Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zarządzanie kryzysowe jest dziedziną bezpieczeństwa, która zajmuje się tworzeniem strategii działań na wypadek wystąpienia sytuacji nagłych i niebezpiecznych.  Służby rządowe i samorządowe potrzebują osób, które potrafią zarządzać zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Jeśli chcesz realizować się w odpowiedzialnej roli specjalisty ds. zarządzania kryzysowego, specjalność ta będzie idealnym wyborem. Podczas studiów nauczysz się tworzenia strategii działań Państwa w przypadku wystąpienia różnych niebezpiecznych zjawisk związanych zarówno ze środowiskiem naturalnym jak np. powodzie, huragany, susze jak również związane z sytuacjami niebezpiecznymi na tle politycznym, społecznym czy gospodarczym. Dowiesz się również jak przeciwdziałać powstawaniu sytuacji kryzysowych, a w sytuacji ich wystąpienia jak szybko i skutecznie reagować w celu ograniczenia negatywnych skutków. Jeśli w przyszłości chciałbyś pracować w Centrach Zarządzania Kryzysowego i dobrze radzisz sobie w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Absolwent studiów Bezpieczeństwo narodowe na specjalności Zarządzanie kryzysowe jest przygotowany do pracy:

 • w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju,
 • w instytucjach realizujących zadania obronne,
 • w jednostkach Wojska Polskiego,
 • w strukturach MSWiA lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Zarządzanie kryzysowe student zdobędzie:

 • wiedzę na temat wybranych zagadnień bezpieczeństwa społecznego oraz głównych czynników mających wpływ na integrację i dezintegrację społeczną,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę na temat teoretycznych aspektów zarządzania kryzysowego, uwzględniając rodzaje zagrożeń i uwarunkowania środowiskowe,
 • wiedzę na temat prawnych aspektów zarządzania kryzysowego, uwzględniając specyfikę konkretnych sytuacji kryzysowych oraz zasadność stosowania wybranych procedur,
 • wiedzę o człowieku, rodzajach więzi i struktur społecznych oraz rządzących nimi prawidłowościach, zwłaszcza w kontekście zarządzania kryzysowego,
 • wiedzę na temat działania celowego mass mediów, różnicy pomiędzy zadaniami różnych mediów oraz ich elementów składowych, roli mediów w sytuacjach kryzysowych oraz skutków wszechstronnego oddziaływania mass mediów na człowieka i próby ich ograniczeń w sytuacjach kryzysowych,
 • wiedzę na temat zasady tworzenia i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów,
 • umiejętność kierowania procesami związanymi z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych w administracji państwowej i samorządowej,
 • będzie potrafił analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz organizacji systemów bezpieczeństwa i ratownictwa.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie kryzysowe

 • Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
 • Media w sytuacjach kryzysowych
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
 • Instytucje zarządzania kryzysowego
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy