Specjalność: Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna

STUDIA II STOPNIA

Dlaczego warto wybrać specjalność: Resocjalizacja
i pedagogika penitencjarna?

Pedagogika większości z nas kojarzy się z wychowywaniem i nauczaniem w szkole. Jest jednak o wiele rozleglejszą dziedziną działającą także w obrębie tzw. pedagogiki specjalnej, do której zalicza się między innymi Resocjalizację i pedagogikę penitencjarną – zagadnienie na równi fascynujące, co wymagające i pełne nieprzewidywanych wyzwań.

Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna zajmuje się procesami reintegracji społecznej oraz edukacyjnym wsparciem osób pozbawionych wolności, w celu zapobiegania recydywie i umożliwienia skutecznego powrotu do społeczeństwa. Obejmuje szeroki zakres działań, takich jak programy szkoleniowe, terapeutyczne, zawodowe, psychologiczne i społeczne, które mają na celu przygotowanie osadzonych do życia po opuszczeniu zakładu karnego oraz redukcję zachowań antyspołecznych. Jej nadrzędnym celem jest naprawdę wielkie wyzwanie – stworzenie takich warunków, które sprawią, że proces resocjalizacji zakończy się sukcesem a ryzyko ponownego zaangażowania się w przestępczość zostanie zminimalizowana do zera.

Pedagogiem tego rodzaju może zostać osoba opanowana, stanowcza, otwarta na drugiego człowieka, umiejąca słuchać i rozmawiać. Osoba, dla której praca to misja, ale nie tylko idealistyczna misja pracy u podstaw ale realna praca, oparta o szereg przepisów prawa i systemy funkcjonowania instytucji pomocowych. Jeśli wykazujesz te cechy i zainteresowania, studia na specjalności Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna powinny znaleźć się na Twojej liście edukacyjnych priorytetów.

 

 

Dlaczego RESOCJALIZACJA I PEDAGOGIKA PENITENCJARNA?

ZDOBĘDZIESZ SZEROKĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • prawa penitencjarnego oraz podstaw polskiego system penitencjarnego;
 • prawnych podstaw resocjalizacji oraz znajomości instytucji i organizacji, które mogą wspierać osadzonych w procesie resocjalizacji, w tym środowiska otwartego i instytucji zamkniętych;
 • rozumienia i badania potrzeb i problemów osób osadzonych oraz analizy ich historii życia i przeszłości kryminalnej;
 • badania potrzeb edukacyjnych i zawodowych osadzonych oraz oceniania ryzyka recydywy;
 • planowania indywidualnych programów resocjalizacyjnych na podstawie przeprowadzonej diagnostyki;
 • form i metod pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowisku więziennym oraz diagnozy i terapii resocjalizacyjnej z osobami osadzonymi;
 • zachowań ryzykownych, dewiacyjnych w tym także ich profilaktyki oraz subkultur więziennych;
 • stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego, konwojowania osób osadzonych;
 • psychologii konfliktu i sztuki negocjacji oraz psychospołecznych aspektów izolacji więziennej;
 • różnorodnych metod i technik nauczania efektywnych w warunkach więziennych.

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI obejmą zdolność do:

 • analizy, świadomego i poprawnego używania obowiązujących przepisów prawnych i administracyjnych oraz konkretnych procedur;
 • samodzielnego przeprowadzania szczegółowej diagnostyki resocjalizacyjnej osadzonych;
 • rozumienia specyfiki populacji osadzonych, ich potrzeb, problemów oraz indywidualnych cech w celu dostosowania metodyk pracy do konkretnych warunków i kontekstu więziennego;
 • planowania i przeprowadzania programów resocjalizacyjnych na podstawie przeprowadzonej diagnostyki;
 • swobodnego i skutecznego korzystania z różnych metod i technik pracy resocjalizacyjnej;
 • budowania własnego warsztatu pedagogicznego wychowawcy w zakładzie karnym;
 • skutecznej komunikacji interpersonalnej, która pozwoli budować zaufanie, wspierać osadzonych w rozwoju osobistym oraz efektywnie komunikować się z innymi pracownikami systemu penitencjarnego;
 • współpracy z innymi specjalistami, takimi jak psychologowie, pracownicy socjalni czy terapeuci.

Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna, i co dalej?

Absolwenci specjalności Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna realizowanej w ramach kierunku pedagogika są przygotowani do pracy:

 • w zakładach karnych jako wychowawcy, pedagodzy, terapeuci, czy trenerzy prowadzący działania resocjalizacyjne i wspierające proces reintegracji społecznej osadzonych;
 • w ośrodkach resocjalizacyjnych, gdzie prowadzone są działania mające na celu reintegrację społeczną osób pozbawionych wolności oraz osób w trudnej sytuacji życiowej;
 • w instytucjach pomocy społecznej, gdzie prowadzone są działania wsparcia dla osób przebywających w instytucjach penitencjarnych oraz dla ich rodzin jako pracownicy socjalni, terapeuci czy pedagodzy;
 • w organizacjach pozarządowych zajmujących się resocjalizacją i pomocą dla osób pozbawionych wolności oraz ich rodzin;
 • w firmach szkoleniowych i doradczych specjalizujących się w resocjalizacji i zarządzaniu ryzykiem kryminalnym;
 • jako badacze w dziedzinie resocjalizacji oraz jako wykładowcy akademiccy na uczelniach, prowadząc badania nad procesami resocjalizacji oraz kształcąc przyszłych specjalistów w tej dziedzinie.

 

 

Uwaga: Stanowiska pracy zajmowane w instytucjach oświatowych wymagają
posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy