Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GIŻYCKO

Specjalność: Terapia zajęciowa

STUDIA I STOPNIA

Terapia zajęciowa to dziedzina terapii, która wykorzystuje różnorodne aktywności i zajęcia w celu wspierania rozwoju psychofizycznego, rehabilitacji, leczenia i poprawy jakości życia osób z różnymi
problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnościami lub zaburzeniami. Jej głównym celem jest poprawa funkcjonowania i zdolności adaptacyjnych – terapia zajęciowa pomaga osobom w rozwijaniu umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Poprzez strukturyzowane zajęcia terapeutyczne, osoby uczą się radzenia sobie z zadaniami, organizacji czasu, koncentracji uwagi, rozwiązywaniem problemów oraz rozwijaniem umiejętności społecznych.

Terapia zajęciowa ma na celu nie tylko pomoc w rehabilitacji i poprawie zdrowia, ale także rozwijanie
umiejętności, podnoszenie jakości życia i promowanie pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Poprzez aktywność i zaangażowanie w różnorodne zajęcia, terapia zajęciowa stwarza możliwości rozwoju, odkrywania własnych talentów, budowania pewności siebie i integracji społecznej. Wszystkie te działania w ramach terapii zajęciowej mają na celu holistyczne podejście do osoby, uwzględniając jej fizyczne, emocjonalne i społeczne potrzeby oraz wspieranie jej w osiąganiu jak największej niezależności, samodzielności i satysfakcji z życia.

Student po ukończeniu specjalności zdobędzie:
● wiedzę w zakresie antropologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla specjalności terapia zajęciowa,
● wiedzę na temat teorii opieki i wychowania dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i osób starszych, uwzględniając modele, funkcje, formy i metody realizacji,
● wiedzę na temat teoretycznych podstaw pracy w zakresie terapii zajęciowej,
● wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw oraz stosowanych metod i technik w kinezjologii i kinezyterapii,
● wiedzę z zakresu form, metod i technik pracy terapeuty zajęciowego z uwzględnieniem różnic w pracy z poszczególnymi grupami osób w różnym wielu i o różnych potrzebach,
● wiedzę z zakresu problematyki pedagogiki specjalnej,
● umiejętność podejmowania działania diagnostycznego, profilaktycznego, terapeutycznego i edukacyjnego, odpowiadającego potrzebom jednostki oraz grupy społecznej w zakresie terapii zajęciowej, arteterapii, muzykoterapii, kinezjologii i kinezyterapii,
● umiejętność nowoczesnego planowania i organizowania terapii zajęciowej z uwzględnieniem podejścia do jednostki oraz struktur grupowych,
● umiejętność planowania, realizowania i ewaluowania działania związanego z terapią zajęciową różnych grup osób,
● umiejętność wykorzystania pedagogicznej wiedzy do poprawy i ochrony zdrowia poprzez stymulowanie procesem uczenia oraz dobrowolnymi zmianami w zachowaniu jednostek w tym umiejętności z zakresu kinezjologii i kinezyterapii oraz arteterapii i muzykoterapii.

Terapia zajęciowa i co dalej?
Absolwent tej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie m.in. w takich jednostkach jak:

  • szpitale i placówki rehabilitacyjne
  • placówki opieki długoterminowej
  • placówki edukacyjne
  •  praktyki prywatne
  • centra rehabilitacyjne i zajęciowe
  • instytucje opieki społecznej
  • organizacje pozarządowe
  • jednostki zajmujące się badaniami i edukacją.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy