Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu realizuje projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w WSB z siedzibą w Poznaniu. Projekt skierowany jest do studentów oraz kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej uczelni i obejmuje:

 • realizację wsparcia dla studentów w postaci szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje, wizyt studyjnych, spotkań z pracodawcami w ramach form aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami;
 • realizację staży krajowych dla studentów;
 • realizację warsztatów podnoszących kompetencje kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej;
 • wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania  oraz zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • podniesienia kompetencji zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczych studentów WSB i w konsekwencji do zwiększenia ich efektywności zatrudnieniowej;
 • podniesienia kompetencji zawodowych studentów WSB, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, co wpłynie na ich efektywność zatrudnieniową;
 • wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na WSB, w tym podniesienia kompetencji osób należących do kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej.

Poprzez powyższe działania i założone efekty projekt realizuje cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a w szczególności: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wartość projektu ogółem: 8 243 883,64 zł, obejmuje:
Wartość dofinansowania: 7 996 567,10 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 947 945,13 zł
Okres realizacji: od 1 maja 2019 r. do 30 października 2023 r.
Kierownik projektu: mgr Justyna KASPROWICZ

Oferowane szkolenia, szkolenia certyfikowane, warsztaty

organizowane w ramach projektu

Dla Studenta

Dla Kadry

 • Informacje o ścieżkach szkoleniowych
 • Szczegółowy opis ścieżek szkoleniowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, które realizujemy w ramach projektu
„Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny!

DLA KOGO?

Szkolenia skierowanie są dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, zatrudnionej na umowę o pracę, posiadającej staż pracy od roku do ponad 30 lat, przy czym kadra dydaktyczna może być także zatrudniona na umowę cywilno-prawną pod warunkiem, że będzie mogła wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce podczas prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej 1 semestr.

 

DLACZEGO WARTO?

Dzięki udziałowi w naszym projekcie wyróżnisz się z tłumu kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

 

ZYSKASZ

 1. Większą efektywności w procesie kształcenia.
 2. Podniesiesz kompetencje.
 3. Większą jakości w procesie zarządzania.
 4. Międzynarodowe certyfikaty.

Po zakończeniu szkoleń i warsztatów otrzymacie Państwo zaświadczenia ich ukończenia wydane przez lidera w branży szkoleniowej – Asseco Data Systems.

 

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 1. Należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe pocztą tradycyjną lub elektroniczną email: [email protected]:
  • Zgłoszenie udziału w projekcie (pobierz) oraz umowa dwustronna (pobierz) (skan parafowany na każdej stronie).
  • Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu kompetencji (pobierz) – dotyczy kadry dydaktycznej.
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).
 1. Po przesłaniu dokumentów zgłoszeniowych, doradca zawodowy poprosi Cię o wypełnienie testu wejścia w celu wykonania bilansu kompetencji, który pomoże wybrać ścieżkę szkoleniową.
 2. Na podstawie powyższych dokumentów i bilansu kompetencji Komisja rekrutacyjna dokona oceny punktowej.
 3. Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Masz pytania? Napisz: [email protected]

 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, które realizujemy w ramach projektu
„Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny!

DLA KOGO?

Szkolenia skierowane są do studentów wszystkich wydziałów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, stopnia pierwszego i drugiego, na kierunkach: Zarządzanie, Pedagogika, Psychologia, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Zdrowotne, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Publiczne, którym do zakończenia studiów pozostały maksymalnie 4 semestry.

DLACZEGO WARTO?

Dzięki udziałowi w naszym projekcie wyróżnisz się z spośród tłumu osób poszukujących pracy.

ZYSKASZ

 1. Znacznie większe szanse na rynku pracy.
 2. Dodatkowe kompetencje zawodowe.
 3. Międzynarodowe certyfikaty

Po zakończeniu szkoleń i warsztatów otrzymacie Państwo zaświadczenia ich ukończenia wydane przez lidera w branży szkoleniowej – Asseco Data Systems.

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

1.     Należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe pocztą tradycyjną lub elektroniczną email: [email protected]:

2.     Po przesłaniu dokumentów zgłoszeniowych, doradca zawodowy poprosi Cię o wypełnienie testu wejścia w celu wykonania bilansu kompetencji, który pomoże wybrać ścieżkę szkoleniową.

3.     Na podstawie powyższych dokumentów i bilansu kompetencji Komisja rekrutacyjna dokona oceny punktowej.

4.     Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Masz pytania? Napisz: [email protected].

DLA KOGO?

Staże skierowane są do studentów z wydziałów: Poznania, Gliwic i Gdańska Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, studiów stacjonarnych, stopnia pierwszego, semestru IV i VI, kierunku: Psychologia, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy zaliczyli w terminie przewidzianym regulaminem studiów semestry poprzedzające Staż i dostali wpis na IV i VI semestr studiów I stopnia.

Staże odbywać się będą w dwóch edycjach: w 2021 r. (I edycja) i 2022 r. (II edycja).

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 38 studentów/ek, (12 kobiet oraz 26 mężczyzn).

W sytuacji większej liczby kandydatów spełniających warunki rekrutacji, pod warunkiem powstania oszczędności w projekcie, które umożliwią sfinansowanie dodatkowych staży, możliwe jest zwiększenie liczby osób objętych wsparciem. Za staż wypłacane jest wynagrodzenie. Dodatkowo, stażysta/ka może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów i noclegu.

 

DLACZEGO WARTO?

Dzięki udziałowi w naszym projekcie wyróżnisz się spośród tłumu osób poszukujących pracy.

 

ZYSKASZ

 1. Znacznie większe szanse na rynku pracy.
 2. Dodatkowe kompetencje zawodowe.
 3. Doświadczenie zawodowe.

 

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 1. Należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe pocztą tradycyjną oraz elektroniczną email: [email protected]
 • Formularz zgłoszeniowy do Projektu pobierz
 • Formularz osobowy pobierz
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu POWER pobierz
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

 

 1. Zakwalifikowanie Uczestnika Projektu do odbycia stażu odbywa się według kolejności umieszczenia na liście rankingowej, utworzonej na podstawie algorytmu kryteriów formalnych i punktowanych.

 

O Staż nie może ubiegać się:

 • Student/ka, który/a nie został/a wpisany/a na IV i VI semestr studiów I stopnia.
 • Student/ka przebywający na urlopie zdrowotnym, opiekuńczym lub okolicznościowym.

Studenci/tki którzy zostali wpisani/e warunkowo na IV i VI semestr studiów I stopnia mogą uczestniczyć w Stażach jedynie w przypadku nie wypełnienia limitu miejsc stażowych przez studentów, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia modułów w terminie.

 

 1. Na podstawie powyższych dokumentów, w tym dokumentów wskazanych
  w Regulaminie i rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja rekrutacyjna dokona oceny punktowej.
 2. Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Masz pytania? Napisz: [email protected].

 

PROGRAM STAŻY DLA STUDENTÓW  2021 – REKRUTACJA (pdf)

Refundacja kosztów (pdf)

Regulamin organizacji stażu studenckiego POWR (pdf)

Image module
Image module

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.