Polityka Jakości

Załącznik do uchwały Senatu Nr 09/2016 z dn. 06 kwietnia 2016 r.

POLITYKA JAKOŚCI (W TYM POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA) WYŻSZEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA
z siedzibą w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa kierując się dobrem społecznym, a w szczególności odpowiedzialnością wobec studentów, wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie standardów jakości podczas wykonywania zadań związanych z zapewnianiem wysokiej jakości kształcenia zgodnie z Europejskimi Standardami Jakości Kształcenia opracowanymi przez European Network for Quality Assurance in Higher Education.

Uczelnia przyjmuje podejście projakościowe we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach, a także wyznacza cele jakościowe, uznając za swoją powinność ciągłe doskonalenie czynników, objętych procesami wdrożonego Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, mających wpływ na realizację tych celów. Wszelkie działania Uczelnia podejmuje w trosce o uzyskanie lepszych wyników kształcenia, działalności naukowej i organizacyjnej pracowników i studentów.

 1. realizowanie procesu kształcenia zgodnego z Krajowymi i Europejskimi Ramami Kwalifikacji, w tym z Polską Ramą Kwalifikacji;
 2. skuteczna oraz efektywna realizacja polityki i procedury zarządzania jakością;
 3. stałe zatwierdzanie, monitoring oraz okresowe przeglądanie programów kształcenia i ich efektów;
 4. stałe ocenianie studentów;
 5. zapewnianie wysokiej jakości kadry dydaktycznej;
 6. zapewnianie zasobów do nauki i środków wsparcia dla studentów;
 7. publikowanie informacji dotyczących oferty edukacyjnej i procesu kształcenia.

Nadrzędnymi celami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa wyrażonymi w polityce jakości są:

Cele te są realizowane poprzez następujące działania:

 1. Przekazywanie studiującym wiedzy opartej na aktualnym stanie nauki oraz najnowszych kierunkach jej rozwoju, w dziedzinach i dyscyplinach badań prowadzonych przez Uczelnię.
 2. Stałe doskonalenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy.
 3. Stałe doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych w celu poprawy efektów kształcenia.
 4. Kształcenie i promowanie kadr naukowych.
 5. Angażowanie przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów kształcenia i obsługi administracyjnej.
 6. Budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników uczelni.
 7. Budowanie systemu gromadzenia i analizowania informacji pozyskiwanych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
Image module
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy