Specjalność: Zarządzanie kryzysowe na morzu

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa kompleksów portowych i okrętów staje się, w aspekcie występowania wielu różnorodnych zagrożeń, jednym z zadań strategicznych dla zarządów portów i kierownictw przedsiębiorstw, zajmujących się transportem morskim. Działania na rzecz bezpieczeństwa portów i okrętów, obejmują nie tylko przestrzenie portowe, ale mają także zasięg: lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy. Powoduje to, że stanowią one ważny element ogólnej koncepcji zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe obejmuje bowiem całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym i zwalczanie skutków już powstałych sytuacji kryzysowych.

Absolwent studiów Bezpieczeństwo Morskie na specjalności Zarządzanie kryzysowe na morzu jest przygotowany do pracy:

 • W Sztabach Zarządzania Kryzysowego oraz Centrach Zarządzania Kryzysowego,
 • w Straży Granicznej,
 • w Urzędach Morskich,
 • w międzynarodowych organizacjach morskich,
 • w Agencjach Bezpieczeństwa Morskiego.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Zarządzanie kryzysowe na morzu student zdobędzie:

 

 • wiedzę z zakresu zagadnień bezpieczeństwa społecznego oraz głównych czynników mających wpływ na integrację i dezintegrację społeczną,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę na temat teoretycznych aspektów zarządzania kryzysowego, uwzględniając rodzaje zagrożeń i uwarunkowania środowiskowe,
 • wiedzę na temat prawnych aspektów zarządzania kryzysowego, uwzględniając specyfikę konkretnych sytuacji kryzysowych oraz zasadność stosowania wybranych procedur,
 • wiedzę o człowieku, rodzajach więzi i struktur społecznych oraz rządzących nimi prawidłowościach, zwłaszcza w kontekście zarządzania kryzysowego,
 • wiedza na temat funkcjonowania instytucji zarządzania kryzysowego, różnic pomiędzy zadaniami poszczególnych podmiotów oraz ich elementów składowych,
 • wiedzę na temat zasad tworzenia i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach, poprzez wykonywanie następujących czynności: dokonywanie trafnych obserwacji, przygotowywanie materiałów do pracy (konspektów, scenariuszy, programów, planów), prowadzenie zajęć, szkoleń, ćwiczenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji i narzędzi,
 • wiedzę na temat pomocy i interwencji w sytuacji kryzysu, rodzajów i skutków sytuacji kryzysowych,
 • wiedzę na temat funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, w szczególności w kontekście bezpieczeństwa gospodarczego, społecznego, informacyjnego, wewnętrznego oraz w zakresie działań profilaktycznych, prewencyjnych, obronnych i ochronnych,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów,
 • umiejętność kierowania procesami związanymi z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych w administracji państwowej i samorządowej,
 • umiejętność analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedury bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym,
 • umiejętność posługiwania się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności w aspekcie zarządzania kryzysowego.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA MORZU

 • Likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
 • Psychologia zarządzania kryzysowego
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu kryzysowym
 • Zarządzanie ryzykiem
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy