Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE

Specjalność: Psychologia społeczna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność skierowana jest do osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu funkcjonowania jednostki i grupy w społeczeństwie, a w przyszłości chciałyby pomagać innym osobom w nauce komunikowania się i budowania relacji międzyludzkich. Podczas studiów poznasz metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w badaniu zjawisk społecznych, takich jak relacje międzyludzkie, komunikacja, zachowanie grupowe, procesy decyzyjne a także procesy, które leżą u podstaw tych zjawisk. Zdobędziesz umiejętności badania  jednostki w kontekście jej działań i doświadczeń w społeczeństwie, uwzględniając różne poziomy analizy, od indywidualnej po grupowy i społeczny. Nauczysz się rozwiązywać problemy społeczne z zakresu doradztwa, zarządzania i polityki społecznej. Zrozumiesz  procesy, które prowadzą do różnych zachowań i postaw, a także mechanizmy, dzięki którym ludzie dostosowują się do różnych sytuacji i kontekstów społecznych. Rozwiniesz swoje kompetencje społeczne niezbędne do nawiązywania relacji społecznych oraz zrozumiesz etyczny wymiar pracy z drugim człowiekiem.

Podejmując studia na specjalności Psychologia w sporcie student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb żywieniowych, zakresie budowy i funkcjonowaniu organizmu człowieka, fizjologii, w tym mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych, współdziałania narządów i układów w przemianach metabolicznych oraz zachowania organizmu w procesie wysiłku sportowego,
 • wiedzę z zakresu zagrożeń zdrowia i życia człowieka związane z uprawianiem sportu, a w szczególności sportu zawodowego, kwestii kontuzji sportowych, z ukierunkowaniem na aspekty psychologiczne,
 • wiedzę z zakresu problematyki projektowania i prowadzenia badań w zakresie psychologii w sporcie, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę z zakresu zasad i uwarunkowań prawidłowego oraz racjonalnego żywienia i odżywiania się, zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego, uwzględniając diagnozę stylu życia oraz zachowań żywieniowych, w szczególności u osób uprawiających sport,
 • wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia treningu ze szczególnym uwzględnieniem motywacji i tego jak ją kształtować oraz uwarunkowań bezpośredniego kontaktu trenera z podopiecznym, zorientowane na zastosowanie praktyczne,
 • wiedzę z zakresu przepisów prawnych powiązanych z zawodowym uprawianiem sportu,
 • wiedzę z zakresu teorii sportu, w tym sportu uprawianego zawodowo, rodzajach dyscyplin sportu i podstawowych rodzajach ćwiczeń oraz ich wpływie na zdrowie człowieka,
 • umiejętność zidentyfikowania i dokonania analizy problemów treningowych, mających swoje podłoże fizjologiczne i psychologiczne,
 • umiejętność identyfikowania problemów pacjenta, klienta i grup społecznych w zakresie psychologii w sporcie oraz podejmowania odpowiednich działań diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych,
 • umiejętność wykorzystywania praktycznych metod i technik otrzymywania oraz przygotowywania żywności, planowania jadłospisów oraz opracowywania diet, stylów odżywiania i projektowania zachowań żywieniowych w określonych warunkach,
 • umiejętność analizowania roli motywacji w kształtowaniu zdrowego trybu życia, promocji prawidłowego odżywiania się, dbaniu o kondycję psychofizyczną oraz w osiąganiu wyników sportowych,
 • umiejętność opracowania praktycznych metod podniesienia sprawności ogólnej człowieka oraz opanowania poszczególnych elementów w kontekście różnorodnych form treningu indywidualnego i zdrowotnego,
 • umiejętność identyfikowania sposobów radzenia sobie, myślenia, odczuwania i zachowania się oraz opracowywania metod optymalnych sposobów myślenia, czucia i zachowania się najbardziej korzystnego dla klienta/pacjenta,
 • umiejętność wykazania się specjalistycznymi umiejętnościami z zakresu wybranych form wspierających w sporcie, m.in. korekcji postawy ciała, treningu indywidualnego i zdrowotnego, powiązanymi również z promocją zachowań prozdrowotnych oraz działań rehabilitacyjnych i rekonwalescencyjny,
 • umiejętność przygotowania planu odnowy biologicznej,
 • umiejętność analizowania i wyciągania wniosków odnośnie różnorodnych stylów odżywiania się populacji, wyodrębniając takie czynniki jak płeć, wiek, uwarunkowania społeczne, rodzaj uprawianego sportu i stopień zaawansowania treningu.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia społeczna:

 • Dietetyka i sposób wyżywienia w sporcie
 • Fizjologia wysiłku sportowego
 • Metody i techniki treningu
 • Prawo w zawodzie i pracy sportowca
 • Motywacja w sporcie
 • Wypalenie zawodowe w sporcie
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JASTRZĘBIE-ZDRÓJ:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy