Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

,

Specjalność: Psychologia służb mundurowych

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność skierowana jest do osób, które w przyszłości chciałyby zajmować się udzielaniem pierwszej pomocy psychologicznej, diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych powstałych w wyniku kryzysu, dostarczaniem wsparcia emocjonalnego i informacji oraz pomocy w przywracaniu normalnego funkcjonowania. Podczas studiów poznasz metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w badaniu, diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się w sytuacjach kryzysowych. Nauczysz się jak pomagać ludziom, którzy znaleźli się w sytuacjach przekraczających możliwości radzenia sobie i mających negatywny wpływ na ich funkcjonowanie. Dowiesz się jak udzielać pomocy psychologicznej w takich sytuacjach jak wypadki, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie lub też w sytuacjach osobistych związanych ze śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy, ciężką chorobą czy rozwodem. W przyszłości będziesz mógł pracować z indywidualnymi osobami, ale również z grupami osób, które przeżywają wspólnie sytuacje kryzysowe, pomagając im zwiększyć ich zdolności do radzenia sobie. Będziesz mógł zajmować się udzielaniem pierwszej pomocy psychologicznej w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej, jak również prowadzeniem długoterminowej opieki, w celu pomagania osobom w przezwyciężaniu trudności i radzeniu sobie z następstwami kryzysu. Rozwiniesz swoje kompetencje społeczne oraz zrozumiesz etyczny wymiar pracy z drugim człowiekiem.

 

Absolwent studiów Psychologia na specjalności Psychologia sytuacji kryzysowych jest przygotowany do pracy:

 • w służbach mundurowych,
 • organizacjach rządowych i pozarządowych w działach zarządzania kryzysowego,
 • w instytucjach opiekuńczych m.in. Centrach opieki nad dzieckiem, Pogotowiach opiekuńczych czy Domach dla samotnych matek z dziećmi,
 • w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
 • w kuratoriach sądowych,
 • w ośrodkach socjoterapeutycznych i opiekuńczo – resocjalizacyjnych.

Podejmując studia na specjalności Psychologia sytuacji kryzysowych student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej zjawisk kryzysowych oraz zarządzania kryzysowego w kontekście działań psychologicznych,
 • wiedzę o rodzajach zagrożeń w społecznościach lokalnych oraz ich uwarunkowaniach psychologiczno-społecznych, jak również działalności służb interwencyjnych,
 • wiedzę na temat pomocy i interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysu, rodzajów i skutków sytuacji kryzysowych,
 • wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej, szczególnie w zakresie sytuacji kryzysowych,
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • wiedzę z zakresu zasad konstruowania komunikatów medialnych w sytuacjach kryzysowych,
 • wiedzę dotyczącą stresu, wsparcia psychologicznego i strategii radzenia sobie,
 • wiedzę o historycznej ewolucji teorii psychologii terroryzmu i samego zjawiska terroryzmu,
 • umiejętność dokonania obserwacji i analizy podstawowych zagrożeń społecznych,
 • umiejętność ocenienia skutków kryzysu i udzielenia pomocy psychologicznej,
 • umiejętność analizowania polskich aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego,
 • umiejętność przygotowania się do interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia sytuacji kryzysowych

 • Psychologia stresu i radzenia sobie
 • Psychologia wsparcia społecznego
 • Pomoc psychologiczna w sytuacji straty i żałoby
 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
 • Instytucja zarządzania kryzysowego
 • Interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysu
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy