Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Antyterroryzm

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Antyterroryzm to działania i strategie mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu. Może to obejmować zarówno działania prewencyjne, jak i reakcyjne. Działania prewencyjne mogą obejmować monitorowanie potencjalnych zagrożeń, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i edukację społeczeństwa w zakresie zagrożeń terrorystycznych. Działania reakcyjne mogą obejmować wykrywanie i zwalczanie działań terrorystycznych, a także pomoc dla ofiar i ich rodzin. Antyterroryzm jest interdyscyplinarnym zagadnieniem, które zajmuje się zarówno aspektami bezpieczeństwa, jak i prawnymi, politycznymi i społecznymi. Wymaga ono współpracy różnych sektorów państwa, w tym służb specjalnych, sił bezpieczeństwa, służb medycznych, służb ratunkowych i innych. Współpraca międzynarodowa jest również kluczowa, ponieważ terroryzm jest zjawiskiem międzynarodowym i wymaga współdziałania państw w celu skutecznego zwalczania.

Jednym z kluczowych elementów antyterroryzmu jest działanie na rzecz zrozumienia i zwalczania przyczyn terroryzmu. Może to obejmować działania mające na celu rozwiązywanie konfliktów, promowanie pokoju i równości oraz przeciwdziałanie radykalizacji i ekstremizmowi. Antyterroryzm jest ważnym elementem bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania strategii i działań do zmieniającego się kontekstu i zagrożeń. Jeśli interesuje Cię tematyka antyterroryzmu – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo narodowe na specjalności Antyterroryzm jest przygotowany do pracy:

 • w instytucjach państwowych w sztabach zarządzania kryzysowego,
 • w służbach mundurowych takich jak Państwowa Straż Pożarna, Policja czy Straż Graniczna,
 • w Służbach  Wywiadu Wojskowego,
 • W Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego,
 • w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • w Agencji Wywiadu.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Antyterroryzm student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu taktyki działań terrorystów, ze szczególnym uwzględnieniem ataków o charakterze masowym, w których wykorzystywane są nowoczesne rodzaje broni, jak również inne środki,
 • wiedzę z zakresu mechanizmów psychologicznych dotyczących zjawisk o charakterze terrorystycznym, osobowości terrorysty oraz profilowania psychologicznego,
 • wiedzę na temat najważniejszych i najbardziej wpływowych organizacji terrorystycznych oraz ich celów i historii działalności terrorystycznej,
 • wiedzę na temat źródeł i rozwoju fundamentalizmu religijnego,
 • wiedzę z zakresu zasad organizowania ochrony osób i mienia przed atakami terrorystycznymi,
 • wiedzę z zakresu psychologicznych i etycznych aspektów terroryzmu oraz aspektów logicznych działań antyterrorystycznych,
 • wiedzę z zakresu zasad współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania terroryzmu w umowach wielostronnych oraz w odniesieniu do prawa krajowego,
 • wiedzę na temat modeli współdziałania służb cywilnych i wojskowych, które mogą być zaangażowane w działania ratownicze oraz antyterrorystyczne w przypadku ataku terrorystycznego, powiązane także z ochroną osób, obiektów i mienia,
 • wiedzę z zakresu zagrożeń wynikających z cyberterroryzmu oraz działań służb państwowych w przeciwdziałaniu terroru w sieci oraz cyberprzestępczości,
 • wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania organów ścigania oraz ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, w Polsce i na świecie,
 • wiedzę na temat obszarów przestępczości zorganizowanej oraz ugrupowań przestępczych, ekstremistycznych i terrorystycznych występujących w Polsce i na świecie, uwzględniając także przestępstwa w cyberprzestrzeni,
 • wiedzę na temat zjawiska terroryzmu w ujęciu historycznym, zagadnienia ewolucji oraz rozwoju działań i organizacji terrorystycznych na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem intensyfikacji tego zjawiska w XX i XXI wieku,
 • wiedzę na temat funkcjonowania systemu antyterrorystycznego w Polsce i na świecie, uwzględniając organizację jednostek antyterrorystycznych,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznych działaniach związanych z działaniami antyterrorystycznymi, w tym przygotowanie planu ochrony osób, obiektów i mienia,
 • umiejętność interpretacji z punktu prawnego oraz w kontekście bezpieczeństwa, różnego rodzaju aktów terroryzmu (zamachów, uprowadzeń, egzekucji, piractwa itp.) oraz umiejętność stworzenia strategii reagowania na tego rodzaju sytuacje,
 • umiejętność kierowania procesami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem antyterrorystycznym, także w sferze cyberprzestrzeni,
 • umiejętność dokonania oceny sytuacji kryzysowej w przypadku ataku terrorystycznego oraz wdrażania procedur związanych z zabezpieczeniem ludności i miejsca zamachu,
 • umiejętność analizowania i stosowania procedur działań na wypadek ataku terrorystycznego oraz wdrażania procedur bezpieczeństwa na wypadek ataku bombowego, chemicznego, biologicznego, cybernetycznego i innych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ANTYTERRORYZM

 • Historia terroryzmu
 • Psychologia terroryzmu
 • Taktyka i zasady działań terrorystów
 • Terroryzm międzynarodowy
 • Ochrona osób, obiektów i mienia przed atakami terrorystycznymi
 • Cyberterroryzm
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy