Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Student z orzeczeniem o niepełnosprawności ma możliwość:

1.    Dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, a w szczególności:

1)    otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od prowadzących zajęcia – w przypadku studentów niedosłyszących lub głuchych;

2)    odbywania zajęć, w miarę możliwości lokalowych Uczelni, na parterze lub w budynku przystosowanym do osób niepełnosprawnych bez konieczności przemieszczania się – w przypadku studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych;

3)    nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk – w przypadku studentów niedowidzących albo niewidomych;

4)    wyznaczonego stałego miejsca na sali w trakcie trwania zajęć – dotyczy studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych;

5)    przyznania asystenta osoby niepełnosprawnej w celu pomocy organizacyjnej w realizacji procesu kształcenia (dotyczy studentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

2.    Studiowania wg indywidualnej organizacji studiów. Decyzję o wprowadzeniu indywidualnej organizacji studiów podejmuje dziekan. W procesie podejmowania decyzji jest wymagana rekomendacja BON.

3.    Ubiegania się do dostosowania zaliczeń i egzaminów, w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności poprzez: wydłużenie czasu pisania do 50%; zamiany formy; używanie komputera; przygotowanie materiałów egzaminacyjnych (zaliczeniowych) w powiększonej czcionce; kopiowanie foliogramów (prezentacji) studentowi; możliwość zdawania materiałów w mniejszych partiach.

4.    Uzyskania wsparcia finansowego w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych, niezależnie od dochodu.

5.    Skorzystania z następujących form pomocy:

1)    Wsparcia w formie asystenta osoby niepełnosprawnej lub/i tłumacza języka migowego.

2)    Dodatkowego lektoratu z języków obcych prowadzonego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studentów.

3)    Wyrównawczych zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych.

4)    Pokrycia kosztów przystosowania i opracowania materiałów dydaktycznych i naukowych w formie dostępnej dla osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

5)    Wypożyczenia sprzętu wspomagającego nauczanie osób niepełnosprawnych (np. laptopa z odpowiednim oprogramowaniem np. powiększającym i czytającym, lupy elektroniczne, dyktafonu, odtwarzacze mp3, innych pomocy dydaktycznych).

6)    Dostosowania zasobów biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. w wersji elektronicznej, mówionej, brajlowskiej), w tym i wyposażenia czytelni w stanowiska pracy i komputery zgodne z potrzebami osób niewidzących i niewidomych.

7)    Wsparcie w procesie kształcenia oraz działalności naukowej poprzez zapewnienie specjalistycznych konsultacji np. psychologicznej lub zawodowej.

8)    Sfinansowania kosztów transportu pomiędzy obiektami Uczelni oraz z i do Uczelni, pomiędzy Uczelnią a miejscem zamieszkania. Zał. Regulamin korzystania z bezpłatnego transportu

9) Pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem specjalistycznych/alternatywnych warunków/urządzeń oraz materiałów pozwalających na aktywny udział osób z niepełnosprawnością w przedsięwzięciu/spotkaniu.

Każda student z niepełnosprawnościami proszony jest o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego (wzór) i przesłanie go pocztą elektroniczną do Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnością na e-maila: [email protected] w celu zarejestrowania się do BON (Biura ds. osób niepełnosprawnych).

Forma wsparcia jest ustalana na podstawie przedstawionych przez studenta informacji w kwestionariuszu oraz dołączonych dokumentów (np. dokumentacji medycznej dotyczącej choroby lub niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), gdyż mogą zostać zaproponowane również inne formy pomocy, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.


Biuro ds. Osób NiepełnosprawnychJarecka julita - zdjęcie - pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Bezpieczeńsywa
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością
Pani mgr Julita JARECKA
tel. 882 196 599
e-mail:
[email protected]
[email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: