Specjalność: Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Perspektywy rozwoju ochrony zdrowia w Polsce i sukcesywne przemiany, które w niej zachodzą w społeczeństwie, powodują konieczność kształcenia wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, przygotowanej do zarządzania w jednostkach będących częścią systemu ochrony zdrowia. Zarządzanie w tego typu jednostkach wymaga interdyscyplinarnego podejścia zarówno pod kątem sprawnej obsługi pacjentów i zapewnienia wysokich standardów udzielanych usług oraz samej pracy zatrudnionych w nich osób. Specjalność jest odpowiedzią Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa na coraz większe  zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów ds. zarządzania jednostkami w systemie ochrony zdrowia. Absolwent tej specjalności potrafi zarządzać pracą placówki medycznej wraz z prowadzeniem dokumentacji pacjenta. Posiada podstawy autoprezentacji i budowania wizerunku organizacji, jak również charakteryzuje się wysokimi umiejętnościami komunikacji interpersonalnej. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania, organizowania, planowania i motywowania do pracy w placówkach medycznych.

Podejmując studia na specjalności Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk o zarządzaniu, podstaw prawa pracy, kierowania kadrami, uwzględniając uwarunkowania psychologiczne,
 • wiedzę z zakresu podstawowych teorii dotyczących organizacji i zarządzania w kontekście rozwoju jednostek ochrony zdrowia,
 • wiedzę z zakresu podstawowych zagrożeń zdrowia i życia człowieka, uwzględniając współczesne uwarunkowania cywilizacyjne, kondycję psychofizyczną, finansowanie jednostek ochrony zdrowia,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie psychologii zdrowia, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę o uwarunkowaniach (zwłaszcza psychologicznych) skutecznych strategii marketingowych oraz strategii public relations w kontekście płynności rynków usług medycznych i ochrony praw pacjentów,
 • wiedzę z zakresu ogólnych zasad tworzenia i rozwoju jednostek ochrony zdrowia w zakresie realizowanych przez nich zadań, uwzględniając uwarunkowania finansowe i gospodarcze, politykę kadrową, rolę kierownika-lidera oraz elementy komunikacji interpersonalnej,
 • wiedzę z zakresu zarządzania promocją zdrowia, w tym finansowania placówek zdrowia,
 • wiedzę na temat zarządzania relacjami z NFZ, marketingu jednostek opieki zdrowotnej i wpływu społecznego,
 • wiedzę z zakresu celów współpracy pracowników placówek medycznych i pacjentów dotyczącą leczenia, związanych z tym trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań w kontekście psychologii poznawczo -behawioralnej,
 • wiedzę z zakresu zasad i elementów zarządzania strategicznego w jednostkach ochrony zdrowia, działających w konkretnych warunkach rynkowych, gospodarczych, środowiskowych i zawodowych,
 • wiedzę z zakresu specyfikacji placówki zdrowia i jej funkcjonowania w aspekcie formalno-prawnym i merytorycznym, uwzględniając aspekty zarządzania w ochronie zdrowia,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów oraz wykonywania zadań typowych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów,
 • umiejętność wykorzystania psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia oraz zwiększenia wydajności pracy personelu medycznego, wykorzystując wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu,
 • umiejętność planowania, organizowania, zarządzania, w ujęciu jakościowym w odniesieniu do systemu ochrony zdrowia,
 • umiejętność przygotowania i zrealizowania projektów o tematyce dotyczącej służby zdrowia.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Podstawy prawa pracy
 • Zarządzanie projektami
 • Psychologia komunikacji interpersonalnej
 • Teoria i praktyka wpływu społecznego
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy