Kierunek dostępny także
jako studia II stopnia w GDAŃSKU

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Sytuacje kryzysowe to takie, które przekraczają normalne możliwości radzenia sobie jednostki i mają negatywny wpływ na jej funkcjonowanie. Mogą to być sytuacje takie, jak: wypadki, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie itp. Służby rządowe i samorządowe potrzebują osób, które potrafią zarządzać zespołami ludzkimi w takich właśnie sytuacjach. Jeśli chcesz realizować się w odpowiedzialnej roli specjalisty ds. zarządzania kryzysowego, specjalność ta będzie idealnym wyborem. Podczas studiów dowiesz się jak przeciwdziałać powstawaniu sytuacji kryzysowych, a w sytuacji ich wystąpienia jak szybko i skutecznie reagować w celu ograniczenia ich negatywnych skutków. Nauczysz się tworzenia strategii działań Państwa w przypadku wystąpienia różnych niebezpiecznych zjawisk związanych zarówno ze środowiskiem naturalnym jak również związanych z sytuacjami niebezpiecznymi na tle politycznym, społecznym czy gospodarczym. Jeśli w przyszłości chciałbyś pracować w Centrach Zarządzania Kryzysowego i dobrze radzisz sobie w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Absolwent studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności Zarządzanie kryzysowe jest przygotowany do pracy:

 • w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju,
 • w instytucjach realizujących zadania obronne,
 • w jednostkach Wojska Polskiego,
 • w strukturach MSWiA lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Zarządzanie kryzysowe student zdobędzie:

 • wiedzę na temat wybranych zagadnień bezpieczeństwa społecznego oraz głównych czynników mających wpływ na integrację i dezintegrację społeczną,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę na temat teoretycznych aspektów zarządzania kryzysowego, uwzględniając rodzaje zagrożeń i uwarunkowania środowiskowe,
 • wiedzę na temat prawnych aspektów zarządzania kryzysowego, uwzględniając specyfikę konkretnych sytuacji kryzysowych oraz zasadność stosowania wybranych procedur,
 • wiedzę o człowieku, rodzajach więzi i struktur społecznych oraz rządzących nimi prawidłowościach, zwłaszcza w kontekście zarządzania kryzysowego,

 

 • wiedzę na temat zasady tworzenia i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • wiedzę na temat pomocy i interwencji w sytuacji kryzysu, rodzajów i skutków sytuacji kryzysowych ,
 • wiedzę na temat funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, w szczególności w kontekście bezpieczeństwa gospodarczego, społecznego, informacyjnego, wewnętrznego oraz w zakresie działań profilaktycznych, prewencyjnych, obronnych i ochronnych,
 • wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań bezpieczeństwa, uwzględniając stany emocjonalne, sytuacje kryzysowe, relacje interpersonalne i społeczne,
 • wiedzę o rodzajach zagrożeń w społecznościach lokalnych oraz ich uwarunkowaniach psychologiczno-społecznych, jak również działalności służb interwencyjnych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów,
 • umiejętność kierowania procesami związanymi z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych w administracji państwowej i samorządowej,
 • umiejętność analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz organizacji systemów bezpieczeństwa i ratownictwa.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
 • Likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
 • Instytucje zarządzania kryzysowego
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
ZOBACZ TAKŻE:

>

AKTUALNOŚCI Z KOSZALINA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy