System zgłaszania nieprawidłowości Informacja dla Pracownika

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku uregulowano prawnie kwestie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

 

Jej celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa osobom zgłaszającym przypadki, które można uznać za złamanie prawa, tak aby uchronić je przed działaniami odwetowymi.


Mając powyższe na uwadze Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej Uczelnią) wdraża wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości.

Kiedy można skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości?
W ramach systemu pracownicy oraz inni interesariusze Uczelni mogą zgłaszać (anonimowo lub nie) przypadki działania związane z funkcjonowaniem Uczelni, w których ich zdaniem mogło dojść do naruszenia prawa.


System zgłaszania nieprawidłowości nie może być wykorzystywany do informowania o mniej poważnych problemach, takich jak w szczególności:

 

  •  skargi dotyczące codziennych relacji osób zatrudnionych w Uczelni lub stosunków panujących w miejscu pracy, np. konfliktów między pracownikami i/lub przedstawicielami kadry kierowniczej,
  • skargi dotyczące kwestii organizacyjnych w Uczelni.

 

We wszelkich powyższych bieżących sprawach prosi się o kontakt z bezpośrednim przełożonym.
Wszelkie podejrzenia dotyczące przypadków łamania prawa należy zawsze zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu.
W skrajnych wypadkach, gdy jest to z pewnych względów niemożliwe, można skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości.


Jak dokonać zgłoszenia?


Zgłoszeń w ramach systemu można dokonywać przez telefon, listownie lub pocztą elektroniczną, a osoba zgłaszająca może zachować anonimowość. Zgłoszenia można
przesyłać:

1. Zgłoszenia telefoniczne (ustne) pod nr telefonu: +48 604 959 522. Telefon należy do rektora, który będzie przyjmować zgłoszenia z zachowaniem zasad poufności.

2. Zgłoszenia listowne (na piśmie) można przesyłać pocztą na poniższy adres: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, ulica Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań. Na kopercie należy umieścić następujący dopisek: „Nie otwierać — przekazać do rektora”.

3. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]