postępów i osiągnięć;
 • współpracy z rodzinami nieletnich, a także z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, celem stworzenia kompleksowego wsparcia społecznego;
 • klarownego wyrażania myśli, aktywnego słuchania, zadawania pytań oraz budowania otwartego dialogu a także trwałych i zdrowych relacji z podopiecznymi, opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku;
 • obejmą znajomość zasad etycznych oraz prawnego kontekstu działań resocjalizacyjnych, co umożliwi prowadzenie działań zgodnych z normami i przepisami.

Resocjalizacja nieletnich, i co dalej?

Absolwenci specjalności Resocjalizacja nieletnich realizowanej w ramach kierunku pedagogika są przygotowani do pracy w:

 • schroniskach dla nieletnich;
 • zakładach poprawczych;
 • Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych;
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz kuratorskich zespołach służby sądowej;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz interwencyjnych stosownie do istniejących regulacji prawnych, między innymi w: pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych lub specjalistycznych ośrodkach wsparcia;
 • w instytucjach rządowych, pozarządowych i organach samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji;
 • w formacjach mundurowych tj. policja, straż miejska (po przejściu odpowiednich procedur);
 • jako pracownik/założyciel organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób z problemami życiowymi lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej (dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym, osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne i penitencjarne, rodziny osób pozbawionych wolności, ofiary i sprawcy przemocy, osoby uzależnione i współuzależnione).

 

Uwaga: Stanowiska pracy zajmowane w instytucjach oświatowych wymagają posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy