Kierunek dostępny także
jako studia II stopnia w GDAŃSKU

Specjalność: Bezpieczeństwo Publiczne

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo publiczne jest złożonym i ciągle zmieniającym się procesem, który wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania do zmieniających się zagrożeń, a także współpracy i koordynacji między różnymi służbami bezpieczeństwa i organizacjami międzynarodowymi. Swoimi działaniami obejmuje zapobieganie i zwalczanie skutków sytuacji kryzysowych zarówno związanych z przestępczością i terroryzmem, jak również z katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi i innymi sytuacjami kryzysowymi, które zagrażają bezpieczeństwu i stabilności w państwie. Regulacją przepisów dotyczących bezpieczeństwa publicznego zajmują się rządy państw, oraz międzynarodowe agencje bezpieczeństwa. W celu zapewnienia najwyższych standardów konieczna jest koordynacja i współpraca różnych służb i organizacji zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym a także międzynarodowym. Jeśli w przyszłości chciałbyś pracować w służbach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w kraju – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności Bezpieczeństwo publiczne jest przygotowany do pracy:

 • w służbach mundurowych takich jak Policja, Służba Więzienna, Straż Pożarna, Służba Celna, Straż Graniczna, Wojsko Polskie,
 • w instytucjach państwowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, zajmujących się tworzeniem strategii zarządzania kryzysowego oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Bezpieczeństwo publiczne student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu istoty oraz miejsca i roli bezpieczeństwa publicznego w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz zasadnicze zagrożenia tego bezpieczeństwa,
 • wiedzę na temat analizy i oceny organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, również w aspekcie relacji międzynarodowych,
 • wiedzę na temat systemów i podsystemów obrony państwa oraz wielopłaszczyznowych powiązań pomiędzy nimi, a także ich powiązań międzynarodowych,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę o funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, uwzględniając uwarunkowanie technologiczne, infrastrukturalne, prawne i organizacyjne,
 • wiedzę na temat poszczególnych organizacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego (również pozarządowych) oraz ich wzajemne relacje na rzecz ochrony i obrony obywateli,
 • wiedzę na temat zasad prawnych funkcjonowania systemów bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach,
 • wiedzę o człowieku, rodzajach więzi społecznych, ich zagrożeń oraz o socjotechnikach, wykorzystywanych w kontekście działań zapewniających bezpieczeństwo publiczne,
 • wiedzę na temat zasad i norm etycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych,
 • wiedzę z zakresu zarządzania ochroną osób, obiektów i mienia oraz działań antyterrorystycznych,
 • wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach powiązanych z problematyką bezpieczeństwa publicznego,
 • wiedzę na temat podstawowych metod, technik i narzędzi mediacji oraz negocjacji, szczególnie w ich aspekcie psychologicznym,
 • wiedzę na temat funkcjonowania systemu antyterrorystycznego w Polsce i na świecie, uwzględniając organizację jednostek antyterrorystycznych oraz uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa publicznego w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów,
 • umiejętność ocenienia złożoności procesów społecznych wpływających na bezpieczeństwo państwa demokratycznego oraz scharakteryzowania głównych płaszczyzn zagrożenia bezpieczeństwa w Polsce, w tym zagrożenia wewnętrznego, gospodarczego, informacyjnego, psychologicznego oraz społecznego,
 • umiejętność kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej, w zakresie bezpieczeństwa publicznego na poszczególnych szczeblach.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezpieczeństwo kulturowe
 • Cywilna organizacja ochrony i obrony narodowej
 • Instytucje bezpieczeństwa publicznego
 • Organizacje pomocy humanitarnej
 • Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z KOSZALINA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy