Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Bezpieczeństwo Publiczne

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo publiczne obejmuje zarządzanie kryzysowe i reagowanie na sytuacje awaryjne oraz regulowanie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie standardów bezpieczeństwa.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, państwo musi działać w koordynacji z różnymi służbami bezpieczeństwa i organizacjami międzynarodowymi. W przypadku wystąpienia incydentu lub katastrofy ważne jest, aby państwo było przygotowane do szybkiego i skutecznego reagowania, aby zminimalizować ryzyko i skutki dla społeczeństwa. Bezpieczeństwo publiczne jest ważne dla każdego państwa,  ponieważ zapewnia stabilność i pokój społeczeństwu oraz wpływa na jego poziom zaufania do państwa. Bezpieczeństwo publiczne jest również ważne dla gospodarki, ponieważ sprzyja inwestycjom i rozwojowi gospodarczemu. Służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne w kraju muszą prowadzić ciągły monitoring aktualnej sytuacji oraz dostosowywać swoje działania do dynamicznie zmieniających się okoliczności. Jeśli w przyszłości chciałbyś pracować w służbach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w kraju – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na specjalności Bezpieczeństwo publiczne jest przygotowany do pracy:

 • w służbach mundurowych takich jak Policja, Służba Więzienna, Straż Pożarna, Służba Celna, Straż Graniczna, Wojsko Polskie,
 • w instytucjach państwowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, zajmujących się tworzeniem strategii zarządzania kryzysowego oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Bezpieczeństwo publiczne student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu istoty oraz miejsca i roli bezpieczeństwa publicznego w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz zasadnicze zagrożenia tego bezpieczeństwa,
 • wiedzę na temat analizy i oceny organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, również w aspekcie relacji międzynarodowych,
 • wiedzę na temat systemów i podsystemów obrony państwa oraz wielopłaszczyznowych powiązań pomiędzy nimi, także ich powiązań międzynarodowych,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę o funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, uwzględniając uwarunkowanie technologiczne, infrastrukturalne, prawne i organizacyjne,
 • wiedzę na temat poszczególnych organizacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego (również pozarządowych) oraz ich wzajemnych relacjach na rzecz ochrony i obrony obywateli,
 • wiedzę na temat zasad prawnych funkcjonowania systemów bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach,
 • wiedzę o człowieku, rodzajach więzi społecznych, ich zagrożeń oraz o socjotechnikach, wykorzystywanych w kontekście działań zapewniających bezpieczeństwo publiczne,
 • wiedzę na temat zasad i norm etycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych,
 • wiedzą z zakresu zarządzania ochroną osób, obiektów i mienia oraz działań antyterrorystycznych,
 • wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach powiązanych z problematyką bezpieczeństwa publicznego,
 • wiedzę na temat podstawowych metod, technik i narzędzi mediacji oraz negocjacji, szczególnie w ich aspekcie psychologicznym,
 • wiedzę na temat funkcjonowania systemu antyterrorystycznego w Polsce i na świecie, uwzględniając organizację jednostek antyterrorystycznych oraz uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa publicznego w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów,
 • umiejętność ocenienia złożoności procesów społecznych wpływających na bezpieczeństwo państwa demokratycznego oraz scharakteryzowania głównych płaszczyzn zagrożenia bezpieczeństwa w Polsce, w tym zagrożenia wewnętrzne, gospodarcze, informacyjne, psychologiczne oraz społeczne,
 • umiejętność kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej, w zakresie bezpieczeństwa publicznego na poszczególnych szczeblach.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Bezpieczeństwo gospodarcze
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Pozarządowe organizacje bezpieczeństwa narodowego
 • Psychologia konfliktu i sztuki negocjacji
 • Antyterroryzm
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy