Specjalność: Ratownictwo morskie

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Historycznie rzecz biorąc, podstawą ratownictwa na morzu była odwaga i solidarność rybaków. Kiedyś wielu z nich nie wracało z połowów. Stąd idea zorganizowanego ratownictwa morskiego, które wymaga obecnie wysoko wykwalifikowanej kadry. Podczas studiów na specjalności Ratownictwo morskie nauczysz się planowania, analizowania, oceniania, prowadzenia i koordynowania akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń powstających na morzach i oceanach. Poznasz zasad współdziałania podczas akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi. Jeśli w  przyszłości chciałbyś brać udział w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych na morzach, tym samym ratować innych ludzi w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Absolwent studiów kierunku Bezpieczeństwo morskie na specjalności Ratownictwo morskie jest przygotowany do pracy:

 • w Marynarce Wojennej RP,
 • w Morskiej Służbie Poszukiwawczo-Ratowniczej (SAR),
 • w podmiotach państwowych i prywatnych realizujących zadania na rzecz kształtowania bezpieczeństwa na akwenach morskich i w ich otoczeniu, a w tym między innymi w jednostkach zabezpieczających platformy wiertnicze,
 • jako pracownik służby państwowej (celnej, granicznej, weterynaryjnej, straży portowej i przeciwpożarowej).

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Ratownictwo morskie student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu podstaw prawnych ratownictwa morskiego z ukierunkowaniem na zastosowanie praktyczne,
 • wiedzę na temat misji, zadań, organizacji oraz struktury Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
 • wiedzę z zakresu organizacji i realizacji akcji poszukiwawczo-ratowniczych, a także metod i technik ratunkowych, w tym ratowania życia ludzkiego z uwzględnieniem zasad pierwszej pomocy,
 • wiedzę na temat metod i technik ratowania mienia w środowisku morskim z uwzględnieniem holowania ratowniczego,
 • wiedzę z zakresu historii ratownictwa morskiego, zarówno krajowego jak i międzynarodowego, jego charakterystyki, struktury, rozwoju oraz technik,
 • wiedzę na temat współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego,
 • wiedzę z zakresu ochrony środowiska morskiego, źródeł i rodzajów zagrożeń środowiska morskiego i ich zwalczania oraz podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska morskiego,
 • wiedzę z zakresu wyposażenia i obsługi narzędzi i urządzeń stosowanych w ratownictwie morskim w trakcie ratowania osób i mienia,
 • wiedzę na temat wyposażenia i procedur stosowanych podczas eliminowania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska naturalnego,
 • umiejętność wykorzystania typowych metod, procedur oraz praktyk w celu realizacji zadań związanych z działaniami ratowniczymi w poszczególnych przypadkach,
 • umiejętność przygotowania planu akcji poszukiwawczo-ratowniczej, organizowania i koordynowania jej przebiegu, przetwarzając niezbędne informacje z uwzględnieniem warunków środowiska, stopnia zagrożenia i innych złożonych czynników,
 • umiejętność szczegółowego analizowania i stosowania procedur działań na wypadek realnego zagrożenia bezpieczeństwa w żegludze, transporcie morskim i portach morskich w określonej sytuacji i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Ratownictwo morskie:

 • Historia ratownictwa morskiego
 • Indywidualne metody i techniki ratunkowe
 • Organizacja akcji poszukiwawczo-ratowniczej
 • Organizacja i zadania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
 • Podstawy prawne ratownictwa morskiego
 • Ratowanie życia ludzkiego na morzu
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy