Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Służba więzienna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zapraszamy do odkrycia fascynującej specjalności – Służba więzienna, dostępnej na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Ta unikalna ścieżka kształcenia nie tylko rozwija wiedzę teoretyczną, ale także przekazuje praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w systemie penitencjarnym.

 

Czym jest Służba Więzienna?

Służba Więzienna to instytucja publiczna odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad osobami pozbawionymi wolności. Jej głównym celem jest skuteczne zarządzanie placówkami penitencjarnymi, zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz więziennych murów oraz rehabilitacja osadzonych. Pracownicy służby więziennej są kluczowymi uczestnikami procesu resocjalizacji, wspomagając jednocześnie utrzymanie ładu i porządku w placówkach penitencjarnych.

Specjalność służba więzienna to nie tylko wybór kariery, ale również zaangażowanie w proces rehabilitacji społecznej. Jeśli zależy Ci na pracy dla dobra społeczeństwa, zdobycie tej specjalizacji pozwoli Ci na pełnienie istotnej roli w systemie sprawiedliwości i resocjalizacji.

 

Dlaczego warto wybrać specjalność Służba Więzienna?

 • Realizowanie misji społecznej – służba więzienna daje szansę pełnienia istotnej roli w społeczeństwie poprzez nadzór nad osobami skazanymi, wspieranie ich resocjalizacji i przywracanie równowagi społecznej.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych – studenci rozwijają umiejętności rozwiązywania konfliktów, negocjacji i pracy z różnorodnymi grupami społecznymi, co jest kluczowe w kontaktach z osadzonymi.
 • Rehabilitacja i resocjalizacja – studenci zdobywają wiedzę na temat metod i narzędzi rehabilitacji, ucząc się jak wspierać proces reintegracji społecznej osadzonych.
 • Prawo penitencjarne – specjalizacja obejmuje pogłębioną naukę prawa penitencjarnego, umożliwiającą zrozumienie przepisów regulujących funkcjonowanie systemu więziennego.
 • Przygotowanie do wyzwań systemu penitencjarnego – studenci zdobywają umiejętności niezbędne do radzenia sobie z trudnościami systemu penitencjarnego, takimi jak przeludnienie czy specyficzne potrzeby osadzonych.
 • Psychologiczne wsparcie – studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii więźniów oraz technik pracy z osobami dotkniętymi problemami społecznymi i emocjonalnymi.

Dołącz do nas, aby zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnej pracy w służbie więziennej.

Absolwent studiów Bezpieczeństwo Narodowe na specjalności Służba więzienna jest przygotowany do pracy:

 • w zakładach karnych,
 • w placówkach resocjalizacyjnych,
 • w centrach pomocy społecznej,
 • w instytucjach zajmujących się dozorem.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Służba więzienna

 • Konwojowanie
 • Formy i metody pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowisku więziennym
 • Podstawy polskiego systemu penitencjarne
 • Podstawy prawa penitencjarnego
 • Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji
 • Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy