Zalicz praktyki pomagając innym.

Dziś szczególnie ważna jest wzajemna pomoc – zalicz praktyki pomagając innym. 

 

Studenci Uczelni, którzy z przyczyn spowodowanych sytuacją kryzysową nie mają możliwości zrealizowania w całości swojej praktyki zawodowej przewidzianej w roku akademickim 2020/2021 mogą ubiegać się o zwolnienie z tej praktyki z jednoczesnym jej zaliczeniem na podstawie:

1. zaświadczenia wydanego przez podmiot leczniczy lub służbę sanitarno-epidemiologiczną poświadczającego realizowanie zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (załącznik nr 1),

2.  zaświadczenia o pracy w ramach wolontariatu na rzecz osób potrzebujących pomocy w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) w ramach akcji pomocy zorganizowanych przez:
a) samorządy terytorialne,
b) organizacje pozarządowe,
c) kościoły i związki wyznaniowe,
d) inne organizacje lub instytucje posiadające osobowość prawną (załącznik nr 2);

3. zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej, za pośrednictwem której student udzielał
pomocy uczniom w działaniach edukacyjnych na odległość (załącznik nr 2);

4. oświadczenia osoby fizycznej niepełnosprawnej lub w wieku powyżej 60 roku życia, której student udzielał wsparcia w okresie pandemii (załącznik nr 3).

Załącznik: