Procedury zarządzania jakością

W celu zapewnienia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w szczególności wykorzystywane są następujące procedury:

 • procedura hospitacji zajęć – realizowana przez dziekanów w porozumieniu z Centrum Edukacji i Marki;
 • procedura oceny jakości zajęć dydaktycznych,
 • procedura kontroli doraźnej – koordynowana przez Centrum Edukacji i Marki;
 • procedura oceny nauczycieli akademickich na podstawie hospitacji i ewaluacji;
 • procedura rankingu nauczycieli akademickich – realizowana przez dziekanów;
 • metody naprawcze działających struktur i procedur w Uczelni wprowadzane przez osoby funkcyjne nadzorujące realizację procesu zapewnienia jakości kształcenia;
 • procedura określająca zasady dyplomowania obowiązujące w Uczelni, określone w Zasadach Dyplomowania;
 • procedura tworzenia dokumentacji dydaktycznej oraz procedura dotyczącą realizacji procesu dydaktycznego w Uczelni;
 • procedura dotycząca odbywania, dokumentowania i ewaluacji praktyk studenckich;
 • ogólnouczelniane zasady przyznawania nagród pracownikom i studentom w związku
  z osiąganiem wyróżniających się wyników;
 • urlopy i stypendia dla pracowników Uczelni (związane z realizacją prac naukowych) przydzielane na podstawie indywidualnych decyzji rektora;
 • wdrażanie instrukcji badania opinii studentów, dotyczącej obsługi kształcenia w dziekanatach oraz zasad wykorzystania informacji pozyskanych z ankiet przez władze Uczelni w celu udoskonalenia funkcjonowania Uczelni;
 • procedury weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez studentów;
 • procedury informowania o efektach uczenia się nauczycieli i studentów;
 • procedury dotyczące interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych;
 • procedury związane z przyjętym profilem praktycznym prowadzonych kierunków;
 • procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów;
 • procedura wydawania dyplomów i świadectw;
 • procedura ewaluacji prac dyplomowych;
 • procedura ewaluacji prac etapowych;
 • procedura przygotowywania i archiwizacji prac etapowych;
 • procedura sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym.

Najważniejszym elementem powyższych procedur jest planowanie i wykonywanie działań naprawczych mających na celu wykrycie istniejących nieprawidłowości i ich usunięcie.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy