Specjalność: Morska Straż Graniczna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

W bezpieczeństwie narodowym jedną z głównych gałęzi determinujących powodzenie jest kontrola granic terytorialnych państwa. Północna granica Polski to między innymi blisko 440 km linii morza, która wymaga wyszkolonych specjalistów, dbających o jej integralność i nienaruszalność. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa i wzrastające zagrożenie terrorystyczne powodują, że na rynku pracy wciąż poszukiwani są specjaliści z zakresu ochrony granic Polski i Unii Europejskiej. W trakcie studiów na specjalności Morska Staż Graniczna zdobędziesz wiedzę o ochronie nienaruszalności granicy morskiej, dowiesz się jak organizowana jest kontrola ruchu granicznego oraz utrzymywany porządek publiczny i bezpieczeństwo na przejściach granicznych, a także zabezpieczanie interesów ekonomicznych RP na polskich obszarach morskich. Poznasz również zasady działania w sytuacjach zagrożenia życia i techniki interwencji. Zyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne w zwalczaniu przemytu zorganizowanego i przeciwdziałaniu przemytowi narkotyków, broni oraz substancji radioaktywnych przez przejścia graniczne i z otwartego morza.

 

Absolwent studiów kierunku Bezpieczeństwo morskie na specjalności Morska Straż Graniczna jest przygotowany do pracy w:

 • Morskich Oddziałach Straży Granicznej,
 • Administracji Straży Granicznej,
 • Urzędach morskich,
 • firmach ochrony infrastruktury krytycznej,
 • przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się ochroną obiektów, osób i mienia.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Morska Straż Graniczna student zdobędzie:

 • wiedzę na temat zasad funkcjonowania morskiej straży granicznej, jej struktury i kompetencji oraz ich uwarunkowania systemowo-prawne oraz na temat systemu ochrony morskiej granicy państwa,
 • wiedzę na temat przejawów przestępczości występującej w środowisku morskim, m.in. terroryzmu i piractwa morskiego na Morzu Bałtyckim oraz na temat strategii zwalczania przestępczości,
 • wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości granicznej, z uwzględnieniem współdziałania różnych służb o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • wiedzę na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa morskiego, uwzględniając kontekst krajowy i międzynarodowy,
 • wiedzę na temat zasad, metod i procedur oraz narzędzi rozpoznawania zagrożeń i analizy ryzyka ich wystąpienia, a także analizy potencjalnych tego skutków,
 • wiedzę na temat granic Polski i zasad formalno-prawnych ich przekraczania,
 • wiedzę na temat organizacji i instrumentów pracy morskiej straży granicznej służących zwalczaniu przestępczości granicznej oraz na temat przepisów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń,
 • wiedzę z zakresu taktyki i technik interwencji oraz zarządzania w sytuacjach zagrożenia życia, z uwzględnieniem aspektów formalnoprawnych i merytorycznych,
 • umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu działalności morskiej straży granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa morskiego oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i zdarzeń w nich i zachodzących,
 • umiejętność omówienia zasadniczych problemów dotyczących przestępczości granicznej, w tym piractwa i terroryzmu morskiego, uwzględniając historyczne i teraźniejsze aspekty tych zjawisk,
 • umiejętność szczegółowego analizowania i stosowania procedur działań na wypadek realnego zagrożenia bezpieczeństwa, w tym zagrożenia życia oraz stosowania taktyki i techniki interwencji.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności specjalności MORSKA STRAŻ GRANICZNA

 • Analiza ryzyka i rozpoznawanie zagrożeń
 • Psychologiczne aspekty kontroli granicznej
 • Granice RP i zasady ich przekraczania
 • Zwalczanie przestępczości granicznej
 • Zarządzanie w sytuacji zagrożenia życia
 • Kompetencje i organizacja Straży Granicznej
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy