Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Nie ma kryzysu z którego nie wyszedłbyś wzmocniony? Jesteś odpowiedzialny i chciałbyś kierować zarządzaniem w czasie kryzysu? Jeżeli tak, to podejmij studia na specjalności Zarządzanie Kryzysowe i zdobądź wiedzę na temat metod działania na wypadek sytuacji niebezpiecznych. Zarządzanie kryzysowe jest bowiem dziedziną bezpieczeństwa publicznego, którym zajmują się organy administracji publicznej. Polega na tworzeniu strategii działań Państwa w przypadku wystąpienia różnych niebezpiecznych zjawisk związanych zarówno ze środowiskiem naturalnym jak np. powodzie, huragany, susze jak również związane z sytuacjami niebezpiecznymi na tle politycznym, społecznym czy gospodarczym. Zarządzanie kryzysowe obejmuje również przeciwdziałanie powstawaniu sytuacji kryzysowych a w sytuacji ich wystąpienia na szybkie reagowaniu w celu ograniczenia negatywnych skutki. Jeśli w przyszłości chciałbyś pracować w Centrach Zarządzania Kryzysowego i dobrze radzisz sobie w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Absolwent studiów Bezpieczeństwo publiczne na specjalności Zarządzanie kryzysowe jest przygotowany do pracy:

  • w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju,
  • w instytucjach realizujących zadania obronne,
  • w jednostkach Wojska Polskiego,
  • w strukturach MSWiA lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Zarządzanie kryzysowe student zdobędzie:

  • wiedzę na temat wybranych zagadnień bezpieczeństwa społecznego oraz głównych czynników mające wpływ na integrację i dezintegrację społeczną,
  • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
  • wiedzę na temat teoretycznych aspektów zarządzania kryzysowego, uwzględniając rodzaje zagrożeń i uwarunkowania środowiskowe,
  • wiedzę na temat prawnych aspektów zarządzania kryzysowego, uwzględniając specyfikę konkretnych sytuacji kryzysowych oraz zasadność stosowania wybranych procedur,
  • wiedzę o człowieku, rodzajach więzi i struktur społecznych oraz rządzących nimi prawidłowościach, zwłaszcza w kontekście zarządzania kryzysowego,
  • wiedzę na temat działania celowego mass mediów, różnicy pomiędzy zadaniami różnych mediów oraz ich elementów składowych, roli mediów w sytuacjach kryzysowych oraz skutków wszechstronnego oddziaływania mass mediów na człowieka i próby ich ograniczeń w sytuacjach kryzysowych,
  • wiedzę na temat zasady tworzenia i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów,
  • umiejętność kierowania procesami związanymi z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych w administracji państwowej i samorządowej,
  • analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,

umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz organizacji systemów bezpieczeństwa i ratownictwa.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

  • Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
  • Media w sytuacjach kryzysowych
  • Psychologia sytuacji kryzysowych
  • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
  • Instytucje zarządzania kryzysowego
  • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy