Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: BHP i ochrona przeciwpożarowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest to zbiór zasad, procedur i działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Celem BHP jest zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym oraz ograniczanie ryzyka dla zdrowia i życia pracowników. BHP obejmuje takie kwestie jak przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa, kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń, szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa, a także monitorowanie i analizowanie ryzyka związanego z pracą. Ochrona przeciwpożarowa natomiast, to zbiór działań i procedur mających na celu zapobieganie pożarom oraz ich skuteczne gaszenie w przypadku ich wystąpienia. Ochrona przeciwpożarowa obejmuje takie kwestie jak regularne przeglądy i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego ewakuowania budynku w razie pożaru, a także okresowe przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych. Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się szkoleniem pracowników w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej – to ta specjalność jest dla Ciebie.

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo Narodowe na specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa jest przygotowany do pracy:

 

 • jako inspektor BHP i ochrony przeciwpożarowej zarówno w instytucjach państwowych jak i w sektorze prywatnym.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa student zdobędzie:

 • wiedzę na temat wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego pod kątem zagrożeń pożarowych,
 • wiedzę na temat wymagań prawnych dotyczących pomieszczeń pracy, przemysłowych obiektów budowlanych oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego,
 • wiedzę na temat czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych związanych z infrastrukturą budowlaną w przedsiębiorstwie oraz działań zapewniających polepszenie warunków pracy,
 • wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczących organizacji i funkcjonowania służby BHP,
 • wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczących podstaw projektowania ergonomicznego,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczących zabezpieczeń przed pożarami,
 • wiedzę z zakresu podstawowych zasad prewencyjnych i działań bezpośrednich w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając również wiedzę ogólną z zakresu problematyki bezpieczeństwa,
 • wiedzę na temat procedur i zadań związanych z profilaktyką zdrowotną, medycyną katastrof oraz zabezpieczeniem miejsc pożarów,
 • wiedzę na temat poszczególnych elementów bezpieczeństwa ratownictwa w odniesieniu do działalności ratownika oraz użytkowanego sprzętu,
 • wiedzę na temat przepisów, norm i zasad BHP, obowiązujących w konkretnych instytucjach oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • wiedzę na temat różnorodnych źródeł zagrożeń pożarowych, uwzględniając konkretne uwarunkowania,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń pracy oraz poziomu ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność praktycznego stosowania procedur bezpieczeństwa dotyczących analizy stanu BHP, ochrony przeciwpożarowej i analizy wypadków przy pracy,
 • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa dotyczących analizy stanu BHP, ochrony przeciwpożarowej i analizy wypadków przy pracy,
 • umiejętność identyfikowania i oceniania skutków zagrożeń bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • Podstawy projektowania ergonomicznego
 • Profilaktyka i prewencja przeciwpożarowa
 • Regulacje prawne ochrony pracy i ppoż.
 • Służba BHP i ppoż. w zakładzie pracy
 • Źródła zagrożeń pożarowych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy