Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów

 

W celu zapewnienia jednolitego systemu oceniania studentów przestrzegane są ustalenia zawarte w następujących aktach prawa wewnętrznego Uczelni:

  • Regulaminie studiów;
  • Zasadach dyplomowania;
  • Regulaminie studenckich praktyk zawodowych.

 

Forma i zasady zaliczania poszczególnych przedmiotów są formalnie określone w dokumentacji dydaktycznej studiów. Prowadzący przedmiot zapoznaje studentów z przedmiotowym programem studiów podczas pierwszych zajęć.

Stosowanie zasad zaliczania poszczególnych przedmiotów uwzględnionych w sylabusach do przeprowadzenia zajęć jest na bieżąco weryfikowane w ramach kontaktów dziekanów ze studentami, hospitacji zajęć oraz badań ankietowych studentów. Wnioski z tych działań przekazywane są zainteresowanym nauczycielom akademickim oraz ich przełożonym, a skuteczność działań naprawczych jest oceniana w ramach bieżącej pracy wydziałów.

Na stronie internetowej Uczelni zamieszczone są zamierzone do osiągnięcia przez studentów efekty uczenia się dla poszczególnych kierunków studiów oraz plany studiów łącznie z planem poszczególnych specjalności. Przedstawione są również wiedza, umiejętności
i kompetencje społeczne, jakie posiądzie student oraz możliwości, jakie otwiera przed nim edukacja i zgłębianie wiedzy na wybranym przez siebie kierunku studiów.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy