Zasoby biblioteczne: WSS Poznań

Autor Tytuł Sygnatura
ABW Raport z działalności ABW. Warszawa 2011 6527
Adamczak A., Gędłek M. Czym jest własność intelektualna. Warszawa 2011 7590
Adamczyk Cz., Breitkopf B., Worwat Z. Przysposobienie obronne. Warszawa 1998 1249
Adamczyk M. Europejska agencja zarządzania współpracą… Warszawa 2005 1604
Adamek K. Kształcenie oficerów kwatermistrzostwa wojska polskiego.  Warszawa – Poznań 1984 2782
Adamiak B., Borkowski J. Polskie postępowanie administracyjne               i sądowo-administracyjne. Warszawa 1993/1997 2870-2877
Adamowicz A., Państwo patronalne. Relacje władzy i podległości w małej wspólnocie lokalnej. Warszawa 2015 10935
Adamowicz A., Państwo patronalne. Relacje władzy i podległości w małej wspólnocie lokalnej. Warszawa 2015 10935
Adamski A., Bojarski J.              (pod red.) Nauki penalne wobec szybkich zmian socjokulturowych. T.1, Toruń 2012 9251
Adamski A., Bojarski J.             (pod red.) Nauki penalne wobec szybkich zmian socjokulturowych. T.2, Toruń 2012 9384
Adamski J. Nowe technologie w służbie terrorystów. Warszawa 2007 6997
Ahlt M. Prawo europejskie.  Warszawa 1995/1998 2571-2581
Ajnenkiel A. Polskie konstytucje. Warszawa 1982               (Patrz: Historia; Prawo) 632
Akoliński S., Falewicz J.R. Źródła patologii społecznej i problemy socjalizacji młodzieży. Warszawa 1984 2496
Albi A. Referenda w sprawie członkostwa w UE. Warszawa 2004 1595
Alexandrowicz T. Terroryzm międzynarodowy. Warszawa 2008 3370
Aliew N. Armeńsko-azerbejdżański konflikt górskiego Karabachu w świetle prawa międzynarodowego. Warszawa 2012               (Patrz: Historia) 9756
Allam M. Kamikadze. Made in Europe. Czy Zachodowi uda się pokonać islamskich terrorystów?  Kraków 2008 8017-8019
Ambasada Azerbejdżanu w Polsce Azerbejdżańsko-ormiański konflikt. Warszawa 2012 (Patrz: Historia) 9755
Amnesty International. Amnesty International. Report 1997. Londyn 1997 1734
Amrozy K., Gburzyńska N., Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Toruń 2018 11079-11080
Amrozy K., Gburzyńska N., Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Toruń 2018 11079-11080
Analiza Implikacje ewentualnego odrzucenia traktatu Konstytucji UE. Kraków 2006 721
Antczak A. Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. Warszawa 2008/2009 3651-3652
Antkowiak P. Samorząd Terytorialny na Przykładzie Miasta Konina. Poznań 2011 7183
Antonowicz L. Podręcznik prawa międzynarodowego.  Warszawa 1993/1994/1996/2000                    (Patrz: prawo) 2672-2679; 2903-2906
Antoszewski A., Herbut R. Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej. Wrocław 1998 (Patrz: Inne) 3796
Aouil B., Czerwiński K.,  Wosik-Kawala D. Internet w psychologii – psychologia w Internecie, Toruń 2014 8247-8248
Apanowicz J. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne. Warszawa 2005                         (Patrz: Pedagogika) 9591-9593
Arntzen F. Psychologia zeznań świadków. Warszawa 1989 6498
Asmus R. NATO. Otwarcie drzwi.  Warszawa 2002 1422
Augustyniak K., Piotrowski A. Edukacja dla bezpieczeństwa. Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa. Poznań 2011 6759-6768
Augustyniak-Osiewicz A. Kultura i polityczne uwarunkowania etniczno-niepodległościowe. Poznań 2007 2310
Babiński A., Jurgilewicz M., Malec N. (pod red.) Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. T.1. Szczytno 2015 (Patrz: Prawo) 9800-9801
Babiński A., Jurgilewicz M., Malec N. (pod red.) Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. T.2. Szczytno 2015 (Patrz: Prawo) 9802-9803
Bäcker R., Kitaba S. (pod red.) Islam a świat. Toruń 2005 1342
Badźmirowska-Masłowska K. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2013 8782-8783
Balcerowicz B. Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych. Toruń 2006 1322-1326
Balcerowicz B. i inni Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002 8112-8116
Baluk W. (pod red.) Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP. Wybrane problemy. Toruń 2009 7291-7292
Banasiak Z. Przesłuchanie świadka procesie karnym. Słupsk 2005 678
Banasik M. Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy. Toruń 2016 10848-10850
Banasiński C., Gronkiewicz-Walz M.,Pawłowicz K., Szfrański D., Wierzbowski M., Wyrzykowski M. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne. Warszawa 1998 2621-2622
Bańka W. Człowiek w organizacji. Toruń 2011                  (Patrz: Zarządzanie) 7989-7990
Baran W. Podstawy rachunkowości. Sprawozdanie finansowe, zasady, etyka. Warszawa 2014 (Patrz: Zarządzanie) 9568-9569
Barankiewicz D. Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Wojskowego w Toruniu (stan na 31.12.2013) 8549-8550
Baranowska A. Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju. Kraków 2013                                (Patrz: Psychologia) 8909-8910
Baran-Wojtachnio M.                 (pod red.) Cywile a wojskowi. Bezpieczeństwo i promocja wojska. Toruń 2006 1317-1321
Barańska E. i inni (oprac.) Polska Żandarmeria Wojskowa. Bibliografia selektywna. Warszawa 2015 9789
Barbag J. Geografia polityczna ogólna.  Warszawa 1974 3795
Barcik  J. Akt terrorystyczny i jego sprawca,  Warszawa 2004 r. 8167-8169
Barcz J. (pod red.) Umacnianie aksjologii UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Warszawa 2005 2156
Barczak A., Sydoruk T. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych w zarządzaniu. Warszawa 2003 1337
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. Historia państwa i prawa polskiego.  Warszawa 1985/2009 (Patrz: historia) 2585-2586
Barnaszewski B. Źródła kryzysów i konfliktów. Czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy , Toruń 2011 7546-7547
Barnaszewski B. Źródła kryzysów i konfliktów. Uwarunkowania…, Toruń 2011 7548-7549
Baron A., Gajewska G. Holocaust w sieci dyskursów. Gniezno 2005 1453
Barszczewski Z., Lewandowski L., Majewski R., Mielnicki J., Rozbicki Z. Barwy służby. Wrocław 2005 961
Barta J., Markiewicz R Media a dobra osobiste. Warszawa 2009 3479
Bartkowiak G. Polskie regiony zachodnie w Unii Europejskiej. Zielona Góra 2004 1674-1675
Batko Z. Wojna ekonomiczna. Warszawa 1983 4027
Baton K. Statut Irackiego Trybunału Nadzwyczajnego… Warszawa 2004 (Patrz: Historia) 2167
Bayer J., Dziak W.J., Korea Północna – atomowe mocarstwo. Warszawa 2018 10890
Bayer J., Dziak W.J., Korea Północna – atomowe mocarstwo. Warszawa 2018 10890
Bazylow L., Sobczak J.            (pod red.) Encyklopedia Rewolucji Październikowej. Warszawa 1977 (patrz: Historia; Inne) 6194
Bączek P. Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego. Toruń 2006/2009 1363-1367; 3331-3332; 3712
Bąkowski K. Gazyfikacja. Gazociągi. Stacje redukcyjne. Instalacje i urządzenia gazowe. Warszawa 1996 (Patrz: BN) 6700
BBN Biała księga bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2013 7580-7585; 7933
BBN Strategia bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2014 8502
BBN nr. 21 I – 2012/21. Warszawa 2012 7129
Beaufre gen. Stratégie de l’action 2762
Bednarek A., Borkowski A., Jujka Z. i inni. Narysuj mi prawa człowieka. Gdańsk 1996 (Patrz: Prawo; Pedagogika) 1749
Bednarek W., Pikulski St. Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej. Olsztyn 2000 (Patrz: Prawo) 9660
Bereski R. tłum. NATO. Vademecum. Warszawa 1999 2188
Berliński L. Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną. Wiedza, nowoczesność i tradycja. DIFIN Warszawa 2012 8086-8088
Berman Cz. Mobilizacja w teorii i praktyce. Warszawa 1964 1048
Bębas S. (pod red.) Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich Radom 2010 7971-7972
Bębas S. (pod red.) Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji, Radom 2011 7571-7573
Bębenek B. Przeciwdziałanie improwizowanym urządzeniom wybuchowym. Warszawa 2014 9342-9344
Białek T. Terroryzm – manipulacja strachem. Warszawa 2005/2009 1427; 3357-3359
Bielawski J. Książka w świecie islamu. OSSOLINEUM 1961 3930
Biernacki J., Kubisz B. (red.) Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948) T. 6 seria: Biblioteka Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego BBBW 13, W-wa 2019 11169
Bierzanek R. Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych. Warszawa 1972 (Patrz: Prawo) 4025
Bierzanek R. Współczesne stosunki międzynarodowe. Warszawa 1972 2541
Bigo J.E. Europe’s New Destiny. Lizbona 2001 2144
Bil J. Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym. Szczytno 2015                              (Patrz: Zarządzanie) 9879-9880
Biskup M. Narkotyki. Informator dla nauczycieli i rodziców. Poznań 2008 (Patrz: Pedagogika, Bezp. zdrowotne) 8498-8501
Błaszczyk M. Zagrożenie środowiska lokalnego generowane przez jednostki…Poznań 2007 2307
Bocheński A. Kryzys Polski i kryzys ludzkości. Warszawa 1982 (Patrz: Historia) 3919
Bocheński A. Parę refleksji o Polsce i świecie. Warszawa  1984 2752
Bocheński A. Rozmyślania o polityce polskiej. Warszawa 1987 3970
Bocheński A. Rzecz o psychice narodu polskiego. Warszawa 1986 2757
Boć J. Prawo administracyjne. Wrocław 1994 2884-2885
Bogdalski P., Napelski M. Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.  Szczytno 2014 8913-8914
Bojarski M., Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze. Warszawa 1995 (Patrz: Prawo) 6507
Bojarski T. (Wprowadzenie) Kodeks Karny. Kraków 1996 2051
Bołcun G. Wojsko i obronność w pracach Sejmu Ustawodawczego RP 1947-1992. Warszawa 2006 (Patrz: historia) 2191
Bombera Z. Międzynarodowa integracja krajów RWPG. Warszawa 1982 (Patrz: Historia) 631
Bombicki M.R. Zbrodnie Prawa. Wyroki Sądów Wojskowych w latach 1944 – 1954. T.1; Poznań 1993 7091
Bończa-Bystrzycki L. Zarys historii administracji na ziemiach polskich (X-XX wiek). Koszalin 2010 (Patrz: Historia) 6749-6750
Borecka-Biernat D. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Warszawa 2013 (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 8393-8394
Borgoń J., Jaźwiński J.,   Klimaszewski S. Symulacyjne metody badania bezpieczeństwa lotów. Warszawa 1998 8039
Borkowski M. Prawo własności intelektualnej. Poznań 2011 (Patrz: Prawo) 6677-6685; 6688-6697
Borkowski M. Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki. Gdańsk 2013 (Patrz: Prawo) 8429-8430
Borkowski R. Terroryzm ponowoczesny. Toruń 2009 3369
Borowicz Z. Podstawy wykonywania zawodu [ochrona]. Lublin 2006 8427
Borowicz Z., Drozd K. Ochrona osób. Ochrona imprez masowych. Lublin 2006 8424
Borowski M., Stańczyk-Minkiewicz M., Ziemkiewicz-Gawlik I. (pod red.) Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej. T.1, Poznań 2014                  (Patrz: Prawo) 8583-8585
Borowski M., Stańczyk-Minkiewicz M., Ziemkiewicz-Gawlik I. (pod red.) Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej. T.2, Poznań 2014                (Patrz: Prawo) 8586-8588
Boruc A. Bezpieczeństwo transportu w dobie zagrożeń terroryzmem. Poznań 2007 2300
Borucki M. Terroryzm zło wszechczasów. Warszawa 2005 3353-3354
Brataniec K. Zachód i islam. Dylematy relacji. Kraków 2009 8020-8022
Brejak J., (pod red.) Ludowe Wojsko Polskie 1943-1983. Zeszyty Naukowe WAP. Nr 117.  Warszawa 1984 1286
Breza T. Urząd.Warszawa 1977 6853
Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S. Traktat o Unii Europejskiej ustanawiający Wspólnotę Europejską. Z komentarzem. Warszawa 2002 (Patrz: Prawo) 9713
Brodecki Z., Gromicka E. Układ europejski. Z komentarzem. Warszawa 2002 (Patrz: Prawo) 9714
Brodziej W. Terror i polityka. Warszawa 1985 856
Brodziłowski J. Żołnierska droga. Warszawa 1974 1060
Browarczyk Ł. (pod red.) Forum o bezdomności bez lęku. Gdańsk 2008 (Patrz: Pedagogika) 6263
Bruski R., Joachimowski J., Kuczur T. (pod red.) Współczesna administracja publiczna. Toruń 2010 6412-6415
Brychcy E. Świadomość zagrożeń w społeczeństwie amerykańskim. Poznań 2007 2298
Bryk J., Kobylas M., Malinowska I. Handel ludźmi – wykorzystywanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców. Szczytno 2014 9390-9394
Brzeski J. (pod red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi, a nowe nieuregulowane prawo zawodowej służby wojskowej. Poznań 2000 (Patrz: Zarządzanie) 2343
Brzeziński W.A. Motywowanie pracowników. Poznań 2006
Buczkowski K., Wojtaszek M. Pranie pieniędzy. Warszawa 2001 9728
Buczyński J., Kopczewski M. Zarys metodologii badań naukowych w procesie dyplomowania studentów WSB. Poznań 2014 (Patrz: Bezp. Zdrow., Psychologia, Pedagogika, Zarządzanie) 8364-8368
Budych K. Regulacje prawne ochrony środowiska naturalnego… Poznań 2007 2324
Bugajski D. R. Prawa Żeglugowe Okrętu w Świetle Prawa Międzynarodowego. Warszawa 2009 7110
Bugajski D.R. Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego. Gdańsk 2009 7110
Bugajski D.R. (pod red.) Międzynarodowe prawo humanitarne. T.1, Gdynia 2010 (Patrz: Prawo) 7104; 8721
Bugajski D.R. (pod red.) Międzynarodowe prawo humanitarne. T.2, Gdynia 2011 (Patrz: Prawo) 7105; 8722
Bugajski D.R. (pod red.) Międzynarodowe prawo humanitarne. T.3, Gdynia 2012 (Patrz: Prawo) 7106; 8723
Bugajski D.R. (pod red.) Międzynarodowe prawo humanitarne. T.4, Gdynia 2013 (Patrz: Prawo) 8724
Bukowiec K. i inni (pod red.) Strażacy Ziemi Węgrowskiej. Bochnia 2012 7155
Buksiński T., Bondyra K., Jakubowsk J. Demokracja – Samorządność – Prawo. Poznań 2007 7042–7043
Bulloch J., Morris H. Wojna Saddama. Początki konfliktu kuwejckiego. Poznań 1991 599
Burda A. Polskie prawo państwowe. Warszawa 1978 851
Bursztyński A., Drewek W., Zieliński M. Uwarunkowania możliwości strategicznego transportu wojsk i techniki wojskowej. Gdynia 2010 7108
Bursztyński A., Kozłowski D., Zieliński M. Koncepcje zastosowania uzbrojenia modułowego w działaniach sił morskich. Gdynia 2011 7107
Buszko A. Finanse przestępczości zorganizowanej, Toruń 2014 (Patrz: Zarządzanie) 8825
Celarek K. Prawo informacyjne. Warszawa 2013 7169
Centrum Europejskie Natolin Podstawowy traktat o UE. Warszawa 2002 2152-2153
Centrum Europejskie Natolin Reforma procedur zmiany traktatów. Warszawa 2002 2154
Centrum Informacyjne Rządu Biała księga. Akta śledztwa. Warszawa 1996 1017
Cern K.M., Juchacz P.W., Nowak E. Edukacja demokratyczna. Cern K.M.,              Juchacz P.W., Nowak E. 7166-7167
Cern K.M., Juchacz P.W., Nowak E. Etyka życia publicznego. Poznań 2009 7165
Chajbowicz A., Kocowski T. (pod red.) Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej. Wrocław 2009 7028–7030
Chlebowczyk J. Między dyktatem, religiami a prawem do samostanowienia. Warszawa 1980 608
Chłopek W. 11. Batalion dowodzenia. Rys historyczny. Żagań 2010 3866
Chmaj M., Marszałek-Kawa J., Sokół W. Encyklopedia wiedzy politycznej. Toruń 2006 6406
Chmielarz W., Szumski O.,            Zborowski M. Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych. Warszawa 2011  (Patrz: Zarządzanie) 8051-8052
Chmielewska A.D. Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego, Toruń 2014 8817-8818
Chmielnicki P. (pod red.) Konstytucyjny System Władz Publicznych. Warszawa 2010 7066–7069
Chodkiewicz J., Gąsior K.  (pod red.) Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu. Warszawa 2013 (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 8400-8402
Chodoła A., Klimczak J., Kakowski A. Trening militarny żołnierzy. Szczytno 2006 1714
Chojnacka K. Kozub-Ciębrowicz W. (pod red.) Doktryny polityczne XIX i XX w. Kraków 2000 1399-1400
Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939. OSSOLINEUM 1979 (Patrz: Historia) 6193
Chruśliński J. Rozstania i powroty. Kielce 2009 7150
Chyliński M. Polityka bezpieczeństwa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 1949-2002. Poznań 2011              (Patrz: Historia) 8010
Ciborowski L. Walka informacyjna. Toruń 2001 3329-3330; 3603-3606
Cichocki R., Cichocki P., Jabkowski P. Europejska świadomość Wielkopolan. Poznań 2005 727
Cichy A., Szyjko C. Bezpieczeństwo międzynarodowe w teorii                 i praktyce. Wybrane aspekty prawno-organizacyjne. Warszawa 2014 8781
Ciechanowski G. (pod red.), Szczecińscy weterani misji pokojowych. Wspomnienia – Relacje – Refleksje. Toruń 2018 10887
Ciechanowski G. (pod red.), Szczecińscy weterani misji pokojowych. Wspomnienia – Relacje – Refleksje. Toruń 2018 10887
Ciechanowski G. i inni Bałkany we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wybrane problemy. Poznań 2011 6656-6657
Ciechanowski G., Sielski J. Konflikty współczesnego świata. Toruń 2006 1414; 3371
Ciećkiewicz J.  Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Wrocław 2012                                    (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9229-9223
Ciećkowski Z. Od zimnej wojny do NATO. Warszawa 2003 1192
Cieliszko P. Europa rolników. Poznań 2004 897
Cieślarczyk M. Metody, techniki i narzędzia badawcze. Warszawa 2006 3623-3626
Cisek M. i inni Samorząd gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybrane problemy. Warszawa 2016                               (Patrz: Zarządzanie) 9563-9564
Ciszek M. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji. Studium bioetyczno-prawne, Toruń 2011 7569-7570
Ciupiński A., Binkowski H.,  Legucka A. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych. Warszawa 2003 3643-3646; 4756-7570
Ciupiński A., Malak K. Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe. Warszawa 2004 3700-3703
Cockburn A.; Cockburn L. Niebezpieczny związek. Tajna współpraca. Illinois 1992 (Patrz: Historia) 1209
Cybal-Michalska A. Orientacje proeuropejskie młodzieży.              Stan i potrzeby edukacyjne. Poznań 2001 (Patrz: Pedagogika) 3548, 7097
Cymerski J., Wiciak K.              (pod red.) Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych. Szczytno 2015 9345-9347
Cywiński A., Milewski St., Żak A., Obrona powietrzna. Przegląd osiągnięć. Gdynia 2017 10916-10917
Cywiński A., Milewski St., Żak A., Obrona powietrzna. Przegląd osiągnięć. Gdynia 2017 10916-10917
Cywiński B. Potęgą jest – i basta. Paryż 1983 7094
Czabański J. (pod red.) Bezpieczne państwo. Nowe trendy w polityce karnej. Kraków 2005 1020
Czaja J. Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. Kraków 2008 7044-7045
Czajkowska A., Otwinowski W. Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. T.2. Poznań 2009 3518-3527
Czajkowska A., Rondalska D., pod red. Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T.3, Poznań 2008 2929-2938
Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń. Poznań 2007 6330
Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. (pod red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania edukacyjne. Poznań 2008 3722-3726
Czaplewski K. Wybrane elementy nawigacji. Materiały pomocnicze dla studentów II roku nawigacji           w DSW, Wrocław 2011 8043
Czapska J. Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek Straży miejskich w Polsce. Toruń 2011 7642-7645
Czaputowicz J. Bezpieczeństwo europejskie. Warszawa 1997 6226
Czaputowicz J. Bezpieczeństwo międzynarodowe Współczesne koncepcje. Warszawa 2016 9552-9554
Czarnecka-Dzialuk B.,               Wójcik D. Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary. Warszawa 1999 9735
Czarny R.M., Spryszak K. (pod red.) Państwo i prawo wobec  …. Tom I. Teoria              i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia.     Toruń 2012 7253-7254
Czarny R.M., Spryszak K. (pod red.) Państwo i prawo wobec  …. Tom II. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji., Toruń 2012 7255-7256
Czarny R.M., Spryszak K. (pod red.) Państwo i prawo wobec  …. Tom III.  Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Toruń 2012 7257-7258
Czarny R.M., Spryszak K. (pod red.) Państwo i prawo wobec  …. Tom IV. Problemy administracji, zarządzania i ekonomii. Toruń 2012 7259-7260
Czarny R.M., Spryszak K. (pod red.) Państwo i prawo wobec  …. Tom V. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe. Toruń 2012 7261-7262
Czasopismo Raport: wojsko – technika – obronność. Warszawa 2007 2168
Czechowski M. Prawny charakter zatrudniania żołnierzy zawodowych. Toruń 2016 (Patrz: Prawo) 9871-9873
Czeczot Z., Tomaszewski T. Kryminalistyka ogólna. Toruń 1996 2178
Czekała Z. Parada radarów. Warszawa 1999 909
Czerwiński K. (pod red.) Wielowymiarowość w komunikacji społecznej                       i bezpieczeństwa w edukacji. Toruń  2011 7621-7622
Czerwiński M., Makowiec P. Podstawy ratownictwa taktycznego. Warszawa 2014 (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9493-9495
Częściak R. (pod red.) Forum Bezpieczeństwa T.2 . Bezp. na Wodach Morskich i Śródlądowych. Gdynia 2011 7112
Czoimer E. (pod red.) Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Wybrane Problemy. Kraków 2010 7048-7049
Czubiński A., Wryk R. (pod red.) Z badań nad dziejami stosunków polsko-niemieckich. Poznań 1991 3975
Czubocha K. Pojęcie państwa i procesy państwowotwórcze we współczesnym prawie międzynarodowym  , Toruń 2012 7249-7250
Czupryński K., Glen A.,  Soroka P. System obrony powietrznej Polski . Warszawa 2013 8034-8037
Czyżyk P., Karczmarczyk M., Kosiński J. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie. Sprawdzenie osoby. Kontrola osobista – Taktyka realizacji. Wybrane zagadnienia. Szczytno 2013 9855-9857
Ćwierdziński J. Taktyka na współczesnym polu walki. Warszawa 1970 4024
Dahl M., Hanczewski P., Lewicka M. (pod red.), Współczesny ład międzynarodowy. Dynamika przemian. Toruń 2018 10882
Dahl M., Hanczewski P., Lewicka M. (pod red.), Współczesny ład międzynarodowy. Dynamika przemian. Toruń 2018 10882
Dałek Z., Dałek S. Fundamentalizm islamski a terroryzm. 2303
Daniluk M. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu obronnym. Warszawa 1974 6231
Dańczuk W. Walka wręcz, boks, szermierka. (Reprint) Łódź 1924/Głogów 2010 (Patrz: Pedagogika; Inne) 4127
Darheim Sz. E. Makiaweliczna osobowość niepełnoletniego świadka. Poznań 2004  (Patrz: Prawo, Psychologia) 8455
Dawidczyk A. Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI w. Warszawa 2001 3627-3630
Dąbkowska M.I. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi behawioralnymi. Toruń 2013 (Patrz: BN; Bezp. Zdrow., Psychologia) 8264-8266; 8461
Dąbrowa S. Ludność cywilna w konfliktach zbrojnych. Warszawa 1974 4028
Dąbrowski J.,  Świderski A.W. Bezpieczeństwo człowieka, a proces wsparcia społecznego. Siedlce 2007 1941
Dąbrowski M., Gudzbeler G., Urban A. Praktyczne aspekty wykorzystania działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Szczytno 2014 9364-9366
Dela P.(pod red.), Wybrane aspekty łączności wojskowej. Kalisz 2016 11099
Dela P.(pod red.), Wybrane aspekty łączności wojskowej. Kalisz 2016 11099
Demkowicz A. Integracja Europy zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Od EWO do WEPBiO, Toruń 2007 3581-3584
Denning D. Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji. Warszawa 2008 3410
Denysiuk I., Sobejko Z.                   (pod red.) Zarządzanie kryzysowe. Problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia. Warszawa 2017              (Patrz: Zarządzanie) 9782-9783
Depa W. Modus operandi sił specjalnych. T.4. Kraków 2016 9869-9870
Depa W., Modus Operandi Sił Specjalnych. Taktyka linowa i wspinaczkowa. Tom 1., Kraków 2012 11100
Depa W., Modus Operandi Sił Specjalnych. Taktyka linowa i wspinaczkowa. Tom 1., Kraków 2012 11100
Depczyński R.P. Siły pokojowe ONZ wobec współczesnych konfliktów zbrojnych. Liban – studium przypadku, Gdynia 2012 8791
Dobek – Ostrowska B. Teoria komunikowania publicznego. Wrocław 2009 3495
Dobija K. Army Organic Air Defense Organization And Operating Principles. Warszawa 2012 7148
Dobija K. Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych. Poznań 2016 9848-9850
Dobroczyński M. Europejska współpraca gospodarcza. Warszawa 1980 1233
Dobroczyński M. Poland in the European Union. Toruń 2004 1495
Dobrzycki W. Historia stosunków międzynarodowych. Warszawa 2006 (Patrz: Historia) 1413
Domagała M., Iwanek J.              (pod red.) Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Teoria – historia. T.1. Toruń 2014 (Patrz: Prawo; Historia) 9809-9810
Dominiczak H. Organy Bezpieczeństwa PRL 1944-1990 1213
Dominiczak H., Halaba R., Walichnowski T. Z dziejów politycznych Polski 1944-1984. Warszawa 1984 3972
Donaj Ł. Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy 1991-2004. Łódź 2005 898
Dopierała K., Dziemianko Z. Bezpieczeństwo. Świat – Europa – Polska. Poznań 2009 3528-3532
Draheim Sz. E. Makiaweliczna osobowość niepełnoletniego świadka. Poznań 2004 (Patrz: Prawo, Psychologia) 8262
Drozd J. Polsko – francusko – niemiecka współpraca. Warszawa 1993 1592
Drzewiecki A., Kardas M., Wojciechowski Z., Marynarka wojenna PRL w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym Pomorza w latach 1945-1989, Gdynia 2018 10911-10912
Drzewiecki A., Kardas M., Wojciechowski Z., Marynarka wojenna PRL w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym Pomorza w latach 1945-1989, Gdynia 2018 10911-10912
Drzewiecki D. Zagrożenia naturalne w Polsce. Warszawa 2016 (Patrz: Zarządzanie) 9786-9787
Dubiński K., Jurczenko J. Oko Pentagonu. Rzecz o płk. R. Kuklińskim. Warszawa 1995 1189
Duda D.,Pączek B., Szubrycht T. Wojenna karta Polskiej Marynarki Handlowej        w Świetle Losów ,,Daru Pomorza’’. Gdynia 2009 7123
Dudzińska A. System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego. Warszawa 2015             (Patrz: Prawo) 9794-9795
Duraj N. Rosja a terroryzm. Rozwiązania prawno-organizacyjne. Łódź 2016 9606
Dworzecki J Taktyka i techniki interwencji. Gliwice 2010 6558
Dworzecki J. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia. Wybrane zagadnienia. Gliwice 2009 (Patrz: Prawo) 6560
Dworzecki J., Szymczyk J. Współczesne zagrożenia. Gliwice 2010 6557
Dworzecki J., Szymczyk J. Kryminologia. Wybrane zagadnienia. Gliwice 2010 6559
Dyjakon D. Przemoc. Terapia. Zadośćuczynienie.        (Patrz: Pedagogika) 6698
Dymińska Z.M. (pod red.) Konteksty prawa i praw człowieka. Kraków 2012  (Patrz: Prawo) 7985-7988
Dziak W.J., Pawiński M.A. Chińska Armia Narodowo-Wyzwoleńcza.  Warszawa 2014 8717
Dziedzic J. Poziom satysfakcji zawodowej lekarzy i ratowników medycznych. Warszawa 2011 7135
Dziedzic T. Rynek Lotniczy 2012. Warszawa 2012 7145
Dziekan J., Od rytuału do konfliktu. Mediatyzacja żałoby posmoleńskiej. Gdańsk 2018 11144
Dziekan J., Od rytuału do konfliktu. Mediatyzacja żałoby posmoleńskiej. Gdańsk 2018 11144
Dzisiów- Szuszczykiewicz A. Iran – 30 lat po rewolucji. t. 12 BBN. Warszawa 2009 3545
Dzisiów- Szuszczykiewicz A. Szyici i sunnici na Bilskim Wschodzie. BBN. Warszawa 2008 3128
Dziubek I., Wieloaspektowość bezpieczeństwa publicznego.Z.19, Kalisz 2010 10929-10930
Dziubek I., Wieloaspektowość bezpieczeństwa publicznego.Z.19, Kalisz 2010 10929-10930
Eisler J. Grudzień’70. Warszawa 1995 3916
El Ghamari M., Chmielecki M. Zarządzanie i dowodzenie we współczesnych uwarunkowaniach. AON, Warszawa 2012 (Patrz: Zarządzanie) 8748-8750
Elak L., Michalak A., Więcek W. (pod red.), Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku. Warszawa  2016 10885
Elak L., Michalak A., Więcek W. (pod red.), Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku. Warszawa  2016 10885
Esden-Tempski S. Między sierpniem i młotem. Kraków 2005 2754
Fabiańska B., Kubisiak A. Maciej Frankiewicz – legenda poznańskiej opozycji 1980-1989. Poznań 2010 6603
Falecki J. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Cz.1, Kielce 2012 8421
Falecki J. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Cz.2, Kielce 2012 8422
Farysej J., Lisiak H., Siemaszko K. Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971 – 1981. Poznań 2012 6974– 6983
Farysej J., Lisiak H., Siemaszko K. Poczucie bezpieczeństwa w dekadzie gierkowskiej. Poznań 2014 8503-8504
Fehler W., Tymanowski J. Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO. Toruń 2009 3591-3594
Felski A. Urządzenia nawigacyjne. Materiały pomocnicze dla studentów II roku nawigacji w DSW.  Wrocław 2011 8042
Feret S., Peterson T. Polska sztuka wojenna 1918-1939. Warszawa 1972 4030
Ficoń K. Logistyka operacyjna. Bell 2004 8107-8109
Fiedler R. Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej. Dylematy i wyzwania. Poznań 2013 9339
Filary S. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie. Poznań 2010 6736-6745
Filary S. Zarządzanie ryzykiem. Poznań 2011 6718-6727
Filary S., Zduniak A. Podmiotowość w dowodzeniu. Wyzwania społeczne w edukacji dowódców. Warszawa-Poznań 2003 3826-3830
Filipowski A. Charakterystyka terroryzmu współczesnego i wybrane elementy…Poznań 2007 2309
Firlej E. (pod red.) Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie. Toruń 1995 3348-3349
Fiszer J. M. Przesłanki, perspektywy i skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Toruń 2003 3867
Fiszer J.M. System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Warszawa 2013 8712
Fiszer J.M., Olszewski P.                  i inni Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne. Warszawa 2014 8713
Fiszer J.M., Wódka J. i inni System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy. Warszawa 2014 8711
Flajterski S. (pod red.) Integracja i tożsamość. Szczecin 2003 1464-1466
Flatow E., Zduniak A.              (pod red.) Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Poznań 2015                 (Patrz: Bezp. zdrowotna) 8571-8576
Fleming M. (oprac.) Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Warszawa 1991 7089
Frączak K., Królikowska-Olczak M. Obrót gospodarczy dopalaczami w prawie UE na przykładzie prawa polskiego. Józefów 2012 (Patrz: Prawo) 9535
Frączek M., Gargas T., Witkowski K. 80 Lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadło1 1932 – 2012. Bochnia 2012 7154
Fryc M. Wojna. Współczesne oblicze. Toruń 2009 7633-7636;  8015
Frydrych E. K. Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Partnerstwa dla Pokoju. Toruń 2009 3590
Gadowski T. Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej. Poznań 1985 4019
Gajda E. Polska polityka zagraniczna 1944-1974. Warszawa 1974 620
Galor Z. Europa właścicieli. Poznań 2005 3286-3287
Galor Z., Goryńska-Bittner B. Stara i nowa Europa. Poznań 2000 3293
Gałaj-Emiliańczyk K.  Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja                   (z suplementem elektronicznym PGK1048e.) Gdańsk 2016 (Patrz: Zarządzanie) 9154-9155
Gałecki A., Kurkiewicz A., Mikołajczak St. (pod red.) Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. T.1. Poznań 2014 8381-8383
Gałecki A., Kurkiewicz A., Mikołajczak St. (pod red.) Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarzadzania w sytuacjach kryzysowych. T.2. Poznań 2014 8384-8386
Gałecki A., Kurkiewicz A., Mikołajczak St. (pod red.) Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarzadzania w sytuacjach kryzysowych. T.3. Poznań 2014 8387-8389
Gałusza M.  (pod red.) BHP w Unii Europejskiej. K – P-ń. – T. 2007 7098
Gardocka T. i inni. Zdrowie: problem medyczny, prawny, polityczny t. 1. W-wa-Poznań 2012                  (Patrz: Bezp. Zdrow., Prawo) 8227
Gawliczek P., Pawłowski J. Zagrożenia asymetryczne. Warszawa 2003 3677-3680
Gawrońska-Garstka M.             (pod red.) Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. Edukacja XXI w. Poznań 2009 3831-3840
Gawrońska-Garstka M.           (pod red.) Edukacja dla Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków. Poznań 2009 3744-3749
Gawroński S. Media relations służb mundurowych w Polsce. Analiza wybranych formacji, Kraków, Rzeszów, Zamość 2011 7539-7540
Gąsiennica-Staszeczek B., Teleszyński J. Stosunki międzynarodowe w świetle aktów państwowych i dokumentów dyplomatycznych. Cz.3. Warszawa 1982 1267
Gąska M., Paździor M. Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa RP. Wymiar polityczno-prawny i społeczny. Lublin 2015 9627
Gembara S., Rymaniuk J. Organizacja i zarządzanie w Policji. Teraźniejszość i przyszłość. Poznań 2007 1975
Geremek B. Szansa i zagrożenie. Polityka i dyplomacja w rodzinnej Europie. Warszawa 2004 3400-3402
Geremek B. (Wstęp) Lech Wałęsa. Gdańsk 1990 1231
Giddeus A. Europa w epoce globalnej. Warszawa 2008 3387
Giermanowska E. Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka. Warszawa 2013 (Patrz: Zarządzanie) 8946-8947
Gierszewski J. Bezpieczeństwo społeczne. Studium  z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2013 9496-9497
Gierszewski J.  Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Warszawa 2013 9204-9208
Gilbert M. Druga wojna światowa. Poznań 1989 1396-1397
Gilbert M. Pierwsza wojna światowa. Poznań 2005 1394-1395
Giole A. Fałszerze. Warszawa 1987 1983
Giżycki W., Podraza A. Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy?  Lublin 2007 3505;
Giżycki W., Podraza A. Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa europejskiego. Lublin 2007 3501-3502
Głośny J., Zasadziński J. Wyższa Szkoła Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.  Warszawa 1983 2758
Głowacki R. Monitorowanie przedsięwzięć profilaktycznych. Raport z badań, Szczytno 2012 7536
Głowacki R., Łojek K. Zagadnienia prawne policyjnych działań zapobiegawczych. Szczytno 2005 9657
Gołąb Z. Początkowy okres wojny. Warszawa 1972 4029
Gołębiowski J.W. Ideologia i polityka wspólnot socjalistyczno-demokratycznych. Warszawa 1978 1223
Gorbaczow M. Przebudowa i nowe myślenie. Warszawa 1988 0866; 0932
Goryńska-Bittner B. Inna (?) Europa. Poznań 2004 0896; 3288-3289
Goryńska-Bittner B. Jaka Europa ma przyszłość. Poznań 2004 3290
Goryńska-Bittner B. Naród jako sacrum. Poznań 1997 3285
Goryńska-Bittner B. Społeczeństwo obywatelskie. Poznań 2002 3291-3292
Gozdór G. Licencja dedektywa. Vademecum. Lublin 2003 8428
Gozdór G. Ustawa o usługach dedektywistycznych z wprowadzeniem. Lublin 2002 2180
Góra W. Polska Rzeczpospolita Ludowa 1944-1974. Warszawa 1974 825
Górecka K. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa Polski w horyzoncie… Poznań 2007 2306
Górek-Sosnowska K., Szybilska J. Kuwejt. Historia i współczesność. Warszawa 1995 2146
Górka M. Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Toruń 2016 10623-10625
Górka M. Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa 2016 9585-9587
Grabowska S. Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012 7251-7252
Grajewski I., Wójcicki J. Mały Leksykon Morski. Warszawa 1981            (Patrz: Inne) 6844
Grenda B. (pod red.) Dowodzenie siłami powietrznymi w operacji narodowej i sojuszniczej, Warszawa 2013 8788-8789
Grenda B., Nowak J. Lotnictwo w doktrynach i konfliktach zbrojnych XX i XXI wieku. Warszawa 2012 8214
Grenda B., Nowak J. Lotnictwo w doktrynach i konfliktach zbrojnych XX i XXI wieku. Warszawa 2012 8033; 8214
Grinberg D., Szapiro P. Holocaust z perspektywy półwiecza. Warszawa 1993 6534
Grochowski J.B., Kiss-Orski W., Przeciszewski R. Wojska lotnicze i obrony powietrznej. Warszawa 2003 (Patrz: Historia) 1066; 1071-1072
Grochowski L., Letkiewicz A., Misiuk A. Nauka o bezpieczeństwie.(t. I) Istota,    przedmiot badań. Szczytno 2011 7520-7521
Grochowski L., Letkiewicz A., Misiuk A. Nauka o bezpieczeństwie.(t. II) Istota, przedmiot badań. Szczytno 2011 7522-7523
Gromadzki G., Konończuk W., Veselŷ Z. Białoruś po „wyborach”. Jaka będzie przyszłość reżimu Łukaszenki. Warszawa 2006 2157
Gromek P. Ratownictwo w ochronie ludności. Warszawa 2015 9239
Grose P. Continuing the Inquiry. Nowy Jork 2006 1596
Grot l. (wybór) Geneza Powstania warszawskiego 1944. dyskusje i polemiki. Warszawa  1984 2739
Grudziński P. Teologia bomby. Narodziny systemu nuklearnego odstraszania. T.1.  Warszawa 1988 6211
Grudziński P. Teologia bomby. Narodziny systemu nuklearnego odstraszania. T.2.  Warszawa 1988 6212
Grudziński P. Teologia bomby. Narodziny systemu nuklearnego odstraszania. T.3.  Warszawa 1988 6213
Gruszczyński K.J.,                Szyjko C.T. Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym. T.1., Warszawa 2014 (Patrz: Prawo) 8719
Gruszczyński K.J.,                Szyjko C.T. Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym. T.2., Warszawa 2014 (Patrz: Prawo) 8720
Gryz J. Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski. Warszawa 2013 7607-7611
Gryz J. Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa. Warszawa 2010 8899-8901
Gryz J. Bezpieczeństwo państwa. Władza – polityka – strategia.- Warszawa 2013 8001-8004
Gryz J. (pod red.) Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich.Toruń 2008 7053–7054
Gryz J. (pod red.) System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura-charakter-obszary, Toruń 2009 7055-7056; 7274-7275; 7526-7527
Gryz J., Kitler W. System reagowania kryzysowego. Toruń 2007/2009 3351-3352; 3056
Gryz J., Kitler W. System reagowania kryzysowego. Toruń 2012 7525
Grzebowski K. Bioterroryzm jako odmiana działań terrorystycznych. Poznań 2007 2308
Grzegorczyk T., Tylman J. Polskie postępowanie karne. Warszawa 2001 6275
Grzegorowski T. (pod red.) Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego. Toruń 2013 8728
Grzelak E. U podstaw polityki wyznaniowej. Warszawa 1980 603
Grzelak E. Z problematyki rozdziału kościoła od państwa. Warszawa 1980 0604; 0868
Gulla B., Niewiadomska I. (pod red.) Białe plamy w psychologii sądowej. Kraków 2010 (Patrz: Psychologia) 10761
Guła P. Medyczne skutki terroryzmu. Warszawa 2017             (Patrz: Bezp. zdrowotne) 9968-9970
Guła P., Tarnawski P., Zubrzycki W. Terroryzm – zagrożenie i przeciwdziałanie. Kraków 2005 3362-3363
Gutkowska A. Zjawisko molestowania seksualnego…. Toruń 2011 (Patrz: psychologia) 8460; 8267
Gutowski J. Sejm Polski. Warszawa 1996 988
Guzewski P. (red.) Dochodzenia popożarowe. Nauka i technika. Poznań 2019 11165
Guźniczak C., Malinowska I. Współpraca Policji i Straży Gminnych/Miejskich. Szczytno 2012 8211-8213
Gwoździcka M., Zduniak A. Edukacja w społeczeństwie „Ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. Poznań 2006 1432-1441
Gwoździcka-Piotrowska M., Zduniak M. Edukacja w społeczeństwie „Ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. T.2 Poznań 2007 1634-1643
Gwoździcka-Piotrowska M., Zduniak M. Edukacja w społeczeństwie „Ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. T.3 Poznań 2007 1644-1653
Haduch T., Kaliński M.           (pod red.) Leksykon pojęć z zakresu wiedzy obywatelskiej. Warszawa 2005 718
Hajduk B. (pod red.) Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd naukowo-metodyczny Nr1/2009 (3) Poznań 2009 3343-3347
Haliżak E. (pod red.) Bezpieczeństwo narodowe Polski… Toruń 1995 4016
Halżak E. Żurawia Papers. Zeszyt 8. Wspólnota Pacyfiku a Wspólnota Wschodnioazjatycka. Warszawa 2006 2143
Hampton D. Władcy przestworzy. 11166
Hanausek T. Kryminalistyka, zarys wykładu. Zakamycze 2005 1415
Haś M., Stępniak K., Wójcik J.W. Włamywacz mieszkaniowy i jego ofiara. Warszawa 1988 (Patrz: Prawo) 2426
Hauser J. Administracja publiczna. PWN. Warszawa 2012 (Patrz: Zarządzanie) 8687-8689
Hauziński A. Mapy poznawcze środowiska zagrożonego przestępczością. Poznań 2003 6756
Hauziński A. Mapy poznawcze środowiska zamieszkania zagrożonego przestępczością. Poznań 2003 11177
Helnarska K.J. Od Europejskiej Wspólnoty Obronnej do Europejskiej Agencji Obrony. Toruń 2009 3585-3588
Henzel W. (pod red.) Wojna w Zatoce Perskiej. Warszawa 1993 (Patrz: Historia) 2223-2224
Hermanowski M.,               Weremiuk S. Autorytet w Policji. Poznań 2013 9370-9371
Hładki A. Rola i znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych w lokalnym… Poznań 2006 2289
Hofmański P. Europejska Konwencja Praw Człowieka. Kraków 1997 (Patrz: Prawo) 6494
Holzer J. Solidarność 1980-1981. Geneza i historia. Warszawa 1990 1226
Holzer J., Molenda J. Polska w pierwszej wojnie światowej. Warszawa 1973 6595
Hołyst B. Kryminalistyka. Warszawa 2010 6399
Hołyst B. Kryminologia. Warszawa 2010 7081
Hołyst B. Policja na świecie. Warszawa 2009 7082
Hołyst B. Problematyka przestępczości na VII Kongresie Narodów Zjednoczonych. Warszawa 1987 6506
Hołyst B. Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2009 6399; 7082
Hołyst B. Socjologia kryminalistyczna, t.1. Warszawa 2007 3561
Hołyst B. Socjologia kryminalistyczna, t.2. Warszawa 2007 3562
Hołyst B. Suicydologia. Warszawa 2012 7084
Hołyst B. Terroryzm t.1. Warszawa 2009 3364
Hołyst B. Terroryzm t.2. Warszawa 2009 3365
Hołyst B. Wiktymologia. Warszawa 2011 7083
Hołyst B. Bezpieczeństwo jednostki. Warszawa 2014 9550-9551
Hołyst B. (pod red.) Encyklopedia terroryzmu. Warszawa 2004 1335-1336
Hołyst B. (pod red.) Przemoc w życiu codziennym. Warszawa 1996 9670
Hołyst B., Wojtera E. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich. ASPRA 2013 8076-8077
Horodecki J., Potrzebowski H., Soroka P. Polska racja stanu. Elementy alternatywnego programu gospodarczego. Warszawa 2000 1043
Huzarski M. Zmienne podstawy bezpieczeństwa                              i obronności państwa. Warszawa 2009 8005-8008
Hypki T.,Kucharski H. 85 lat Lotnictwa Polskiego.  Warszawa 2003 (Patrz: Historia) 1218
IGSiE PAN – Opracowanie zbiorowe Polityka energetyczna. Kraków 2007           (Patrz: Zarządzanie) 1966
Ilnicki M. Służby Graniczne w walce z terroryzmem. Toruń 2011 7036 –7037
Ilnicki M. (pod red.) Działalność wojskowa na morzu w świetle prawa międzynarodowego. Gdańsk 2003 7109
Ilnicki M., Kubiak K., Mickiewicz P. Morski transport ropy i gazu w warunkach zagrożeń aktami przemocy  Wrocław 2006 8046
Informator Informator Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czerwiec – sierpień.  Warszawa 2000 1584
Informator Informator Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Grudzień.  Warszawa 2000 1588
Informator Informator Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwiecień.  Warszawa 2000 1582
Informator Informator Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Listopad .  Warszawa 2000 1587
Informator Informator Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Luty.  Warszawa 2000 1589
Informator Informator Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Maj.  Warszawa 2000 1583
Informator Informator Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Marzec.  Warszawa 2000 1590
Informator Informator Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Październik.  Warszawa 2000 1586
Informator Informator Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wrzesień.  Warszawa 2000 1585
Informator Integracja europejska. Bibliografia wydawnictw zwartych. Warszawa 2003 (Patrz: Inne) 1479
Informator W służbie pokoju. Bundeswehra 1955-1993. Warszawa 1993 (Patrz: Historia) 849
Iwan R. Prawa, obowiązki i zagrożenia narodu wg Prymasa St. Wyszyńskiego. Lublin 1989  (Patrz: Historia) 628
Iwanek J.,  Wojtasik W.                (pod red.) Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej.  Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne. T.2. Toruń 2014 (Patrz: Prawo; Historia) 9813-9814
Iwanek J., Radek R.             (pod red.) Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. W europejskiej praktyce ustrojowej. T.2. Toruń 2014                       (Patrz: Prawo; Historia) 9811-9812
Iwanek M. Opinie kandydatów do służby w NSR na temat wybranych jej aspektów. Warszawa 2011 7134
Iwiński T., Marek H., Wiatr J. (pod red.) Kultura pokoju. Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy. Poznań 2016 9973-9975
Izak K. Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych. Warszawa 2014 8517
Izdebski H. Doktryny polityczno – prawne. Warszawa 2012 7078 –7080
Izdebski H. Samorząd terytorialny podstawy ustroju i działalności. Warszawa 2009 (Patrz: Historia) 6394-6395
Jabłoński H. Niepodległość i tradycje narodowe. Warszawa 1978 846
Jacher Cz. Patriotyzm wczoraj i dziś. Katowice 2007 (Patrz: Historia) 1978
Jackowski J.M. Bitwa o Polskę. Lublin 1971 1960
Jakubczak R. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Warszawa 2003/2004 0578-0581; 3374; 7213-7232
Jakubczak R., Flis J. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Warszawa 2006/2009 1343-1347; 3373
Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek K. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI w. Warszawa 2008 2345-2347
Jakubowska-Hara J. Karalność drobnych wypadków (wykroczeń) niewłaściwego korzystania z subwencji lub dotacji. Salamanca 2002 2687
Jakubowska-Hara J., Skupiński J. Pranie pieniędzy w Polsce. Fenomenologia                i kierunki działania. Salamanca 2002 2688
Jałmużna T., Leżanska W. Pokój jako przedmiot badań społecznych                      i pedagogicznych. Łódź 2006                                (Patrz: Pedagogika) 7996-8000
Jałmużna T., Rosa R. Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka              w teorii i praktyce edukacyjnej. Łódź 2008 3391-3393
Jałoszyński K. Rola środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu terroryzmowi i w walce z nim. Szczytno 2012 7623-7626
Jałoszyński K. Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa 2009 3360-3361
Jałoszyński K. (pod red.) Współczesne zagrożenia terroryzmem, Olsztyn 2013 8794-8795
Jałoszyński K., Aleksandrowicz T., Wiciak K. (pod red.) Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI wieku. Szczytno 2016 9837-9839
Jałoszyński K., Zubrzycki W.,   Babiński A. Policyjne siły specjalne w Polsce. Szczytno 2015 9358-9360
Jałowiec T., Nyszk W. Innowacje w zarządzaniu procesami logistycznymi sił zbrojnych. Warszawa 2013 (Patrz: Zarządzanie) 8905-8906
Janasz T., Janasz W.,          Kozioł K., Szopik K. Zarządzanie strategiczne. Warszawa 2008 3057
Janer T. Tarcza przeciwlotnicza.  Warszawa 2003 1201
Jankiewicz Z. Samolot zmienia kształt. Warszawa 1969 6210
Janusz M., Sawczak S. Zarządzanie kryzysowe. Wybrane elementy ochrony ludności. Wrocław 2007 1800
Januszek  H., Gembara S. Elementy nowoczesnego zarządzania w Policji. Poznań 2005 (Patrz: Zarządzanie) 1107
Janusz-Pawletta B. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. AON, Warszawa 2013 (Patrz: Prawo) 8773-8775
Janusz-Pawletta B. Walczyć po ludzku czyli ochrona praw człowieka, Warszawa 2011 r. 8146-8149
Jarecka M. Propaganda wizualna słusznej wojny. Warszawa 2008 3408
Jaremczuk E.J. (pod red.), Migracje i kryzys uchodźczy w Europie. Rzeczywistość i wyzwania. Poznań 2017 10883-10884
Jaremczuk E.J. (pod red.), Migracje i kryzys uchodźczy w Europie. Rzeczywistość i wyzwania. Poznań 2017 10883-10884
Jaremczuk E.J., Tożsamość kulturowa a migracje. Szkice politologiczne w zakresie bezpieczeństwa kulturowego. Poznań 2018 11118-11119
Jaremczuk E.J., Tożsamość kulturowa a migracje. Szkice politologiczne w zakresie bezpieczeństwa kulturowego. Poznań 2018 11118-11119
Jarmołowicz W. (pod red.) Przestępczość gospodarcza. Warszawa 1995 9725
Jarmoszko S. Wojsko Polskie (pierwszej dekady transformacji). Toruń 2003 (Patrz: Historia) 2756
Jarmoszko St. Militarne dziedzictwo a współczesne aplikacje strategii. 9376-9378
Jaroch W. Przestępczość na rynku ubezpieczeń. Warszawa 2002 9729
Jarosz M.J., Włoszczak-Szubzda A., Dziemidok P. (pod red.), Bezbronność człowieka wobec systemu. Lublin 2010 10936-10937
Jarosz M.J., Włoszczak-Szubzda A., Dziemidok P. (pod red.), Bezbronność człowieka wobec systemu. Lublin 2010 10936-10937
Jaruzelski W. Pod prąd. Warszawa 2005 3983
Jaruzelski W. Stan wojenny. Dlaczego? Warszawa 1992 904
Jaruzelski W. Wyjaśniam. Toruń 2001 937
Jasiński W. Bojowe Środki Chemiczne. Warszawa 1934 6846
Jasiński W. Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy. Warszawa 2001 9724
Jaskiernia J Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw. Toruń 2015 11113-11114
Jaskiernia J Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw. Toruń 2015 11113-11114
Jaskiernia J. Polithical and Institutional Problems of the EU. Warszawa 2002 2158
Jaskiernia J. (pod red.) Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia-instytucje-efektywność. Toruń 2015 (Patrz: Prawo) 9804-9806
Jaskiernia J., Spryszak K.  (pod red.) Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Toruń 2016                (Patrz: Prawo) 9807-9808
Jastrzębski M., Kuczur T. Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Wybrane aspekty prawne i polityczne, Toruń 2013 8828-8829
Jasudowicz T. Ochrona danych. Standardy europejskie. Toruń 1998 9719
Jaworowska M. Golgota i wybawienie. Warszawa-Gdańsk 2011 591
Jaworski M. Pokojowa współpraca regionalna państw Bałtyckich. Warszawa 1978 869
Jaworski M. (pod red.) Z historii tamtych lat. Ludowe Wojsko Polskie  w akcjach polityczno-społecznych 1944-1975. Warszawa 1980 (patrz: Historia) 6192
Jedliński R. Między miłosierdziem a globalizacją. Kraków 2010 (Patrz: Zarządzanie) 6661
Jemioło T., Dawidczyk A. Wprowadzenie do metodologii i badań bezpieczeństwa, Warszawa 2009 Toruń 2008 3607-3610
Jeziński M. (pod red.) Kulturowe determinanty nacjonalizmu. 7046 –7047
Jeziński M. (pod red.) Współczesne nacjonalizmy. Toruń 2008 6404-6405
Jędrzejko M. Armie w dobie przemian. Kalendarium najważniejszych wydarzeń. Warszawa 1997 884
Junes B. Fałszerstwa i oszustwa. Warszawa 2006 1412
Jungk R. Jaśniej niż tysiąc słońc. Warszawa 1967 6654
Jureńczyk Ł. Wojna z Talibami i Al.-Kaidą. Afganistan w latach 1994-2012. Toruń 2013 8217
Jureńczyk Ł. Wojna z Talibami i Al.-Kaidą. Afganistan w latach 1994-2012 8481
Jurgilewicz M.  Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych. Komentarz praktyczny. Warszawa 2015 9214-9218
Jurgilewicz M.  Środki przymusu bezpośredniego                       i broń palna. Użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa 2015 9224-9228
Jurkowski B., Jurkowska B., Rydarowski H. Palność materiałów polimerowych. Poznań 2010 3875
Jwing-Ming Y. Biała broń chińska. Warszawa 2010 8482
Kabzińska J. Portret pamięciowy, zagadnienia psychologiczne i prawne. Poznań 2016            (Patrz: Psychologia; Prawo) 10571-10573
Kacperczyk R.  Środki transportu. Technikum, szkoła policealna. Część 1. Warszawa 2012 9171-9175
Kacperczyk R.  Środki transportu. Technikum, szkoła policealna. Część 2. Warszawa 2014 9176-9180
Kaczmarczyk B. Racjonalizacja procesów zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, Szczytno 2012 7556-7559
Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T.1. Toruń 2017 10924-10925
Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T.2. Toruń 2017 10926-10927
Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T.1. Toruń 2017 10924-10925
Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T.2. Toruń 2017 10926-10927
Kaczmarczyk M., Sęk A. Wybrane zagadnienia dotyczące użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez policjantów, Szczytno 2009 7535
Kaczmarek K. Polacy w walkach o Czechosłowację. Warszawa 1981 601
Kajetanowicz J. Bezpieczeństwo współczesnego świata. Poznań 2013 9788
Kalinowski H., Nowak W., Wysocka A. (pod red.) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w województwie wielkopolskim 1962-2002. Poznań 2002 9619-9623
Kaliński M. Tradycje i współczesność przysposobienia wojskowego. Toruń 2005 1428-1429
Kaliński M. (pod red.) Kształtowanie kompetencji społecznych żołnierzy. Warszawa 2004 717
Kaliński M. (pod red.) Ochotnicze wojskowe szkolenie studentów. Warszawa 2000 6942
Kaliński M. (pod red.) Vademecum przysposobienia wojskowego. Warszawa 2001 6943
Kaliński M. (pod red.) Wychowanie patriotyczne żołnierzy, tradycja i współczesność. Warszawa 2006 1311
Kalisz A. Prawo prasowe. Teoria i praktyka. Szczytno 2014 9385-9386
Kalshoven F. Constraints on the Waging of War. Genewa 1991 590
Kałążna K., Rosicki R. Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Poznań 2010 6320-6329
Kałuża P. Zagrożenie terrorystyczne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Poznań 2007 2293
Kamiński J. Koalicje wojskowe. Łódź 1984 3350
Kamiński S. Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski. Warszawa 2015 9244-9248
Kamiński S. Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski. Warszawa 2015 9244-9248
Kancelaria Premiera RP Poland position pepers for the accession negotiations with the EU. Warszawa 2000 1997
Karabin J., Kowalczyk T. Konwojowanie. Lublin 2006 8426
Kardas J., Loranty K. Wybrane problemy bezpieczeństwa. Warszawa 2001 3376; 3396
Karolczak-Biernacka B. Demokracja jako wyraz ludzkich postaw. Józefów 2010 6524
Karpiuk M., Pieczywok A. Służba w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa 2016 9776-9777
Karski J. Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty. Warszawa 1989 3963
Karwacka K. (pod red.) Instytucje państwa a bezpieczeństwo człowieka. Gdynia 2013 8513
Kasińska-Metryka A., Wiszniowski R. Kryzys marketingu politycznego. Toruń 2013 8226
Kasperczak J. Tożsamość kulturowa jako element bezpieczeństwa. Poznań 2007 2297
Kasprowik J., Młodziejowski B. Kryminalistyka. Warszawa 2000 1419
Katacz J. Działania Rekonwersyjne w Ocenie Żołnierzy Zawodowych WP. Warszawa 2011 7138
Kąkol K. Spór o Powstanie Warszawskie. Warszawa 1985 619
Keegan J. Six Armies in Normandy. Londyn 1982 6273
Kekkonen U. Neutrality: the Finish Position. Finlandia 1973 2334
Kelmen M., Olak A. Vỳskum Situaćvėho Riadenia Bezpečnostnej Eduka’cie Pilotov. Rzeszów 2012 7149
Kepel G. Fitna. Wojna w sercu islamu, Warszawa 2006 7299-7300
Kępka A. Coronel i Falklandy. Warszawa 2002            (Patrz: Historia) 6229
Kęsoń T.J., Kulisz M.Z. Prawne uwarunkowania zarzadzania bezpieczeństwem Polski. Warszawa 2015 (Patrz: Prawo) 8589
Kieżun W. (pod red.) Zarządzanie instytucjami publicznymi. Teoria i praktyka, Warszawa 2009 (Patrz: Zarządzanie) 8135-8136, 8800
Kieżun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarzadzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w dowodzeniu. T.4, Kalisz 2017 10910
Kieżun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarzadzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w dowodzeniu. T.4, Kalisz 2017 10910
Kijowski J. Areszt śledczy w Ostrołęce, historia                         i teraźniejszość. Warszawa 2012 7159
Kisielnicki J. (pod red.) Inform@tyka dla przyszłości Warszawa 2008 8047-8050
Kitler W. Bezpieczeństwo narodowe RP, Warszawa 2011 8125-8127
Kitler W. Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP. Warszawa 2001 3631-3634; 3685-3688
Kitler W. (pod red.) Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2017 9772-9773
Kitler W. (pod red.) Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym.  Warszawa 2011 8176-8180
Kitler W., Czuryk M.,            Karpiuk M., Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa, red. Nauk. Warszawa 2013 8121-8124
Kitler W., Czuryk M.,           Karpiuk M. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, red. Nauk. Warszawa 2013 8117-8120
Kitler W., Drabik K., Szostek I. System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy. Warszawa 2014 9325-9326
Klafkowski A. (pod red.) Encyklopedia Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych. Warszawa 1976 (Patrz: Inne) 6839
Klepacki Z.M. Proces podejmowania decyzji w organach międzynarodowych. Warszawa 1979 859
Kliszcz J. Psychologia w ratownictwie. Warszawa 2012 (Patrz: Psychologia) 8397-8399
Kluczyński S. Ochrona obiektów. Lublin 2006 8423
Klukowski K., Klimczak J. Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności nadrzędnych w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych. Szczytno 2005 2763
Kłusak M. Polityczne tło kryzysu w Europie na początku XXI wieku. Kontrowersje wokół diagnozy i prognozy, Gdynia 2014 8784-8785
Knypl Z. Ustawa o obszarach morskich i administracji morskiej. Sopot 1995 (Patrz: Prawo) 6510
Kobes P. Prawny system przeciwdziałania demoralizacji     i przestępczości nieletnich. Warszawa 2011 7567-7568
Kobielska K. Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy. Toruń 2010 8223
Kochanowski J. Obchody Dnia Praw Człowieka. 10 grudnia 2007. Warszawa 2007 (Patrz: Prawo) 6578; 6579
Kochanowski J., Ziemer K. (red.) Polska – Niemcy wschodnie 1945-1990 Wybór dokumentów. T.3 lata 1956-1957. W-wa 2008 11178
Kochański St. Automatyczna broń strzelecka. Warszawa 1991 9732
Kodeks International Law concerning the Conduct of Hostilities. Genewa 1994 592
Kołodziejska K. Wiarygodność zeznań świadków – problematyka psychologiczna. Poznań 2007 2320
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Narkotyki. Rozpoznawanie i podstawy profilaktyki. Warszawa 2001 2225
Komitet Integracji Europejskiej Członkostwo Polski w UE – na jakich zasadach. Warszawa 2005 2019
Komitet Integracji Europejskiej Polska w UE. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa. Warszawa 2005 2139
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Warszawa 2001 1178
Komorowski K. (pod red.) Kronika Wojska Polskiego 2004. Warszawa 2005 942
Komosa M. Komisja prawdy. Mechanizm odpowiedzialności za naruszenie praw człowieka. Warszawa 2013 (Patrz: Prawo) 8216; 8459
Konieczny J. Metodologiczna charakterystyka kryminalistyki. Katowice 1984 3298
Konieczny J. (pod red.) Analiza informacji w służbach policyjnych                      i specjalnych. C.H. Beck, Warszawa 2012 8100-8101
Konieczny J., Panufnik K. Pomoc doraźna i ratownictwo. Warszawa – Poznań 1997 6847
Konieczny J., Wawrzynowicz H., Mydlarska J. Psychologia bezpieczeństwa. Poznań 2011 (Patrz: Pedagogika) 7099
Konstytucja Konstytucja Rzeczpospolitej Polski. Warszawa 2001 1177
Konstytucja Mała Konstytucja z komentarzem. Warszawa 1992 4009
Konstytucja RP Nowelizacja art.55 Konstytucji RP przez Sejm V Kadencji. Warszawa 2006 1742
Kopacz Z., Morgaś W., Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne działalności ludzkiej na morzu. Systemy bezpieczeństwa i ochrony żeglugi. Cz.1, Gdynia 2017 10913-10914
Kopacz Z., Morgaś W., Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne działalności ludzkiej na morzu. System obronny. Cz.2, Gdynia 2017 10915
Kopacz Z., Morgaś W., Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne działalności ludzkiej na morzu. Systemy bezpieczeństwa i ochrony żeglugi. Cz.1, Gdynia 2017 10913-10914
Kopacz Z., Morgaś W., Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne działalności ludzkiej na morzu. System obronny. Cz.2, Gdynia 2017 10915
Kopczewski M. Raport. Przygotowanie studentów WSB w Poznaniu do zarzadzania w sytuacjach kryzysowych za okres 2013-2015. Poznań 2015 (Patrz: Zarządzanie) 9594-9596
Kopczewski M. SAR elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Poznań 2011 6754-6755
Kopczewski M. Wpływ procesów integracyjnych na bezpieczeństwo europejskie. Koszalin 2011 6751-6753
Kopczewski M., Farysej J., Niedźwiecki S. (pod red.) Ratownictwo i ochrona na obszarach śródlądowych. Poznań 2014 8580-8582
Kopka S. Magdalenka – akcja największego ryzyka, Toruń 2009 7534
Korczyc W., Zduniak A. Oddziaływanie wychowawcze w dowodzeniu. Poznań 2003 636
Kordaczuk-Wąs M., Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych. Warszawa 2017 10981-10983
Kordaczuk-Wąs M., Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych. Warszawa 2017 10981-10983
Korjat A. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dylematy         i wyzwania przemian kulturowych, Toruń 2010 7560-7561; 7962
Korzeniewski K. Współczesne operacje wojskowe. Zagrożenia zdrowotne w odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych. Warszawa 2009 7627-7630
Korzeniowski M., Tarasiuk D., Latawiec K. Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja. Przeszłość i teraźniejszość,T.4. Lublin 2013 8435
Korzun M. 1000 słów o materiałach wybuchowych. Warszawa 1983 6655
Kosiewski P. (pod red.) Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej. Warszawa 2006 1021
Kosiewski P. (pod red.) Pamięć i polityka zagraniczna. Warszawa 2006 1022
Kosiński J. (pod red.) Przestępczość teleinformatyczna. III seminarium naukowe. Szczytno 2000 9721
Kosiński J. (pod red.) Przestępczość teleinformatyczna. Szczytno 2015 10661
Kosmala-Kozłowska M. Dialog Zachód – Azja Wschodnia w dziedzinie praw człowieka. Wizje i praktyka.                         (Patrz: Prawo) 8215-8480
Kossecki J. Geografia opozycji politycznej w Polsce.  Warszawa 1983 870
Kossowski M. (pod red.) Ostaszków – Twer – Miednoje. Losy policjantów województwa poznańskiego II RP. Poznań 2010 (Patrz: Historia) 3872
Kostecki W. Strach i potęga. Bezpieczeństwo narodowe w XXI w. Warszawa 2012 8483
Kostow R., Studencki M. Optoelektronika w zastosowaniach militarnych. Warszawa 2004 908
Kostrow R., Makuszewski M., Studernicki M. Rakiety i artyleria wojsk lądowych.  Warszawa 2001 (Patrz: Historia) 1064
Kościańska A. Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, Warszawa 2014 8822
Kościelecki L., Polak R., Stańczyk K., Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności. Poznań 2016 11095-11096
Kościelecki L., Polak R., Stańczyk K., Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności. Poznań 2016 11095-11096
Kościjańczuk J. Autoprezentacja i wizerunek funkcjonariuszy służby więziennej. Poznań 2007 2311
Kośmider T. Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO. Warszawa 2014 9336
Kowalczak P. Konflikty o wodę. Przeźmierowo  2007            (Patrz: Zarządzanie) 9513
Kowalczak P. Zagrożenia związane z deficytem wody. Przeźmierowo  2008 (Patrz: Zarządzanie) 9514
Kowalczyk K., Wróblewski T. (pod red.) Terroryzm Globalne Wyzwanie. Warszawa 2007 6996
Kowalczyk K., Wróblewski T. (pod red.) Terroryzm. Globalne wyzwanie, Toruń 2012 7293-7294
Kowalkowski S. Użycie pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego w akcjach ratowniczych. Warszawa 2007 3704-3707
Kowalkowski S. (pod red.) Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Warszawa 2011 7956-7959; 8185-8188
Kowalska-Napora E., Bezpieczeństwo-podejście wartościujące. Kęty 2015 10901
Kowalska-Napora E., Bezpieczeństwo-podejście wartościujące. Kęty 2015 10901
Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak A. Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy. Lublin-Poznań 2004 2268-2285; 2355
Kowalski G. Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania przestępstwa. Toruń 2012 (Patrz: Prawo) 8261; 8452-8453
Kowalski L. Generał ze skazą. Warszawa 2001 1662
Kowalski W.T. Tragedia w Gibraltarze. Warszawa 1982 3968
Kowalski W.T. Walka dyplomatyczna o miejsce Polski                   w Europie. Warszawa 1972 952
Kowalski W.T. Wielka Koalicja 1941-1945. Warszawa 1977 2749
Kozdrowski St. Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia, Białystok 2012 7563-7564
Kozerawski  D.S. Działania stabilizacyjne – aspekty strategiczne. Konflikty. Interwencje. Bezpieczeństwo. Warszawa 2011 r. 8142-8145
Kozerawski D.S. Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych             w latach 1973–1999. Toruń 2012 7272-7273
Kozerawski D.S. Operacje pokojowe i antyterrorystyczne u progu XXI w. Toruń 2006 1423; 3595-3598
Kozerawski D.S. (pod red.) Działania wojenne pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948 – 2004. Toruń 2009 3341-3342; 3355-3356
Kozerawski D.S. (pod red.) Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych. Konflikty. Spory. Warszawa 2011 8023-8027
Koziara S.. Łaski H. Śląski Okręg Wojskowy słowem i obrazem zapisany. Wrocław 2005 (Patrz: Historia) 999
Koziej S. Między piekłem a rajem. Szanse bezpieczeństwa u progu XXI w.. Toruń 2006 1353-1357; 3578-3580
Kozłowski D., Daniiloudi E. (pod red.) Konferencja naukowa bezpieczeństwa                    i obronności. T.II. Gdynia 2012 8511
Krakowski K. Współczesna dydaktyka wojskowa. Warszawa 2014  (Patrz: Pedagogika) 8903
Krakowski K. Współczesne dylematy dydaktyki obronnej. T.2, Toruń 2015 9380
Kral P. Dane osobowe w firmie, instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją z suplementem elektronicznym. Gdańsk 2014 (Patrz: Zarządzanie) 9156-9157
Krasiewicz B., Pisko J., Tereszyński J. Stosunki międzynarodowe w świetle aktów państwowych i dokumentów dyplomatycznych. Warszawa 1982 (Patrz: Historia) 1263
Krasuski J. Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Warszawa 1985 3961
Krawiec G., Tkacz S., Wentowska A. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Warszawa 2012 7588
Krąpiec M.A. Człowiek i prawo naturalne. Lublin 1986 4001
Kręcikij J. Wizja sił zbrojnych RP. Materiały z konferencji. BBN. T.2. Warszawa 2007 3105
Kropiwnicka K., Kudlicki Ł. (pod red.) Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy. t. 11. BBN. Warszawa 2009 3544
Królikowska-Olczak M.             (pod red.) Prawo europejskie… Warszawa 2005 786
Kruczyński A., Parszowski S., Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki. Warszawa 2015 9209-9213
Kruk M.  (pod red.) Mała Konstytucja w Procesie Przemian Ustrojowych w Polsce. Warszawa 1993 6931
Kruszewska J. Uprawnienia kombatantów. Warszawa 1985 2427
Kryłowicz M. Firmy ochrony osób i mienia zapleczem sił zbrojnych RP. Toruń 2011 7600-7601
Kryłowicz M. Ochrona osobista. Podręcznik dla studentów WSB. Poznań 2015 9241-9243
Kryłowicz M. Strategia bezpieczeństwa osobowego – rozwój osobisty człowieka. Poznań 2010 9283-9284
Kryłowicz M., Tomczak R., Zych J. Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – EURO 2012. Stan obecny i perspektywy. Poznań 2011 6780-6789
Krystek R. Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Synteza. Warszawa 2011 9234-9238
Krzan B. Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ                    w międzynarodowym sądownictwie karnym. Toruń 2009 7233-7234
Krzeczunowicz A., Geopolityka i geostrategia. Częstochowa 2010 10900
Krzeczunowicz A., Geopolityka i geostrategia. Częstochowa 2010 10900
Krzyżaniak R. Terroryzm jako specyficzna forma działań asymertycznych. Poznań 2007 2305
Kubiak K., Mickiewicz P., Edukacja dla bezpieczeństwa. Gdynia 2017 11130-11131
Kubiak K., Mickiewicz P., Edukacja dla bezpieczeństwa. Gdynia 2017 11130-11131
Kuc B., Ścibiorek Z., Zarys metodologii nauk o bezpieczeństwie. Toruń 2018 10920-10921
Kuc B., Ścibiorek Z., Zarys metodologii nauk o bezpieczeństwie. Toruń 2018 10920-10921
Kuca P.(pod red.) Media regionalne i lokalne w praktyce. Rzeszów 2011 (Patrz: Zarządzanie) 8979-8980
Kuciński J. Nauka o Państwie i Prawie. Warszawa 2008 7031–7032
Kuck J. Nowoczesne technologie w logistyce, Warszawa 2013 r. (Patrz: Zarządzanie) 8173-8175
Kuć M. Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności. Lublin 2007 2705-2707
Kuć M. Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności. Lublin 2008 3162; 3205
Kuć M. Leksykon kryminologii. Warszawa 2015 8830
Kuć M. (pod red.) Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w kontekście zjawiska podkultury więziennej (…). Lublin 2009 3821
Kuć Małgorzata,                     Zduniak Andrzej Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Poznań 2016 9624-9626
Kukliński A. (pod red.) Problematyka przestrzeni europejskiej. Warszawa 1997 1629
Kukliński A., Pawłowski K. Europe – the golbal Challenges. Nowy Sącz 2005 2151
Kukliński A., Skuza B.              (pod red.) Europe In the prespective of global change. Warszawa 2003 1989
Kukliński R. Rzecz o zdradzie. Pozew. Warszawa 2002 907
Kulczyk S., Bajtyngier A. (pod red.) Świadomi i Pomocni PAH. (Niger; Sierra Leone) Warszawa 2012 (Patrz: Pedagogika) 7199
Kulicki M. Dowodowa problematyka współczesnej broni strzeleckiej. Kraków 2001 9731
Kulicki M., Kwiatkowska K. Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia. Toruń 2005 1420
Kulicki M., Stępka L.,Stucki D. Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strategicznej. Zakamycze 2009 1418
Kuliczkowski  M. Administracja publiczna i przedsiębiorcy               w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Warszawa 2011 r. 8132-8134; 8745-8747
Kuliczkowski M. Zabezpieczenie potrzeb w zakresie militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów. Teoria i praktyka. Warszawa 2014 9348-9349
Kulikowska K. i inni (pod red.), Kulturowe analizy patriotyzmu. Gdańsk 2016 11142-11143
Kulikowska K. i inni (pod red.), Kulturowe analizy patriotyzmu. Gdańsk 2016 11142-11143
Kun-Buczko M., Przybysz M. Bezpieczeństwo w dobie globalizacji. Prawo               i praktyka – red. Białystok 2011 8009
Kunicka-Michalska B. Wyłudzenia i korupcja w administracji publicznej w Polsce. Salamanca 2002 2692
Kunikowski J. Człowiek na współczesnym polu walki. Warszawa 1982 1051
Kupidura P. (pod red.) Współczesne karabiny maszynowe. Warszawa 2003 (Patrz: Historia) 1059
Kupiec L. Podstawy logistyki. Białystok 2010                     (Patrz: Zarządzanie) 8907-8908
Kupiecki R. Siła i Solidarność. Strategia NATO 1949-1989, Warszawa 2009 7237-7238
Kuptel A. Siły powietrzne w operacjach reagowania kryzysowego. Warszawa 2014 9352-9353
Kuria Polowa WP Schematyzm Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Olsztyn 1994 933
Kurowski J. Logistyka a bezpieczeństwo. AON, Warszawa 2014 (Patrz: Zarządzanie) 8760-8763
Kurpińska M. Japońska polityka bezpieczeństwa a konflikty amerykańsko-irackie. Warszawa 2004             (Patrz: Historia) 2166
Kusztelak A. Aksjologia bezpieczeństwa. Poznań 2006 3458-3459
Kuśnierski A. (pod red.) Teoria i praktyka propagandy. Warszawa 1985 (Patrz: Historia) 867
Kutera M. Nadużycia finansowe. Wykrywanie                      i zapobieganie. Warszawa 2016                (Patrz: Zarządzanie) 9479-9480
Kuźmiak M., Toruń 2013 Rola unijnych państw neutralnych w kształtowaniu bezpieczeństwa 9323-9324
Kuźniar R. Polityka i siła. Studia strategiczne. Warszawa 2006 1424
Kuźniar R., Lachowski Z. Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Warszawa 2003 1338; 1340-1341
Kwiatkiewicz P. Azerbejdżan. Toruń 2009 3321-3323
Kwiatkiewicz P. Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Poznań 2011 6728-6731
Kwiatkiewicz P. Mocarstwa wobec Iraku. Toruń 2005 1442-1443
Kwiatkiewicz P. Na peryferiach bezpieczeństwa. Poznań 2009 3534-3538
Kwiatkiewicz P. Pakt bagdadzki a Irak. Poznań 2009 3337-3340
Kwiatkiewicz P. (pod red.) Bezpieczeństwo energetyczne. T.1. Poznań 2014 9822-9823
Kwiatkiewicz P. (pod red.) Bezpieczeństwo energetyczne. T.2. Poznań 2014 9824-9825
Kwiatkiewicz P.,  Szczebrowski R. (pod red.) Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Poznań 2015 (Patrz: Zarządzanie) 9826-9827
Kwiatkiewicz P.,  Szczebrowski R. i inni.                 (pod red.) Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Poznań 2014 9820-9821
Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R., Ostant W., Jaguściak B. (pod red Ład energetyczny idee i rzeczywistość. Poznań 2019 11105-11106
Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R., Ostant W., Jaguściak B. (pod red Ład energetyczny idee i rzeczywistość. Poznań 2019 11105-11106
Kwiatkowska-Darul W. Czynności procesowo-kryminalistyczne. Toruń 2004 (Patrz: Prawo) 1409
Kwiatkowska-Wójcikiewicz V. Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Toruń 2011 7565-7566
Kwiatkowska-Wójcikiewicz V. (pod red.) Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki. Toruń 2010 (Patrz: Prawo) 8258
Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Zubańska M.(pod red.), Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia. Szczytno 2015 10928
Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Zubańska M.(pod red.), Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia. Szczytno 2015 10928
Lach Z. Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku. AON, Warszawa 2013                           (Patrz: Zarządzanie) 8776-8778
Lach Z., Łaszczuk A. Geografia bezpieczeństwa. Warszawa 2004 3639-3642
Lach Z., Skrzyp J. Geopolityka i geostrategia. Warszawa 2007 3653-3656
Lachowski Z. (pod red.) Bezpieczeństwo narodowe. BBN I-2011/17. Warszawa 2011 6732
Lachowski Z. (pod red.) Bezpieczeństwo narodowe. Doświadczenia BBN i strategiczne wyzwania. Warszawa 2011 6733
Lachowski Z. (pod red.) Bezpieczeństwo narodowe. Zagrożenia asymetryczne. BBN I-2011/19. Warszawa 2011 6734-6735
Larroque A.C. Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich. Warszawa 2015 9828-9830
Laskowski D Polskie służby specjalne. Poznań 2017 10888
Laskowski D Polskie służby specjalne. Poznań 2017 10888
Lasoń M. Polska Misja w Iraku. Kraków 2010 7050
Latacz J. Działania rekonwersyjne w ocenie żołnierzy zawodowych W.P. Warszawa 2011 7138
Le Bon G. Psychologia rozwoju narodów. Kraków 2015                     (Patrz: Psychologia) 10548-10549
Leksykon Leksykon wiedzy wojskowej.  Warszawa 1979 1182
Lemanowicz P.J., Daroszewska T. Stres emeryta wojskowego. Poradnik. Toruń 2005 6802-6803
Lenain P., Bűtzow Mogensen U., Rayuela Mora V. Strategia lizbońska na półmetku: oczekiwania a rzeczywistość. Warszawa 2005 2148
Lent B., pod red. Bezpieczeństwo w telekomunikacji i teleinformatyce. BBN T.3. Warszawa 2007 3106
Lesiński A. Służba wojskowa kleryków w PRL 1959-1980. Olsztyn 1995 1281
Leśniewski Z. Przygotowanie ćwiczeń wojskowych w Unii Europejskiej. Warszawa 2015 9334-9335
Leśniewski Z., Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej. Warszawa 2017 10902
Leśniewski Z., Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej. Warszawa 2017 10902
Leśniewski Z., Ostolski P., Palczewska M. (pod red.) Obronność Polski w XXI w. Warszawa 2017  (Patrz: Historia) 9768-9769
Leśnikowski Wł. Drony. Toruń 2016 10658-10660
Leśnikowski Wł., Bezzałogowe platformy w cyberprzestrzeni. Toruń 2017 10918-10919
Leśnikowski Wł., Bezzałogowe platformy w cyberprzestrzeni. Toruń 2017 10918-10919
Letkiewicz A. Polska Policja, Szczytno 2012 7528-7531
Letkiewicz A. Wartości i normy społeczne a zachowania w organizacji. Implikacje do kierowania zespołami ludzkimi w Policji. Szczytno 2009 7640-7641
Letkiewicz A., Guźniczak C., Malinowska I. (pod red.) Współpraca Policji i straży gminnych/miejskich, Szczytno 2012 7960-7961
Lewitowicz J., Loroch L., Manerowski J. Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej t.6, Warszawa 2006 8038
Lewkowicz A.,               Pływaczewski W. (pod red.) Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności. Szczytno 2015 (Patrz: Zarządzanie; Bezp. zdrowotne) 9883-9885
Liberacki M. Pełnienie zawodowych ról oficerskich przez absolwentów uczelni cywilnych. Ujęcie socjologiczne. Toruń 2015 9382-9383
Liberska H., Malina A. Wybrane problemy współczesnych małżeństw        i rodzin. Warszawa 2011 (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 8403-8405
Licenciatus Zeszyty dydaktyczno-naukowe PWSZ im. Staszica.T.IX. Piła 2006 2356
Lidawa W., Krzeszowski W., Więcek W., Kamiński P. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2010 6951–6953
Lidawa W., Krzeszowski W., Więcek W., Kamiński P. Ochrona infrastruktury krytycznej . Warszawa 2012 7939-7943
Lider K. (pod red.) Terroryzm. Anatomia zjawiska. Warszawa 2006 1426
Liderman K. Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych. PWN Warszawa 2009 8092-8094
Liderman K. (pod red.) Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Warszawa 2006/2013 1729; 8089-8091
Lidwa W. (pod red.) Zarządzanie kryzysowe. Warszawa 2015       (Patrz: Zarządzanie) 9780-9781
Liedel K. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terroryzmu i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Toruń 2009 3333-3336; 3599-3602; 3324-3328
Liedel K. Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa. DIFIN Warszawa 2010 8104-8106
Liedel K., Serafin T. Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej. Warszawa 2011 9481-9483; 9588-9590
Liedl K., Marszałek – Kawa J., Wudarski Sz. Polityczne metody zwalczania terroryzmu. Toruń 2006 6995
Lindstedt P. Praktyczna diagnostyka maszyn i jej teoretyczne podstawy. Warszawa 2002 8044
Lipiński A. Prawne podstawy ochrony środowiska. Zakamycze 2002 (Patrz: Prawo, Inne) 3999
Lipold P. Zagrożenie terroryzmem nuklearnym w polityce zagranicznej Iranu i Korei Północnej. Wrocław 2012 7550
Lis M. (oprac.) Europejska Konwencja Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.. Warszawa 2010 (patrz: Prawo) 6577
Lisiak H. (pod red.) Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe. Poznań 2012 6816-6825
Lisiak H., Bartkowiak D., Kołacz A. Bezpieczeństwo. Polska i Świat. Wczoraj – Dziś – Jutro. Poznań 2011 6511-6520
Lisiecki M (pod red.) Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń. Józefów 2008 6526
Lisiecki M. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Warszawa 2011 (Patrz: Zarządzanie) 9656
Lisiecki M., Zajdler M. Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe. Szczytno 2003 (Patrz: Prawo) 9730
Lisiński M. Metoda planowania strategicznego. Warszawa 2004 7000
Liszewski K., Najmoła D.,  Wiciak K. Śledztwo finansowe. Podstawy prawne                   i czynności policjanta służące pozbawianiu … Szczytno 2008 7976-7977
Lizak W., Solarz A.M. Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych. Warszawa 2014 8716
Lloyd George D. War memoirs. T.1. Londyn 1933 6268
Lloyd George D. War memoirs. T.2. Londyn 1933 6269
Lloyd George D. War memoirs. T.3. Londyn 1933 6270; 6271
Lutostański M. Podstawy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń 2015 9327-9328
Lymar A. Deviation, Moskwa 2013 593
Lymar A., Ilnicki M. Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty kultury bezpieczeństwa. Poznań 2016 9976-9978
Łabędzka E. (pod red.) Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów. Warszawa 1988 (Patrz: prawo, pedagogika) 2140
Łachacz T., Wspólnota samorządowa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń społecznych. Studium przypadku gminy miejskiej. Szczytno 2017 11115
Łachacz T., Wspólnota samorządowa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń społecznych. Studium przypadku gminy miejskiej. Szczytno 2017 11115
Łastawski K. Historia integracji europejskiej. Toruń 2011 (Patrz: Historia) 9319-9320
Łętowska E. Jak zaczynał Rzecznik Praw Obywatelskich. Łódź 1992 (Patrz: Historia; Prawo) 6576
Łoś-Nowak T. Problem rozbrojenia w polskiej polityce zagranicznej. Warszawa 1985 (Patrz: Historia) 6225
Łysakiewicz L. Oficerska Szkoła Radiotechniczna. Września 2004 (Patrz: Historia) 1067
Łysiak W. Stulecie kłamców. Warszawa 2000 938
Macheta St. (wybór) Podstawy nauk politycznych. Dokumenty i materiały. T.2. Warszawa 1978 9715
Maciejewski J. i inni Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych – socjologiczne azymuty badawcze. Wrocław 2012 8209; 8451
Maciejewski J., Liberacki M. Rekrutacja do grup dyspozycyjnych – socjologiczna analiza problemu. Wrocław 2011 8210
Maciejny Z., Trajdor M., Wierzbiński R.W., Zduniak A. Stres i frustracja a służba wojskowa. Poznań 2001 638
Mackiewicz M., Malinowska E. Fisical Transparency In Ukraine. Warszawa 2004 1578
Maczek S. Od podwody do czołgu. Londyn 1984 979
Madej M.,Terukowski M.   (pod red.) Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa. Warszawa 2009 7033–7035
Magdziak-Miszewska A.           (pod red.) Polska i Rosja strategiczne sprzeczności                     i możliwości dialogu. Warszawa 1998 6228
Magierek D. Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990 – 2004). Toruń 2005 7038–7039
Maj J., Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku. Poznań 2017 10894-10895
Maj J., Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku. Poznań 2017 10894-10895
Majcherek J.A. Etyka powinności. Warszawa 2011 7345-7346
Majchrzak D. (pod red.) Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Warszawa 2014  (Patrz: Zarządzanie) 9784-9785
Majer P. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012 7266-7267
Majewski R. Carl von Clausewitz. Teoria wojen. Wrocław 1990 2759
Majewski R. (pod red.) Z dziejów Śląskiego Okręgu Wojskowego. Wrocław 1988 1002
Majewski T. Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Warszawa 2003 r.             (Patrz: Pedagogika) 8192-8195
Makar A. Przyrządy i systemy pomiarowe. Materiały pomocnicze dla studentów II roku nawigacji           w DSW. Wrocław 2011 8041
Makowiec P., Mroszczyk M. Działania patrolowe lekkiej piechoty. W-wa 2013 11167
Makowiec P., Mroszczyk M. Działania patrolowe lekkiej piechoty. Warszawa 2013 9487-9489
Makowiec P., Mroszczyk M. Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty. Warszawa 2016 9484-9486
Makowiec P., Mroszczyk M. Taktyka walki w terenie zurbanizowanym. Warszawa 2012 9490-9492
Makowski A. Siły morskie współczesnego świata. Gdynia 2000 1185
Malendowski W. Spory, konflikty zbrojne, terroryzm. Zakamycze 2005 1416
Malendowski W. Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Wrocław 2003 1388-1389
Malendowski Wł.,           Mojsiewicz Cz. Stosunki międzynarodowe. Wrocław 2004 8709
Malicka-Gorzelańczyk H., Prusak P. W poszukiwaniu alternatywnych form i metod resocjalizacji skazanych.  Bydgoszcz 2008 (Patrz: Pedagogika) 7984
Malinowski P. Lider i zespół. AON, Warszawa 2012            (Patrz: Zarządzanie) 8751-8753
Maliński E. Bezpieczeństwo narodowe Polski. Toruń 2008 3405
Maliszewski W.J.,               Czerwiński K. (pod red.) Etyczne konteksty komunikowania społecznego a bezpieczeństwo personalne  i zbiorowe, Toruń 2011 7307-7308
Małuszyńska E.(pod red.) Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Poznań 2009 7095
Małysz J. Bezpieczeństwo żywnościowe. Warszawa 2008  (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8218; 8470
Marcinkowski M., Śmiałek M., Zduniak A. Emocje w wychowaniu wojskowym. Poznań 1999 900
Marczak J., Jakubczyk R. Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku, Warszawa 2014 8798-8799
Marczewska-Rytko M. Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy. Lublin 2013 7612-7614
Marek H. Bezpieczeństwo rurociągów ropy i gazu. Aspekty formalno-prawne. Poznań 2014   (Patrz: Prawo) 8557-8561
Marek H., Górecka K.                     (pod red.) Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. T.1, Poznań 2016 (Patrz: Zarządzanie) 9516-9518
Marek H., Szulca M. (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego. Poznań 2018 11187-11189
Marek H., Szymańska E. (red.) Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Zdrowei psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku. Poznań 2018 11190-11192
Markiewicz S. Współdziałanie Kościoła i państwa w świetle teorii i praktyki. Warszawa 1984 1002
Markiewicz T.M. Podstawowe zagadnienia zarządzania ruchem lotniczym. AON, Warszawa 2010                        (Patrz: Zarządzanie) 8754-8756
Marmura Cz. Medyczna myśl wojskowa II Rzeczypospolitej. Łódź-Pruszków 1998 1660
Marszał K. Proces karny. Katowice 1992 2548-2550
Marszałek M., Limanowski J.T. Zwalczanie terroryzmu. Warszawa 2014 9337-9338
Marszałek M., Zuziak J. Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych.  Warszawa 2010 8028-8032
Marszałek-Kawa  J., Gawłowski R. (red.) Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa Toruń 2012 8016
Marszałek-Kawa J. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Toruń 2012 7263
Marszałek-Kawa J. Spotkania polsko-koreańskie. Toruń 2009 (Patrz: Historia) 3871
Marszałek-Kawa J. Od pedagogiki do polityki. T.3, Toruń 2015 (Patrz: Pedagogika) 9381
Marszałek-Kawa J. (pod red.) Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Azjatycka perspektywa. Toruń 2011 1339; 1376
Marszałkiewicz J. Walki powietrzne podczas wojen izraelsko-arabskich. W-wa 2016 11168
Maryański A. Migracje w świecie. Warszawa 1984 6235
Masiarz Wł. (pod red.) Totalitaryzm przetrwał do XXI wieku, Kraków 2011 7289-7290
Matejuk P. Peryskop odwracalny Gundlacha. Warszawa 2001 (Patrz: Historia) 1065
Matelski D. Grabież i Restytucja Polskich Dóbr Kultury od Czasów Nowożytnych do Współczesnych T. 1. Kraków 2006 7127
Matelski D. Grabież i Restytucja Polskich Dóbr Kultury od Czasów Nowożytnych do Współczesnych T. 2. Kraków 2006 7128
Materiały edukacyjne Doctrinal Inspirations. Warszawa 2003 1577
Materiały edukacyjne Przywróćmy pamięć. Fundacja ochrony dziedzictwa żydowskiego.  Warszawa 2008 3819
Materiały edukacyjne MON Polish Armed Forces. Warszawa 2000 2227
Materiały konferencyjne Kierunki integracji państw socjalistycznych. Warszawa 1974 (Patrz: Historia) 624
Materiały konferencyjne Nazizm ideowy i polityczny przeciwnik marksizmu-leninizmu. Warszawa 1975 625
Materiały konferencyjne Przeciwdziałanie atakom terrorystycznym na lotniskach wojskowych i cywilnych, Warszawa 2005 3673-3676
Materiały konferencyjne INP PAN Międzynarodowe Pakty. Prawa człowieka. Poznań 2002 (Patrz: prawo) 1690
Materiały z sympozjum Prognoza zagrożenia w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych, Warszawa 2006 3669-3672
Materski W. Teheran. Jałta. San Francisco. Poczdam. Warszawa 1987 3969
Materski W. ZSRR i zbiorowe bezpieczeństwo (Liga Narodów – ONZ). Warszawa 1984                    (Patrz: Historia) 2767
Materski W. (pod red.) Z archiwów sowieckich. Armia Polska w ZSRR. Warszawa 1992 1655
Matusak P. Ruch oporu w Polsce. Katowice 1987 2747
Matykiewicz-Włodarska A., Ślufińska M. Systemy medialne państw UE. Nowe kraje członkowskie. Toruń 2014 9250
Mazowiecka L. Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa. Warszawa 2014 9198-9202
Mazurek J. Propaganda, jej istota i funkcje społeczne. Warszawa 1984 (Patrz: Historia) 816
Mazurek K. Europejska Agencja Obrony. Warszawa 2012 7133
Mazur-Rafał M., Forbrig J. Polska i Niemcy w zmieniającym się świecie. Warszawa 2002 1594
Mazuryk M., Zuzankiewicz P.,  Drobny W. ABC służby cywilnej. Warszawa 2012 9163-9164
Mażewski L. Bezpieczeństwo publiczne stany nadzwyczajne w RP.Toruń 2010 7040–7041
Mądrzejowski W. Przestępczość zorganizowana System zwalczania. Warszawa 2015 9219-9223
Mądrzejowski W., Wiciak K. (pod red.) CBŚ Komendy Głównej Policji. CBŚ 2000-2015 we wspomnieniach twórców i pracowników. Szczytno 2015 9874-9876
Mąka H. Piraci Ery Atomowej. Warszawa 2003 6938
Mc Cann G., Mc Closkey St. Lokalnie – Globalnie. Warszawa 2010 7203
Mc Mahan Etyka zabijania. Warszawa 2012               (Patrz: Bezp. Zdrow., Psychologia) 8362-8363
Meadows D.H., Meadows D., Randus J. Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość. Warszawa 1995  (Patrz: Zarządzanie) 1632
Menerowski J. Identyfikacja modeli dynamiki  ruchu. Warszawa 1999 8040
Menkes J., Górowska B., Sokołowski T. Konstytucja a obronność. Warszawa 1996 1241-1242
Mérétik G. Noc generała. Warszawa 1989 1183
Micek D., Micek M., Łuka P., Gontarzewski Z. Rola dzielnicowego w Policji. Szczytno 2007 7637-7639
Michałowski J. Obieg informacji w podzielonym świecie. Warszawa 1986 646
Michniewicz G. Ochrona własności intelektualnej. C.H. Beck, Warszawa 2012 (Patrz: Prawo) 8065-8067
Mickiewicz P.,              Sokołowska P. Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej. Wyd. Marszałek 2012 8110-8111
Mickiewicz P., Węgliński B. „Otwarte niebo” nad Dolnym Śląskiem.        Wrocław 2011 8045
Miedwiediew R. Pod sąd historii. Geneza i następstwa stalinizmu. 0963; 0990
Mierzwiński Z. Generałowie II Rzeczypospolitej. Warszawa 1990 918
Miękus K., Nowakowska M., i inni. Dziękujemy za Palenia PAH. (Afryka) Warszawa 2012 (Patrz: Ped.) 7200
Miluska J. Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację. Poznań 2008                                (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 180
Miłkowska G. Raport. Poczucie bezpieczeństwa uczniów poznańskich szkół. Poznań 2015                           (Patrz: Zarządzanie) 9597-9599
Miłkowska G., Napadło A. Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Zielona Góra 2009 (Patrz: Pedagogika) 6769-6770
Ministerstwo Finansów Zadania instytucji obowiązanych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Warszawa 2001 9723
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Administracja sprawna                    i służebna. Warszawa 2005 745
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Infrastruktura drogowa. Warszawa 2005 744
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Innowacje – inwestycje. Warszawa 2005 743
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Konkurencyjność transportu. Warszawa 2005 750
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Społeczeństwo obywatelskie. Warszawa 2005 749
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Spójność terytorialna. Warszawa 2005 748
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Środowisko. Warszawa 2005 747
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Zatrudnienie i integracja społeczna. Warszawa 2005 746
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Zrównoważony sektor rybołówstwa. Warszawa 2005 742
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Rozwoju. Warszawa 2005 741
Ministerstwo Sprawiedliwości Realizacja przez Polskę postanowień międzynarodowej… Warszawa 2004 2142
Mironowicz A. (pod red.) Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. Rosja, T.3. Lublin 2013 8434
Misiak G. Opinie na temat szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej. Warszawa 2011 7136
Misiuk A. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe. Warszawa 2008 3559
Misiuk A. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego                  w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności). Szczytno 2012 7532; 7964
Misiuk A. Historia bezpieczeństwa wewnętrznego                w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb              w latach 1764-1990. Warszawa 2015 9498-9499
Misiuk A. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa 2013 9500-9501
Misiuk A. Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej. Warszawa 2016 9583-9584
Misiuk A. (pod red.) Powstanie Policji państwowej w odrodzonej Rzeczpospolitej 1915-1922. Szczytno 2009 8054
Misiuk A., Ciszek P.,               Kosiński J. Przestępczość teleinformatyczna. IV seminarium naukowe. Szczytno 2001 9722
Misiuk A., Kalaman M. Kierunki zmian organizacyjno-technicznych w Służbie Więziennej. Warszawa 2016 9502-9503
Misiuk A., Kosiński J.                   (pod red.) Przestępczość teleinformatyczna. V seminarium naukowe. Szczytno 2002 9720
Misznak A. Zagrożenie bezpieczeństwa kulturowego. Poznań 2007 2291
Miśkiewicz B. Badania historyczno-wojskowe. Poznań 2006 (Patrz: Historia) 1408
Moczuk E. Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa. Rzeszów 2009 3416-3418
Modzelewski W. Pacyfizm i okolice. Warszawa 1995                  (Patrz: Historia) 6230
Mojsiewicz Cz. Leksykon współczesnych stosunków politycznych. Wrocław 2007 7618-7620
Mojsiewicz Cz. Pokojowe współistnienie państw o różnych systemach.  Warszawa 1978 858
Mojsiewicz Cz. Współistnienie lub nieistnienie. Warszawa 1986 1255
MON Dokument wiedeński 1990.  Warszawa 1991 2781
MON Zawód żołnierz. Tysiąc możliwości. Przewodnik po wybranych specjalnościach wojskowych. Warszawa 2009 3751
Morawiecki W. Narody Zjednoczone. Zamierzenia i rzeczywistość. Warszawa 1970 (Patrz: BN) 3799; 4021
Morgan J. Psychologia terroryzmu. Warszawa 2009 3367
Moroz H. Zrozumieć swój czas. Kraków 2006 1765
Mozołowska A. Tak upadło imperium. Warszawa 1983 6649
Mroziewicz K. Bezczelność, Bezkarność, Bezsilność. Terroryzmy Nowej Generacji. Bydgoszcz  –  Warszawa 2009 7003
MSWiA Rządowy program ograniczenia przestępczości. Warszawa 2007 1980
MSWiA, Komenda Główna Policji Ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Warszawa 2007 1981
MSWiA, Komenda Główna Policji Poradnik. Jak uniknąć zagrożeń. Warszawa 2007 1979
MSZ Dyplomacja publiczna. Warszawa 2011 7142
MSZ Summit of European Unity. Warszawa 2004 2169
MSZ Szczyt Jedności Europejskiej. Warszawa 2005 2160
MSZ Traktat o otwartych przestworzach.  Warszawa 1995 3793
MSZ Eksport Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego z Polski Raport za rok 2011. Warszawa 2012 7144
MSZ Exports Of Arms And Military Equipment From Poland 2011 Report.Warszawa 2012 7143
Mulinen de F., Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych. Warszawa 1994 2760
Multan W. Porozumienia rozbiorowe po II wojnie światowej. Warszawa 1985 6224
Multan W. (pod red.) Dètente a rozbrojenie. Warszawa 1980 1050
Musajew T. Kosowo a roszczenia Armenii wobec regionu górskiego Karabachu Azerbejdżanu. Warszawa 2012 (Patrz: Historia) 9757
Muszyński H.J. Europa ducha. Gniezno 2003 1447
Muszyński J. Procedury zarządzania w partiach politycznych 6407
Muszyński J. Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne. Toruń 2006 6408-6411
Muszyński J. Zagadnienia ustrojowo-polityczne współczesnych państw burżuazyjnych.  Warszawa 1978 2542
Namysłowski W. Systematyczny wykład prawa narodów. Olsztyn 1947 (Patrz: Prawo) 4002
Nawrotek J., Kazimierski F.E. Krótka broń palna. Zagadnienia wybrane, Toruń 2011 7241
Nepelski M., Struniawski J. (pod red.) Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. T.1. Szczytno 2015 9845
Nepelski M., Struniawski J. (pod red.) Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. T.2. Szczytno 2016 9846-9847
Nęcki Z., Błaszczyk K.,             Uździcki R. Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne, Toruń 2009 7543-7545
Niedziela Sz. Konflikty i napięcia w świecie arabskim, Warszawa 2012 7551-7552
Nousiainen J. The finish political system. Cambridge 1971 2149
Nowacka I., Kuźniar A.P. Serwis P.P. Jak prowadzić dokumentację pracowniczą – praktyczny poradnik. Warszawa 2015 9137-9141
Nowacki T., Pióro T. Człowiek a technika wojenna. Warszawa 1964 1052
Nowacki T., Żak A.Cz.         (wybór tekstów źródłowych) Honor i Ojczyzna. Święto żołnierza. Warszawa 1983 1283
Nowak A., Scheffs W. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, Warszawa 2010 r. 8161-8163
Nowak C. Oszustwo i korupcja w Corpus Iuris, a prawo polskie. Salamanca 2002 2685
Nowak D., Zagórska A.,               Żyła M. (pod red.) SI VIS PACEM PARA BELLUM – Dyplomacja czy siła? Warszawa 2016 9760-9761
Nowak E. Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2007 3635-3638
Nowak E. Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa 2007 3619-3622
Nowak E. Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2008 3708-3711
Nowak E. Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2009 (Patrz: Zarządzanie) 9350-9351
Nowak J. Materiały pomocnicze dla organizatorów pracy polityczno – propagandowej.  Warszawa 1978 2761
Nowak J. (pod red.) Hasło – za waszą i naszą wolność – tradycja żołnierza Ludowego Wojska Polskiego. Warszawa 1978 2742
Nowak M.G. Społeczeństwo, państwo, polityka prawo oraz w Europie i świecie. Polska w Europie i świecie. Poznań 2003 0501-0509; 1303-1305
Nowicka I., Hryszkiewicz D. Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji. Szczytno 2015 9372-9373
Nowicki J. Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania. Warszawa 1972 1049
Nowina-Konopka P. Our Common future in One Europe. Warszawa 2004 2333
Nowińska E., Promińska U., Du Vall M. Prawo własności przemysłowej. Warszawa 2011 (Patrz: Prawo) 6396
Noworyta E. Różne oblicza polskiej racji stanu. Warszawa 2010 7131
Nyszk W. (pod red.), Wybrane aspekty logistyki w systemie obronnym państwa. Warszawa 2015 10909
Nyszk W. (pod red.), Wybrane aspekty logistyki w systemie obronnym państwa. Warszawa 2015 10909
Obłój K. Strategia organizacji. Warszawa 2007 7002
Olchowski J., Mencel M. (pod red.) Internet Jako Narzędzie Komunikacji Globalnej. Poznań 2012 (Patrz: Pedagogika) 6964–6973
Olivier H.,  Flichy de la Neuville T. Państwo islamskie. Geneza nowego kalifatu. Warszawa 2015 9831-9833
Olszewska E. Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa. Wrocław 2012 (Patrz: Psychologia) 9861-9863
Olszewski H. Historia doktryn politycznych i prawnych.  Warszawa – Poznań 1976 3794
Olszewski R. Bezpieczeństwo współczesnego świata. Toruń 2006 1368-1372
Olszewski R. Lotnictwo w Odstraszaniu Militarnym. Warszawa 1998 6950
Oprac. zbiorowe Doktryna cyberbezpieczeństwa RP. Warszawa 2015 8710
Opracowanie zbiorowe Deklaracja Wiedeńska i program działania. Poznań 1998 1458
Opracowanie zbiorowe Oficer, dowódca, wychowawca.  Warszawa 1996 1194
Opracowanie zbiorowe Prawa człowieka. Dokumenty. T.2. Poznań 1995 (Patrz: Prawo) 1463
Opracowanie zbiorowe Przemiany rewolucyjne w krajach Europy Środkowej i Południowo-wschodniej. Warszawa 1977 1295
Opracowanie zbiorowe The United Nations General Assembly and Disarmament 1985. Nowy Jork 1986 1600-1601
Opracowanie zbiorowe Wybory do Parlamentu Europejskiego.  Warszawa 2004 1598
Opracowanie zbiorowe MSZ Szczyt Jedności Europejskiej. Warszawa 2005 1739-1740; 2016-2017
Opracowanie zbiorowe PISM Serie dokumentów dyplomatycznych w zbiorach bibliotek polskich. Warszawa 2006 (Patrz: Historia) 1673
Opracowanie zbiorowe UKIE e-Europa. Społeczno-informacyjne regulacje prawne. Cz.1. Warszawa 2000                          (Patrz: Zarządzanie; Prawo) 1607; 1608
Opracowanie zbiorowe UKIE Okresowy raport Rady Europy (2000)                          o postępach Polski. Warszawa 2000 1606
Opracowanie zbiorowe Zespół Coniw. Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej 1969 – 2004. Warszawa 2005 6945
Orlik P. Ku źródłom wartości. Poznań 2008 7161-7162
Orlik P. Wolność – szklice i źródła. Warszawa 2011 7163-7164
Orzelska A. Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989-2004), Warszawa 7555
Orzyłowska  A. Warunki materialne żołnierzy zawodowych. Warszawa 2011 7137
Osiatyński W. Prawa człowieka i ich granice. Kraków 2011 (Patrz: Prawo) 8570
Osmańczyk E.J. Ciekawa historia ONZ. Warszawa 1965 2780
Osmańczyk E.J. Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych. Warszawa 1982                  (Patrz: Inne) 6838
Otwinowski W. Podstawy zarządzania kryzysowego i systemu obronnego. Poznań 2015 (Patrz: Zarządzanie) 9240
Otwinowski W. Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa państwa i człowieka. Poznań 2014 8486-8488
Pacek B. Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów kontrwywiadu, Warszawa 2011 8796-8797
Pacek B. Udział sił zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, Warszawa 2013 8153-8155
Pacek B. Żandarmeria wojskowa – komponent Sił Zbrojnych RP. Warszawa 2007 8156-8157
Pacek B., Hoffmann  R. Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni. Warszawa 2013 8158-8160
Pacek B., Soroka P., Kubiński M. (red. nauk.) Wojska specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne, Warszawa 2013 8150-8152
Pach J.(pod red.) Klinika ostrych zatruć dla ratowników medycznych. Nowy Sącz 2011 7562; 7945
Pach J., Groszek B. Wybrane problemy zagrożeń chemicznych dla ratowników medycznych. Nowy Sącz 2012 7946-7947
Paczuski R. Prawo ochrony środowiska. Bydgoszcz 1994 2619
Pajewski R. (pod red.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S. Czarnieckiego. Nr 1 (05). Poznań 1999 902
Pałyga E., J. Stosunki konsularne Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 1970 2723
Panek B. Operacje reagowania kryzysowego. Warszawa 2007 3647-3650
Panikkar K.M. Azja a dominacja Zachodu. Warszawa 1972 (Patrz: Historia) 3935
Paprocki K. WOS. Repetytorium maturzysty. Kraków 2011 9652
Paradysz J., (pod red.) Statystyka regionalna. W służbie samorządu lokalnego i biznesu. Poznań 2000 1626
Parlament Europejski Witamy w Parlamencie Europejskim. (+CD). Bruksela 2011 6521-6522
Paruch W. (pod red.) Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. Ukraina i Białoruś. Przeszłość i współczesność…, T.2. Lublin 2013 8433
Parzymies S. (pod red.) Europejskie struktury współpracy. Warszawa 1995 3800-3801
Pasamonik B. Rola płci w integracji europejskich muzułmanów. Kraków 2013                                    (Patrz: Psychologia) 9834-9836
Pascal B. Atlas wojen XX wieku. Warszawa 2001 1405-1406
Pastusiak L. Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych. Warszawa 1985 (Patrz: Prawo) 6274
Paszewski T. (pod red.) Podział kompetencji w rozszerzonej Unii Europejskiej. Warszawa 2002 1605
Paszkiewicz A. Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Warszawa 2012 7341-7342
Paszkowski J. (red.) Technika wojska polskiego. Warszawa 1998 1207
Pawlak M. Świadomość międzykulturowa we współczesnych konfliktach zbrojnych. Cz.1. Poznań 2013 7661
Pawłowski J. Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Warszawa 2011 6711-6712
Pawłowski J. (pod red.) Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa). Warszawa 2017 9766-9767
Pawłowski J. (pod red.) Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje. Warszawa 2015 9764-9765
Paździorek P. Komponent wojsk specjalnych w operacji połączonej. 9356-9357
Paździorek P., Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku. Toruń 2016 10896-10897
Paździorek P., Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku. Toruń 2016 10896-10897
Pączek B. Współczesne wymiary bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Gdynia 2013 7586
Pączek B. (pod red.) Forum Bezpieczeństwa T.1 Bezp. na Wodach Morskich i Śródlądowych. Gdynia 2011 7111
Pączek B. (pod red.) Konferencja naukowa bezpieczeństwa                    i obronności. T.III. Gdynia 2012 8512
Pączek B. (pod red.) Z Liga czy bez Ligi? 95 lat Ligi Morskiej i Rzecznej. Gdynia 2010 8514
Pączek B. (pod. red.) Czarny Ląd i Świat Arabski. Gdynia 2013 8509
Pączek B., Częścik R. Bezpieczeństwo na wodach morskich i śródlądowych. Gdynia 2011 T.1.2. 7111
Pelc M. Elementy metodologii badań naukowych, Warszawa 2012 r. (Parz: Pedagogika) 8201-8204
Pepłoński A. Policja państwowa w systemie organów bezpieczeństwa drugiej Rzeczypospolitej. Szczytno 1991 9655
Peres Sz. Nowy Bliski Wschód. Warszawa 1995 4018
Perkal M., Skórzyński J. Kalendarium Solidarności. 1980-1989. Warszawa 1990 878
Perkowska B. (pod red.) Polityka medialna instytucji. Warszawa 2009 3404
Perłakowska E.,  Madejczyk M., Kaucz A.,  Descours D.,  Chromicka D.,  Pękalski B. Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych. Warszawa 2013 9158-9159
Petrović S.P. Narkotyki i człowiek. Warszawa 1988 9734
Piątek J.J.,Podgórzańska R. Oblicza konfliktów. Toruń 2008 7057 –7058
Piątek Z. Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego. Warszawa 2006 3661-3664
Piątkowska B., Przestępczość w sektorze paliwowym i jej zwalczanie. Poznań 2018 11102-11104
Piątkowska B., Przestępczość w sektorze paliwowym i jej zwalczanie. Poznań 2018 11102-11104
Pichon F., Syria. Porażka strategii Zachodu. Warszawa 2015 10879-10880
Pichon F., Syria. Porażka strategii Zachodu. Warszawa 2015 10879-10880
Piechowiak M., Hliwa R. Międzynarodowy pakt praw osobistych i politycznych. Poznań 2001 1457
Pieczywok A. Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa 2011 8715
Piekarski A. Wolność sumienia i wyznania w Polsce. Warszawa 1979 864
Pieprzny S. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów 2012 7587
Pieprzny S. Policja. Organiacja i funkcjonowanie. Wolters Kluwer Polska 2011 8095-8097
Pierzchalski F. Morfogeneza przywództwa politycznego. Bydgoszcz 2013 (Patrz: Zarządzanie) 8415
Pierzchała K., Cekiera Cz. Człowiek a patologie społeczne. Poznań 2011 (Patrz: Bezp. Zdrow., Pedagogika) 7965
Pietrak K. A. Motywacja a mundur. Motywowanie oraz motywacje życiowe żołnierzy i policjantów w Polsce. Toruń 2012 7533
Pietrek G. Powódź 2010. Ochrona przeciwpowodziowa             w Polsce z perspektywy administracji publicznej. Poznań 2014 8376-8380
Pietrek G. Współdziałanie terenowych organów w systemie zarządzania kryzysowego w państwie, Toruń 2012 7276-7279
Pikulski St. Środki prawne zwalczania terroryzmu. Olsztyn 2000 9718
Pikulski St. (pod red.) Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Olsztyn 2002                (Patrz: Prawo) 9661
Pikulski St. (pod red.) Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania, Olsztyn 2014                (Patrz: Prawo) 8786-8787
Piotrowicz D. Negocjacje kryzysowe i policyjne. Warszawa 2010 6401-6403
Piotrowski A. Kwestionariusz stresu służby więziennej. Warszawa 2011 6757
Piotrowski A. Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy służby więziennej. Warszawa 2011 6758
Pipkin D.L. Bezpieczeństwo informacji. Warszawa 2002 1327-1334
Piskozub A. Czasoprzestrzeń transportowa. Toruń 2003 3869
Piskozub A. Polska morska przygoda XX wieku. Toruń 2004 (Patrz: Historia) 3870
Piskozub A. Polska w cywilizacji zachodniej. Toruń 2005 3868
Piwnik J. (pod red.) Bezpieczeństwo w organizacji i technice, Białystok 2013 8801
Plecka D., Rutkowska P. (pod red.), Administracja publiczna. Administracja publiczna. Bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego. Toruń 2017 10931-10932
Plecka D., Rutkowska P. (pod red.), Administracja publiczna. Administracja publiczna. Bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego. Toruń 2017 10931-10932
Plucińska M. (pod red.) Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym   i społecznym. Warszawa 2014 8915-8916
Pływaczewski E. (pod red.) Proceder prania brudnych pieniędzy. Toruń 1993 9727
Pływaczewski W. (pod red.) Kradzieże samochodów. Raport. Bydgoszcz 1996 9669
Pływaczewski W.,                Wiśniewski B. Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku. Szczytno 2012 7968-7969
Pływaczewski W., Kudrelka J. Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno 2012 7283; 7646-7647
Pływaczewski W., Płocki R. Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska              i możliwości przeciwdziałania. Szczytno 2013 (Patrz: Bezp. Zdrow.) 8220; 8471
Podgórecki J., Dąbrowska A.,  Czerwiński K. (pod red.) Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego           edukacyjne …, Toruń 2011 7305-7306
Podolak M. (pod red.) Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. Bałkany. Przeszłość – Teraźniejszość-Przyszłość, T.1. Lublin 2013 8432
Podolski A., Jaroż P.                 (pod red.) Agencja Praw Podstawowych – opinie znanych państw członkowskich i Niemiec. Warszawa 2006 2359
Podraza A. Stosunki gospodarcze Polski. Lublin 2007 3500
Pokruszyński W. Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa. Józefów 2011 9603
Pokruszyński W. Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. Józefów 2008 6525; 9536
Pokruszyński W. Polityka a strategia bezpieczeństwa. Józefów 2011 9604
Pokruszyński W. Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Szczytno 2006 9716
Polak A., Joniak J.                   (pod red.) Sztuka wojenna. Warszawa 2014 8718
Polak P. Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce. Kraków 2011 (Patrz: Zarządzanie) 9881-9882
Polak W. Anatomia agenta. Gdańsk 2005 2103
Poletyło M. Propaganda wojenna w liberalnej demokracji. Argument bałkański – analiza przypadku.  Toruń 2008 3403
Policja – Poznań Seniorzy. Bezpieczeństwo osobiste. Poznań 2007 3753-3754
Polko R. GROM w działaniach przeciwterrorystycznych. BBN. T. 6. Warszawa 2007 3108
Polkowska M. Podstawy prawne funkcjonowania międzynarodowej żeglugi powietrznej, Warszawa 2007 r. 8170-8172
Polok M. Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej. Warszawa 2006 (Patrz: Prawo) 1799
Popiołek K. (red.) Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Zjawiska współćzesnej cywilizacji. Poznań 2004 11176
Popiołek K., Bańka A. Kryzysy, katastrofy (w kontekście narastania zagrożeń), kataklizmy Poznań 2007 7948-7951
Popiołek K., Bańka A. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie jednostkowej i społecznej.  Poznań 2011 7952-7955
Popiołek K., Bańka A. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Poznań 2008 3372; 3421
Popiołek K., Bańka A.                   (pod red.) Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej, Poznań 2010 7280-7281; 7524
Popiołek K., Bańka A. (red.) Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. W kontekście narastania zagrożeń. Poznań 2007 11175
Popiołek K., Bańka A. (red.) Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej.  Poznań 2010 11174
Popiołek K., Bańka A. (red.) Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie jednostkowej i społecznej. Poznań 2011 11173
Popławski B.,Szeniawska K. Gorzka Czekolada PAH. (Wybrzeże Kości Słoniowej). Warszawa 2012                            (Patrz: Pedagogika) 7201
Potkańska M. Funkcjonowanie EUROJUSTU w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Toruń 2014 9321-9322
Potocki Z. Neutralność w ramach zbiorowego bezpieczeństwa. Łódź 1977 1297
Potorski R. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania. Toruń 2011 7537-7538
Potyrała A., Raubo J. Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie – Poznań 2010 7553-7554
Półtorak N. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Warszawa 2005 1715
Praca zbiorowa 8 Kołobrzeski Batalion Saperów Marynarki Wojennej. Warszawa 2013 7147
Praca zbiorowa ABC Unii Europejskiej. Warszawa 2004 4010
Praca zbiorowa Alternatywne koncepcje obronne. Warszawa 1988 7088
Praca zbiorowa Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych 7242-7243
Praca zbiorowa 1.     Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie. Europejska tożsamość w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Nr 9. Toruń 2001 3589
Praca zbiorowa Burzliwy wiek XX. Jak zmieniał się świat 1900-2000. Warszawa 1999 6607
Praca zbiorowa Drogi Rozwoju Ludowego 1895 – 1949 – 1964. Warszawa 1964 7093
Praca zbiorowa Ewolucje Wojskowych Systemów Teleinformatycznych oraz Lessons Learned w Świetle Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych. Sieradz 2010 7151–7152
Praca zbiorowa Focus on European Economic Integration. Wiedeń 2004 2165
Praca zbiorowa Kłamcy profesjonalni. Warszawa 2006 1431
Praca zbiorowa Kobiety w Wojsku Polskim. Warszawa 2012 7139–7140
Praca zbiorowa Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w międzynarodowym sądownictwie karnym, Toruń 2009 7233-7234
Praca zbiorowa La Guerre Totale la Defense Totale, 1789 – 2000. Sztokholm 2001 6941
Praca zbiorowa Leksykon współczesnych stosunków politycznych. Wrocław 2011 7618-7620
Praca zbiorowa Mały Ilustrowany Leksykon Techniczny. Warszawa 1982 6843
Praca zbiorowa Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny. Lublin 2013 7615-7617
Praca zbiorowa Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie BHP (Prasa).  WARSZAWA 2015 Seria / cykl: SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY                                    (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9142-9146
Praca zbiorowa Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą popularną 7309-7310
Praca zbiorowa Ocena zagrożeń i bezpieczeństwa Polski metodą ekspercką i burzy mózgów. Józefów 2010 9538
Praca zbiorowa Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji. Warszawa 2008 3665-3668
Praca zbiorowa Polska po przejściach. Barometr społeczno-ekonomiczny. Warszawa 2003 2145
Praca zbiorowa Prawo Integracji w Europie Podręczny Leksykon Tematyczny. Gdynia 2008 7102
Praca zbiorowa Przysięgam Służyć Wiernie R.P. Warszawa 2000 6944
Praca zbiorowa Raport o stanie bezpieczeństwa państwa – aspekty zewnętrzne. Warszawa 1993 6227
Praca zbiorowa Rozvojova pomoc a spolupráca Slovenskej republiky.  Slovenia 2000 2159
Praca zbiorowa Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Szczecin 2009 (Patrz: Prawo) 6545-6546
Praca zbiorowa Słownik języka haseł przedmiotowych nauk               o bezp. i obronności. Warszawa 2012 7101
Praca zbiorowa Społeczności muzułmańskie w Europie. Bezpieczeństwo Narodowe Nr 13.              Warszawa 2010 4017
Praca zbiorowa Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku. Warszawa 2001 2222
Praca zbiorowa Turkey a Europe. Londyn 2004 2150
Praca zbiorowa Wybrane zagadnienia z dedektywistyki. Lublin 2000 2181
Praca zbiorowa Zawód żołnierz. Tysiąc możliwości. Warszawa 2012 3751
Praca zbiorowa Znaki, Skróty, Terminologia Stosowane na Mapach Wydawanych Przez BHMW. Gdynia 2012 7146
Praca zbiorowa Edukacja obywatelska i działalność informacyjna w wojsku wobec perspektywy integracji z NATO. Warszawa 1997 2195
Praca zbiorowa Jan Paweł II wobec wojny, pokoju i wojska. Warszawa 2005 (Patrz: Historia) 2199
Praca zbiorowa Oficer. Dowódca. Wychowawca. Warszawa 1996 2221
Praca zbiorowa Psychospołeczne aspekty przygotowania poborowych do pełnienia zasadniczej służby wojskowej. Warszawa 2002 2198
Praca zbiorowa. Wojsko Polskie Polish armed forces. Your army (+Cd.) 8436
Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region. Sopot 2006 (Patrz: Zarządzanie) 1611
Prądzyński S. Substancje toksyczne I niebezpieczne. Wrocław 2005 595
Proektor. D. Siła militarna we współczesnym świecie. Warszawa 1987 1055
Projekt Cold War. International History Project. Warszawa 2004 1609-1610
Pronobis W. Polska i świat w XX wieku. Warszawa 1999 6198
Przyjemski S.M. Prawo karne w wojsku. Warszawa  1998 2190; 7125
Pulżys J. (oprac.) Leksykon bezpieczeństwa ekonomicznego. Szczecin 2011 (Patrz: Zarządzanie) 6747-6748
Radecki W. Mały słownik wiedzy obywatelskiej o ochronie środowiska. Wrocław 1986 (Patrz: Pedagogika, Inne) 6667
Radziejewski R.,                Siudalski S.J. Ochrona osób i mienia. Poradnik. Warszawa 2013 7597-7599
Rakowska-Harmsfore T.           (pod red.) New Europe. Warszawa 2006 0722-0723
Raport W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2004. Warszawa 2004  (Patrz: Zarządzanie) 1602-1603
Rashid A. Dzihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej. (Świat Orientu),  Warszawa 2003 7301-7302
Raś D. O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Katowice 2005   (Patrz: Pedagogika) 0676-0677
Rawski A.Z. Cztery pory roku w służbie przygotowawczej            i w narodowych siłach rezerwowych 8437
Rechlewicz W. Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii               i filozofii polityki.  Warszawa 2012 7662-7664
Rejmaniak R. Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce. Aspekty karnoprawne           i kryminologiczne. Toruń 2017 10632-10634
Retterath H.W. (pod red.) Kommunale Partnerschaften zwischen West und Ost. Freiburg 2009 (Patrz: Historia) 3918
Rezek T. i inni Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa – analiza i rekomendacje. Kraków 2012 7208–7210
Robel J. Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich. Toruń 2016               (Patrz: Prawo) 9815-9816
Rode M. Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne. Warszawa 2013 (Patrz: Psychologia) 8391-8392
Rokiciński K. Asymetria na morzu…, Gdynia 2013 8416
Rokiciński K. Marynarka wojenna w systemie bezpieczeństwa RP. Gdynia 2012 7117
Rokiciński K. Zagrożenia asymetryczne w regionie bałtyckim. Warszawa 2007 7115
Rokiciński K., Mikołajczak St., Oszowska O. (pod red.) Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Współczesne środowisko bezpieczeństwa. T.1, Poznań 2016 9634-9636
Rokiciński K., Pac B. Operacje informacyjne w działaniach militarnych. Gdynia 2010 7113–7114
Rokiciński K., Szurbrycht T., Zieliński M. Rola i zadania marynarki wojennej RP w systemie  bezpieczeństwa państwa. Warszawa 2010 7116
Rokociński K. (pod red.) Marynarka Wojenna w Systemie Bezpieczeństwa RP. Gdynia 2012 7117
Rokociński K. (pod red.) Wykorzystanie i Transformacja Marynarki Woj. RP w Świetle Wyzwań Przyszłości. T.4 Gdynia 2011 7121
Rokociński K. (pod red.) Zagrożenia Asymetryczne w Regionie Bałtyckim. Warszawa 2006 7115
Rokociński K., Szubrycht T. (pod red.) Rola i Zadania Marynarki Wojennej RP w Systemie Bezpieczeństwa Państwa. Warszawa 2010 7116
Romaniuk M.P. Prymas tysiąclecia w słowie pisanym. Bibliografia życia, twórczości i posługi kardynała Stefana Wyszyńskiego 1921-2017.  T.2 11172
Romaniuk M.P. Prymas tysiąclecia w słowie pisanym. Bibliografia życia, twórczości i posługi kardynała Stefana Wyszyńskiego 1921-2017.  T.1 11171
Rosa R. Zarys Polskiej Filozofii Bezpieczeństwa… Sielce 2011 7130
Rossa-Kilian D. Morskie środki budowy zaufania. Toruń 2003 2793
Rotfeld A. D. (pod red.) Dokąd zmierza Świat? Warszawa 2008 6998
Rotfeld A. D., Torkunow A. W. (pod red.) Białe Plamy – Czarne Plamy. Sprawy Trudne w Relacjach Polsko – Rosyjskich ( 1918 – 2008). Warszawa 2010 7126
Rusinek A. Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii 7297-7298
Rybakowski M. Edukacja – Praca – Bezpieczeństwo. Zielona Góra 2009 (Patrz: Pedagogika) 6317-6318
Rybakowski M. (pod red.) Bezpieczeństwo człowieka. Zielona Góra 2007 2358
Rydlewski G. Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Toruń 2017 10656-10657
Rydżyński Z., Hildt M.              (pod red.) Higiena psychiczna a wojsko. Warszawa 1977 3792
Rymsza M. (pod red.) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Warszawa 2005 (Patrz: Zarządzanie) 1378-1382
Ryniewicz Z. Leksykon bitew świata. Warszawa 2004  (Patrz: Historia) 1421
Ryszka F. Państwo stanu wyjątkowego. OSSOLINEUM 1974 6602
Rzecznik Praw Obywatelskich (i) dr J. Zagórski. Wykonywanie Środków Probacji i Readaptacji Skazanych w Polsce. Warszawa 2008 7197
Rzecznik Praw Obywatelskich. Ekonomia Społeczna a Bezradność Społeczna – Perspektywa i Bariery. Warszawa 2006 7188
Rzecznik Praw Obywatelskich. Poakcesyjne Migracje Powrotne Polaków: Geneza, Przyczyny, Konsekwencje. Warszawa 2010 7186
Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawa Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Praktyce – mat. Konferencyjne. Warszawa 2007 7187
Rzecznik Praw Obywatelskich. Raport RPO z Działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2008. Warszawa 2009 7195
Rzecznik Praw Obywatelskich. Raport RPO z Działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2009. Warszawa 2010 7196
Rzecznik Praw Obywatelskich. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich  w Sprawie Wypadków Nadzwyczajnych… Warszawa 2009 7194
Rzeczyński B. Logistyka miasta w zarysie. Poznań 2010 6433-6442; 6561-6565
Rzeczyński B. Logistyka miejska. Poznań 2007                   (Patrz: Zarządzanie) 8489
Sabak  Z. Strategia. Podstawy myślenia w XXI wieku, Warszawa 2012 r. 8139-8141
Sabak Z. Strategia. Rozwiązywanie konfliktów. Aspekty działań militarnych. Warszawa 2013 8896-8898
Sabak Z. Strategia. Słownik terminów. Warszawa 2014 8779-8780; 8894-8895
Sadło-Nowak A. Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Szczytno 2014 9387-9389
Sadurska R. Państwa członkowskie a Wspólnota w prawie i praktyce EWG. OSSOLINEUM 1981               (Patrz: Prawo) 4013
Sagan S., Serzhanova V. Nauka o państwie współczesnym. Warszawa 2010 (Patrz: Historia) 6390-6393
Salamonowicz Z. i inni 40 – lecie Wyższego Szkolnictwa Pożarnego. Cz. 3. Warszawa 2011 7158
Salamonowicz Z. i inni                 (pod red.) 40 – lecie Wyższego Szkolnictwa Pożarnego. Cz. 1. Warszawa 2011 7156
Salamonowicz Z. i inni               (pod red.) 40 – lecie Wyższego Szkolnictwa Pożarnego. Cz. 2. Warszawa 2011 7157
Samuels A. Polityka na kozetce. Warszawa 2015                  (Patrz: BN) 9451
Sawaszyński J. Przeciwpożarowe Zaopatrzenie Wodne Osiedli. Warszawa 1937 6845
Sawicki Z. Palcaty. Polska sztuka walki. Zawiercie 2005 (Patrz: Historia) 713
Schmidt P. In the Mids of change. On the Development of West European Security and Defense Cooperation. Baden-Baden 1992 1027
Scholte J.A. Globalizacja. Warszawa 2007                            (Patrz: Zarządzanie) 1654
Scypion-Dutkowska N. Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście w ujęciu GIS. Warszawa 2014 8490-8492
Sczaniecki M., Sójka-Zielińska K. (oprac.) Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa 2009 6386-6387
Siadkowski A. Determinants of civil aviation safety in theory and empirical research. Łódź 2011 6714-6717
Siadkowski A. Determinanty bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w teorii i badaniach empirycznych. Łódź 2011 6713
Siadkowski A., Tomasik A.  (pod red.) Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego. Poznań 2012 7205–7207
Siadkowski A.K. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym w Polsce. Poznań 2011 6549-6556
Siadkowski A.K., Tomasik A. Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego. Poznań 2012 6792-6801
Siemaszko A.,                   Gruszczyńska B.,                Marczewski M. Atlas przestępczości w Polsce. 3. Warszawa 2003 9668
Sienkiewicz P., Marszałek M., Świeboda H. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. T.1. Warszawa 2010 6319
Sienkiewicz P., Marszałek M., Świeboda H. (pod red.) Metodologia badań bezp. narodowego. Tom IV – praca zbiorowa. Warszawa 2012 7993-7995
Sienkiewicz P., Szczepaniak M., Więckowski W. Dowodzenie z komputerem. Warszawa 1984 3791
Sienkiewicz P., Świeboda H. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t.VII. Warszawa 2014 9332-9333
Sieńczyło – Chlabicz J.              (pod red.) Prawo Mediów. Warszawa 2013 7072-7073
Sikorski Cz. Stereotypy samobójcze. Warszawa 2012 7343-7344
Sikorski J. Materiały do studiowania historii wojska i sztuki wojennej.Cz.1. Warszawa  1973                        (Patrz: Historia) 0838-0840
Sitek B., Trzaskalik R. Zarzadzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa UE. Józefów 2011                      (Patrz: Zarządzanie) 9539
Sitek M., Dobrzańska B. Polsko-angielski leksykon zagadnień Unii Europejskiej. Józefów 2009 6523
Siudak R., Sekurytyzacja technologii nuklearnych na przykładzie irańskiego programu atomowego. Toruń 2016 10891-10892
Siudak R., Sekurytyzacja technologii nuklearnych na przykładzie irańskiego programu atomowego. Toruń 2016 10891-10892
Siudalski S.J. Techniczne środki ochrony. Lublin 2013 8425; 9285-9289
Skarżyński M., Terminale LNG w polityce energetycznej państw nadbałtyckich Unii Europejskiej. Poznań 2018 11109-11110
Skarżyński M., Terminale LNG w polityce energetycznej państw nadbałtyckich Unii Europejskiej. Poznań 2018 11109-11110
Skotnicka-Illasiewicz E.,  pod red. Pierwszy rok członkostwa Polski w UE w ocenie społecznej. Warszawa 2005 1599
Skrabacz A. Kobiety w obronie narodowej Polski progu               XXI w. Warszawa 2001 652
Skrabacz A. Ratownictwo w III RP,  Warszawa 2004 8189-8191
Skrabacz A., Urych I., Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk. Warszawa 2016 (Patrz: Pedagogika) 9774-9775
Skrzypczak W., Majewski M. Reszka P. Moja wojna. Poznań 2010 3861-3865
Skulska J.K Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona. Poznań 2018 10907-10908
Skulska J.K Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona. Poznań 2018 10907-10908
Sławik K. Zarys systemu prawa policyjnego. Wolters Kluwer Polska, 2011 8098-8099
Słoma J., Zając G. Żyję i działam bezpiecznie. Warszawa 2009 6316
Słowik A., Transnarodowe sieci poradnicze polskich emigrantów. Wrocław 2016 11116-11117
Słowik A., Transnarodowe sieci poradnicze polskich emigrantów. Wrocław 2016 11116-11117
Służalski J. Bezpieczeństwo w myśli w myśli filozoficznej  T. Hoobsa. Poznań 2007 (Patrz: Historia) 2296
Smagłowska J. Struktura i funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Toruń 2012 8011-8014
Smith R. Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010 7239-7240
Smolar A., pod red. Polska w świecie. Wyzwania, dokonania. Warszawa 2003 1593
Smolarek Z., Borowski A. Martyrologia policjantów województwa poznańskiego II RP. Szczytno 2010                   (Patrz: Historia) 6791
Smorąg T. Rola i miejsce wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Koninie. Poznań 2007 2326
Smutniak Z. (pod red.) Osłona strategiczna Polski. Wybrane aspekty. Warszawa 2016 9762-9763
Smyk S., Jałowiec T.,                  Szeląg K. Outsourcing usług w systemie logistycznym sił zbrojnych. AON, Warszawa 2011                (Patrz: Zarządzanie) 8764-8766
Sobczak J. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość informacji niejawnych w zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego. Katowice 2014 8205
Sobczak K. Materiały do studiowania historii wojska i sztuki wojennej.Cz.2. Warszawa  1971                       (Patrz: Historia) 841
Sobczak K., Krawczyk E. Wypisy do ćwiczeń z historii wojskowej. Cz.2. Warszawa 1972 (Patrz: Historia) 842
Sobieraj I., Kołodziej A. Prognoza, interwencja i ewaluacja w naukach społecznych. Toruń 2015 9452-9453
Sobolewski G. Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. aspekt narodowy i międzynarodowy. AON, Warszawa 2013 (Patrz: Zarządzanie) 8767-8769
Sobolewski G.(pod red.) Organizacja i funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Warszawa 2011 8181-8184
Sobolewski G.,                Majchrzak D. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2011 7944; 8206-8208
Sobolewski G., Majchrzak D. Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego. Warszawa 2012 7934-7938
Sobolewski G., Majchrzak D., Solarz J. Podmioty wykonawcze w zarzadzaniu kryzysowym. Warszawa 2014                              (Patrz:  Zarządzanie) 8917-8919
Soboń M., Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną. Poznań 2017 10889
Soboń M., Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną. Poznań 2017 10889
Soboń M., Habowski M., Tokarz G.(pod red.), Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej. Poznań 2017 10905-10906
Soboń M., Habowski M., Tokarz G.(pod red.), Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej. Poznań 2017 10905-10906
Soboń M., Tokarz G., W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej. Poznań 2018 11107-11108
Soboń M., Tokarz G., W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej. Poznań 2018 11107-11108
Sochal Cz., Wierciński L. Rozpoznanie wojskowe. Warszawa 1975 6232
Sokała W., Zapała B.               (pod red.) Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów. BBN. Warszawa 2011 6746
Sokołowski A., Słomiany W., Białczak B. Rachunkowość. Wykłady z ćwiczeniami. Warszawa 2006 3689-3694
Solak J. Niemcy w NATO. Warszawa 1999 6935
Sołtysiak  T. Wybrane aspekty pracy penitencjarnej. Bydgoszcz 2012 8431
Sołtysiak G. (oprac.) Kodeksy etyczne w Polsce, Warszawa 2006 7264-7265
Sołtysiak T., Nowakowska A. (pod red.) Młode pokolenie. Ofiary czy sprawcy przemocy. Bydgoszcz 2010 (Patrz: Pedagogika) 8420
Sójka W., Kołodziejczyk M.E. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku. Pojęcie, zakres, kwalifikacja. Warszawa 2016 9770-9771
Stachowiak  Z. Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne.  Warszawa 2012 8137-8138
Stadtmϋller E. (pod red.) Jaka Europa? Wrocław 1998 4014
Standio A. Siły zbrojne Izraela. Poznań 2006 2290
Stanisławski W. Pomarańczowa kokarda. Kalendarium kryzysu politycznego. Warszawa 2005 (Patrz: Historia) 2141
Stankiewicz W. Amerykańska ekonomika wojenna. Warszawa 1986 1193
Stankiewicz W. Ekonomika wojenna. Warszawa 1989 3772
Stankiewicz W. Konwersja Zbrojeń Oczekiwania i Fakty. Warszawa 1999 6940
Stańco-Wawrzyńska A., Cel: walka. Obraz terroryzmu czeczeńskiego w polskich dziennikach. Toruń 2017 11091-11092
Stańco-Wawrzyńska A., Cel: walka. Obraz terroryzmu czeczeńskiego w polskich dziennikach. Toruń 2017 11091-11092
Stańczyk J. Kres „zimnej wojny”. Toruń 2004 1373-1376
Stańczyk J., Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa. Poznań 2017 10903-10904
Stańczyk J., Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa. Poznań 2017 10903-10904
Stawicka K., Zieleniec A.             (pod red.) Monitoring polskiej polityki wizowej. Warszawa 2004 2335
Steele Commager H.                 (pod red.) Documents of American History. N.Jork – Londyn 1948 (Patrz: Historia) 6272
Stefanowicz J. Rzeczypospolitej pole bezpieczeństwa. Warszawa 1993 4015
Stefańska A., Knocińska A., Kwiatkowska E. Konflikt – negocjacje – kultura – komunikacja, Toruń 2014 8802-8803
Stefański R.A. Korupcja w administracji publicznej. Salamanca 2002 2695
Stemplowski R. Kształtowanie polskiej polityki zagranicznej. Warszawa 2004 2155
Stępiński M. Teoretyczne i prawno-organizacyjne uwarunkowania decyzji dowódczych w Policji. Szczytno 2015 9852-9854
Stochmal M. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa. Studium socjologiczne. Wrocław 2015 9851
Stojer-Polańska J. Kryminalistyka w mediach. Poznań 2016 9867-9868
Stokwiszewski D. Ewolucja polityki zagranicznej i obronnej RP             w ramach euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa w latach 1999-2013. Warszawa 2014 8416
Stomczyńska I. Europejska polityka bezpieczeństwa.               Lublin 2007 3411-3412
Struniawski J. Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Szczytno 2014 9367-9369
Struniawski J. Ochrona przed czynnikami masowego rażenia. Szczytno 2015 9340-9341
Strzelczyk J. Przyszłość NATO BBN. T. 6. Warszawa 2007 3107
Strzoda M. (pod red.) Wielokulturowość w organizacji wojskowej. Warszawa 2007 3681-3684
Studia i Materiały MON Studium o rozszerzeniu NATO. Warszawa 1995 1285
Studium porównawcze Partnerstwo dla członkostwa w Unii Europejskiej. Natolin 1999 2792
Suchański M. Zarządzanie Widmem w Wojskowych Systemach Łączności. Zegrze 2012 7153
Sudoł A. Polska na szachownicy Wielkich Mocarstw. Bydgoszcz 1995 3974
Sulowski St. (pod red.) Tożsamość nauk o bezpieczeństwie. Toruń 2015 10647-10648
Sułek M., Symonides J. (pod red.) Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych. Warszawa 2009 7051–7052
Suprewicz J. Wiedza o społeczeństwie od A do Z. Repetytorium maturzysty. Warszawa 1998 9653
Surdej A., Brzozowski J.             (pod red.) Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych, Toruń 2012 7287-7288
Suski P. Zgromadzenia i imprezy masowe. Warszawa 2010 6397-6398
Sutor J. Prawo dyplomatyczne i konsularne. Warszawa 2012 7070–7071
Sutor O., Konopka L., Sikora K. (i inni) Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych. Warszawa 2004 6804-6805
Suwart J. Zarys obrony cywilnej w Polsce w latach 1920-1996. Warszawa 2003 3611-3614
Sygit B., Kuczur T. Aktualne problemy kryminalizacyjne,                     Toruń 2013 8826-8827
Sylwestrzak A. Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 2009 (Patrz: Historia ) 6388-6389
Symonides J. (pod red.) Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Warszawa 2010 9717
Szafraniec M. Przekroczenie granic obrony koniecznej w PPK. Zakamycze 2004 (Patrz: Prawo) 1425
Szafrańska E., Szołdek A. Psychologia na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Szczytno 2009                                (Patrz: Psychologia) 8243-8246
Szafrańska M. Polityczna instrumentalizacja strachu przed przestępczością. Toruń 2010 7966-7967
Szamotula P. Realizacja postanowień o zakazie produkcji i stosowaniu… Poznań 2007 2299
Szandrocho R. 90 lat terenowych organów administracji wojskowej w Polsce, Wrocław 2011 7270-7271
Szczechowicz K. Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym. Olsztyn 2009 (Patrz: Prawo) 7978
Szczepaniak-Kozak A. Introduction to military discourse. Texts of NATO logistics. Warszawa-Poznań 2004 551
Szczepanik R., Wawrzyniak J. (pod red.) Różne spojrzenia na przemoc, Łódź 2008 7283-7286
Szczepaniuk E. Bezpieczeństwo struktur administracyjnych w warunkach zagrożeń cyberprzestrzeni państwa. Warszawa 2016 (Patrz: Zarządzanie) 9778-9779
Szcześniak A.L. Zmowa. IV Rozbiór Polski. Warszawa 1990 3962
Szepke R. O atomie i technice jądrowej. Warszawa 1962 6209
Szeremietiew R. Czy mogliśmy przetrwać. Polska a Niemcy w latach 1918-1939. Warszawa 1994 927
Szlachter D. Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Toruń 2006 1383-1387
Sztumski A. Tymczasowe aresztowanie w kontekście zasady domniemania niewinności. Wrocław 2012 (Patrz: Prawo) 8260
Szuber-Bednarz E., Kucharski B., Misje dyplomatyczne w konfliktach zbrojnych w erze przemian cywilizacyjnych. Tradycje i perspektywy. Poznań 2011 11093-11094
Szuber-Bednarz E., Kucharski B., Misje dyplomatyczne w konfliktach zbrojnych w erze przemian cywilizacyjnych. Tradycje i perspektywy. Poznań 2011 11093-11094
Szubińska B. (pod red.) Dowodzenie w Środowisku Zróżnicowanym Płciowo. Warszawa  2012 7141
Szubrycht T. (pod red.) Modernizacja Marynarki Wojennej, RP                        a Przezwyciężenie Kryzysu Gospodarczego               w Polsce. Gdynia 2009 7122
Szubrycht T. (pod red.) Wykorzystanie i transformacja sił Marynarki Wojennej RP w świetle wyzwań przyszłości. T.2, Gdynia 2009 8725
Szubrycht T. (pod red.) Wykorzystanie i transformacja sił Marynarki Wojennej RP w świetle wyzwań przyszłości. T.3, Gdynia 2010 8726
Szubrycht T. (pod red.) Wykorzystanie i transformacja sił Marynarki Wojennej RP w świetle wyzwań przyszłości. T.5, Gdynia 2011 8727
Szubrycht T. i inni Acti labores iucundi. Gdynia 2014 8515
Szukalski S.M., Wodnicka M., Outsourcing metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności. Warszawa 2016 (Patrz: Zarządzanie) 9570-9572
Szulbrycht T. Pożądany charakter osobowości oficera marynarki wojennej RP. Gdynia 2007 7124
Szulc B.M. O wojnie, wojsku i żołnierzach dla żołnierzy. Toruń 1995 (Patrz: Historia) 1179
Szulc B.M., Krakowski K. Dylematy współczesnej dydaktyki obronnej. Warszawa 2015 (Patrz: Pedagogika) 9612
Szumski A. Podstawy prawne bezpieczeństwa – wybór tekstów źródłowych. Wrocław 2013                      (Patrz: Prawo) 8902
Szumski A. Tymczasowe aresztowanie w kontekście zasady domniemania niewinności. Wrocław 2012 (Patrz: Prawo) 8454; 8260
Szuniewicz M. Łączenie rodzin cudzoziemców. Studium prawnomiędzynarodowe. Gdynia 2014                 (Patrz: Prawo) 9405
Szwarc A.J. AIDS i Prawo Karne. Poznań 1996 6496
Szymanek A., Ciepiela W., (pod red.) Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy. T1.i T.2. Poznań 2007 1971-1972
Szymaniak A. (pod red.) Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego.  Poznań 2007 1974
Szymaniak A., Ciepiela W., Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Poznań 2007 11101
Szymaniak A., Ciepiela W., Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Poznań 2007 11101
Szymanowski T. (pod red.) Księga Jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009.  Warszawa 2009 3820
Szymonik A. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. DIFIN Warszawa 2011 8083-8085
Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu. Warszawa 2015 (Patrz: Zarządzanie) 9565-9567
Szyszlak E., Szyszlak T. (pod red.), Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Kraków 2016 10881
Szyszlak E., Szyszlak T. (pod red.), Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Kraków 2016 10881
Ścibiorek Z. (pod red.), Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń 2017 10922-10923
Ścibiorek Z. (pod red.), Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń 2017 10922-10923
Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Toruń 2015 9329-9331
Ścibiorek Z., Zamiar Z. (pod red.) Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Toruń 2016 9817-9819
Ślachcińska E., Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Poznań 2017 11083-11084
Ślachcińska E., Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Poznań 2016 11081-11082
Ślachcińska E., Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Poznań 2017 11083-11084
Ślachcińska E., Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Poznań 2016 11081-11082
Śledzńska – Katarasińska I., Sondej M. Nasze 53 Dni i Dwa Tygodnie 4 czerwca ‘89 Łódź 2009 7092
8985
Śleszyński W., Włodarczyk A. (red.) Obszary zgody czy konfliktu? Kresy Pólnocno-Wschodnie II Rzeczypospolitej. Bialystok – Kraków 2014 8986
Światło J. Za kulisami Bezpieki i Partii. Warszawa 1989 7090
Światowa Organizacja Zdrowia Zapobieganie samobójstwom. Genewa- Warszawa 2003 679
Świderski K. Uwarunkowania społeczne kariery zawodowej oficerów Wojska Polskiego. Wrocław 2015 9374-9375
Świerczewska-Gąsiorowska A. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty wymuszeń rozbójniczych. Szczytno 2015 9395-9397
Świerczewski J., Zajdler M. (pod red.) Współpraca organów ścigania karnego a efektywność procesu wykrywania. Szczytno 2003 (Patrz: Prawo) 9658
Świniarski J., Tymanowski J. Problemy polityki bezpieczeństwa wobec procesów globalizacji. Toruń 2003 1312-1316
Świtka J., Kuć M. (pod red.) Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów  i służb penitencjarnych. Lublin 2006 2708-2709
Świtka J., Kuć M. (pod red.) Więziennictwo na lubelszczyźnie w okresie stanu wojennego. Lublin 2008 2710-2711
Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I. Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin 2005 2701-2704
Taczkowska-Olszewska J., Brzostek A., Nowikowska M., Reforma ochrony danych osobowych. Cel, narzędzia, skutki. Poznań 2018 11111-11112
Taczkowska-Olszewska J., Brzostek A., Nowikowska M., Reforma ochrony danych osobowych. Cel, narzędzia, skutki. Poznań 2018 11111-11112
Talmon J.L. Źródła demokracji totalitarnej. Kraków 2015 (Patrz: Prawo) 9798-9799
Taylor M. J.H. Śmigłowce Bojowe i Samoloty Szturmowe. Warszawa 1997 6949
Telak J. 45 LAT. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie reagowania kryzysowego. Warszawa 2007 9615-9618
Terelak J. Higiena psychiczna i pilot. Warszawa 1975 3793
Teska J. Middle East and North Africa… Gdynia 2012 8510
Teska Jarosław. (pod red.) Wybrane Zagadnienia Standaryzacji Zamówień Publicznych. Gdańsk 2011 7103
Thiem P. Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych. Wrocław 2011             (Patrz: Zarządzanie) 8939-840
Tobolska A. Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne. Poznań 2004 701
Tokarczyk R. Współczesne doktryny polityczne. Lublin 1975/1978 3394-3395; 4020
Tomala M. (pod red.) Na drodze do współpracy i przyjaźni (zbiór tekstów). 2147
Tomaszyk M.J. (pod red.), Polityczno-społeczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Poznań 2017 10886
Tomaszyk M.J. (pod red.), Polityczno-społeczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Poznań 2017 10886
Tomczyk J. (pod red.) Kształcenie obywatelskie w wojsku. Warszawa 2004 0715-0716
Towsend J. Nowa koncepcja strategiczna NATO.  Warszawa 2009 3503
Trejnis Z., Adamkiewicz J. (pod red Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń 2017 10933-10934
Trejnis Z., Adamkiewicz J. (pod red Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń 2017 10933-10934
Trejnis Z., Marciniak M. Obronność państwa uwarunkowania oraz organizacja bezpieczeństwa i obronności. T.2. Toruń 2016 10654-10655
Trejnis Z., Marciniak M. Obronność państwa. Strategie oraz systemy bezpieczeństwa. T.1. Toruń 2016 10652-10653
Trout J. Trout o Strategii. Warszawa 2005 7001
Trzpil M., Świeżak P., Dzisiów- Szuszczykiewicz A. Przyszłość NATO. BBN. Warszawa 2009 3546
Tuchman B.W. Szaleństwo władzy. Od Troi do Wietnamu. Poznań 1992 (Patrz: Historia) 994
Tumolska H. Mity polskiego patriotyzmu w psychologii zbiorowej (perspektywa historyczna i współczesna. Kalisz-Poznań                                 (Patrz: Pedagogika) 9645-9647
Twardoch Sz. Zabawy z bronią. Dębogóra 2009 9858-9860
Tyrała P. Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko – bezpieczeństwo – obronność. Toruń 2006 1358-1363
Tyszkiewicz L. Skuteczność środków penalnych stosowanych wobec młodzieży. Warszawa 1992 1657
Tyszko P., Ziemińska A. Angielsko-polski leksykon władz lokalnych. Warszawa 1994 (Patrz: Zarządzanie; Inne) 1631
Uchnast Z. Synergia a dobro wspólne. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania.               (Patrz: Psychologia, Zarządzanie) 7991-7992
UMP 2010. Sytuacja społeczno-gospodarcza.   Poznań 2011 (Patrz: Zarządzanie) 6686
Urban A. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Warszawa 2009 3397-3399
Urząd Miasta Poznania Poznań 2000-2011. Poznań 2012                      (Patrz: Zarządzanie) 6790
Urząd Miasta Poznania (UMP) Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Poznań 2010 8493-8497
Urząd Regulacji Energetyki Stan konkurencyjności na rynku elektrycznym i rynku gazu. Warszawa 2006 1519
Ustawa Ustawa o Policji. Warszawa 2000 1430
Usydus M. Zbrojny ruch oporu. Studium teorii i praktyki działań nieregularnych. Warszawa 2017 10635
Utrat-Milecki J. Kara w nauce i kulturze. Warszawa 2009  (Patrz: Prawo) 8259; 8458
Utrat-Milecki J. Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa. Warszawa 2010                 (Patrz: Prawo) 7981-7983
Użycki J. Wojna konwencjonalna w Europie.  Warszawa 1989 879
V. Ghyczy T., V. Oetinger B.,Bassford Ch. Clausewitz o Strategii. Warszawa 2002 6999
Wacławczyk W., Żarna K. (pod red.) Zbrodnia i kara. Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości, Toruń 2011 7235-7236
Wasilewska-Ostrowska K.M. Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń. Bydgoszcz 2012              (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 8271
Wasilewski M. Polska kawaleria pancerna XX wieku. Warszawa 1997 1058
Wasylko M. Ekonomika eksploatacji urządzeń technicznych w wojsku. Warszawa 1983 3775
Wągrowska M. Partnerstwo dla pokoju.  Warszawa 1994 3797
Wąż S. Globalne ocieplenie i ochrona warstwy ozonowej w prawie polskim. Poznań 2007 2295
Wcisło H., Ognik Z. Wybrane problemy historii polskiej techniki wojskowej.  Warszawa 2000 (Patrz: Historia) 995
Weis T. Światowa Gospodarka Żywnościowa. Batalia o Przyszłość Rolnictwa.Warszawa 2011 7202
Weiser B. Ryszard Kukliński, życie ściśle tajne. Warszawa 2004 915
Welskop W. Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Toruń 2013 8823-8824
Werkowski M., Sitek P. Prawne i kryminologiczne aspekty szkodnictwa leśnego. Jozefów 2007 (Patrz: Prawo) 9537
Wesołek R. Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Warszawa 2005 1591
Wesołowska M.A. Bezpieczeństwo młodzieży.                       Poradnik prawny. POLTEX 2008                       (Patrz: Pedagogika) 8074-8075
Węgliński A. Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Lublin 2004 (Patrz: Bezp. Zdrow., Psychologia, Pedagogika) 8263; 8456-8457
Wiatr J.J. Tarcza i miecz. Socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego. Toruń 2017 10649-10651
Wiąckowski St. Ekologia ogólna. Bydgoszcz-Kielce 2008 (Patrz: Bezp. zdrowotne, Zarządzanie) 8221; 8472-8474
Wicher J. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Warszawa 2012 9184
Widerszpil S. Refleksje nad rozwojem społeczeństwa polskiego. Warszawa 1979                                (Patrz: Historia; Pedagogika) 6208
Wieczorek M. Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych. Toruń 2017  (Patrz: Prawo) 10620-10622
Wieczorek Z. Bezpieczeństwo pracy. Wrocław 2005 1677
Wiedenfeld W., Wessels W. Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Warszawa 1996 637
Wierzbowski B., Rakoczy B. Prawo Ochrony Środowiska. Warszawa 2012 7074–7077
Wilczewski M. Sposoby profilowania konfliktów zbrojnych w wybranych polskich i amerykańskich testach prasowych. Olsztyn 2012 7132
Winczorek P. Wstęp do nauki o państwie. Warszawa 1996/1997 (Patrz: Historia; Prawo) 3993-3994
Wiszniowski R., Kasińska-Metryka  A. Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, Toruń 2012 8224
Wiszniowski. R., Kasińska-Metryka A. Kryzys marketingu politycznego, Toruń 2013 8224
Wiśniewska-Paź B., Szostak M., Stelmach J., Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Analiza – Diagnoza – Case Study. T.1, Toruń 2018 11085-11087
Wiśniewska-Paź B., Szostak M., Stelmach J., Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i konterrorystyczne. T.2, Toruń 2018 11088-11090
Wiśniewska-Paź B., Szostak M., Stelmach J., Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Analiza – Diagnoza – Case Study. T.1, Toruń 2018 11085-11087
Wiśniewska-Paź B., Szostak M., Stelmach J., Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i konterrorystyczne. T.2, Toruń 2018 11088-11090
Wiśniewski A. (pod red.) Systemy wspomagania operacjami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych. Szczytno 2005 9659
Wiśniewski B. Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie. Szczytno 2014 8904
Wiśniewski B., Jakubczak R. (pod red.) System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Szczytno 2015 9840-9844
Wiśniewski B., Piątek Z. Współczesny wymiar funkcjonowania straży granicznej, Warszawa 2006 3615-3618
Witkowski Z., Bień-Kacała A. (pod red.) Prawo konstytucyjne. Toruń 2015                        (Patrz: Prawo) 9791-9793
Wizimirska B. (pod red.) Rocznik Polskiej Polityki Gospodarczej. 1633
Włodarczyk R. Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym. Szczytno 2015 (Patrz: Psychologia) 9864-9866
Wojciechowska M. Agencja towarzyska (nie) zwykle miejsce pracy. Kraków 2012 (Patrz: Bezp. Zdrow., Psychologia) 8256; 8464
Wojciechowski S. The modern Terrorism and its forms. Poznań 2007 6431
Wojciechowski S.,           Tomczak M. Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie-analizy-prognozy, Poznań 2010 7244
Wojdyła-Bednarczyk M. Raport. Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów WSB. Poznań 2015                          (Patrz: Zarządzanie) 9600-9602
Wojnarowska-Szpucha S.,                         Wojnarowski J. Jak rozwiązać problem badawczy w pracach promocyjnych,  Warszawa 2012                       (Patrz: Pedagogika) 8196-8200
Wojnarowska-Szpucha S., Wojnarowski J. System – podsystem obronny państwa                    i świadczenia na jego rzecz. AON, Warszawa 2014 8742-8744
Wojnarowski J. Gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2010 r. 8128-8131
Wojnarowski J. System obronności państwa. Warszawa 2005 3696-3699
Wojtal J., Milewicz M. Detektywistyczne Usługi Egzamin na licencję.Toruń 2008 7065
Wojtal J., Milewicz M. Ochrona Fizyczna Osób i Mienia. I St. Licencji  Toruń 2011 7061–7062
Wojtal J., Milewicz M. Ochrona Fizyczna Osób i Mienia. II St. Licencji  Toruń 2011 7063–7064
Wojtaszczyk K. A. (pod red.) Polskie służby specjalne. Słownik. ASPRA 2011 8102-8103
Wojtczak J. (pod red.) Problemy doboru i eksploatacji sprzętu logistycznego zabezpieczenia wojsk. Poznań-Warszawa 1994 4023
Wolter W. Czynnik psychiczny w istocie przestępstwa. Kraków 1924 (Patrz: Prawo) 2042
Wołejszo J., Jakubczak R. Obronność. Teoria i praktyka. Warszawa 2013 7602-7606
Wołejszo J., Paszkiewicz R., Nyszk W., Szeląg K. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. AON, Warszawa 2014                   (Patrz: Zarządzanie) 8757-8759
Wójcik J.W. Fałszerstwa dokumentów publicznych. Warszawa 2005 1411
Wóycicka J. (pod red.) Strategia polityki społecznej 1999-2020. Warszawa 1997 (Patrz: Pedagogika; Zarządzanie) 1445
Wrona J., Rek J. (pod red.) Podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa 1997 6234
Wróblewski D. Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej. Józefów 2016 (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9605
Wróblewski J., Kowalczyk K. Oblicza współczesnego terroryzmu. Toruń 2009 3368
Wróblewski J., Kowalczyk K. Terroryzm – globalne wyzwanie. Toruń 2009 3366
Wróblewski W. (pod red.) Działania militarne w górach.  Warszawa 1996 1195
Wrzosek M. Polska, Unia Europejska, NATO wobec wyzwań i zagrożeń. Warszawa 2012 8714
Wrzosek M. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w systemie rozpoznania organizacji.  Warszawa 2014 (Patrz: Zarządzanie) 9467-9468
Wysokińska Z., Witkowska J. Integracja europejska. Rozwój rynków. Warszawa-Łódź 1999 (Patrz: Zarządzanie) 4012
Yip G.S. Strategia globalna. Warszawa 1996
Zahorski R. Dowody w rekonstrukcji wypadku drogowego. Warszawa 2012 9193-9197
Zahorski R. Metodyka pracy biegłego sądowego. Rekonstrukcja wypadku drogowego. Warszawa 2014 9189-9192
Zajdler M., Kosiński J. (pod red.) Przestępczość z wykorzystaniem kart płatniczych. Szczytno 2001 9726
Zalewski  S. Służby specjalne w państwie demokratycznym wyd. II, Warszawa 2005 8164-8166
Zalewski M. J. Falklandzka pułapka. Warszawa 1982 6936
Zapolski S. Wypisy do ćwiczeń z historii wojskowej. Cz.2, z.4. Warszawa 1972 (Patrz: Historia) 817
Zapolski S. Wypisy do ćwiczeń z historii wojskowej. Cz.4, z.3. Warszawa 1977 (Patrz: Historia) 818
Zapolski S. Wypisy do seminariów z historii wojskowej. Cz.2. Warszawa 1981 (Patrz: Historia) 819
Zbiór. Polska w NATO. Zbiór Znaków Taktycznych NATO. Warszawa 2011 6932– 6934
Zborowski A. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej. Kraków 2005 699
Zdankiewicz – Ścigała E. Wokół psychomanipulacji. Warszawa  2009 3450
Zdanowski J. Bliski Wschód 2011: Bunt czy Rewolucja. Kraków 2011 7059–7060
Zdanowski J. Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX wieku. Kraków 2012 7631-7632
Zemła D. (pod red.) Archiwum MON. Informator o Zasobie Archiwalnym. Nowy Dwór Mazowiecki 2012 7085–7087
Ziarnko J., Walas – Trębacz J. Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1. Kraków 2007 7027
Zieliński I. Marketing polityczny w Internecie. Toruń 2013 8225
Zieliński M. (pod red.) Wykorzystanie i Transformacja Marynarki Woj. RP w Świetle Wyzwań Przyszłości. T.1 Gdynia 2007 7118
Zieliński M. (pod red.) Wykorzystanie i Transformacja Marynarki Woj. RP w Świetle Wyzwań Przyszłości. T.2 Gdynia 2009 7119
Zieliński M. (pod red.) Wykorzystanie i Transformacja Marynarki Woj. RP w Świetle Wyzwań Przyszłości. T.3 Gdynia 2010 7120
Zieliński T. Powietrzny wymiar działań bojowych w Libii (2011). Operacja Odyssey Dawn i Unified Protector, Poznań 2014 8790
Zieliński T. Strefy zakazu lotów w interwencji humanitarnej, Poznań 2014 8792-8793
Zieliński T. Lotnictwo w działaniach ekspedycyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Toruń 2013 9354-9355
Zieliński Z. Demokracja totalitarna, Lublin 2012 7245-7246
Zieliński Z. Wykorzystanie i transformacja marynarki wojennej RP w świetle wyzwań przyszłości. T.1.2.3.4. Gdynia 2011 7118; 7119; 7120; 7121
Ziewiński J. Rozkaz wojskowy w prawie karnym. Warszawa 1973 (Patrz: Prawo) 4026
Zięba R. Bezpieczeństwo  międzynarodowe po zimnej wojnie. Warszawa 2008 3375-3376
Zięba R. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Toruń 2005/2007 3413-3415
Zięba-Załucka H., Bąk T. Terroryzm a prawa człowieka, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012 7295-7296
Znyk P. Od komunikacji do manipulacji. Mechanizmy wywierania wpływu, Łódź 7303
Znyk P. Propaganda. Współczesne oblicza. Technologia zabójstwa medialnego + DVD, Łask 2011 7303-7304; 7541-7542
Zubrzycki W. Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP. Szczytno 2014 9361-9363
Zuziak J. Wojsko Polskie w misjach pokojowych w latach 1953-1990. Warszawa 2008 3657-3660
Zwęgliński T. i inni The Baltprevresilience monograph report… Warszawa 2015 9607
Zych J. (pod red.) Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce. Nr 1, Poznań 2016 9631-9633
Zych J. (pod red.) Studia przypadków w badaniach bezpieczeństwa. T.2, Poznań 2016 9749-9751
Zych J., Teleinformatyka dla bezpieczeństwa.2.0, Poznań 2019 11097-11098
Zych J., Teleinformatyka dla bezpieczeństwa.2.0, Poznań 2019 11097-11098
Zymoniuk Z., Hamrol A., Grudnowski P. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa 2013 (Patrz: Zarządzanie) 8413
Żarkowski P. Edukacja obywatelska w wojsku. Prawo w konflikcie zbrojnym. Warszawa 2006 1023
Żebrowski A. Surowce energetyczne wybranych krajów Europy. Warszawa 1979 (Patrz: Inne) 1269
Żegnałek K. Dydaktyka edukacji obronnej. Toruń 2003 1348-1352
Żmigrodzki M., Żebrowski A. Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w III Rzeczypospolitej. Lublin 2014 10629-10631
Żuber M. (pod red.) Katastrofy naturalne i cywilizacyjne.  Wrocław 2006 0596; 1672
Żukowski A. i inni (pod red.) Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego. Olsztyn 2015 9790
Żukrowska K., Grącik M. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka.  Warszawa 2006 6994
Żydawo M.M. Etnical problems. In the rapid advancement of science. 1990
Autor Tytuł Sygnatura
Adamiak B., Boryszewska J. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjski. Kraków 2017 (Patrz: Pedagogika) 10816
Afeltowicz Ł., Pietrowicz Ł. Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa. Warszawa 2013 8358-8359
Anrends R.J. Uczymy się nauczać. Warszawa 1991 2179
Antczak M. Rozwój i wspieranie ucznia zdolnego. Poznań 2007 2312
Aouil B., Czerwiński K.,  Wosik-Kawala D. (pod red.) Internet w psychologii – psychologia                           w Internecie. Toruń 2014 8247-8248; 10574-10575
Arntzen F. Psychologia zeznań świadków. Warszawa 1989 6498
Aronson E. Człowiek istota społeczna. Warszawa 2011 (Patrz: Pedagogika) 8351-8354
Arystoteles, Tłum. Kazimierz Leśniak Kategorie. Analityki pierwsze. Analityki wtóre. Warszawa 2013 8272-8274
Babbie E. Podstawy badań społecznych. Warszawa 2013 (Patrz: Pedagogika) 2348; 8348-8350
Baczała D., Bełszyński J.J. Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ograniczenia i możliwości…, Toruń 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8811-8812
Baczała D., Błeszyński J.J. Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających. Toruń 2014                         (Patrz: Pedagogika; Zarządzanie) 10810
Banach Cz. Polska szkoła i system edukacji. Toruń 2008 3430
Banasiak Z. Przesłuchanie świadka procesie karnym. Słupsk 2005 678
Baniak J. Między buntem, a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Kraków 2008 3478
Bańka A. (pod red.) Forma i przestrzeń w świadomości użytkowników i projektantów.Z.2.Poznań 2003 553
Bańka J. Filozofia cywilizacji. T1. Katowice 1986 3813
Baraniak B. Metody badania pracy. Warszawa 2009 3566
Baranowska A. Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju. Kraków 2013 (Patrz: BN) 8909-8910
Barczyński A. Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacyjnym. Warszawa 2001 (Patrz: Zarządzanie) 712
Bartosz B. (pod red.) Kobiecość, męskość, komunikacja, relacje, społeczeństwo. Warszawa 2011                           (Patrz: Bezp. Zdrow.) 8251
Bartosz B., Keplinger A.,  Straś-Romanowska M.                (pod red.) Prace psychologiczne. Transgresje – innowacje – twórczość. Wrocław 2011 (Patrz: Bezp. Zdrow.) 8237-8238
Bednarek A., Borkowski A., Jujka Z. i inni Narysuj mi prawa człowieka. Gdańsk 1996 (Patrz: BN; Pedagogika) 1749
Bednarska M. O autorytecie i wychowaniu. Toruń 2009 3424
Beer U. Czas wolny dla rodziny. Warszawa 2005 (Patrz: Inne) 2120
Berger P., Zijderveld A. Pochwała wątpliwości. Jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem. Kraków 2015 (Patrz: Pedagogika) 10544-10545
Berne E. W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 2013 9543-9545
Bębas S. (pod red.) Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. Radom 2011 751-573
Bidzan M., Bieleninik Ł., Szulman-Wardal Al. Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym. Gdańsk 2015                       (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10814
Bielańska A. (pod red.) Psychodrama. Elementy teorii i praktyki. Warszawa 2009 10528-10529
Bilewicz M. Być gorszym – o reakcjach na zagrożenie. Olsztyn 2009 3438
Binnebesel J., Janowicz A., Krakowiak P. Jak rozmawiać z uczniami  o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Gdańsk 2009 7198
Binsztok A. Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji                   i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne                      i komunikacyjne. Wrocław 2013                     (Patrz: Zarządzanie) 8239-8240
Bocheński A. Rzecz o psychice narodu polskiego. Warszawa 1986 2757
Bocheński J. Zarys historii filozofii. Poznań 1993 7168
Bonikowska M. Media a wyzwania XXI wieku. Warszawa  2009 3390
Bonna B., Michalski A, Szubertowska E. Wybrane problemy edukacji muzycznej. Toruń 2003 2811
Borecka-Biernat D. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Warszawa 2013 (Patrz: Pedagogika, BN) 8393-8394
Borgosz J. Główne kierunki współczesnej filozofii marksistowskiej. Warszawa 1982                   (Patrz: Historia) 815
Borkowski G. Zaburzenia sensorycznej integracji u dziecka z zespołem Aspergera. Warszawa 2013                  (Patrz: Pedagogika; Bezp. zdrowotne) 9928
Borzucka-Sitkiewicz K. Kształtowanie zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży. Katowice 2005 1115
Borzymowska B. Moja buda, czyli jak przeżyć szkołę. Wrocław 1995 6264
Borzyszkowska-Sękowska F. Psychologia pomaga urodzie. Warszawa 1984 6658
Bouras N., Holt G.(pod red.) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wrocław 2010 10755
Brejnek W. (pod red.) Poradnictwo wychowawczo-zawodowe. Warszawa 1980 2341
Brezinka W. Albo Albo – problemy psychologii. Pasłęk 2009 3432; 3491
Browarczyk Ł. (pod red.) Forum o bezdomności bez lęku. Gdańsk 2008 (Patrz: BN) 6263
Brzezińska A. Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2014 10836-10838
Brzeziński J. Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2014 8330-8331
Brzeziński J., Chyrowicz B.             i inni Etyka zawodu psychologa. Warszawa 2008 8327-8329
Brzeziński W.A. Motywowanie pracowników. Poznań 2006 2304
Buczyński J., Kopczewski M. Zarys metodologii badań naukowych w procesie dyplomowania studentów WSB. Poznań 2014 (Patrz: BN, Bezp. Zdrow., Pedagogika, Zarządzanie) 8364-8368
Budrewicz I. (pod red.) Zachowania dewiacyjne. Symptomy, uwarunkowania. Bydgoszcz 2008                       (Patrz: Pedagogika, Bezp. Zdrow.) 7970
Bugajski M., Język w komunikowaniu. Warszawa 2007 (Patrz: Zarządzanie, Pedagogika) 8335-8337
Bujnowska A., Palak Z., Palmer St. Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia. Lublin 2010 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10803
Buliński L. Realność złego starzenia się. Toruń 2015 9437-9438
Buliński L. (pod red.) Realność złego starzenia się. Toruń 2015 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Pedagogika) 9933
Cern K.M., Juchacz P.W., Nowak E. Etyka życia publicznego. Poznań 2009 7165
Cervone D., Pervin L.A. Osobowość. Teoria i badania. Kraków 2011 10824-10826
Chełpa St. Psychologia konfliktów. Lewin Kłodzki 2009 3466-3467
Chmielewska – Długosz A. Koleżeńskie doradztwo czyli o kulturze uczenia się od siebie nawzajem. Kraków 2007 3575
Chodkiewicz J., Gąsior K.  (pod red.) Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu. Warszawa 2013                        (Patrz: Pedagogika, BN) 8400-8402
Chojnacki M. Techniki inspiracji twórczego myślenia. Poznań 2004 7176; 7652
Chrostek J., Wodowski G. Szczypta naszej nadziei. Kraków 2008 2712-2713
Chrzanowska I., Jachimczak B., Pawelczak K. Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Poznań 2013 (Patrz: Pedagogika) 10811
Cierpiałkowska  L. Psychopatologia. Warszawa 2012 7026
Cierpiałkowska L.,                Gościniak J. (pod red.) Współczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu. Poznań 2005 10526-10527
Cierpiałkowska L., Sęk H. Psychologia kliniczna. Warszawa 2018 10788
Cierpka A. Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych. Warszawa 2013 10540-10541
Clark D. A., Beck A. T. Zaburzenia lękowe Podręcznik z ćwiczeniami opartymi na terapii poznawczo-behawioralnej. Kraków 2018 10773
Comfort A. Dlaczego się starzejemy. Warszawa 1968 (Patrz: Inne) 3815
Czabata J. Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa 2009 3471
Czakowska H., Kuciński M. Człowiek z perspektywy religii, rodziny, szkoły. Bydgoszcz 2013 (Patrz: Pedagogika) 10532
Czarnota-Bojarska J., Zinserling I. W kręgu psychologii społecznej. Warszawa 2011 8729
Danieluk M. TIK w pigułce. Narzędziownik nauczyciela. (p. Ped) Poznań 2018 11193-11194
Danilewska J. Powstrzymać agresję u progu szkoły. Kraków 2004 3568
Darheim Sz. E. Makiaweliczna osobowość niepełnoletniego świadka. Poznań 2004  (Patrz: BN, Prawo) 8455
Dąbkowska M.I. Zachowania seksualne dzieci                          i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi  behawioralnymi. Toruń 2013 (Patrz: BN; Bezp. Zdrow.) 8264-8266; 8461
Dąbrowski J.,  Świderski A.W. Bezpieczeństwo człowieka, a proces wsparcia społecznego. Siedlce 2007 1941
de Barbaro B. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków 1999 10777
Deręgowska J. i inni Oblicza kryzysu współczesnego człowieka. Poznań 2012 8731
Deutsch Smith D. Pedagogika specjalna, T. 1.Warszawa 2011 (Patrz: Pedagogika, Bezp. zdrowotne) 8523
Deutsch Smith D. Pedagogika specjalna, T. 2.Warszawa 2011 (Patrz: Pedagogika, Bezp. zdrowotne) 8524
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów.        Warszawa 2013 8275-8277
Dobroczyński B., Dybel P. (pod red.) Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1918. Kraków 2016 10521-10522
Dobrowolska B. Wprowadzenie do medycznej etyki i troski. Bydgoszcz 2010 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8230; 8465
Dodziak A. Trudna nadzieja. Warszawa 1993 2127
Dodziuk A. Trzeźwieć razem. Warszawa 1999 2129
Doliński D., Błaszczak W. (pod red.) Dynamika emocji Teoria i praktyka. Warszawa 2011 8332-8334
Doraszewicz K., Gamian-Wilk M. Uległość w bliskich relacjach. Gdańsk 2015 10600-10601
Draheim Sz. E. Makiaweliczna osobowość niepełnoletniego świadka. Poznań 2004 (Patrz: BN, Prawo) 8262
Dryll E. Wrastanie w kulturę. Transmisja narracji w wychowaniu rodzinnym. Warszawa 2013 (Patrz: Pedagogika) 10595-10596
Dryll E., Cierpka A. (pod red.) Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza Warszawa 2011 8241-8242
Du Brin J.A. Praktyczna psychologia zarządzania. Warszawa 1979 4058
Dudek M. Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym. Studium empiryczne. Toruń 2015 (Patrz: Pedagogika) 9408-9409
Dulak K., Świerszcz J. Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ. Warszawa 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8053
Dulczewski Z. Florian Znaniecki. Życie i dzieło. Poznań 1984 (Patrz: Historia) 3898
Dybel P. Psychoanaliza – ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Cz.1. Kraków 2016 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 9914-9916
Dybel P. (pod red.) Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza. Kraków 2017 10523-10524
Dybel P. (pod red.) Przywracanie pamięci. Polsce psychiatrzy XX wieku orientacji psychoanalitycznej. Kraków 2017 10519-10520
Dyjakon D. Przemoc. Terapia. Zadośćuczynienie.  Wrocław 2010  (Patrz: BN) 6698
Dziurla R., Groth Pisarz i psychoanalityk. Poznań 1999 3549-3550
Ekiert-Glebowska D., Elsner D. Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji. Warszawa 1997                            (Patrz: Zarządzanie) 1448
Ertel M. i inni Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym – ramowe podejście europejskie. CIOP, Warszawa 2009 (Patrz: Psychologia) 8611
Evatt C., Feld B. Dawcy i biorcy. Gdańsk 2001 6539
Faherty C. Autyzm… Co to dla mnie znaczy? Podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu. Kraków 2016 (Patrz: Pedagogika) 10760
Falewicz J.K ABC problemów alkoholowych. Warszawa 1993 2128
Falkiewicz A., Nowak L. Przestrzenie świadomości. Studia z filozofii literatury. Poznań 1996 6660
Ferguson G.A., Takane Y. Analiza statystyczna w psychologii                                 i pedagogice. Warszawa 2009                             (Patrz: Pedagogika) 8316-8318
Ferro A. Unikanie emocji, przeżywanie emocji. Gdańsk 2018 10780
Fijałkowski P. Homoseksualność daleka i bliska. Warszawa 2014 (Patrz: Bezp. Zdrow.) 8257; 8463
Fiń A., Kapralska Ł. Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej. Kraków 2015 10576-10577
Fiutak A. Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodach terapeuty i psychiatry. Warszawa 2016 9558-9560
Foà B., Imię cierpienia. Żałoba po aborcji dziecka. Poznań 2015 10950
Formański J. Psychologia środowiskowa. Warszawa 2004 10787
Foulkes S. H. Wprowadzenie do psychoterapii grupowo-analitycznej Badania nad integracją społeczną osób i grup. Warszawa  2015 10776
Freud Z. Psychopatologia życia codziennego. Kraków 2017 10550-10551
Fröhlich D. A. Edukacja bazalna. Nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Gdańsk 2016 (Patrz: Pedagogika) 10802
Frołowicz E., Majchrzak N., Starik N. (pod red.) Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Nr 26. Poznań 2012 6826-6835
Fromm E. Pasje Zygmunta Freuda. Kraków 2010 10546-10547
Fromm E. Rewizja psychoanalizy. Kraków 2010 10552-10553
Fundacja Familijny Poznań Jesteśmy aby Tobie pomóc. Poznań 2001 2131
Gaarder J. Świat Zofii. Warszawa 1991 4114
Gacek B. Wspieranie wychowawcze rodzin dysfunkcyjnych. Poznań 2007 2311
Gajda J. Antropologia kulturowa. Kraków 2008 3199-3201
Gajda J. Media w edukacji. Kraków 2007 3202-3204
Gajda J. (pod red.) Pedagogika kultury i edukacja kulturalna. Lublin-Dęblin. 1996 6248
Gajdzica Z. Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Kraków 2009             (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10801
Gajdzica Z. Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych t. 3 Konteksty edukacyjne i prawne. Kraków 2007                 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10784
Gałkowski T., Kiwerski J. (pod red.) Encyklopedyczny słownik rehabilitacji. Warszawa 1986 (Patrz: Inne) 4130
Ganczarska M. Socjoterapia wychowanków pogotowia  opiekuńczego. Opole 2008 3436
Garbat M. Historia niepełnosprawności. Gdynia 2015 10804
Gardocka T. i inni. Zdrowie: problem medyczny, prawny, polityczny t. 1. W-wa-Poznań 2012       (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 8227; 8804-8805
Gaś Z.B. (pod red.) Kłopoty z dorosłością. Lublin 2005 10590-10591
Gawron N., Łojek E. Różne oblicza starości. Badania neuropsychologiczne. Warszawa 2014 (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9439
Gerstman S. Kształtowanie uczuć dzieci i młodzieży. Warszawa 1984 2497
Giddenss A. Socjologia. Warszawa 2012                                       (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne, Pedagogika) 8343-8344
Glaser B.G., Strauss A.L. Świadomość umierania. Kraków 2016 10565-10566
Goddard S. Odruchy, uczenie i zachowanie. Warszawa 2004 0666-0669
Goleman D., Boyatzis R., Mc Kee A. Naturalne przywództwo. Wrocław –  Warszawa 2002 3024-3026
Gozdek-Michaelis K. Supermożliwości Twojego umysłu. Warszawa 1990 2521
Gólcz M. Stres w pracy. PIP, Warszawa 2008               (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne, Zarządzanie) 8650
Górska T., Grabowska A.,  Zagrodzka J. Mózg a zachowanie. Warszawa 2017                          (Patrz: Bezp. zdrowotne) 9961-9962
Grad J., Mamzer H. Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze. Poznań 2005 672
Grocki R. Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia. Warszawa 2014                         (Patrz: Pedagogika, Bezpieczeństwo zdrowotne) 8526
Grzesiuk L., Suszek H.(pod red.) Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa 2011 10513-10515
Grzesiuk Lidia (pod red.) Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa 2005 10516-10518
Guilford J.P. Natura inteligencji człowieka. Warszawa 1978 4117
Gulla B., Niewiadomska I. (pod red.) Białe plamy w psychologii sądowej. Kraków 2010  (Patrz: BN) 10761
Gusin M., Symptomy psychoanalizy. Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii. Kraków 2018 10953-10954
Gutek G. L. Filozofia dla pedagogów. Gdańsk 2003 3221
Gutkowska A. Zjawisko molestowania seksualnego… Toruń 2011 (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 8267
Hajduk  E. Czy można pomagać skutecznie? Poznań 2012 6984–6993
Hajduk B., Hajduk E. O rodzajach pomocy. Kraków 2006 1089
Hall C., Lindzey G.,                 Campbell J. Teorie osobowości. Warszawa 2012 8300-8301
Hartley G., Karinch M. Podręcznik manipulacji. Warszawa 2018 10833-10835
Harwas-Napierała B.,   Trempała J.(pod red.) Psychologia rozwoju człowieka, T. 2 Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa 2014 8305-8307
Harwas-Napierała B.,  Liberska H. Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia. Poznań 2007 10542-10543
Harwas-Napierała B., Trempała J.  (pod red.) Psychologia rozwoju człowieka, T. 3                  Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa 2014 8308-8310
Hawking St., Wszechświat w skorupce orzecha. Poznań 2018 11145
Hącia A. Psychiatra i jego misja w nauczaniu Kościoła. Lublin 2014 10508
Hegel G. Encyklopedia nauk filozoficznych.                 Warszawa 2014 8278-8280
Heimer L., Van Hoesen G. W., Trimble M., Zahm D. S. Anatomiczne podstawy zaburzeń neuropsychiatrycznych  (z DVD). Wrocław 2011 10762
Hershfield J., Corboy T. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Poradnik z ćwiczeniami opartymi na uważności i terapii poznawczo-behawioralnej. Kraków 2016 10774
Herzyk A. Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości. Warszawa 2011 10794
Heszen-Niejodek I., Sęk H. (pod red.) Psychologia zdrowia, Warszawa 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8322-8324
Hofmański P. Europejska Konwencja Praw Człowieka. Kraków 1997 (Patrz: BN) 6494
Hołyst B. Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2009 6399; 7082
Hołyst B. Socjologia kryminalistyczna, t.1. Warszawa 2007 3561
Hołyst B. Socjologia kryminalistyczna, t.2. Warszawa 2007 3562
Hołyst B. Suicydologia. Warszawa 2012 7084
Hołyst B. Wiktymologia. Warszawa 2011 7083
Hołyst B., Wojtera E. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich. ASPRA 2013 8076-8077
Homplewicz J. Gdy osobowość horyzontem wychowania. Rzeszów 1997 650
Hope E. Public Relations. Czy to się sprawdzi? Gdańsk 2004 2966-2968
Hornowski B. Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych. Warszawa 1978 4119
Horyń J., Maciejewski J. Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga. Wrocław 2013 7658
Hubbard L. Ron Droga do szczęścia. Poradnik lepszego życia oparty na zdrowym rozsądku.  Denmark 2009 11186
Hubbard L. Ron Scjentologia. Nowe spojrzenie na życie. Denmark 2009 11185
Hubbard L. Ron Problemy pracy. Scjentologia zastosowana do codziennego świata pracy. Denmark 2009 11184
Hubbard L. Ron Scjentologia. Podstawy myśli. Podstawowa książka o teorii i praktyce Scjentologii dla początkujących. Denmark 2009 11183
Hubbard L. Ron Autoanaliza. Denmark 2009 11182
Hubbard L. Ron Dianetyka. Pierwotna teoria. Denmark 2009 11181
Hubbard L. Ron Dianetyka. Ewolucja nauki. Denmark 2009 11180
Hubbard L. Ron Dianetyka. Współczesna nauka o zdrowiu umysłowym. Denmark 2009 11179
Hudson H. Doskonała ocena pracownika. Poznań 2003 3015-3017
Hyży E. Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku. Kraków 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8733
Ilich J. Wygrywanie negocjacji. Poznań 2004 2978-2980
Jachnis A. Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Bydgoszcz-Warszawa 2007 (Patrz: Zarządzanie) 9446-9447
Jackowska R. (pod red.) Na przekór metryce. Warszawa 1983 4125
Janicki J. Bunt czy przystosowanie. Współczesna młodzież Zachodu. Warszawa 1981 627
Januszek H., Sikora J. Podstawy socjologii. Poznań 2003 1106
Januszek H., Sikora J. Socjologia pracy. Poznań 2000                         (Patrz: Zarządzanie) 1105
Jarczyńska J. (pod red.) Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Bydgoszcz 2014 (Patrz: Pedagogika, Bezp. zdrowotne) 8518-8522
Jarosz E. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Warszawa 2008 3474
Jastrzębski A. W obronie integralności człowieka. Warszawa 2011 10501-10502
Jegier A. Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym. Warszawa 2016                                   (Patrz: Pedagogika) 9504-9505
Jenkins D.R. Trudny temat? Rozmawiam. Pornografia, cyberprzemoc, materializm, nieuczciwość, parcie na sukces, depresja, środki odurzające. Poznań 2017 10598-10599
Jopkiewicz A. (pod red.) Auksjologia a promocja zdrowia. T.5. Kielce-Warszawa 2010 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 7975
Jung C.G., Człowiek i jego symbole. Katowice 2018 11148-11149
Kabacińska K., Ratajczak K. (pod red.) Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T.1, Poznań 2010                     (Patrz: Pedagogika) 8449
Kabzińska J. Portret pamięciowy, zagadnienia psychologiczne i prawne. Poznań 2016 (Patrz: BN; Prawo) 10571-10573
Kaczmarek B. Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Kraków 2014 10809
Kalat J. W. Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa 2010 8297-8299
Karolczak-Biernacka B. Demokracja jako wyraz ludzkich postaw. Józefów 2010 6524
Karyłowski J. O dwóch typach altruizmu. OSSOLINEUM 1982 2342
Kasprzyk L., Węgrzecki A. Wprowadzenie do filozofii. Warszawa 1974 4113
Katz D., Kahn R.L. Społeczna psychologia organizacji. Warszawa 1979 4059
Kaufman J.C. Wywiad rozumiejący. Warszawa 2010 6372-6375
Kępiński A. Autoportret człowieka. Myśli – aforyzmy. Kraków 2015 10759
Kiełbasiewicz-Drozdowska J., Marcinkowski M., Siwiński W. Aktywność rekreacyjna, sportowa i turystyczna w różnych środowiskach społeczno-zawodowych. Poznań 2000 1251
Kiełbasiewicz-Drozdowska J., Marcinkowski M., Siwiński W. Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej. Poznań 2000 1250
Kierczak A. W. Angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Warszawa 2014                                 (Patrz: Pedagogika) 10767
Kijowska I.M., Sorokosz I., Profilaktyczno-terapeutyczne aspekty pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – Perspektywa adeptów terapii pedagogicznej. Elbląg 2015 10967-10968
Kimura T. W poszukiwaniu duszy. Warszawa 2017 10564
Klajna A., Rymaszewska J. Epidemiologia zaburzeń psychicznych. Warszawa 2003 10763
Klajs K. Poznawanie pacjenta w psychoterapii ericksonowskiej. Poznań 2017 10765
Klajst K., Poznawanie pacjenta w psychoterapii ericksonowskiej. Poznań 2017 10951-10952
Klimowicz G. Przeciwko bezradnej samotności. Warszawa 1988 2495
Kliszcz J. Psychologia dla fizjoterapeutów i masażystów. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2015 10789
Kliszcz J. Psychologia w ratownictwie. Warszawa 2012 (Patrz: Psychologia) 8397-8399
Klukowski K.,  Klimczak J. Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności nadrzędnych                       w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych. Szczytno 2005 2763
Kobus-Ostrowska D. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aspekty ekonomiczne i społeczne. Łódź 2018                                   (Patrz: Pedagogika, Zarządzanie) 10797
Kodeks Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Warszawa 2003 4007-4008
Kokoszka A. Psychoanalityczne ABC. Podstawy psychoanalitycznego myślenia. Kraków 2015 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 9909-9913
Kołakowski L. Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego. Warszawa 2009 8281-8282
Kołłątaj H. Porządek fizyczno-moralny. Warszawa 1955 6484
Kołodziejska K. Wiarygodność zeznań świadków – problematyka psychologiczna. Poznań 2007 2320
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Narkotyki. Rozpoznawanie i podstawy profilaktyki. Warszawa 2001 2225
Konaszewski K., Tożsamość wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Białystok 2016 10980
Konieczna E. Seniorzy i film. Toruń 2016 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 9932
Konieczny J., Wawrzynowicz H., Mydlarska J. Psychologia Bezpieczeństwa. Poznań 2011 (Patrz: BN) 7099
Koradecka D. (pod red.) Czynniki psychologiczne i społeczne. CIOP, Warszawa 2000 (Patrz: Zarządzanie) 8612
Koralewicz J. Autorytaryzm – lęk – konformizm. Warszawa 2008/2009 3486; 7174
Korczyński J. Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży. Warszawa 2015 (Patrz: Pedagogika) 9508-9509
Kowalczuk R. Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy.  Bytom 1974 (Patrz: Zarządzanie) 4057; 4060
Kowalczyk M. Myśli oderwane od zadania. Geneza dystrakcji i mechanizmy obrony. Poznań 2007 10535-10536
Kowalski M., Gaweł A. Zdrowie, wartość, edukacja. Kraków 2007 3193-3195
Kowalski P. Problemy badawcze w lekkoatletyce. Wrocław 2005 (Patrz: Inne) 1726
Kowalski W., Włoszczak-Szubzda A., Głowacka M. Pozytywne aspekty starzenia się. Lublin 2016 (Patrz: Pedagogika) 10594
Kozielecki J. Strategia psychologiczna. Warszawa 1975 2135
Kozubska A. Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo. Bydgoszcz 2006 660
Krauze-Sikorska H., Kuszak K. (pod red.), Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Poznań 2011 10962-10963
Krawczyk-Szulc P., Wągrowska-Kostka E. Jak zapobiegać chorobom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywoływanym sposobami wykonywania pracy. Łódź 2011 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Zarządzanie) 8441
Krąpiec M.A. Człowiek i prawo naturalne. Lublin 1986 4001
Kręcisz B. Profilaktyka dermatoz zawodowych. Łódź 2011 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Zarządzanie) 8443
Kristeva J. Czarne słońce. Depresja i melancholia, Kraków 2007 8269-8270
Kruger A. Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci. Kraków 2009 3468
Krzyżowski J. Bezsenność. Z gabinetu prywatnego. Warszawa 2002 (Patrz: Bezpieczeństawo zdrow.) 10820
Kubacka-Jasiecka P.,                Mudyń K. Kryzysy i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej, Toruń 2014 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8807-8808
Kubitsky J. Vademecum psychoterapeuty. Warszawa 2008 10782
Kuczkowski S. Psychologia kształtowania się obrazu Boga. Kraków 1982 2498
Kuczyńska A. (pod red.) Sztuka i filozofia. Warszawa 2003 1689
Kuć M. Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności. Lublin 2007 2705-2707
Kuć M. Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności. Lublin 2008 3162; 3205
Kuć M. (pod red.) Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w kontekście zjawiska podkultury więziennej (…). Lublin 2009 3821
Kulik A. Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin 2010 (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne, Pedagogika) 10823
Kulik A. (pod red.) Wybrane problemy osób niepełnosprawnych. Górki Wielkie 2003 2364-2376
Kulisiewicz B. Witaj piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Kraków 2014 (Patrz: Pedagogika) 10775
Kumor A. Telewizja. Teoria, percepcja, wychowanie. Warszawa 1973 6258
Kuneja A. Dzieci ulicy. Kraków 2009 3475-3477
Kuźmicki A.J. Symbolika jaźni. Warszawa 2008 10533-10534
Kwiatkowska A. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci zdolnych. Poznań 2007 2327
Kwiatkowska E. Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją Lublin 2009 3492
Lawrence M. Anorektyczny umysł. Psychoanalityczna perspektywa w leczeniu zaburzeń odżywiania. Gdańsk 2015                     (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10771
Le Bon G. Psychologia rozwoju narodów. Kraków 2015 (Patrz: BN) 10548-10549
Lemanowicz P.J., Daroszewska T. Stres emeryta wojskowego. Poradnik. Toruń 2005 6802-6803
Lemma Al. Pod skórą. Psychoanalityczne studium modyfikacji ciała. Gdańsk 2014 (Patrz: Pedagogika) 10769
Letkiewicz A. Wartości i normy społeczne a zachowania w organizacji. Implikacje do kierowania zespołami ludzkimi w Policji. Szczytno 2009 7640-7641
Levine P. A., Frederick A. Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy. Warszawa 2012 (Patrz: Pedagogika) 10793
Liberska H. Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań 2004 10610-10611
Liberska H., Malina A. Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. Warszawa 2011              (Patrz: Pedagogika, BN) 8403-8405
Lickiewicz J. Agresywny pacjent. Metody i techniki postępowania. Warszawa 2017 (Patrz: Bezp. zdrowowtne) 10757
Ludy T. Benjamin Jr. Historia współczesnej psychologii. Warszawa 2008 8287-8290
Ładyżyński A., Piotrowska M., Gulanowski J Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa. Wrocław 2016 10959-10960
Łaniecka A. Wspieranie rozwoju emocjonalnego młodzieży zdolnej w zespole. Poznań 2007 2318
Łaniecka D.A. (pod red.) Poznański informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Poznań 2009 (Patrz: Zarządzanie) 3824
Łosiak Wł. Psychologia emocji. Kraków 2009 3455-3456
Łukasiewicz D. Zło niechrześcijańskie i nieludzkie. Historia dzieciobójstwa  i inne studia z dziejów codzienności. Poznań 2014 9398
Łukasiewicz J., Stepulak M.Z.                  (pod red.) Psychologiczne uwarunkowania wartości. Rodzina – sens i wartość ludzkiego życia – religijność. Lublin 2016 10583
Łuszczyńska Al. Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. Warszawa 2011 (Patrz: Pedagogika) 10786
Machaj A. Aktywność seksualna kobiet w okresie prokreacyjnym. Poznań 2010 6581-6585
Machaj A. Psychologiczne i filozoficzne aspekty komunikacji w organizacji. Poznań 2006 1094-1102; 3143; 3446
Machaj A. Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa.Poznań 2012 6954 – 6963
Machaj I., Suchocka R. (pod red.) Męskość i kobiecość, czy walka płci. Poznań 2009 10606-10607
Machaj-Szczerek A. Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa. Poznań 2014 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8567-8569
Machel H. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Kraków 2008 3190-3192
Maciaszek J., Bucoń P. Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne. Stalowa Wola 2011 (Patrz: Prawo) 10821
Maciejny Z., Trajdor M., Wierzbiński R.W., Zduniak A. Stres i frustracja a służba wojskowa. Poznań 2001 638
Maksymiuk T., Skrzypczak J. (pod red.) Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej. Poznań 2006 (Patrz: Bezp. Zdrow., Prawo, Zarządzanie) 8228
Malec M. Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem. Wrocław 2008                               (Patrz: Pedagogika) 10798
Malinowska E. (pod red.) Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych. Łódź 2008 2715
Maliszewski W.J. Czerwiński K., Paluch H., Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych. Toruń 2012                       (Patrz: Zarządzanie) 9469-9470
Manek A. M. Elementy psychologii, rozwoju i wychowania. Warszawa 2004 7667-7671
Marciniak J. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie Przeciwdziałanie w praktyce. Warszawa 2015 (Patrz: Zarządzanie) 9165-9169
Marciniak R. Wychowanie dzieci z zaburzeniami społecznymi. Poznań 2007 2323
Marcinkowski M., Śmiałek M., Zduniak A. Emocje w wychowaniu wojskowym. Poznań 1999 900
Marek H., Szulca M. (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego. Poznań 2018 11187-11189
Marek H., Szymańska E. (red.) Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Zdrowei psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku. Poznań 2018 11190-11192
Margasiński A.,                    Probucka D. (pod red.) Etyka. Psychologia. Psychoterapia, Kraków 2004 8249-8250
Mariański J., Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Toruń 2016 10942-10943
Marshall G. (pod red.) Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa 2008 (Patrz: Pedagogika, Inne) 8341-8342
Maruszewski M. Mowa a mózg. Warszawa 1970 2175
Masgubowa S., Masgubow D. Integracja odruchów twarzy metodą S. Masgubowej. Warszawa 2005 0685-0689
Maslow A. Motywacja i osobowość. Warszawa  2013 (Patrz: Zarządzanie) 9540-9542
Masson J. Przeciw terapii. Kraków 2006 3569
Materiały edukacyjne Przełom w psychologii. Poznań 1978 644
Mazurkiewicz B., Dmoch-Gajziersk K. Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi. Warszawa 2011              (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10766
Mc Mahan Etyka zabijania. Problemy na obrzeżach życia.Warszawa 2012                                             (Patrz: Bezp. Zdrow., BN) 8362-8363
Merecz D. (pod red.) Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki. Łódź 2011 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Zarządzanie) 8438
Merecz D. (pod red.) Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Łódź 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Zarządzanie) 8439
Merecz D., Potocka A., Wężyk A., Waszkowska M. Mini przewodnik po psychospołecznych zagrożeniach zawodowych. Łódź 2012                   (Patrz: Bezp. zdrowotne; Zarządzanie) 8440
Merecz-Kot D., Waszkowska M., Moscicka-Teske A. i inni Kompleksowy program profilaktyczny w zakresie psychospołecznych zagrożeń                    w środowisku pracy. Warszawa 2010               (Patrz: Zarządzanie) 8610
Mickiewicz J. Dysleksja rozwojowa. Podstawy diagnozy                 i terapii. Toruń 2011                                     (Patrz: Bezp. zdrowotne, Pedagogika) 8815-8816
Migdał K. Psychologia czasu wolnego. Warszawa 2011 8730
Mikołajczak-Matyja N. Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Poznań 2008 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10805
Mikołajczyk-Lerman G. Między wykluczeniem, a integracją…              Łódź 2013 (Patrz: Pedagogika, Bezp. zdrowotne) 8525
Miluska J. Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację. Poznań 2008 (Patrz: BN, Pedagogika) 180
Miłkowska G., Napadło A. Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Zielona Góra 2009 (Patrz: BN) 6769-6770
Misiewicz M. Wpływ braku motywacji na wypalenie zawodowe nauczyciela. Poznań 2006 2288
Modrak M. Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem. Doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej. Warszawa 2016 (Patrz: Bezpieczeństwo Zdrow.) 9555-9557
Morgan J. Psychologia terroryzmu. Warszawa 2009 3367
Mudrak E. Fenomen sekt. Kraków 2007                            (Patrz: Pedagogika) 8055-8056
Murgatroyd S. Poradnictwo i pomoc. Poznań 2009 3439
Musielak D. Kształtowanie cech motorycznych dzieci… Poznań 2007 2301
Mysakowski Z. Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Warszawa 1965 6252
Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. Psychologia poznawcza. Warszawa 2012 7025
Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. Psychologia poznawcza. Warszawa 2013 8311-8312
Nęcki Z., Maliszewski W.J.,  Czerwiński K. Komunikacja społeczna – negocjacje – edukacja. Perspektywa wielu kultur. Toruń 2012 9473-9474
Nieckarz Z. Psychologia motywacji w organizacji. Warszawa 2011 (Patrz: Zarządzanie) 8406-8408
Nowak M. Praca psychologa w świetlicy socjoterapeutycznej – Teoria i praktyka.  Poznań 2007 2316
Nowak S. Seksualny kapitał (geje). Kraków 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8734
Nowak-Dziemianowicz M. Walka o uznanie w narracjach. Wrocław 2016 10604-10605
Obuchowski K. Człowiek intencjonalny. Warszawa 1993 2716
Obuchowski K. Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa 1965/1966 0645; 6480
Ochocki K. Filozofia marksistowska (wybrane zagadnienia). T.1. Warszawa 1982 1292
Oczkowicz A. Przemiany tradycyjnej rodziny na Górnym Śląsku. Poznań 2014                                     (Patrz: Pedagogika) 8554-8556; 8590
Ogrodzińska T. (pod red.) Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja dzieci małych. Warszawa 2004 683
Olchowski J., Mencel M. (pod red.) Internet Jako Narzędzie Komunikacji Globalnej. Poznań 2012 (Patrz: BN) 6964 – 6973
Olding Hebb D. Podręcznik psychologii. Warszawa 1973 6240
Oleś P. Psychologia przełomu połowy życia,                Lublin 2014 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8806
Olszewska E. Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa. Wrocław 2012 (Patrz: BN) 9861-9863
Orlik P. (pod red.) Ku źródłom wartości. Poznań 2008 7161 – 7162
Orlik P. (pod red.) Wolność – Szkice i Studia. Poznań 2007 7163 – 7164
Ossowska M. Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa1963 6239
Ostasz L. Świadomość. Jak funkcjonuje i czym jest?, Warszawa 2011 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8809-8810
Otto W. Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie. Poznań 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10815
Oyebode F. Sim’s symptoms in the mind. Toronto 2008 (Patrz: Pedagogika) 8369
Paciorek D. Wspieranie rozwoju społecznego                              i emocjonalnego dziecka niedostosowanego… Poznań 2007 2317
Padesky Ch., Greenberger D Umysł ponad nastrojem Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. Kraków 2017 10779
Pakszys E., Baer M. Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/rodzaju. Poznań 2003 3552-3554
Paluchowski Wł.J.,                              Stańko-Kaczmarek M. Między psychologią a sztuką. Poznań 2011 10569-10570
Papież J. Przemoc dzieci i młodzieży. Toruń 2008 3484
Pasamonik B. Rola płci w integracji europejskich muzułmanów. Kraków 2013                                    (Patrz: BN) 9834-9836
Pasowicz M. (pod red.) Zarządzanie podmiotami leczniczymi. Kraków 2012 (Patrz: Bezp. Zdrow. Zarządzanie) 8235-8236
Paszkowska M. Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia. Warszawa 2017 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10818
Pawliszyn M. Obecność nieobecności. Przyczynek do opisu doświadczenia śmierci. Olsztyn 2014 10567-10568
Pąchalska M. Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu,    t. 1. Warszawa 2012 10795
Pąchalska M. Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa, t. 2. Warszawa 2014 10796
Peseschkian N. Pozytywna terapia rodzin. Rodzina w roli terapeuty. Wrocław 2015 10831-10832
Pęczak M. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warszawa 1992 (Patrz: Inne) 1230
Piasecka B. (pod red.) Agresja – perspektywa psychoterapeutów. Kraków 2017 10756
Piekarski K., Kultura danych. Algorytmy wzmacniające uwagę. Gdańsk 2017 10955-10956
Pierzchała, Cekiera. Człowiek a patologie społeczne. Toruń 3419- 3420
Pieter J. Historia psychologii. Warszawa  1972 3814
Pietrasiński Z. Podstawy psychologii pracy. Wrocław 1971 4061
Pilarska A. Ja i tożsamość a dobrostan psychiczny. Poznań 2012 8252
Piotrowicz D. Negocjacje kryzysowe i policyjne. Warszawa 2010 6401-6403
Piotrowski A. Kwestionariusz stresu służby więziennej. Warszawa 2011 6757
Piotrowski A. Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy służby więziennej. Warszawa 2011 6758
Pittman C. M. Zalękniony mózg jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się. Kraków 2018 10772
Ploch L. Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością. Warszawa 2014 10808
Poleszczak W.P. W poszukiwaniu istoty szczęścia. Lublin 2014 10579-10580
Poleszczak W.P. (pod red.) Kryzysy dorosłości. Lublin 2014 10592-10593
Popiołek K., Bańka A.                     (pod red.) Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej, Poznań 2010 7280-7281; 7524
Popiołek K., Bańka A., Balawajder K. Społeczna psychologia stosowana. T.1. Poznań-Katowice 2012 10496-10497
Popiołek K., Bańka A., Balawajder K. Społeczna psychologia stosowana. T.2., Poznań-Katowice 2014 10498-10500
Pospiszyl K. Resocjalizacja. Warszawa 1998 3231-3233
Praca zbiorowa Jak skutecznie pomóc dziecku niepełnosprawnemu. Starkowa Huta 2010 6538
Prokosz M. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Toruń 2008 3389
Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. T.1, Warszawa 2014 8302-8304
Przybylak Z. Samouzdrawianie relaksem, medytacją                              i modlitwą. Bydgoszcz 2009 (Patrz: Inne) 4129
Przybyłowska M. Dlaczego musisz być sceptyczny? Warszawa 2013 10612-10613
Przygoda A. Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków. (Patrz: Pedagogika) 9436
Przygońska E. Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem. Toruń 2015 (Patrz: Pedagogika) 9414-9415
Putko A. Dziecięca „teoria umysłu” w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze. Poznań 2009 10537-10538
Pużyński St. Dylematy współczesnej psychiatrii. Problemy kliniczne, etyczne, prawne. Warszawa 2015 (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9440-9441
Radoszewska J. Ucieleśnienie. Psychiczne uwarunkowania otyłości u dzieci  i osób w wieku dorastania. Warszawa 2011 10778
Raś D. O poprawie winowajców w więzieniach                      i zakładach dla nieletnich. Katowice 2005 (Patrz: BN) 0676-0677
Ratajczak Z. Psychologia pracy i organizacji. Warszawa 2009 3472-3473
Ratajczak Z. (pod red.) Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy. Warszawa 2016 (Patrz: Zarządzanie) 9477-9478
Rauszer M. Homo frajer. Nieświadome wymiany kultury. Gdańsk 2014 10554-10555
Reut M. Narracja i tożsamość. Wrocław 2010 10540-10541
Rode M. Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne. Warszawa 2013 (Patrz: BN) 8391-8392
Rogala S. Psychologiczne determinanty współdziałania rodziców i nauczycieli. Opole 1986                  (Patrz: Inne) 2412
Rogala St. Kobieta i czas. Opole 2013 10597
Rogers B. Jak radzić sobie ze stresem. Warszawa 2014 (Patrz: Bezp. Zdrow., Pedagogika) 8325-8326
Romanowska-Łakomy H.      (pod red.) Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja. Warszawa 2010 10509-10510
Romanowska-Łakomy H.  (pod red.) Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje. Warszawa 2009 10511-10512
Rostowska T., Budziński W. Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka                w różnych okresach dorosłością. Toruń 2012 (Patrz: Pedagogika, Bezp. zdrow.) 7973-7974
Rubner J. O czym myślą mężczyźni, o czym marzą kobiety. Tajemnice mózgu. Warszawa 1999 (Patrz: Inne) 2172
Rudniański J. Homo cogitans. O myśleniu twórczym i materiach wartości. Poznań 1975 642
Rudniański J. Jak się uczyć. Warszawa 1968 4122
Rudniański J. Uczelnia i Ty. Technologia pracy umysłowej studenta. Warszawa 1975 4121
Rudniański J. Sprawność umysłowa. Warszawa 1972 4123; 6257
Rudniański S. Technologia pracy umysłowej. Warszawa 1947 6610
Rutkowska M.,                  Szczepaniak S. (pod red.) Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej. Praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia. Warszawa 2018               (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10790
Rzecznik Praw Dziecka Momenty wychowawcze Janusz Korczak. W-wa 2017 11170
Sadowski B. Biologiczne mechanizmy zachowania ludzi i zwierząt., Warszawa 2013 8313-8315
Samuels A. Polityka na kozetce. Warszawa 2015                  (Patrz: BN) 9451
Schaffer H.R. Psychologia dziecka. Warszawa 2012                 (Patrz: Pedagogika) 8319-8321
Siek S. Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i obrony siebie. Warszawa 1984 2493
Siemek M.J. W kręgu filozofów. Warszawa 1984                 (Patrz: Historia) 3896
Siemieniecki B. Manipulacja, media, edukacja. Toruń 2009 3429
Sikorski Cz. Stereotypy samobójcze. Warszawa 2012 7343-7344
Sikorski W. Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening. DIFIN Warszawa 2011 (Patrz: Zarządzanie) 8078-8079
Sipowicz K., Najbert E. i inni Dogoterapia. Warszawa 2016                                (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9548-9549
Skarga B. Filozofia francuska XIX wieku. Warszawa 1978 6483
Skorny Z. Psychologia wychowawcza dla nauczycieli. Warszawa 1987 6241
Słapińska J. Pojęcie zmiany w teorii i praktyce psychologicznej. Poznań 2008 10558-10559
Słysz A. Refleksje nad diagnozą psychologiczną. Poznań 2014 9449-9450
Słysz A., Kaczmarek Ł. Bliżej serca. Zdrowie i emocje. Poznań 2007 10560-10561
Słysz A., Kaczmarek Ł. Bliżej umysłu. Preferencje poznawcze, percepcja, myślenie. Poznań 2007 10562-10563
Soja E. Hipoteza Esteralina w świetle zachowań prokreacyjnych. Warszawa 2005 1722
Sokolik M. Kliniczna problematyka poczucia tożsamości. Warszawa 1988 2340
Sołtysiak G. (oprac.) Kodeksy etyczne w Polsce, Warszawa 2006 7264-7265
Sołtysiak T., Kowalczyk M. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży. Bydgoszcz 2009 3469; 3480
Sroczyński W., Ploch L. Czas wolny i niepełnosprawność. Warszawa 2017 10800
Stadler Ch., Psychodrama w teorii i praktyce. Warszawa 2018 11146-11147
Stecco C. Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka. Kraków 2016 10791
Steffen-Batóg M. Stress, intonation, homophones. Poznań 2016 9608
Stepulak M.Z. (pod red.) Specyfika wychowania w systemie rodzinnym. Wybrane zagadnienia z psychologii rodziny. Lublin 2013                   (Patrz: Pedagogika) 10584-10585
Stepulak M.Z. (pod red.) System rodzinny w ujęciu temporalnym. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość. Lublin 2016 (Patrz: Pedagogika) 10586-10587
Stepulak M.Z. (pod red.) Współczesne problemy systemu rodzinnego. Diagnoza-Terapia-Profilaktyka. Lublin 2014 (Patrz: Pedagogika) 10588-10589
Stepulak M.Z., Łukasiewicz J.,            (pod red.) Znaczenie wartości w badaniach psychologicznych i życiu społecznym. Lublin 2016 10581-10582
Straś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M. Badania narracyjne w psychologii. Warszawa 2010 10505-10508
Strelau J. Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1. Podstawy psychologii. Gdańsk 2003 0374-0375
Strelau J. Psychologia. Podręcznik akademicki. T.2. Psychologia ogólna. Gdańsk 2004 376
Strelau J. Psychologia. Podręcznik akademicki. T.3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk 2005 379
Strelau J., Doliński D., Psychologia akademicka. Podręcznik, T.1. Gdańsk 2018 10827-10828
Strelau J., Doliński D., Psychologia akademicka. Podręcznik, T.2. Gdańsk 2018 10829-10830
Struck-Peregończyk M. Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Warszawa 2015 (Patrz: Pedagogika; Zarządzanie) 10812
Strykowska J. Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Gniezno 2005 1306- 1307
Stypuła A. Kultura a choroba psychiczna. Kraków 2012 10556-10557
Suchocka L. Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej. Lublin 2007                    (Patrz: Bezpieczeństwo zdrow.) 10822
Suchodolska J. Poczucie jakości życia młodych dorosłych… Toruń 2017 10608-10609
Supiński J. Teoria i wybrane ćwiczenia z analizy jakościowej i ilościowej. Poznań 1994 2177
Suwada K. Miłość erotyczna w procesie cywilizacji. Kraków 2013 8254
Sygit M. Zdrowie publiczne. Warszawa 2017                        (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10817
Szacka B. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2003 2249
Szacki J. Historia myśli socjologicznej. T.1; T.2. Warszawa 1983 1252-1253
Szacki J. Historia myśli socjologicznej. Warszawa 2012 (Patrz: Pedagogika) 8345-8347
Szacki J. Historia myśli socjologicznej Wydanie nowe. Warszawa 2012 8345-8347
Szafranska E., Szołdek A. Psychologia na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Szczytno 2009 (Patrz: BN) 8243-8246
Szalewska D., Gójska – Grymajło A. Atlas ćwiczeń w wybranych chorobach układu nerwowego. Gdańsk 2017 10764
Szczepanik R., Wawrzyniak J. (pod red.) Różne spojrzenia na przemoc, Łódź 2008 7283-7286
Szczukiewicz P. Drogi do zdrowia. Listy terapeutyczne do alkoholików i ich bliskich. Warszawa 2015 (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9448
Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B. Człowiek w przestrzeni lokalnej – Dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych. Toruń 2014                                                               (Patrz: Bezp. zdrowotne; Pedagogika) 9934
Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B. , Suchodolska J. Człowiek w przestrzeni lokalnej – Dobre praktyki wspierania rozwoju i integracji społecznej. Toruń 2014 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Pedagogika) 9935
Szecówka A., Koukola B., Kwiatkowski P. (pod red.) Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej. Wrocław 2008 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Pedagogika) 9930
Szempruch J., W zgodzie z sobą i z innymi. Program i scenariusze zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań prospołecznych. Lublin 2009 10938-10939
Szewczuk W. Atlas psychologiczny. Warszawa 1979 1444
Szewczuk W. Psychologia człowieka dorosłego. Poznań 1959 643
Szlendak T. Socjologia rodziny. Ewolucja. Historia. Zróżnicowanie. Warszawa 2012                         (Patrz: Pedagogika) 8355-8357
Sztender W. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Warszawa 2003 2132
Sztender W. Pułapka współuzależnienia. Warszawa 2000 2133
Sztender W. Rodzina z problemem alkoholowym. Warszawa 1993 2134
Szurowska B. Anoreksja i bulimia. Śmiertelne sposoby na życie. Gdańsk 2011 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10758
Szymanowska J. (pod red.) Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Toruń 2014 9403-9404
Szymkiewicz B. Psychologia procesu. Warszawa 2013 10503-10504, 10539
Śledzianowski J. Niepełnosprawni i „Pełnosprawni”. Kielce 2012 (Patrz: Pedagogika, Bezp. zdrowotne) 8530
Świtka J., Kuć M. (pod red.) Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych. Lublin 2006 2708-2709
Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I. Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin 2005 2701-2704
Tabis E.K. Rozwijanie zdolności. Sosnowiec 1993 2462
Tarkowski Z. i inni Jąkanie w wieku przedszkolnym. Olsztyn 2014 (Patrz: Pedagogika) 8740
Tatrkiewicz W. Historia filozofii T.1. Warszawa 1970 6200-6201; 6244
Tatrkiewicz W. Historia filozofii T.2. Warszawa 1970 6202-6203; 6245
Tatrkiewicz W. Historia filozofii T.3. Warszawa 1970 6204-6205; 6246
Taubileb A.B. The Psychopathology of Childhood and Adolescence. Nowy Jork 1997 1731
Teasdale J., Williams M., Segal Z. Praktyka uważności. Ośmiotygodniowy program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji i.., Kraków 2016 10792
Terelak J. Higiena psychiczna i pilot. Warszawa 1975 3793
Thompson G. Bóg wie, że trudna jest rola opiekuna. Kraków 2009 10799
Tin L.G. Początki kultury heteroseksualnej                           w cywilizacji Zachodu. Kraków 2008 8253
Toffer A. Szok przyszłości. Warszawa 1974 6207
Tollman D. Wchodzenie w świat 3-7 lat. Warszawa 2004 1727
Tomasik P. Religia w dialogu z edukacją. Warszawa 2004 670
Tomkiewicz – Bętkowska ABC pedagoga specjalnego. Kraków 2008 3481
Trafiałek E. Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Toruń 2016 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Pedagogika) 9931
Tuchanowska P., Górecka W., Jaskuła B., Ludwichowska B. Rodzina rodzinie. Niepełnosprawność jednego z nas. Nowa Huta – Bydgoszcz 2009 6261- 6262
Tumolska H. Mity polskiego patriotyzmu w psychologii zbiorowej (perspektywa historyczna i współczesna. Kalisz-Poznań (Patrz: BN) 9645-9647
Tyrała P. Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i udanego życia. Toruń 2002 3174
Tyszkiewicz L. Skuteczność środków penalnych stosowanych wobec młodzieży. Warszawa 1992  (Patrz: pedagogika) 1657
Uchnast Z. Synergia a dobro wspólne. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania.               (Patrz: BN, Zarządzanie) 7991-7992
Urban B., Stanik J.M. Resocjalizacja. T. 1. Warszawa 2008 3245-3247
Urban B., Stanik J.M. Resocjalizacja. T. 2. Warszawa 2008 3248-3250
Visvanathan N., Duggan L. (i inni.) Kobiety, Gender i globalny rozwój. Wybór tekstów. Warszawa 2012 7204
Wadeley A., Birch A., Malim T. Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 2007 8283-8286
Waligóra J. Wspieranie rozwoju dzieci w wieku 10-12 lat z zaburzeniami… Poznań 2007 2314
Walsh B. W. Terapia samouszkodzeń. Kraków 2014 10783
Walusiak-Skorupa J., Płaczyński C. Jak zapobiegać alergii zawodowej.  Łódź 2011 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Zarządzanie) 8442
Wasilewska-Ostrowska K.M. Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń. Bydgoszcz 2012 (Patrz: BN, Pedagogika) 8271
Węc K., Granice i transgresje współczesnego wychowania. Psychoanaliza wobec kryzysu podmiotu. Toruń 2015 10986-10987
Węgliński A. Mikrosystemy wychowawcze i resocjalizacji nieletnich. Lublin 2004 (Patrz: BN, Bezp. Zdrow., Pedagogika) 8263
Wiatr A. Historie intymne. Odnajdując i tracąc siebie.  Kraków 2010 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8255; 8462
Widera-Wysoczańska A. Interpersonalna trauma. Warszawa 2011 10806
Wiktorowicz-Sosnowska M. Tożsamość jednostek dotkniętych problemem alkoholizmu w rodzinie pochodzenia. Toruń 2015                      (Patrz: Bezp. zdrowotne; Pedagogika) 9929
Winnicott D.W. Dom jest punktem wyjścia. Eseje psychoanalityczne. Gdańsk 2011                         (Patrz: Pedagogika) 10768
Winnicott D.W. Procesy dojrzewania i sprzyjające środowisko Badania nad teorią rozwoju emocjonalnego. Gdańsk 2018                         (Patrz: Pedagogika) 10770
Wiszniewski M. Psychologiczny trening menedżerski. Łódź 1996 698
Witusik A., Leszto S.,                 Podgórska-Jachnik D. Schizofrenia w kontekście nauk społecznych, osoba chora na schizofrenię w obszarze zainteresowań pedagogiki specjalnej. Radom 2015 (Patrz: Pedagogika) 10785
Włodarczyk R. Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym. Szczytno 2015 (Patrz: BN) 9864-9866
Włodarski Z. Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania. Warszawa 1974 4118
Włodarski Z., Matczak A. Wprowadzenie do psychologii.  Warszawa 1987 2006
Wojciechowska M. Agencja towarzyska (nie) zwykle miejsce pracy. Kraków 2012 (Patrz: BN, Bezp. zdrowotne) 8256; 8464
Wolter W. Czynnik psychiczny w istocie przestępstwa. Kraków 1924 (Patrz: Prawo) 2042
Woodworth R.S., Schlosberg H. Psychologia eksperymentalna T.1. Warszawa 1966 6481
Woodworth R.S., Schlosberg H. Psychologia eksperymentalna T.2. Warszawa 1966 6482
Woronowicz B. T. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań 2009                                    (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10781
Wójcik M. Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Lublin 2017  (Patrz: Pedagogika) 10807
Wrzesień W. Krótka historia młodzieżowej subkulturowości. Warszawa 2013                   (Patrz: Pedagogika) 8360-8361
Zabrowski Z. Stosunki międzyludzkie a wychowanie. Warszawa 1972 654
Zakrzewska B. Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. Warszawa 1996 6609
Zakrzewska-Manterys E. Upośledzeni umysłowo. Warszawa 2010 (Patrz: Pedagogika) 8741
Zalewski M. Muzyczna zabawa. Rzeszów 2008                  (Patrz: Pedagogika) 10813
Zaremba A. Rodzina determinantem rozwoju społecznego dziecka przedszkolnego. Poznań 2007 2322
Zaręba S.H. Socjologia życia religijnego w Polsce. Warszawa 2009 3893
Zarosa U. Status moralny zwierząt. Warszawa 2016 (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9546-9547
Zasuń A. Mit Junga. Kraków 2013 10525
Zielińska I. Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych. Kraków 2015 9411
Ziembiński Z. Etyczne problemy prawoznawstwa. OSSOLINEUM 1972 3816
Zimbardo P., Ruch F. Psychologia i życie. Warszawa 2012 8291-8293
Zimbardo P.G., Johnson R.L., Mc Cann V. Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa 2010 8294-8296
Ziółkowska B. Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt w stadium adolescencji. Poznań 2001 3555-3556
Znaniecki F. Relacje społeczne i role społeczne. Warszawa 2011 (Patrz: Bezp. Zdrow., Pedagogika) 8338-8340
Znyk P. Od komunikacji do manipulacji. Mechanizmy wywierania wpływu, Łódź 7303
Znyk P. Propaganda. Współczesne oblicza. Technologia zabójstwa medialnego + DVD, Łask 2011 7303-7304; 7541-7542
Autor Tytuł Sygnatura
Abramowski M.,  Wójcik St. BHP w oświacie. Warszawa 2014                        (Patrz: Zarządzanie) 9117-9119
Adamczyk Cz., Breitkopf B., Worwat Z. Przysposobienie obronne. Warszawa 1998 1249
Adamiak B., Boryszewska J. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjski. Kraków 2017 (Patrz: Psychologia) 10816
Afeltowicz L., Pietrowicz K. Maszyny społeczne (Patrz: Zarządzanie) 8358-8359
Akoliński S., Falewicz J.R. Źródła patologii społecznej i problemy socjalizacji młodzieży. Warszawa 1984 2496
Album (Min. Kultury) Kultura 2000. Warszawa 2001 (Patrz: Inne) 2337
Alke I, Dalla Piazza R.M., v.Jan E. Tangram 1 l.5-8. Actuell. Ismaning 2009. Podręcznik + ćw. (płyta) 6701
Anrends R.J. Uczymy się nauczać. Warszawa 1991 2179
Antczak M. Rozwój i wspieranie ucznia zdolnego. Poznań 2007 2312
Antoszewska B.,  Kosakowski Cz. Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Toruń 2011 8737
Apanel D., Jaworska A. Obszary wykluczenia społecznego – sfera biologiczna i środowiskowa. Toruń 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8551
Apanowicz J. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne. Warszawa 2005 (Patrz: BN) 9591-9593
Arczewska M., Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej. Kraków 2017 10961
Aronson E. Człowiek istota społeczna. Warszawa 2011 (Patrz: Psychologia) 8351-8354
Babbie E. Podstawy badań społecznych. Warszawa 2013 (Patrz: Psychologia) 2348; 8348-8350
Backus W., Chapian M. Mówienie prawdy sobie samemu. Lublin 1992 2522; 6242
Baczała D., Błeszyński J.J. Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających. Toruń 2014                         (Patrz: Psychologia; Zarządzanie) 10810
Balcerzan E. Poezja Polska w latach 1939-1965. Cz.1. Warszawa 1984 (Patrz: Historia) 3914
Balcerzan E. Poezja Polska w latach 1939-1965. Cz.2. Warszawa 1984 (Patrz: Historia) 3915
Bałuk-Ulewiczowa T. Wyzwolić się z błędnego koła. Kraków 2004 1711
Bałutowa B. Powieść angielska XX wieku. Warszawa 1983 6477
Banach Cz. Polska szkoła i system edukacji. Toruń 2008 3430
Baniak J. Między buntem, a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Kraków 2008 3478
Bańka A. (pod red.) Forma i przestrzeń w świadomości użytkowników i projektantów.Z.2.Poznań 2003 553
Bańka J. Filozofia cywilizacji. T1. Katowice 1986 3813
Baraniak B. Metody badania pracy. Warszawa 2009 3566
Barczyński A. Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacyjnym. Warszawa 2001 (Patrz: Zarządzanie) 712
Barlińska J., Szuster A. Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów. Warszawa 2015 9416
Barnes C., Mercer G. Niepełnosprawność. Warszawa 2008 8531
Bartnicka K., Szybiak I. Zarys historii wychowania. Warszawa 3211-3213
Bartnikowska U. i inni Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Olsztyn 2008 8736
Becmer K., Podgórski Z. Geografia. Scenariusze lekcji.  Warszawa 2004 2027
Bednarek A., Borkowski A., Jujka Z. i inni Narysuj mi prawa człowieka. Gdańsk 1996 (Patrz: Prawo; BN) 1749
Bednarska M. O autorytecie i wychowaniu. Toruń 2009 3424
Beer U. Czas wolny dla rodziny. Warszawa 2005 (Patrz: Inne) 2120
Bełszynski J.J. i inni Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną. Łódź 2008 8738
Bereźnicki F. Prace magisterskie z pedagogiki. Kraków 2008 3572
Biernat j., Czrajeta H., Ilow R., Regulska-Ilow B. Ćwiczenia z bromatologii. Wrocław 2005 693
Biernat J., Grajeta H., Ilow R., Regulska-Ilow B. Małopolski program polityki prorodzinnej. Kraków 2004 730
Bilewicz M. Być gorszym – o reakcjach na zagrożenie. Olsztyn 2009 3438
Binnebesel J., Janowicz A., Krakowiak P. Jak rozmawiać z uczniami  o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Gdańsk 2009 7198
Biskup M. Narkotyki. Informator dla nauczycieli              i rodziców. Poznań 2008 (Patrz: BN, Bezp. zdrowotne) 8498-8501
Bladowski B., Gola A. Obowiązek alimentacyjny. Warszawa 1983 (Patrz: Prawo) 2428
Błeszyński J.J.(pod red.) Komunikacja – mowa – język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Toruń 2018 11122-11123
Bocheński J. Zarys historii filozofii. Poznań 1993 7168
Bogacka-Osińska B., Królicka E. Bliżej techniki. Warszawa 2009 6542
Bogucki A. (pod red.) Gimnazjum nr 3 im. Gen. J. Hallera w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2005 809
Böhm J., Frey V. Pakiet edukacyjny. Antydyskryminacja. Warszawa 2005 0694; 0697
Bonikowska M. Media a wyzwania XXI wieku. Warszawa  2009 3390
Bonna B., Michalski A, Szubertowska E. Wybrane problemy edukacji muzycznej. Toruń 2003 2811
Borecka-Biernat D. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Warszawa 2013 (Patrz: Pedagogika, BN) 8393-8394
Borgosz J. Główne kierunki współczesnej filozofii marksistowskiej. Warszawa 1982             (Patrz: Historia) 815
Borkowski G. Zaburzenia sensorycznej integracji u dziecka z zespołem Aspergera. Warszawa 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 9928
Borzucka-Sitkiewicz K. Kształtowanie zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży. Katowice 2005 1115
Borzymowska B. Moja buda, czyli jak przeżyć szkołę. Wrocław 1995 6264
Borzyszkowska-Sękowska F. Psychologia pomaga urodzie. Warszawa 1984 6658
Bralczyk J. Mówi się. PWN Warszawa 2008 8062-8064
Brejnek W. (pod red.) Poradnictwo wychowawczo-zawodowe. Warszawa 1980 2341
Brezinka W. Albo Albo – problemy psychologii. Pasłęk 2009 3432; 3491
Brodnicki M. Nauczanie filozofii w gdańskim gimnazjum akademickim do połowy VII wieku. Gdańsk 2012 8059
Browarczyk Ł. (pod red.) Forum o bezdomności bez lęku. Gdańsk 2008 (Patrz: BN) 6263
Brzezinka W. Wychowanie i pedagogika. Kraków 2009 3431
Brzezińska A., Bondyra K., Wycisk J. New Age – nowe Oświecenie? Poznań 1999 3551
Buczek A., Czajkowska-Ziobrowska D., Rondalska D., Ziobrowski P. Zainteresowania badawcze młodzieży akademickiej. Poznań 2009 3382-3386
Buczkowska K., V. Romrscheidt A. (pod red.) Współczesne Formy Turystyki Kulturowej. Poznań 2009. 7177
Buczyński J., Kopczewski M. Zarys metodologii badań naukowych w procesie dyplomowania studentów WSB. Poznań 2014 (Patrz: BN, Bezp. Zdrow., Psychologia, Zarządzanie) 8364-8368
Budajczak M. Edukacja domowa. Gdańsk 2004 3234-3236
Budrewicz I. (pod red.) Zachowania dewiacyjne. Symptomy, uwarunkowania. Bydgoszcz 2008                       (Patrz: Psychologia, Bezp. Zdrow.) 7970
Budzyk K. (pod red.) Stylistyka teoretyczna w Polsce. Łódź 1946 1135
Bugajski M., Język w komunikowaniu. Warszawa 2007 (Patrz: Zarządzanie, Psychologia) 8335-8337
Buliński L. (pod red.) Realność złego starzenia się. Toruń 2015 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 9933
Bury P., Czajkowska-Ziobrowska D. (pod red.) Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T.1, Poznań 2008 2909-2918
Byra S., Parchomiuk M. Student niepełnosprawny. Lublin 2010 8532
Cabak A., Nocuń A. Skarb w słowa zaklęty. Warszawa 2005 6541
Cern K. M., Juchacz P. W., Nowak E. Edukacja Demokratyczna. Poznań 2009 7166–7167
Cern K. M., Juchacz P. W., Nowak E. Etyka Życia Publicznego. Poznań 2009 7165
Chmielewska – Długosz A. Koleżeńskie doradztwo czyli o kulturze uczenia się od siebie nawzajem. Kraków 2007 3575
Chodkiewicz J., Gąsior K.  (pod red.) Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu. Warszawa 2013 (Patrz: BN, Psychologia) 8400-8402
Chojnacki M. Techniki inspiracji twórczego myślenia. Poznań 2004 7652
Chojnacki M. Techniki Inspiracji. Trening Twórczego Myślenia. Poznań 2004 7176
Chrostek J., Wodowski G. Szczypta naszej nadziei. Kraków 2008 2712-2713
Chrzanowska I., Jachimczak B., Pawelczak K. Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Poznań 2013 (Patrz: Psychologia) 10811
Chrząstowska B. Literatura współczesna „źle oceniana”. OSSOLINEUM 1990 2032
Chyrowicz B. (pod red.) Etyka stosowana. Metody i problemy. Lublin 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 9917-9918
Cichla J., Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet – ofiar przemocy domowej – w trakcie procesu terapeutycznego. Głogów 2015 11150-11151
Cichocki P. Konteksty społeczeństwa ryzyka. Poznań 2005 710
Cichocki R., Cichocki P., Jabkowski P. Europejska świadomość Wielkopolan. Poznań 2005 (Patrz: Historia) 727
Cichosz  M. Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945 – 2005. Toruń 2006 3172-3173
Ciszewski J. Język polski – seminaria. Kielce 2004 1576
Comfort A. Dlaczego się starzejemy. Warszawa 1968 (Patrz: Inne) 3815
Cruz-Kaciak A., Lewandowska J. Opowiadania świata. Poznań 2011 7654
Cruz-Kaciak A., Lewandowska J. Twórcze baśnie. Poznań 2011 7655
Cudowska A. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok 2004 0509-0511
Culler J. Teoria literatury. Warszawa 2007 7653
Cybal – Michalska A. Orientacje Proeuropejskie Młodzieży. Stan i Potrzeby Edukacyjne. Poznań 2001 (Patrz: BN) 3548; 7097
Cytowska B., Winczura B. Wczesna interwencja. Kraków 2008 3445
Czabata J. Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa 2009 3471
Czajkowska A., Otwinowski W. Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. T.2. Poznań 2009 3518-3527
Czajkowska A., Rondalska D., pod red. Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T.3, Poznań 2008 2929-2938
Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń. Poznań 2007 6330
Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań 2007 2182-2186
Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. (pod red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania edukacyjne. Poznań 2008 3722-3726
Czakowska H., Kuciński M. Człowiek z perspektywy religii, rodziny, szkoły. Bydgoszcz 2013 (Patrz: Psychologia) 10532
Czerwiński K., Knocińska A., Stefańska A. Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji. Toruń 2012 9471-9472
Dalla Piazza R.M., v.Jan E., Dinsel S. Tangram 2 l.1-4. Actuell. Ismaning 2009. Podręcznik 6704
Dalla Piazza R.M., v.Jan E., Schönherr T. Tangram 1 l.5-8. Actuell. Ismaning 2009.        CD (płyta) 6706
Dalla Piazza R.M., v.Jan E., Schönherr T. Tangram 1 l.5-8. Actuell. Ismaning 2009. ręcznik + ćw. (płyta) 6702
Dalla Piazza R.M., v.Jan E., Schönherr T. Tangram 1 l.5-8. Ismaning 2009. CD (płyta) 6703
Dalla Piazza R.M., v.Jan E., Schönherr T. Tangram 2 l.1-4. Actuell. Ismaning 2009. Podręcznik + ćw. (płyta) 6705
Danieluk M. TIK w pigułce. Narzędziownik nauczyciela. (p. Ped) Poznań 2018 11193-11194
Danilewska J. Powstrzymać agresję u progu szkoły. Kraków 2004 3568
Dańczuk W. Walka wręcz, boks, szermierka. (Reprint) Łódź 1924/Głogów 2010 (Patrz: BN; Inne) 4127
Dauber H. Podstawy pedagogiki humanistycznej. Kraków 2009 3175-3177
Dąbkowska M.I. Zachowania seksualne dzieci                          i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi  behawioralnymi. Toruń 2013 (Patrz: BN; Bezp. Zdrow., Psychologia) 8264-8266; 8461
Dąbkowska M.I. Odkrywając współczesną młodzież. Toruń 2015 9412-9413
Demel M., Skład A. Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów. Warszawa 1976 4128
Denek K. Edukacja. Dziś – jutro. Leszno-Poznań-Żary 2006 1669-1670
Denek K. (pod red.) Dydaktyka ogólna. Wyzwania a rzeczywistość, Szczecin 2001 2261
Denek K. (pod red.) Proces kształcenia i jego uwarunkowania. Szczecin 2003 2260; 2262-2263
Denek K., Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. Poznań 2011 11138-11139
Denek K., Starościak W., Oleśniewicz P. Edukacja jutra. T.2. Wrocław 2006 598
Denek K., Starościak W., Zatar K. Edukacja jutra. T.1. Wrocław 2006 597
Denek K., Zimny T.M.                (pod red.) Edukacja jutra. Częstochowa 1999 2258
Derlukiewicz P. (pod red.) Biblioteka Elbląska. Przeszłość i teraźniejszość. Olsztyn 2006 (Patrz: Inne) 708
Deutsch Smith D. Pedagogika specjalna, T. 1.Warszawa 2011 (Patrz: Psychologia, Bezp. zdrowotne) 8523
Deutsch Smith D. Pedagogika specjalna, T. 2.Warszawa 2011 (Patrz: Psychologia, Bezp. zdrowotne) 8524
Diogenes Laertos Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Warszawa 2012  (Patrz: Historia) 8275-8277
Dobosiewicz Z., Domachowski R. Geografia społeczno-gospodarcza.  Warszawa 1992 2806
Dodziak A. Trudna nadzieja. Warszawa 1993 2127
Dodziuk A. Trzeźwieć razem. Warszawa 1999 2129
Draus J., Terlecki R. Historia wychowania wiek XIX i XX. T.2 Kraków 2006 3260-3262
Drozdowicz Z. (Pod red.) O wielowymiarowości badań religioznawczych. Poznań 2009 675
Dryll E. Wrastanie w kulturę. Transmisja narracji w wychowaniu rodzinnym. Warszawa 2013 (Patrz: Psychologia) 10595-10596
Dubiecka A., Góralewicz Z., Piskorski P. Działam aktywnie. Wychowanie do aktywności w życiu gospodarczym. Warszawa 2002 (Patrz: Zarządzanie) 2036
Dubis M., Pedagogiczne uwarunkowania agresji dzieci i młodzieży: Rodzina – Szkoła – Cyberprzestrzeń – Uzależnienia. Lublin 2016 10970
Duczmal W., Śliwa S.                    (pod red.) Współczesność na rozdrożu? O edukacji, wychowaniu i profilaktyce słów kilka. Opole 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 9922-9924
Dudek M. Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym. Studium empiryczne. Toruń 2015 (Patrz: Psychologia) 9408-9409
Dudziak A., Żejmo A. Redagowanie prac dyplomowych.  Warszawa 2008 3039
Dulczewski Z. Florian Znaniecki. Życie i dzieło. Poznań 1984 (Patrz: historia) 3898
Dyjakon D. Przemoc. Terapia. Zadośćuczynienie.        (Patrz: BN) 6698
Dzierrzagowska J., Kalinowska M. Poradnik mierzenia jakości pracy szkoły. Gniezno 2003 1446
Dzierzgowska J., Wlazło S. Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej. Białystok 2001 0695-0696
Dziurla R., Groth Pisarz i psychoanalityk. Poznań 1999 3549-3550
Dżeżdżon W, Wartości pracy wśród młodzieży szkół zawodowych. Tczew 2009 3718
Ekiert-Glebowska D., Elsner D. Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji. Warszawa 1997                       (Patrz: Zarządzanie) 1448
Evatt C., Feld B. Dawcy i biorcy. Gdańsk 2001 6539
Faherty C. Autyzm… Co to dla mnie znaczy? Podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu. Kraków 2016 (Patrz: Psychologia) 10760
Falewicz J.K ABC problemów alkoholowych. Warszawa 1993 2128
Falkiewicz A., Nowak L. Przestrzenie świadomości. Studia z filozofii literatury. Poznań 1996 6660
Fechner N., Zduniak A.                   (pod red.) Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. T.36 (4), Poznań 2015 9638
Ferguson G.A., Takane Y. Analiza statystyczna w psychologii                                 i pedagogice. Warszawa 2009                             (Patrz: Psychologia) 8316-8318
Filar D., Piekarczyk D. Narracyjność języka i kultury. Literatura              i media. Lublin 2013 8707-8708
Flatow-Kaleta E.,            Majchrzak N. (pod red.) Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracjia.T.38 (2), Poznań 2016 9642-9644
Flitner A. Reform der Erziehung. Kolonia 2001 1461
Florczyk Cz. Dzieje szkoły i historia budynku Gimnazjum Nr2 w Zawierciu. Zawiercie 2004                   (Patrz: Historia) 1116
Fożlagić A.F. Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w biznesie. Gniezno 2005                              (Patrz: Zarządzanie) 1308-1309
Frąckowiak P.( pod red.) Próby i szkice humanistyczne. T.3. Poznań-Środa Wlkp. 2009 6347
Fröhlich D. A. Edukacja bazalna. Nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Gdańsk 2016 (Patrz: Psychologia) 10802
Frołowicz E., Majchrzak N., Starik N. (pod red.) Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Nr 26. Poznań 2012 6826-6835
Fundacja Familijny Poznań Jesteśmy aby Tobie pomóc. Poznań 2001 2131
Furmanek W. Zarys humanistycznej teorii pracy. Toruń 2008 3563
Futyma S. Wolnego rynku implikacje dla edukacji. Toruń-Poznań 2002 1692
Gaarder J. Świat Zofii. Warszawa 1991 4114
Gacek B. Wspieranie wychowawcze rodzin dysfunkcyjnych. Poznań 2007 2311
Gajda J. Antropologia kulturowa. Kraków 2008 3199-3201
Gajda J. Media w edukacji. Kraków 2007 3202-3204
Gajda J. (pod red.) Pedagogika kultury i edukacja kulturalna. Lublin-Dęblin. 1996 6248
Gajewska G. Współpraca z rodzicami. T 1., Zielona Góra 2012 9406-9407
Gajewska G., Doliński A. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. T1., Zielona Góra 2007 9417-9418
Gajewska G., Szczęsna A.,                   Rewińska E. Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań. Programy profilaktyczne. T 7., Zielona Góra 2004 9426-9427
Gajewska G., Szczęsna A.,                Rewińska E. Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii. Scenariusze zajęć wychowawczych. Programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków. T 10., Zielona Góra 2008 9430-9431
Gajewska G., Szczęsna A.,                Rewińska E. Warsztat opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci. Scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej. T 6., Zielona Góra 2004 9425
Gajewska G., Szczęsna A.,               Rewińska E. Wychowanie w tolerancji. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć. T 9., Zielona Góra 2006 9428-9429
Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A. Teoretyczno-metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy. Scenariusze zajęć wychowawczych. T 5., Zielona Góra 2008 9423-9424
Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A. Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga. T 3., Zielona Góra 2008 9421-9422
Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A. Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania. Scenariusze zajęć wychowawczych. T 2., Zielona Góra 2008 9419-9420
Gajewska G., Szczęsna A., Rewińska E. Warsztat opiekuna – wychowawcy młodszych dzieci. T.6. Zielona Góra 2004 9927
Gajewska G., Szczęsna A., Turska E. Teoretyczno-metodyczne podstawy opieki wychowania w internacie i bursie szkolnej. Scenariusze zajęć wychowawczych z młodzieżą. T 11., Zielona Góra 2009 9432-9433
Gajewska G., Turska E. Teoretyczno-metodyczne podstawy opieki wychowania w świetlicy. Scenariusze spotkań programy. T 12., Zielona Góra 2011 9434-9435
Gałkowski T., Kiwerski J. (pod red.) Encyklopedyczny słownik rehabilitacji. Warszawa 1986 (Patrz: Inne) 4130
Ganczarska M. Socjoterapia wychowanków pogotowia  opiekuńczego. Opole 2008 3436
Gawędzki J., Wagner W. Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce. Warszawa-Poznań 1984 1282
Gawrońska-Garstka M.            (pod red.) Edukacja dla Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków. Poznań 2009 3744-3749
Gawrońska-Garstka M.           (pod red.) Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. Edukacja XXI w. Poznań 2009 3831-3840
Gąciarz B. (pod red.) Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Warszawa 2010 8529
Gerstman S. Kształtowanie uczuć dzieci i młodzieży. Warszawa 1984 2497
Gęsicki J. Dlaczego i po co zdawać egzamin. Warszawa 2005 2014
Giddenss A. Socjologia. Warszawa 2012                                       (Patrz: Psychologia., Bezp. Zdrow.) 8343-8344
Głodzka-Browska A. Planowanie wynikowe procesu dydaktycznego. Warszawa 2005 719
Goddard S. Odruchy, uczenie i zachowanie. Warszawa 2004 0666-0669
Golka M. Nauczanie sztuki… Poznań 1991 2079
Gozdek-Michaelis K. Supermożliwości Twojego umysłu. Warszawa 1990 2521
Goździńska E. Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne. Warszawa 2004 2074
Grad J., Mamzer H. Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze. Poznań 2005 672
Grocki R. Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia. Warszawa 2014                         (Patrz: Psychologia, Bezp. zdrowotne) 8526
Gruszy F., Wiśniewski W. (pod red.). Teoria i praktyka upowszechniania nauki. Warszawa 2005 709
Grzesiak J. (pod red.) Ewaluacja i innowacje w edukacji. Konin 2006 2259
Guilford J.P. Natura inteligencji człowieka. Warszawa 1978 4117
Gutek G. L. Filozofia dla pedagogów. Gdańsk 2003 3221
Guzowski J. Etyczny wymiar wychowania. Olsztyn 2011 9410; 9926
Gwoździcka-Piotrowska M., Wołejszo J.,Zduniak A. Edukacja w społeczeństwie ryzyka.  Bezpieczeństwo jako wartość. Poznań 2006 1432-1441; 3310-3313; 3318-3320; 3719
Gwoździcka-Piotrowska M., Zduniak M. Edukacja w społeczeństwie „Ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. T.2 Poznań 2007 1634-1643
Gwoździcka-Piotrowska M., Zduniak M. Edukacja w społeczeństwie „Ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. T.3 Poznań 2007 1644-1653
Hajduk  E. Czy można pomagać skutecznie? Poznań 2012 6984–6993
Hajduk B. Socjalizacja studentów w małym ośrodku akademickim. Zielona Góra 2000 0550; 1088
Hajduk B. (pod red.) Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd naukowo-metodyczny Nr1/2009 (3), Poznań 2009 3343-3347
Hajduk B., Hajduk E. O rodzajach pomocy. Kraków 2006 1089
Hajduk E. Hipoteza w badaniach społecznych. Zielona Góra 2006 1090
Hajduk E. Studenckie prace promocyjne w naukach społecznych. Poznań 2009 3539-3543; 6341-6346
Hamisz H., Korpak B. Wychowanie fizyczne dla studentów. Przeżytek czy konieczność. Warszawa 2005 1775
Hawking St., Wszechświat w skorupce orzecha. Poznań 2018 11145
Hegel Encyklopedia nauk filozoficznych. Warszawa 2014 (Patrz: Historia) 8278-8280
Herbant J. F. Pedagogika ogólna. Wywiedziona w celu wychowania. Warszawa 2007 3169-3171
Hervis T.A. W zgodzie z sobą i z Tobą. Warszawa 1987 2197
Hibszer A., Michalski T.              (pod red.) Geografia na egzaminach zewnętrznych. Pelplin 2007 (Patrz: Inne) 1961
Homplewicz J. Gdy osobowość horyzontem wychowania. Rzeszów 1997 650
Hornowski B. Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych. Warszawa 1978 4119
Horyń J. Edukacja międzykulturowa – przełamywaniem barier społecznych w szkole. Warszawa 2012 7657
Horyń J. Teraźniejszość i przyszłość edukacji romskiej. Warszawa 2010 7660
Horyń J. Zatrzymane tabory. Wrocław 2013 7659
Horyń J., Maciejewski J. Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga. Wrocław 2013 7658
Hubbard L. Ron Droga do szczęścia. Poradnik lepszego życia oparty na zdrowym rozsądku.  Denmark 2009 11186
Hubbard L. Ron Scjentologia. Nowe spojrzenie na życie. Denmark 2009 11185
Hubbard L. Ron Problemy pracy. Scjentologia zastosowana do codziennego świata pracy. Denmark 2009 11184
Hubbard L. Ron Scjentologia. Podstawy myśli. Podstawowa książka o teorii i praktyce Scjentologii dla początkujących. Denmark 2009 11183
Hubbard L. Ron Autoanaliza. Denmark 2009 11182
Hubbard L. Ron Dianetyka. Pierwotna teoria. Denmark 2009 11181
Hubbard L. Ron Dianetyka. Ewolucja nauki. Denmark 2009 11180
Hubbard L. Ron Dianetyka. Współczesna nauka o zdrowiu umysłowym. Denmark 2009 11179
Hurło L., Kijowska I. M., Sorokosz I., Psychospołeczne wyznaczniki funkcjonowania ucznia we współczesnej szkole. Elbląg 2017 10975-10976
Hutchinson T. C.D. Pre-intermediate. Oxford 2009 (3 płyty) 6699
Hutchinson T. English for Life. Beginner. Class Audio CDs. (3 płyty). Oxford 2007 3884-3885
Hutchinson T. English for Life. Beginner. Student’s Book. (+1 płyta). Oxford 2007 3877
Hutchinson T. English for life. Elementary. Class Audio CDs. Oxford 2007 6364; 6366
Hutchinson T. English for Life. Elementary. Class Audio CDs.(3 płyty). Oxford 2007 3883
Hutchinson T. English for Life. Elementary. Student’s Book. (+1 płyta). Oxford 2007 3876
Hutchinson T. English for life. Elementary. Students Book. Oxford 2007 6365
Hutchinson T. English for life. Elementary. Teachers Book. Oxford 2007 6363; 6369
Hutchinson T. English for Life. Intermediate. Class Audio CDs. (4 płyty). Oxford 2009 3886-3887
Hutchinson T. English for life. Intermediate. Class Audio CDs. Oxford 2009 6368; 6370
Hutchinson T. English for life. Intermediate. Teachers Book. Oxford 2009 6367
Hutchinson T. English for Life.Pre-intermediate. Class Audio CDs.(3 płyty). Oxford 2007 3888
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J. English for Life. Elementary. Class Audio CDs.(2płyty) Oxford 2007 4140
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J. English for Life. Elementary. Oxford 2009.       CD Class Audio (3 płyty) 6709-6710
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J. English for Life. Elementary. Teacher’s Book   (1 płyta). Oxford 2009 6708
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J. English for Life. Elementary. Teacher’s Book (+płyta). Oxford 2007 4138
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J. English for Life. Elementary. Teacher’s Book (bez płyty). Oxford 2009 6707
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J. English for Life. Intermediate. Teacher’s Book. (+1 płyta). Oxford 2009 3880-3881
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J. English for Life. Pre-intermediate. Teacher’s Book (+3płyty). Oxford 2007 4139
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J. English for Life. Pre-intermediate. Teacher’s Book (+płyta). Oxford 2007 4136
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J. English for Life. Pre-intermediate. Teacher’s Book. (+1 płyta). Oxford 2007 3878
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J. English for Life. Pre-intermediate. Teacher’s Book. (bez płyty). Oxford 2007 3879
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J. Pre-intermediate. Class Audio CDs.(3płyty) Oxford 2007 4137
Hutchinson T., Tabor C., Quintana J., Eadie K. English for Life. Beginner. Teacher’s Book. (+1 płyta). Oxford 2009 3882
Informator Edukacja w Wielkopolsce. Poznań 2003 2176
Informator Informator maturzysty. Szkoły wyższe. Warszawa 2006 2101
Informator MOST. Program Mobilności Studentów. Poznań 2006 731
Informator AZS XXIII Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych. 2004/2005. Warszawa 2006 1682-1683
Ingarden R. Spór o istnienie świata. T.1. Warszawa 1960 6247
Izdebska H. Szczęście dziecka. Warszawa 1988 2464
Jackowska R. (pod red.) Na przekór metryce. Warszawa 1983 4125
Jadacka H. Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia. Warszawa 2013 8705-8706
Jałmużna T., Leżanska W. Pokój jako przedmiot badań społecznych                      i pedagogicznych. Łódź 2006                                (Patrz: BN) 7996-8000
Janicka-Panek T. Lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.  Warszawa 2006 2803
Janicki J. Bunt czy przystosowanie. Współczesna młodzież Zachodu. Warszawa 1981 627
Janke A.W. (pod red.) Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Toruń 2004 661
Januszek H., Sikora J. Podstawy socjologii. Poznań 2003 1106
Januszek H., Sikora J. Socjologia pracy. Poznań 2000 (Patrz: Zarządzanie) 1105
Jarczyńska J. (pod red.) Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Bydgoszcz 2014 (Patrz: Psychologia, Bezp. zdrowotne) 8518-8522
Jarosz E. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Warszawa 2008 3474
Jas M., Miazga M., Boksa E. Przygoda z nauczaniem a uczeniem się. Kielce 2001 2097
Jasiczak J. (pod red.) Rola i misja uczelni niepublicznych w procesie transformacji. Poznań 2010 6675
Jastrzębska E. Biologia w pytaniach i odpowiedziach. Cz.2. Warszawa 1997 2807
Jaworski M. Język polski (gramatyka i ortografia).  Warszawa 1994 2810
Jegier A. Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym. Warszawa 2016                                   (Patrz: Psychologia) 9504-9505
Jeglińska E. (pod red.) Z Problematyki Etnograficznej Ślesina i Okolic. Ślesin 2012 7179–7180
Jeżewska-Zychowicz M. Zachowania żywieniowe młodzieży warszawskiej a środowisko społeczne. Szczytno- Warszawa 2005 0671; 0673
Jodkowska M., Woynarowska B. Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Warszawa 2002 681
Jundzilł E., Pawłowska R. Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Gdańsk 2008 3567
Juszczyk St., Polewczyk I. Dziecko w świecie wiedzy. Toruń 2009 3425
Juszczyk St., Polewczyk I. Media wobec potrzeb dziecka. Toruń 2009 3426
Kabacińska K., Ratajczak K. (pod red.) Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T.1, Poznań 2010                  (Patrz: Psychologia) 8449
Kalinowski M. Jak wychowywać przez pracę w rodzinie. Warszawa 1986 6265
Kaliński M. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze. Warszawa 2001 2193
Kałuża B., Reych A. Chemia 8.  Warszawa 1996 2808
Kameduła E. (pod red.) W kręgu edukacji nauk pedagogicznych i prasoznawstwa. Poznań 2003 2265
Kamiński A. Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa 1975 8447
Karkowska H., Skorupka S. Stylistyka polska. Zarys. Warszawa 1959 2055
Karkowska M. Socjologia wychowania. Łódź 2007 3159-3161
Karpińska A., Wróblewska W. Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie. Białystok 2008 2717
Karpowicz T. Kultura języka polskiego. Wymowa. Ortografia. Interpunkcja. Warszawa 2012 8703-8704
Karwowski M. Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły pogimnazjalne. Warszawa 2013 7651
Karyłowski J. O dwóch typach altruizmu. OSSOLINEUM 1982 2342
Kasprzyk L., Węgrzecki A. Wprowadzenie do filozofii. Warszawa 1974 4113
Kaufman J.C. Wywiad rozumiejący. Warszawa 2010 6372-6375
Kawula S. Pedagogika społeczna: dokonania – aktualności – perspektywy. Toruń 2007 3166-3168
Kądracka E. Jak przygotować się do egzaminu. Warszawa 2005 2013
Kelm A. Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000 3570
Kiełbasiewicz-Drozdowska J., Marcinkowski M., Siwiński W. Aktywność rekreacyjna, sportowa i turystyczna w różnych środowiskach społeczno-zawodowych. Poznań 2000 1251
Kiełbasiewicz-Drozdowska J.,Marcinkowski M., Siwiński W. Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej. Poznań 2000 1250
Kierczak A. W. Angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Warszawa 2014 (Patrz: Psychologia) 10767
Kijowska I.M., Sorokosz I., Profilaktyczno-terapeutyczne aspekty pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – Perspektywa adeptów terapii pedagogicznej. Elbląg 2015 10967-10968
Klimowicz G. Przeciwko bezradnej samotności. Warszawa 1988 2495
Kołakowski L. Filozofia pozytywistyczna. Warszawa 2009 (Patrz: Historia) 8281-8282
Kołłątaj H. Porządek fizyczno-moralny. Warszawa 1955 6484
Konaszewski K., Tożsamość wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Białystok 2016 10980
Konieczna E. Seniorzy i film. Toruń 2016                        (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 9932
Konieczny J., Wawrzynowicz H., Mydlarska J. Psychologia Bezpieczeństwa. Poznań 2011 7099
Kop.J., Kucharska M. Geografia. Ćwiczenia i testy. Warszawa 2007 6543
Kopeć K. Współczesne formy i metody w dydaktyce geografii. Gdynia-Pelplin 2005 (Patrz: Inne) 1964
Koralewicz J. Autorytaryzm – lęk – konformizm. Warszawa 2009 3486
Koralewicz J. Autorytaryzm, Lęk, Konformizm. Warszawa 2008 7174
Korczak J. Pisma wybrane. T.1. Warszawa 1984 6254
Korczak J. Pisma wybrane. T.3. Warszawa 1984 6255
Korczyński J. Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży. Warszawa 2015                        (Patrz: Psychologia) 9508-9509
Korczyński M. Przewodnik Po Dendrologicznej Ścieżce Dydaktycznej w Parku Solankowym w Inowrocławiu. Inowrocław 2009 7181
Korczyński M. Wartości w przystosowaniu osób niepełnosprawnych. Lublin 2009 8739
Korczyński St. Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki. Warszawa 2013 7672-7681
Kot S. Historia wychowania. T. 1. Warszawa 2008 3251-3253
Kot S. Historia wychowania. T. 2. Warszawa 2008 3254-3256
Kot W. Historyczny przegląd orientacji filozoficznych. Poznań 2003 1113; 3714
Kotarbiński T. Elementy teorii poznania i logiki formalnej…Warszawa 1980 582
Kotarbiński T. Traktat o dobrej robocie. OSSOLINEUM 1965 3897
Kotowska I.E., Szanderska U., Wóycicka I. Między domem a pracą. Rekomendacje.  Warszawa 2007 2804
Kowalczuk R. Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy.  Bytom 1974                      (Patrz: Zarządzanie) 4057; 4060
Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak A. Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy. Lublin-Poznań 2004 2268-2285; 2355
Kowalski M., Gaweł A. Zdrowie, wartość, edukacja. Kraków 2007 3193-3195
Kowalski P. Problemy badawcze w lekkoatletyce. Wrocław 2005 (Patrz: Inne) 1726
Kozdroń A. Wychowanie przez zabawę. Projekty                  i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży. Warszawa 2015 9506-9507
Kozielecki J. Strategia psychologiczna. Warszawa 1975 2135
Kozubska A. Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo. Bydgoszcz 2006 660
Krajewski K. Język polski 8.  Warszawa 1996 2809
Krakowski K. Współczesna dydaktyka wojskowa. Warszawa 2014  (Patrz: BN) 8903
Kraśniewski A. Proces Boloński. To już 10 lat. Warszawa 2009 3841
Krauze-Sikorska H., Kuszak K. (pod red.), Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Poznań 2011 10962-10963
Kruger A. Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci. Kraków 2009 3468
Kruger A., Heine Metody badań w pedagogice. Gdańsk 2007 3237-3239
Kruk-Lasocka J., Dostrzec dziecko z perspektywy włączającej. Wrocław 2012 11128-11129
Kruk-Lasocka J., Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej. Wrocław 2012 10964
Kruszewski K. Zrozumieć szkolę. Warszawa 1987 2494
Krysiak W. oprac. Uczyć się uczyć. Szczecin 1998 1514
Kubiak – Szymborska E. Teoria wychowania w okresie przemian. Bydgoszcz 2008 3281
Kubicki L., Hałoń E., Haman J. i inni. Nauka i szkolnictwo wyższe. Zbiór przepisów prawnych. Warszawa 1993 (Patrz: prawo) 1614
Kuchcińska M., Kościńska E. Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej. Bydgoszcz 2010 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8418
Kuczkowski S. Psychologia kształtowania się obrazu Boga. Kraków 1982 2498
Kuczyńska A. (pod red.) Sztuka i filozofia. Warszawa 2003 1689
Kujawiński J., Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów. Poznań 2006 10977-10978
Kukla D., Duda W.,              Czerw-Bajer M. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego. Warszawa 2011  (Patrz: Zarządzanie) 8541
Kulczyk S., Bajtyngier A. (pod red.) Świadomi i Pomocni PAH. (Niger; Sierra Leone) Warszawa 2012 7199
Kulik A. Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin 2010 (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne, Pedagogika) 10823
Kulik A. (pod red.) Wybrane problemy osób niepełnosprawnych. Górki Wielkie 2003 2364-2376
Kulisiewicz B. Witaj piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Kraków 2014                       (Patrz: Psychologia, Bezpieczeństwo zdrow.) 10775
Kumor A. Telewizja. Teoria, percepcja, wychowanie. Warszawa 1973 6258
Kuneja A. Dzieci ulicy. Kraków 2009 3475-3477
Kupisiewicz Cz. Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa 1985 6251
Kupisiewicz Cz. Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa 1978 6250
Kupisiewicz Cz. Przemiany edukacyjne w świecie. Warszawa 1980 860
Kuszko E. O sztuce żywego słowa.  Warszawa 1986 2764
Kusztelak A., Wrześniewski W. (pod red.) Aksjologia bezpieczeństwa ucznia w kontekstach dydaktyczno-wychowawczych. Poznań 2006 1615-1624
Kusztelak A., Zduniak A. (pod red.) Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T.2. Poznań 2006 0540-0549; 3314-3317
Kuś W.M. Dziecko z wadą postawy. Warszawa 1987 6266
Kuźmicki A.J. Symbolika jaźni. Warszawa 2008 10533-10534
Kwiatkowska A. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci zdolnych. Poznań 2007 2327
Kwiatkowska E. Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją Lublin 2009 3492
Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B. Pedagogika pracy wobec współczesności. Warszawa 2007 3565
Kwieciński Z. Pedagogika T.1. Warszawa 2006 0583-0584; 2253-2254
Kwieciński Z. Pedagogika T.2. Warszawa 2004 0585-0586; 2255-2256
Laambert L., Butler N. The future of European Universities. London 2008 2336
Lawrence M. Anorektyczny umysł. Psychoanalityczna perspektywa w leczeniu zaburzeń odżywiania. Gdańsk 2015                           (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10771
Le Bon G. Psychologia rozwoju narodów. Kraków 2015  (Patrz: BN) 10548-10549
Leja K., pod red. Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy. Gdańsk 2006 2091
Lemma Al. Pod skórą. Psychoanalityczne studium modyfikacji ciała. Gdańsk 2014                  (Patrz: Psychologia) 10769
Leończuk J. Wołanie serca. Antologia poezji ukraińskiej Podlasia. Białystok 2008 (Patrz: Inne) 4133
Levine P. A., Frederick A. Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy. Warszawa 2012 (Patrz: Psychologia) 10793
Lewowicki  T. i inni Edukacja międzykulturowa. Dokonania, problemy, perspektywy. Toruń 2011 8268
Liberska H. Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań 2004 10610-10611
Liberska H., Malina A. Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. Warszawa 2011             (Patrz: BN, Psychologia) 8403-8405
Linhart J. Proces i struktura uczenia się ludzi. Warszawa 1972 4116
Lipoński W. Humanistyczna encyklopedia sportu. Warszawa 1987 (Patrz: Inne) 4126
Litak S. Historia wychowania do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. T.1. Kraków 2008 3257-3259
Littauer F. Odważ się marzyć. Jak pokonać przeciwności. Warszawa 1995 648
Łabędzka E. (pod red.) Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów. Warszawa 1988 (Patrz: Prawo, BN) 2140
Ładyżyński A., Piotrowska M., Gulanowski J Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa. Wrocław 2016 10959-10960
Łaniecka A. Wspieranie rozwoju emocjonalnego młodzieży zdolnej w zespole. Poznań 2007 2318
Łaniecka D.A. (pod red.) Poznański informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Poznań 2009 (Patrz: Zarządzanie) 3824
Łobocki M. ABC wychowania. Lublin 2003 3228-3230
Łobocki M. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2007 2351-2352
Łobocki M. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2008/2009 3206-3208; 3485
Łobocki M. Praca wychowawcza z dziećmi. Lublin 2001 3272
Łobocki M. Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2005/2006/2008 3163-3165; 3533; 3716
Łobocki M. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2007 2349-2350; 3178-3180
Łobocki M. Wychowanie. Warszawa 1985 2465
Łuczak E. i inni Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Horyzonty pedagogiczne, Olsztyn 2014 8819-8820
Łukasiewicz J., Stepulak M.Z.                  (pod red.) Psychologiczne uwarunkowania wartości. Rodzina – sens i wartość ludzkiego życia – religijność. Lublin 2016 10583
Łuszczyńska Al. Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. Warszawa 2011 (Patrz: Pedagogika) 10786
Łużyńska-Dorobowa J. Społeczeństwo – Kultura Film. Warszawa 1980 6196
Machaj A. Aktywność seksualna kobiet w okresie prokreacyjnym. Poznań 2010 6581-6585
Machaj A. Psychologiczne i filozoficzne aspekty komunikacji w organizacjach. Poznań 2006 3446
Machaj A. Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa. Poznań 2012 6954 – 6963
Machaj I., Suchocka R. (pod red.) Męskość i kobiecość, czy walka płci. Poznań 2009 10606-10607
Machel H. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Kraków 2008 3190-3192
Maj J. Organizacja przestrzenna i wyposażenie Biblioteki Publicznej. Warszawa 1987 6842
Majchrzak N., Zduniak A. Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI w. T.2. Poznań 2010 6353-6362
Majchrzak N., Zduniak A. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. T.1, Poznań 2014 8577-8579; 9637
Majchrzak N., Zduniak A. (pod red.) Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Nr 25. Poznań 2011 6806-6815
Majchrzak Natalia., Zduniak Andrzej. (pod red.) Komunikowanie się w społeczeństwie XXI Wieku. (25) Poznań 2012 6811– 6815
Majewicz P., Mikrut A. Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji społecznej. Gliwice – Wrocław 2008 3196-3198
Majewski T. Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Warszawa 2003  (Patrz: BN) 8192-8195
Majewski T. Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Europy Zachodniej. Warszawa 1999  (Patrz: Zarządzanie) 728
Makowska D. Ziemia. Podręcznik do geografii fiz.  Warszawa 1998 2805
Malec J. (pod red.) Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego. Kraków 2011 6528
Malec M. Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem. Wrocław 2008                       (Patrz: Psychologia) 10798
Malicka-Gorzelańczyk H., Prusak P. W poszukiwaniu alternatywnych form i metod resocjalizacji skazanych.  Bydgoszcz 2008 (Patrz: BN) 7984
Malinowska E. (pod red.) Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych. Łódź 2008 2715
Maliszewski W.J., Korczyński M., Czerwiński K.(pod red.), Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna. Toruń 2012 11120-11121
Manek A. M. Elementy psychologii, rozwoju i wychowania. Warszawa 2004 7667-7671
Marciniak R. Wychowanie dzieci z zaburzeniami społecznymi. Poznań 2007 2323
Marek H., Szulca M. (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego. Poznań 2018 11187-11189
Marek H., Szymańska E. (red.) Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Zdrowei psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku. Poznań 2018 11190-11192
Mariański J., Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Toruń 2016 10942-10943
Markiewiczowa M. Wybrane zagadnienia z historii wychowania. T.1. Warszawa 1997 3222-3224
Markowski A. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2005 8701-8702
Marshall G. (pod red.) Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa 2008 (Patrz: Psychologia, Inne) 8341-8342
Marszalek-Kawa J. Od pedagogiki do polityki. T.3, Toruń 2015 (Patrz: BN) 9381
Maruszewski M. Mowa a mózg. Warszawa 1970 2175
Marynowicz – Hetka M. Pedagogika społeczna. T. 1. Warszawa 2007 2250; 3266-3268
Marynowicz – Hetka M. Pedagogika społeczna. T. 2. Warszawa 2007 2251; 3269-3271
Masgubowa S., Masgubow D. Integracja odruchów twarzy metodą S. Masgubowej. Warszawa 2005 0685-0689
Masson J. Przeciw terapii. Kraków 2006 3569
Maszke A. Metody i techniki badań. Rzeszów 2008 3240-3241
Materiały edukacyjne Kongres „O szczęśliwą rodzinę”. 1516
Materiały edukacyjne Przełom w psychologii. Poznań 1978 644
Materiały edukacyjne Środowisko a zdrowie – 2000. Częstochowa 2000 674
Materiały szkoleniowe Turnus neuro-kinezjologiczno-rechabilitacyjny. Krynica Zdrój 2005 0690-0692
Matysiak A. (pod red.) Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy. Warszawa 2009 3823
Matysiak A. (pod red.) Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020.  Warszawa 2009 3822
Mejnartowicz-Abou-Ali K., Warakomska M. Razem w szkole kl.2, z.10. Warszawa 2010 6615
Mejnartowicz-Abou-Ali K., Warakomska M. Razem w szkole kl.2, z.7. Warszawa 2010 6612
Mejnartowicz-Abou-Ali K., Warakomska M. Razem w szkole kl.2, z.8. Warszawa 2010 6613
Mejnartowicz-Abou-Ali K., Warakomska M. Razem w szkole kl.2, z.9. Warszawa 2010 6614
Meller C. M. Loius Braille. Dotyk Geniuszu. Warszawa 2009 7171
Mellibruda J. Tajemnice ETOH. Warszawa 1993 2130
Meslier J. Testament. Warszawa 1955                        (Patrz: Historia) 4115
Miąso J. (pod red.) Historia wychowania wiek XX. Warszawa 1984 0810-0811
Michajłow Wł. Sozologia i problemy życia człowieka. OSSOLINEUM 1972 6237
Michalik M. Filozofia marksistowska (wybrane zagadnienia). T.2. Warszawa 1982 1293
Michalska A.M., Kowalczyk-Boroń E. System motywowania nauczycieli do innowacji. Kielce 2012 9613-9614
Michalski T. (pod red.) Edukacja europejska. Zarys problematyki. Pelplin 2007 1962
Michałowski St. Cz., Pedagogia osoby. Personalistyczne spotkania dialogowe w edukacji. Toruń 2017 10957-10958
Mickiewicz A. Pan Tadeusz. Warszawa 1996 2108
Mickiewicz J. Dysleksja rozwojowa. Podstawy diagnozy            i terapii. Toruń 2011                                    (Patrz: Bezp. zdrowotne, Psychologia) 8815-8816
Miękus K., Nowakowska M., i inni Dziękujemy za palenia PAH. (Afryka) Warszawa 2012 7200
Mikołajczak-Matyja N. Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Poznań 2008                              (Patrz: Psychologia) 10805
Mikołajczak-Woźniak M., Opresyjne zachowania uczniów wobec nauczycieli. Wrocław 2016 10971-10972
Mikołajczyk-Lerman G. Między wykluczeniem, a integracją…              Łódź 2013 (Patrz: Psychologia, Bezp. zdrowotne) 8525
Mikułowicz J. Algebra dla kl. II gimnazjum. Jerozolima 1944 (Patrz: Historia) 1138
Miluska J. Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację. Poznań 2008                   (Patrz: BN, Psychologia) 180
Miłkowska G., Napadło A. Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Zielona Góra 2009 (Patrz: BN) 6769-6770
Misiewicz M. Wpływ braku motywacji na wypalenie zawodowe nauczyciela. Poznań 2006 2288
Mitchel T., Steinmann M. Yes! Go! Praktyczny przewodnik tworzenia programów studiów zintegrowanych z okresem mobilności. Warszawa 2009 3842
Młynarska M., Smereka T. (red.) Logopedia. Teoria i praktyka. Wrocław 2005 (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9444-9445
MONAR Hop, szklankę piwa! Kraków 2008 2714
Moroza H. Dwudziestolecie funkcjonowania niepublicznych szkól w Polsce. Kraków 2010 6371
Mudrak E. Fenomen sekt. Kraków 2007                     (Patrz: Psychologia) 8055-8056
Murgatroyd S. Poradnictwo i pomoc. Poznań 2009 3439
Musielak D. Kształtowanie cech motorycznych dzieci… Poznań 2007 2301
Muszyński W. Kondycja współczesnych rodzin. Toruń 2015 9401-9402
Mysakowski Z. Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Warszawa 1965 6252
Mysiakowska J., Natura vs Kultura. Pedagogiczne konteksty sporu w poradnikach wychowawczych. Wrocław 2016 11124-11125
Nagajowa M. ABC Metodyki języka polskiego. Warszawa 1995 6611
Nakonieczna D. Wychowanie jako zadanie. Warszawa 2007 2093
Narkiewicz – Niedbalec E. Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami. Wyd. Marszałek. Toruń 2012 8071-8073
Nauczyciel i szkoła Nr 1-2.. Mysłowice 2001/2002 2266-2267
Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. Psychologia Poznawcza. Warszawa 2012 7025
Niparko R., Skrzypczak J. Edukacja. Teologia i Dialog. T.1. Poznań 2004 1698
Niparko R., Skrzypczak J. Edukacja. Teologia i Dialog. T.2. Poznań 2005 1699
Nizińska A., Między nauczaniem a uczeniem się. Edukacyjne światy androgogów-praktyków. Wrocław 2008 11136-11137
Nogajowa M. ABC metodyki języka polskiego. Warszawa 1990 2064
Nogajowa M. Jak uczyċ języka polskiego w klasie 7. Warszawa 1998 2071
Nogajowa M. Słowo i obraz. Warszawa 1998 2063
Nowaczyk Cz. Podstawy metod statystycznych dla pedagogów. Warszawa-Poznań 1985 4112
Nowak M. Praca psychologa w świetlicy socjoterapeutycznej – Teoria i praktyka. Poznań 2007 2316
Nowak M. Teorie i koncepcje wychowania. Kraków 2008 3242-3244
Obuchowski K. Człowiek intencjonalny. Warszawa 1993 2716
Obuchowski K. Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa 1965 645
Obuchowski K. Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa 1966 6480
Ochocki K. Filozofia marksistowska (wybrane zagadnienia). T.1. Warszawa 1982 1292
Oczkowicz A. Przemiany tradycyjnej rodziny na Górnym Śląsku. Poznań 2014 (Patrz: Psychologia) 8554-8556; 8590
Ogrodzińska T. (pod red.)  Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja dzieci małych. Warszawa 2004 683
Okoń W. Elementy dydaktyki szkoły wyższej. Warszawa  1971 3812
Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2007 3571
Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1987 8448
Olbrycht K. Zarys systemu wychowania Urszuli Ledóchowskiej. Pniewy 1991 9510
Olchowski J., Mencel M. (pod red.) Internet Jako Narzędzie Komunikacji Globalnej. Poznań 2012 (Patrz: BN) 6964-6973
Olding Hebb D. Podręcznik psychologii. Warszawa 1973 6240
Olechnowicz-Bobrowska B. Częstość dni z opadem w Polsce. Warszawa 1970 (Patrz: Inne) 6668
Opracowanie zbiorowe Misja szkół wyższych. Oferta edukacyjna a rynek pracy. Poznań 2007 1697
Opracowanie zbiorowe Pedagogika. Warszawa 1980 1294
Opracowanie zbiorowe System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy. Francja. Warszawa 2001 6249
Opracowanie zbiorowe  MWK i OP Pracownie szkolne.  Warszawa 1924 1136
Opracowanie zbiorowe MEN Scientific and Academic Activites of Polish Universities. Warszawa 1997 1625
Orlik P. (pod red.) Ku Źródłom Wartości. Poznań 2008 7161-7162
Orlik P. (pod red.) Wolność – Szkice i Studia. Poznań 2007 7163-7164
Orzeszkowa E. Wybór pism. Warszawa 1952 8450
Ossowska M. Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa1963 6239
Oyebode F. Sim’s symptoms in the mind. Toronto 2008 (Patrz: Psychologia) 8369
Paciorek D. Wspieranie rozwoju społecznego                              i emocjonalnego dziecka niedostosowanego… Poznań 2007 2317
Pakszys E., Baer M. Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/rodzaju. Poznań 2003 3552-3554
Palmowski T., Kopeć K. Współczesne idee i treści w dydaktyce geografii. Gdynia-Pelplin 2005 (Patrz: Inne) 1963
Pankowska D. Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne. Kraków 2008 3187-3189; 3482
Papież J. Przemoc dzieci i młodzieży. Toruń 2008 3484
Parchomiuk M.,                 Szabała B. Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki społecznej, t.1. Lublin 2012 8535
Pawelski L. Kapitał Ludzki w Edukacji. Szczecinek 2012. 7172
Pawłowska A. Kuratorska służba sądowa w Polsce. Kuratela rodzinna. Poznań 2007 2321
Pelc J. Europejskość i polskość literatury naszego renesansu. Warszawa 1984                      (Patrz: Historia) 6624
Pelc M. Elementy metodologii badań naukowych, Warszawa 2012 r. 8201-8204
Penycha E. Nauczyciel jutra. Toruń 2008 3483
Pęcherski M., Świątek M. Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1969. Warszawa 1972 6253
Pęczak M. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warszawa 1992 (Patrz: Inne) 1230
Piekarski K., Kultura danych. Algorytmy wzmacniające uwagę. Gdańsk 2017 10955-10956
Pielachowski J. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą. Poznań 2007 1796-1798
Pierzchała K., Cekiera Cz. Człowiek a patologie społeczne. Poznań 2011 (Patrz: BN, Bezp. Zdrow.) 7965
Pierzchała, Cekiera. Człowiek a patologie społeczne. Toruń 3419-3420
Pieter J. Historia psychologii. Warszawa  1972 3814
Pietrasiński Z. Sztuka uczenia się. Warszawa 1975 4120
Pilch T, Lepalczyk I. Pedagogika społeczna. Warszawa 1995 3263-3265
Pilch T., Bauman T. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001/2008 3422; 3715
Piorunek M. (pod red.) Poradnictwo. Kolejne przybliżenia. Toruń 2011 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 9919-9921
Plichta P., Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej. Toruń 2017 10965-10966
Pol J. Przed maturą z języka polskiego. Cz.1. Warszawa 2006 2025
Popławski B., Szeniawska K. Gorzka czekolada PAH. (Wybrzeże Kości Słoniowej) Warszawa 2012 (Patrz: BN) 7201
Pospiszyl K. Resocjalizacja. Warszawa 1998 3231-3233
Potocki A. Polska literatura współczesna. Warszawa 1911 1571
Poznański K. Wybrane zagadnienia z historii wychowania. T.2. Warszawa 2009 3225-3227
Półtonycki J. Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń 2009 3423
Praca zbiorowa Edukacja jutra. Wrocław 2007 2246-2247
Praca zbiorowa Jak skutecznie pomóc dziecku niepełnosprawnemu. Starkowa Huta 2010 6538
Praca zbiorowa Kultura języka polskiego. Warszawa 1978 957
Praca zbiorowa Psychologia w szkole. Temat: belfer doskonały. Warszawa 2008 6540
Praca zbiorowa System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy. Francja. Warszawa 2001 6249
Praca zbiorowa W obronie kultury dzieci wojny. Warszawa 2003 (Parz: Historia) 2196
Praca zbiorowa Z kart historii i pamięci Liceum pedagogicznego w Zawierciu. Zawiercie 2004 (Patrz: Inne) 707
Praca zbiorowa Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2008 roku. Warszawa 2009 6432
Prokosz M. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Toruń 2008 3389
Prościak B. Szkoła bez agresji. Od medialnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania. Warszawa 2013 8395-8396
Prucha J. Pedagogika porównawcza. Warszawa 2004 0587-0588; 3156-3158
Przekwas – Siemiątkowska M Do piekła na piechotę. Poznań 2012 7184
Przekwas – Siemiątkowska M Uczta kotów przypiecowych. Poznań 2012 (Patrz: Inne) 7185
Przybylak Z. Samouzdrawianie relaksem, medytacją i modlitwą. Bydgoszcz 2009 (Patrz: Inne) 4129
Przybysz J., Pioterek P., Nowak M. (pod red.) Budowanie relacji z klientem biblioteki. Poznań 2014 8412
Przygoda A. Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków. (Patrz: Psychologia) 9436
Przygońska E. Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem. Toruń 2015 (Patrz: Psychologia) 9414-9415
Pułło A. Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów.  Warszawa 2006 2344
Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2008 3278-3280
Pyżalski J. (pod red.) Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Łódź 2015 9249
Radecka H. (pod red.) Polish journal of environment studies. T.16. Nr 2. Olsztyn 2007 2001
Radecki W. Mały słownik wiedzy obywatelskiej o ochronie środowiska. Wrocław 1986  (Patrz: BN, Inne) 6667
Rajkiewicz W. Polityka społeczna. Warszawa 1979 6199
Raport Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form… Warszawa 2008 2354
Raszka R. Komputerowe wspomaganie procesu integracji. Toruń 2009 3433
Raś D. O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Katowice 2005 (Patrz: BN) 0676-0677
Renk T.S., Witkowska T. Miedzy tekstami. Język polski. Poradnik dla nauczyciela. Gdańsk 2002 2026
Reuttowa N. Dziecko w szkole. Aspekty poznawcze i wychowawcze. Warszawa 1981 1126
Rezler J. Język łaciński dla prawników. Warszawa 1972 (Patrz: Prawo) 3889-3890
Robertson J. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. Rzeszów 1998 649
Rodziewicz – Winnicki A. Pedagogika społeczna. Warszawa 2009 3437
Rogala S. Psychologiczne determinanty współdziałania rodziców i nauczycieli. Opole 1986 (Patrz: Inne) 2412
Rogers B. Jak radzić sobie ze stresem. Warszawa 2014 (Patrz: Bezp. Zdrow., Psychologia) 8325-8326
Romaniuk M.P. Prymas tysiąclecia w słowie pisanym. Bibliografia życia, twórczości i posługi kardynała Stefana Wyszyńskiego 1921-2017.  T.2 11172
Romaniuk M.P. Prymas tysiąclecia w słowie pisanym. Bibliografia życia, twórczości i posługi kardynała Stefana Wyszyńskiego 1921-2017.  T.1 11171
Rondalska D., Zduniak A. (pod red.) Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. T.2. Poznań 2009 3508-3517
Rops D. Co to jest Pismo Święte? Poznań 1959 (Patrz: historia) 3894
Rosa R. Bezpieczeństwo i Edukacja dla Bezpieczeństwa  w zmieniającej się Przestrzeni…Sielce 2012 7100
Rostowska T., Budziński W. Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłością. Toruń 2012 (Patrz: Psychologia, Bezp. Zdrow.) 7973-7974
Rowid H. Podstawy i zasady wychowania. Warszawa 1946 1131
Rubner J. O czym myślą mężczyźni, o czym marzą kobiety. Tajemnice mózgu. Warszawa 1999 (Patrz: Inne) 2172
Rudniański J. Homo cogitans. O myśleniu twórczym i materiach wartości. Poznań 1975 642
Rudniański J. Jak się uczyć. Warszawa 1968 4122
Rudniański J. Uczelnia i Ty. Technologia pracy umysłowej studenta. Warszawa 1975 4121
Rudniański J. Sprawność umysłowa. Warszawa 1972 4123; 6257
Rudniański S. Technologia pracy umysłowej. Warszawa 1947 6610
Rudowski T. Studia nad arteterapią. Warszawa 2014 (Patrz: Psychologia) 8534
Ruminkiewicz B. Problem reedukacji na podstawie szkoły podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Poznań 2007 2315
Rybakowski M. Edukacja – Praca – Bezpieczeństwo. Zielona Góra 2009 (Patrz: BN) 6317-6318
Rylke H., Klimowicz G. Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi. Warszawa 1982 2338
Rzecznik Praw Dziecka Momenty wychowawcze Janusz Korczak. W-wa 2017 11170
Rzecznik Praw Obywatelskich (i)                     dr J. Zagórski. Wykonywanie Środków Probacji i Readaptacji Skazanych w Polsce. Warszawa 2008 (Patrz: BN) 7197
Rzecznik Praw Obywatelskich. Ochrona Dzieci a Przyszłość Demograficzna Polski. Warszawa 2010 7191
Rzecznik Praw Obywatelskich. Polityka  Rodzinna w Krajach UE – wnioski dla Polski. Warszawa 2009 7192
Rzecznik Praw Obywatelskich. Przestrzeganie Praw Dzieci Wymagających Leczenie i Rehabilitacji. Warszawa 2005 7190
Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce. Warszawa 2008 7189
Rzecznik Praw Obywatelskich. Ziemia Obiecana Czy Przystanek na Drodze. Warszawa 2010 7193
Samorząd Wielkopolskiego Województwa. Charakterystyka Wielkopolskiego rynku szkolnego. Poznań 2006                              (Patrz: Zarządzanie) 1668
Sanetra W., Wierzbowski M. Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Warszawa 2012 7170
Sanocki W. Kwestionariusze osobowości w psychologii. Warszawa 1976 1456
Sawczuk W. Po co etyka pedagogom. Toruń 2009 3440
Schaffer H.R. Psychologia dziecka. Warszawa 2012                 (Patrz: Psychologia) 8319-8321
Schopenhauer A. Aforyzmy o mądrości życia. Warszawa 1974 6659
Schultz R. Wykłady z pedagogiki. T. 1. Lublin 2003 3773-3774
Schultz R. Wykłady z pedagogiki. T. 2. Lublin 2003 3275-3277
Schumann R. Dla Europy. Warszawa 2009 3407
Segiet K. Dziecko i dzieciństwo. Warszawa 2007 1694-1696
Segiet K., Słupska-Kwiatkowska K. (pod red.) Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra. Gniezno 2010 3874
Seredyńska A. Zarys pedagogiki porównawczej. Kraków 2006 3214-3220
Shopenhauer A. Erystyka. Warszawa 2009 3460-3465
Siarkiewicz E., Uczenie się Doświadczanie Impresja. Wrocław 2016 11126-11127
Siek S. Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i obrony siebie. Warszawa 1984 2493
Siemek M.J. W kręgu filozofów. Warszawa 1984              (Patrz: Historia) 3896
Siemieniecka D. Wybrane aspekty technologii informacyjnej. Toruń 2009 3428
Siemieniecki B. Internet w szkole. Toruń 2009 3490
Siemieniecki B. Komputer w edukacji. Toruń 2009 3489
Siemieniecki B. Manipulacja, media, edukacja. Toruń 2009 3429
Sikorska-Dzięgielewska K., Wiewiorowski J. Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie współczesnym. Poznań 1999                      (Patrz: Historia) 6608
Sikorzyńska A., Jojdziałło-Odrobińska M. Teacher’s Reduce Library. Warszawa 1997 1716
Sitarska B., Droba R., Jankowski K. Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka. Jakość nauczania w szkole wyższej. Siedlce 2008 2539; 3130
Sitarska B., Jankowski K. Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia… Siedlce 2009 3435
Sitarska B., Mnich R. Jan Amos Komeński, a kultura epoki baroku. Siedlce 2007 (Patrz: Historia) 1965
Sitarska B., Mnich R.              (pod red.) Jan Amos Komeński. Siedlce 2010 6530
Sitarska B., Mnich R.,   Richter M. Werner Korthaase badacz Jana Amosa Komeńskiego. Siedlce 2009 3695
Sitko H., Koletyńska K. Egzamin zawodowy w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa 2005 2018
Siwiński W. Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. Idea – Ludzie – Czyn. Poznań 2003 552
Skarga B. Filozofia francuska XIX wieku. Warszawa 1978 6483
Skeris P. Teoria grup odniesienia. Lublin 1979    (Patrz: Zarządzanie) 2339
Skibińska A. Trudności wychowawcze. Poznań 2007 2319
Skoczek J. Wpływ podłoża atmosfery na przebieg dobowy bilansu cieplnego powierzchni czynnej. Warszawa 1970 (Patrz: Inne) 6669
Skorny Z. Psychologia wychowawcza dla nauczycieli. Warszawa 1987 6241
Skrabacz A., Urych I., Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk. Warszawa 2016 (Patrz: BN) 9774-9775
Skuczyński P., Zawadzki P.  (pod red.) Odpowiedzialność dyscyplinarna. Warszawa 2008 2943
Skulicz D. (pod red.) Studenci we wspólnocie akademickiej. Kraków 2007 8533
Słoma J., Zając G. Żyję i działam bezpiecznie. Warszawa 2009 3742-3743
Słownik Mały słownik pisarzy świata. Warszawa 1968. (Patrz: Inne) 3892
Small T., Zduniak A.  (pod red.) Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T.2, Poznań 2008 2919-2928; 3720-3721
Smirnow A., Leontiew, Rubinsztein, Tiepłow Psychologia. Warszawa 1966 647
Smolik M., Korolewicz T. Nieograniczona analiza jakościowa. Gliwice 2000 1748
Sobociński W kręgu cywilizacji europejskiej. Toruń 2009 3406
Soja E. Hipoteza Esteralina w świetle zachowań prokreacyjnych. Warszawa 2005 1722
Sokolik M. Kliniczna problematyka poczucia tożsamości. Warszawa 1988 2340
Solarczyk-Ambrozik E., Zduniak A. Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI w. Poznań 2003 903
Sołtysiak T., Kowalczyk M. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży. Bydgoszcz 2009 3469; 3480
Sołtysiak T., Nowakowska A. (pod red.) Młode pokolenie. Ofiary czy sprawcy przemocy. Bydgoszcz 2010 (Patrz: BN) 8420
Sommer P. Antologia nowej poezji brytyjskiej. Warszawa 1983 6476
Sorokosz I., Wybrane aspekty funkcjonowania uczniów w sytuacjach stresu szkolnego. Elbląg 2017 10973-10974
Soszyńska G. (pod red.) Rodzina. Myśl i działanie. Lublin 2004 684
Stadnicka-Strzembosz D. Wychowanie jako miłość. Warszawa 2014 8732
Starczewska M. (pod red.) Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zbiór przepisów. Koszalin 1986 (Patrz: Prawo) 6497
Starik N., Zduniak A.             (pod red.) Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracjia.T.37 (1), Poznań 2016 9639-9641
Stasiak M. Kształcenie podmiotu. Łódź 2003 7175
Staszic St. O nauce. Wybór pism. Warszawa 1952 6531
Stepulak M.Z. (pod red.) Specyfika wychowania w systemie rodzinnym. Wybrane zagadnienia z psychologii rodziny. Lublin 2013 (Patrz: Psychologia) 10584-10585
Stepulak M.Z. (pod red.) System rodzinny w ujęciu temporalnym. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość. Lublin 2016                         (Patrz: Psychologia) 10586-10587
Stepulak M.Z. (pod red.) Współczesne problemy systemu rodzinnego. Diagnoza-Terapia-Profilaktyka. Lublin 2014                     (Patrz: Psychologia) 10588-10589
Stepulak M.Z., Zjawisko bezdomności w świetle teorii i badań w Lublinie i województwie lubelskim. Lublin 2015 10940-10941
Stoltenberg U., Emmermann C. Tradition und innovation. Frankfurt/a Main 2007 3557-3558
Strichart St. Dziecko z ADHD w klasie. Gdańsk 2009 3470
Struck-Peregończyk M. Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Warszawa 2015 (Patrz: Psychologia, Zarządzanie) 10812
Strykowska J. Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Gniezno 2005 1306- 1307
Stupnicki R., Przewęda R., Milde K. Centylowe siatki sprawności fizycznej polskiej młodzieży. Warszawa 2003 1472
Such J. Problemy weryfikacji wiedzy. Warszawa 1975 6256
Suchodolski B. (pod red.) Zarys pedagogiki. T.1. Warszawa 1961 2061
Suchodolski B. (pod red.) Zarys pedagogiki. T.2. Warszawa 1961 2062
Supiński J. Teoria i wybrane ćwiczenia z analizy jakościowej i ilościowej. Poznań 1994 2177
Suświłło M. Nauczyciel Współczesnej Edukacji – Konteksty i Wyzwania. Olsztyn 2012 7173
Suświłło M., Fechner N. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia polowy XXI wieku (2). Poznań 2014 8564-8566
Szabłowski J. Private Haiger Education establishments in Europe – the present condition and prospects of development. Białystok 2005 594
Szacka B. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2003 2249
Szacki J. Historia myśli socjologicznej. T.1; T.2. Warszawa 1983 1252-1253
Szacki J. Historia myśli socjologicznej. Warszawa 2012 (Patrz: Psychologia) 8345-8347
Szadok- Bratuń A. (pod red.) Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta. Wrocław 2007 2944
Szczepanik R.,         Wawrzyniak J.K. Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, Łódź 2012 8821
Szczepańska M.(pod red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza. T2. Gdynia 2016 11132-11133
Szczepańska M.(pod red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza. T3. Gdynia 2016 11134-11135
Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1966 6238
Szczepański J. Sprawy ludzkie. Warszawa 1984 6243
Szczęsny T. Ochrona przyrody i krajobrazu. Warszawa 1971 (patrz: Inne) 6236
Szczurek-Boruta A. Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Toruń 2013 9925
Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B. Człowiek w przestrzeni lokalnej – Dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych. Toruń 2014 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 9934
Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B. , Suchodolska J. Człowiek w przestrzeni lokalnej – Dobre praktyki wspierania rozwoju i integracji społecznej. Toruń 2014 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 9935
Szecówka A., Koukola B., Kwiatkowski P. (pod red.) Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej. Wrocław 2008 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 9930
Szempruch J. (pod red.) Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Rzeszów 2006 2264
Szempruch J., W zgodzie z sobą i z innymi. Program i scenariusze zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań prospołecznych. Lublin 2009 10938-10939
Szewczuk W. Atlas psychologiczny. Warszawa 1979 1444
Szewczuk Wł. Psychologia człowieka dorosłego. Poznań 1959 643
Szlendak T. Socjologia rodziny. Ewolucja. Historia. Zróżnicowanie. Warszawa 2012                         (Patrz: Psychologia) 8355-8357
Sztender W. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Warszawa 2003 2132
Sztender W. Pułapka współuzależnienia. Warszawa 2000 2133
Sztender W. Rodzina z problemem alkoholowym. Warszawa 1993 2134
Szulc B.M. Kształcenie, nauka, wartości. T.1, Toruń 2015 9379
Szulc B.M., Krakowski K. Dylematy współczesnej dydaktyki obronnej. Warszawa 2015 (Patrz: BN) 9612
Szumski G. Integracyjne kształcenia niepełnosprawnych. Warszawa 2013 8528
Szymczak M. (pod red.) Kultura języka polskiego. Podręcznik. Warszawa 1978 600
Ślachcińska E., Zduniak A. Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI w. T.3. Poznań 2011 6416-6425
Śledzianowski J. Niepełnosprawni i „Pełnosprawni”. Kielce 2012 (Patrz: Psychologia, Bezp. zdrowotne) 8530
Śliwerski B. Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. T.1. Gdańsk 2006 1091
Śliwerski B. Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. T.2. Gdańsk 2006 1092
Śliwerski B. Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. T.3. Gdańsk 2006 1093
Śliwerski B. Współczesne teorie i nurty wychowawcze. Kraków 2005 3181-3183
Śmiałek M.J., Zduniak A. Elementy pedagogiki. Poznań 1999 902
Świętochowska U. Systemy edukacyjne. Toruń 2009 3434
Tabis E.K. Rozwijanie zdolności. Sosnowiec 1993 2462
Tanalski D. Tendencje ideologiczne we współczesnej katolickiej myśli społecznej i filozoficznej. Warszawa 1984 6485
Tanaś M. Pedagogika @ środki informatyczne i media. Warszawa – Wrocław 2005 3184-3186
Tarabuła H. Kronika szkoły powszechnej w Miernowie. Poznań 2005 706
Tarkowski Z. i inni Jąkanie w wieku przedszkolnym. Olsztyn 2014 (Patrz: Psychologia) 8740
Tatarkiewicz W. Historia filozofii T.1. Warszawa 1970 6200-6201; 6244
Tatarkiewicz W. Historia filozofii T.2. Warszawa 1970 6202-6203; 6245
Tatarkiewicz W. Historia filozofii T.3. Warszawa 1970 6204-6205; 6246
Taubileb A.B. The Psychopathology of Childhood and Adolescence. Nowy Jork 1997 1731
Tersa K., Grupowe konteksty nauczycielskiej tożsamości. Gdańsk 2016 11140-11141
Thomas G. Education. A very short introduction. Oxford 2013 8370
Toffer A. Szok przyszłości. Warszawa 1974 6207
Tollman D. Wchodzenie w świat 3-7 lat. Warszawa 2004 1727
Tomasik P. Religia w dialogu z edukacją. Warszawa 2004 670
Tomkiewicz – Bętkowska ABC pedagoga specjalnego. Kraków 2008 3481
Toruń W. Wokół norwidowskiej koncepcji słowa. Lublin 2003 1712
Trafiałek E. Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Toruń 2016 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 9931
Trajto-Lipowska Z. Mówię po polsku. Warszawa 2004 1517
Trocha O. Prawa i obowiązki. Poradnik dla wychowanków MOS-ów i MOW-ów. Warszawa 2010 8058
Tuchanowska P.,              Górecka W., Jaskuła B., Ludwichowska B. Rodzina rodzinie. Niepełnosprawność jednego z nas. Nowa Huta – Bydgoszcz 2009 6261- 6262
Tyrała P. Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i udanego życia. Toruń 2002 3174
Tyszkiewicz L. Skuteczność środków penalnych stosowanych wobec młodzieży. Warszawa 1992 (Patrz: Prawo) 1657
Urban B., Stanik J.M. Resocjalizacja. T. 1. Warszawa 2008 3245-3247
Urban B., Stanik J.M. Resocjalizacja. T. 2. Warszawa 2008 3248-3250
Urbańczyk F. Dydaktyka dorosłych. OSSOLINEUM 1965 6479
Urbański-Korż R. Kompetencje społeczne dorosłych. Toruń-Poznań 2000 8444
Urząd Miasta Poznania Jakość życia w Poznaniu. Poznań 2010 3752
Urząd Miasta Poznania Strategia akademicka i naukowa miasta Poznania. Poznań 2005 1686
V. Romrscheidt A. M. Turystyka Kulturowa. Fenomen, Potencjał, Perspektywy. Gniezno 2008 7178
Visvanathan N., Duggan L. i inni Kobiety Gender i Globalny Rozwój. Wybór Tekstów. Warszawa 2012 7204
Wachowski M. Program wychowawczy a nauka. Warszawa 1934 1137
Waligóra J. Wspieranie rozwoju dzieci w wieku 10-12 lat z zaburzeniami… Poznań 2007 2314
Wasilewska-Ostrowska K.M. Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń. Bydgoszcz 2012 (Patrz: BN, Psychologia) 8271
Wawer R., Wawer M. Trwałość wiedzy w procesie kształcenia. Warszawa 2013 8409-8411
Weber H. (pod red.) Żywienie niemowląt w placówkach służby zdrowia. Warszawa 2005 680
Wejner T. Sprawdzian – egzamin zewnętrzny pod koniec szkoły podstawowej. Łódź 2007 3037
Wernerowa J. Rytmika – przyrodzie. Warszawa 1950 (Patrz: Inne) 2471
Węc K. Granice i transgresje współczesnego wychowania. Toruń 2013 8735
Węc K., Granice i transgresje współczesnego wychowania. Psychoanaliza wobec kryzysu podmiotu. Toruń 2015 10986-10987
Węglarz T., Marek H.                      (pod red.) Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracjia.T.39 (3), Poznań 2016 9746-9748
Węgliński A. Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Lublin 2004   (Patrz: BN, Bezp. Zdrow., Psychologia) 8263; 8456-8457
Widawska E., Skotnicki K. Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Częstochowa 2014 8536
Widerszpil S. Refleksje nad rozwojem społeczeństwa polskiego.  Warszawa 1979 (Patrz: BN; Historia) 6208
Wiech A, Wiech Z. Poradnik wychowawców świetlic szkolnych. Warszawa 1986 6259
Wieczorkiewicz B. Sztuka mówienia. Warszawa 1971 2059
Wiktorowicz-Sosnowska M. Tożsamość jednostek dotkniętych problemem alkoholizmu w rodzinie pochodzenia. Toruń 2015 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 9929
Winczewska B. BHP w szkole. Obowiązki. Odpowiedzialność. Dokumentacja. + CD z dokumentami. Warszawa 2015                  (Patrz: Zarządzanie) 9113-9116; 9170
Winnicott D.W. Dom jest punktem wyjścia. Eseje psychoanalityczne. Gdańsk 2011            (Patrz: Psychologia) 10768
Winnicott D.W. Procesy dojrzewania i sprzyjające środowisko. Badania nad teorią rozwoju emocjonalnego. Gdańsk 2018                     (Patrz: Psychologia) 10770
Wirkus Ł. (pod red.), Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych. Toruń 2017 10984-10985
Witusik A., Leszto S.,                 Podgórska-Jachnik D. Schizofrenia w kontekście nauk społecznych, osoba chora na schizofrenię w obszarze zainteresowań pedagogiki specjalnej. Radom 2015                            (Patrz: Psychologia) 10805
Włodarski Z. Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania. Warszawa 1974 4118
Włodarski Z., Matczak A. Wprowadzenie do psychologii.  Warszawa 1987 2006
Wojciechowski K. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych. OSSOLINEUM 1986 4124
Wojcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną. Warszawa 2005 2353
Wojnarowska-Szpucha S.,                         Wojnarowski J. Jak rozwiązać problem badawczy w pracach promocyjnych,  Warszawa 2012 (Patrz: BN) 8196-8200
Woodworth R.S., Schlosberg H. Psychologia eksperymentalna T.1. Warszawa 1966 6481
Woodworth R.S., Schlosberg H. Psychologia eksperymentalna T.2. Warszawa 1966 6482
Woronowicz B.T. Alkoholizm jest chorobą. Warszawa 1992/1994 2125-2126
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Poznań 2008 3282-3284
Woynarowska B.,  Oblacińska A., Jodkowska M., Ostręga W. Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej… Warszawa 2003 682
Wójcik M. Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Lublin 2017                   (Patrz: Psychologia) 10807
Wóycicka J. (pod red.) Strategia polityki społecznej 1999-2020. Warszawa 1997 (Patrz: BN; Zarządzanie) 1445
Wroczyński R. Pedagogika społeczna. Warszawa 1974 6260
Wrona S., Rottermund J. (pod red.) Praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Sosnowiec 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8527
Wróblewska A. Tańce polskie w kulturze i edukacji. Siedlce 2016 9648-9649
Wrzesień W. Krótka historia młodzieżowej subkulturowości. Warszawa 2013                (Patrz: Psychologia) 8360-8361
WUP Warszawa Akademickie Biura Karier. Warszawa 2003 (Patrz: Zarządzanie) 1738
Zabrowski Z. Stosunki międzyludzkie a wychowanie. Warszawa 1972 654
Zaczyński Wł. Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1976 8445-8446
Zając D. Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia. Bydgoszcz 2011 8419
Zakrzewska B. Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. Warszawa 1996 6609
Zakrzewska-Manterys E. Upośledzeni umysłowo. Warszawa 2010 (Patrz: Psychologia) 8741
Zalewski M. Muzyczna zabawa. Rzeszów 2008                                (Patrz: Psychologia) 10813
Zaremba A. Rodzina determinantem rozwoju społecznego dziecka przedszkolnego. Poznań 2007 2322
Zaręba S.H. Socjologia życia religijnego w Polsce. Warszawa 2009 3893
Zbróg P. Wojna o kształcenie językowe. Kielce 2005 2067
Zduniak A. Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. T2. Poznań 2010 3851-3860
Zduniak A. i inni Edukacja w społeczeństwie ryzyka. Społeczeństwo jako wartość. Poznań 2007 3144
Zduniak A., Czajkowska -Ziobrowska D. (pod red.) Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. T.1. Poznań 2009 3300-3309; 3377-3381
Zduniak A., Kryłowicz M. Edukacja dla bezpieczeństwa. W rodzinie, szkole i pracy. Warszawa-Poznań 0249-0261
Zduniak A., Reclik R. Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI w. T.1. Poznań 2010 6331-6340
Zieja J. Przyjdź Panie! Ewangelia i życie. Poznań 1966 3895
Ziółkowska B. Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt w stadium adolescencji. Poznań 2001 3555-3556
Znaniecki F. Relacje społeczne i role społeczne. Warszawa 2011 (Patrz: Psychologia) 8338-8340
Żaczek T. Kształcenie pielęgniarek. Łowicz 2002 (Patrz: Inne) 2257
Żuchelkowska K. Edukacja zdrowotna w przedszkolu. Bydgoszcz 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8417
Żyłkiewicz-Płońska E., Europejski wymiar w edukacji młodzieży akademickiej. Studium porównawcze. Białystok 2016 10979
Autor Tytuł Sygnatura
Akoliński S., Falewicz J.R. Źródła patologii społecznej i problemy socjalizacji młodzieży. Warszawa 1984 2496
Album (Min. Kultury) Kultura 2000. Warszawa 2001 2161-2162
Allen T. Firma z głową. Gliwice 2007 3085
Amnesty International. Amnesty International. Report 1997. Londyn 1997 1734
Antczak M. Rozwój i wspieranie ucznia zdolnego. Poznań 2007 2312
Antonowicz L. Podręcznik prawa międzynarodowego.  Warszawa 1993/1994/1996/2000 2672-2679; 2903-2906
Apanel D., Jaworska A. Obszary wykluczenia społecznego – sfera biologiczna i środowiskowa. Toruń 2013 (Patrz: Pedagogika) 8551
Atlas Dobrych Praktyk  ekonomii społecznej. Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa. Nr 11. Warszawa 2007 3141
Atlas Dobrych Praktyk  ekonomii społecznej. Ekologiczne mrówki z EKON-u. Nr 5. Warszawa 2007 3135
Atlas Dobrych Praktyk  ekonomii społecznej. Habitat for Humanity – pomagamy rodzinom mieszkać. Nr 4. Warszawa 2007 3134
Atlas Dobrych Praktyk  ekonomii społecznej. Moje miejsce do życia, miejsce do pracy – Stowarzyszenie „Być Razem”. Nr 8. Warszawa 2007 3138
Atlas Dobrych Praktyk  ekonomii społecznej. Nasz Dom Zastępczy w Lutolu Mokrym.  Nr 7. Warszawa 2007 3137
Atlas Dobrych Praktyk  ekonomii społecznej. Nowoczesne Emaus. Pomóż mu pomagać innym. Nr 10. Warszawa 2007 3140
Atlas Dobrych Praktyk  ekonomii społecznej. Pensjonat u Pana Cogito. Nr 12. Warszawa 2007 3142
Atlas Dobrych Praktyk  ekonomii społecznej. Plaster na służbę zdrowia. Nr 9. Warszawa 2007 3139
Atlas Dobrych Praktyk  ekonomii społecznej. Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Nr 6. Warszawa 2007 3136
Atlas Dobrych Praktyk  ekonomii społecznej. Spółdzielnia godnego życia. Nr 3. Warszawa 2007 3133
Atlas Dobrych Praktyk  ekonomii społecznej. Teatr przywraca życiu sens. Nr 2. Warszawa 2007 3132
Attwood M. Ślepy zabójca. Poznań 2002 539
Babbie E. Podstawy badań społecznych. Warszawa 2008 2348
Backus W., Chapian M. Mówienie prawdy sobie samemu. Lublin 1992 2522; 6242
Baczała D., Bełszyński J.J. Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ograniczenia i możliwości…, Toruń 2013 (Patrz: Psychologia) 8811-8812
Badowski R. Raj w Antarktyce.  Warszawa 1985 2827-2828
Banasiak Z. Przesłuchanie świadka procesie karnym. Słupsk 2005 678
Baniak J. Między buntem, a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Kraków 2008 3478
Bańka A. (pod red.) Forma i przestrzeń w świadomości użytkowników i projektantów.Z.2.                Poznań 2003 553
Bańka J. Filozofia cywilizacji. T1. Katowice 1986 3813
Barczyński A. Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacyjnym. Warszawa 2001 712
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. Historia państwa i prawa polskiego.  Warszawa 1985/2009 2585-2586
Bartkowiak G., Paluchowski W.J. Przełożeni i podwładni w procesie pracy. Poznań 2006 3110
Bartosz B. (pod red.) Kobiecość, męskość, komunikacja, relacje, społeczeństwo. Warszawa 2011                              (Patrz: Psychologia) 8251
Bartosz B. i inni Prace psychologiczne. Transgresje – innowacje – twórczość. Wrocław 2011 (Patrz: Psychologia) 8237-8238
Bączyk-Rozwadowska K. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu. Toruń 2013                (Patrz: Prawo) 9895-9896
Bednarek A., Borkowski A., Jujka Z. i inni Narysuj mi prawa człowieka. Gdańsk 1996 1749
Bednarska M. O autorytecie i wychowaniu. Toruń 2009 3424
Beer U. Czas wolny dla rodziny. Warszawa 2005 (Patrz: Inne) 2120
Benzaia D., Carleton S. i inni Rodzinna encyklopedia zdrowia. Warszawa 1999 9939
Białek T. Terroryzm, manipulacja strachem. Warszawa 2005/2009 1427; 3357-3359
Bidzan M., Bieleninik Ł., Szulman-Wardal Al. Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym. Gdańsk 2015                       (Patrz:Psychologia) 10814
Bieńkowska D., Medycyna defensywna. Nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki. Poznań 2018 11152-11153
Biernat j., Czrajeta H., Ilow R., Regulska-Ilow B. Ćwiczenia z bromatologii. Wrocław 2005 693
Biernat J., Grajeta H., Ilow R., Regulska-Ilow B. Małopolski program polityki prorodzinnej. Kraków 2004 730
Bierzanek R. Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych. Warszawa 1972 4025
Bilewicz M. Być gorszym – o reakcjach na zagrożenie. Olsztyn 2009 3438
Biskup M. Narkotyki. Informator dla nauczycieli i rodziców. Poznań 2008 (Patrz: Pedagogika, BN) 8498-8501
Bixler S., Scherrer L. Zacznij działać! Poznań 2002 2972-2974
Bladowski B., Gola A. Obowiązek alimentacyjny. Warszawa 1983 2428
Blaik P. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa 1996 4022
Błachowska K. Poznajemy świat wokół nas. Warszawa 2004 2035
Bogusławski A. Aspekt i negacja. Warszawa 2003 1518
Boguszewski J.M., Siemiątkowski P.Ł. Ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie służby BHP z komentarzem. Warszawa 2009 8646-8647
Böhm J., Frey V. Pakiet edukacyjny. Antydyskryminacja. Warszawa 2005 0694; 0697
Bonikowska M. Media a wyzwania XXI wieku. Warszawa  2009 3390
Bonna B., Michalski A, Szubertowska E. Wybrane problemy edukacji muzycznej. Toruń 2003 2811
Borek-Kruszewska E., Bykowski W. Badania eksperymentalne warunków bezpieczeństwa pracy. Otwock-Świerk 2005 792
Borkowski G. Zaburzenia sensorycznej integracji u dziecka z zespołem Aspergera. Warszawa 2013                  (Patrz: Pedagogika; Psychologia) 9928
Bortkiewicz A. (pod red.) Choroby układu krążenia w aspekcie pracy zawodowej.  Łódź 2011                                  (Patrz:  Zarządzanie) 8640
Boruta I. Urlopy wypoczynkowe. Warszawa 1997 1536
Borzucka-Sitkiewicz K. Kształtowanie zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży. Katowice 2005 1115
Borzymowska B. Moja buda, czyli jak przeżyć szkołę. Wrocław 1995 6264
Braun J., Renz U., Schȁffler A. Poradnik lekarza praktyka. OSSOLINEUM 1995 4131
Brejnek W. (pod red.) Poradnictwo wychowawczo-zawodowe. Warszawa 1980 2341
Breniek G Aktualne problemy prawa pracy w świetle orzecznictwa… Bydgoszcz 1992 2040
Brezinka W. Albo Albo – problemy psychologii. Pasłęk 2009 3432; 3491
Browarczyk Ł. (pod red.) Forum o bezdomności bez lęku. Gdańsk 2008 6263
Brűhl W. (pod red.) Zarys reumatologii. Warszawa 1968 2416
Brzeski J. (pod red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi, a nowe nieuregulowane prawo zawodowej służby wojskowej. Poznań 2000 2343
Brzeziński W.A. Motywowanie pracowników. Poznań 2006 2304
Buczyński J., Kopczewski M. Zarys metodologii badań naukowych w procesie dyplomowania studentów WSB. Poznań 2014 (Patrz: BN,Psychologia, Pedagogika, Zarządzanie) 8364-8368
Budrewicz I. (red.) Zachowania dewiacyjne. Symptomy, uwarunkowania. Bydgoszcz 2008                       (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 7970
Budych K. Regulacje prawne ochrony środowiska naturalnego… Poznań 2007 2324
Bugajska J., Gacek W. i inni Pierwsza pomoc w zakładzie pracy. CIOP, Warszawa 2010 (Patrz:  Zarządzanie) 8638
Bujnowska A., Palak Z., Palmer St. Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia. Lublin 2010 (Patrz: Psychologia) 10803
Bukała W. Ergonomiczne warunki pracy. Podręcznik do nauki zawodu BHP Kwalifikacja Z.13.2. Szkoła ponadgimnazjalna. Warszawa 2015                    (Patrz: Zarządzanie) 9086-9090
Bukowska B. Rapsodia przyrody. Łomża 2006 1752
Buliński L. Zdrowie i choroba. W poszukiwaniu wiedzy i pomocy. Toruń 2014 9442-9443
Buliński L. (pod red.) Realność złego starzenia się. Toruń 2015 (Patrz: Pedagogika; Psychologia) 9933
Bury P., Czajkowska-Ziobrowska D. (pod red.) Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T.1, Poznań 2008 2909-2918
Chełchowski J.S. Model procesu restrukturyzacji resortowej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Polsce, Szczytno 2012 8229
Chełpa St. Psychologia konfliktów. Lewin Kłodzki 2009 3466-3467
Chmielewska – Długosz A. Koleżeńskie doradztwo czyli o kulturze uczenia się od siebie nawzajem. Kraków 2007 3575
Chodoła A., Klimczak J., Kakowski A. Trening militarny żołnierzy. Szczytno 2006 1714
Chojnowski K. Hemofilia w pigułce dla lekarza internisty. Warszawa 2017 9744
Cholewińska G. Interakcje farmakologiczne buprenorfiny i metanolu z powszechnie używanymi lekami. Warszawa 2009 9945
Chyrowicz B. (pod red.) Etyka stosowana. Metody i problemy. Lublin 2013 (Patrz: Pedagogika) 9917-9918
Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk 2009 3447-3449
Cianciara J., Uścińska B. Komunikacja społeczna. Komunikowanie się z mediami w praktyce. Wrocław 1999 2990-2991
Ciećkiewicz J. Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Wrocław 2012                                    (Patrz: BN) 9229-9223
Cieszkowski T. Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe Kwalifikacja Z.13.4 Podręcznik do nauki zawodu. Technik BHP. Szkoła ponadgimnazjalna. Warszawa 2015                    (Patrz: Zarządzanie) 9076-9080
Cisak E., Zwoliński J. Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze w aspekcie narażenia zawodowego. Łódź 2010                        (Patrz: Zarządzanie) 8642
Comfort A. Dlaczego się starzejemy. Warszawa 1968 3815
Cudowska A. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok 2004 0509-0511
Cybal-Michalska A. Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne. Poznań 2001 3548; 7097
Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L. Zagrożenia biologiczne związane                            z uwalnianiem mgły olejowej… CIOP, Warszawa 2013 (Patrz: Zarządzanie) 8627
Czabata J. Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa 2009 3471
Czajkowska A., Otwinowski W. Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. T.2. Poznań 2009 3518-3527
Czajkowska A., Rondalska D., pod red. Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T.3, Poznań 2008 2929-2938
Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń. Poznań 2007 6330
Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. (pod red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania edukacyjne. Poznań 2008 3722-3726
Czerwiński M., Makowiec P. Podstawy ratownictwa taktycznego. Warszawa 2014 (Patrz: BN) 9493-9495
Danecka M. Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej, Warszawa 2014              (Patrz: Zarządzanie) 8813-8814
Danilewska J. Powstrzymać agresję u progu szkoły. Kraków 2004 3568
Daniłowska A., Miedzik M., Pichla J., Wolińska I. Modele aktywizacji zawodowej bezrobotnych i kobiet, mieszkańców obszarów wiejskich                i osób młodych (+ cd.). Poznań 2015 8645
Dańczuk W. Walka wręcz, boks, szermierka. (Reprint) Łódź 1924/Głogów 2010 4127
Darheim Sz. E. Makiaweliczna osobowość niepełnoletniego świadka. Poznań 2004  (Patrz: BN, Prawo) 8455
Dauber H. Podstawy pedagogiki humanistycznej. Kraków 2009 3175-3177
Dąbkowska M.I. Zachowania seksualne dzieci                          i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi  behawioralnymi. Toruń 2013 (Patrz: BN; Bezp. Zdrow., Psychologia) 8264-8266; 8461
Dąbrowska-Kaczorek M., Banasik P. Jak wygrać z mobbingiem. Gdańsk 2004 2975-2977
Demel M., Skład A. Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów. Warszawa 1976 4128
Denek K. Edukacja. Dziś – jutro. Leszno-Poznań-Żary 2006 1669-1670
Denek K., Starościak W., Oleśniewicz P. Edukacja jutra. T.2. Wrocław 2006 598
Denek K., Starościak W., Zatar K. Edukacja jutra. T.1. Wrocław 2006 597
Denek K., Zimny T.M.                   (pod red.) Edukacja jutra. Częstochowa 1999 2258
Deutsch Smith D. Pedagogika specjalna, T. 1.Warszawa 2011 (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 8523
Deutsch Smith D. Pedagogika specjalna, T. 2.Warszawa 2011 (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 8524
Ditzler J.S. Twój najlepszy rok. Jak rozpocząć go już dzisiaj.  Łódź 1997 1663
Dobek – Ostrowska B. Teoria komunikowania publicznego. Wrocław 2009 3495
Dobosiewicz Z.,  Olszewski T. Geografia ekonomiczna świata. Warszawa 1982 3802
Dobosiewicz Z., Domachowski R. Geografia społeczno-gospodarcza.  Warszawa 1992 2806
Dobrowolska B. Wprowadzenie do medycznej etyki i troski. Bydgoszcz 2010 (Patrz: Psychologia) 8230; 8465
Dodziak A. Trudna nadzieja. Warszawa 1993 2127
Dodziuk A. Trzeźwieć razem. Warszawa 1999 2129
Domański W. i inni Zagrożenia czynnikami chemicznymi                         i bilogicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali. CIOP, Warszawa 2013 (Patrz: Zarządzanie) 8626
Domański W., Kurpiewska J. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy               w magazynach chemikaliów. CIOP, Warszawa 2010 (Patrz: Zarządzanie) 8616
Dominik P. Żywienie zbiorowe. Warszawa 2006 8219
Dreisbach R.H. Vademecum zatruć. Rozpoznanie i leczenie. Warszawa 1976 9742
Du Brin J.A. Praktyczna psychologia zarządzania. Warszawa 1979 4058
Dubiecka A., Góralewicz Z., Piskorski P. Działam aktywnie. Wychowanie do aktywności w życiu gospodarczym. Warszawa 2002 2036
Duczmal W., Śliwa S.                    (pod red.) Współczesność na rozdrożu? O edukacji, wychowaniu i profilaktyce słów kilka. Opole 2013 (Patrz: Pedagogika) 9922-9924
Duczmal W., Żurawska J.                   (pod red.) Wybrane aspekty współczesnej gospodarki              i rynku pracy. Opole 2009 3825
Dulak K., Świerszcz J. Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ. Warszawa 2013 (Patrz: Psychologia) 8053
Dybel P. Psychoanaliza – ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Cz.1. Kraków 2016 (Patrz: Psychologia) 9914-9916
Dziurla R., Groth Pisarz i psychoanalityk. Poznań 1999 3549-3550
Dżeżdżon W, Wartości pracy wśród młodzieży szkół zawodowych. Tczew 2009 3718
Eggert M. Doskonała kariera. Poznań 2004 3006-3008
Ekiert-Glebowska D., Elsner D. Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji. Warszawa 1997 1448
Falewicz J.K ABC problemów alkoholowych. Warszawa 1993 2128
Fijałkowski P. Homoseksualność daleka i bliska. Warszawa 2014 (Patrz: Psychologia) 8257; 8463
Filarski T., Sroka T. Zrozumieć prawa pacjenta. Warszawa 2013 (Patrz: Prawo) 8552
Fisher R., Shapiro D. Emocje w negocjacjach. Warszawa 2009 3441-3442
Fisher R., Ury W. Dochodząc do TAK. Warszawa 2009 3451-3452
Flajterski S., pod red. Integracja i tożsamość. Szczecin 2003 1464-1466
Flatow E., Zduniak A.              (pod red.) Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Poznań 2015                 (Patrz: BN) 8571-8576
Fundacja Familijny Poznań Jesteśmy aby Tobie pomóc. Poznań 2001 2131
Furmanek W. Zarys humanistycznej teorii pracy. Toruń 2008 3563
Gaarder J. Świat Zofii. Warszawa 1991 4114
Gacek B. Wspieranie wychowawcze rodzin dysfunkcyjnych. Poznań 2007 2311
Gajda J. Antropologia kulturowa. Kraków 2008 3199-3201
Gajda J. Media w edukacji. Kraków 2007 3202-3204
Gajda J. (pod red.) Pedagogika kultury i edukacja kulturalna. Lublin-Dęblin. 1996 6248
Gajdzica Z. Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Kraków 2009               (Patrz: Psychologia) 10801
Gajdzica Z. Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych t. 3 Konteksty edukacyjne i prawne. Kraków 2007                 (Patrz: Psychologia) 10784
Galbraith Ekonomia a cele społeczne. Warszawa 1979 656
Galewicz Wł. (pod red.) Sprawiedliwość w medycynie. Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej. Cz.2. Kraków 2015 (Patrz: Prawo) 9899-9900
Galewicz Wł. (pod red.) Sprawiedliwość w medycynie. Wokół prawa do opieki zdrowotnej. Cz.1. Kraków 2015                  (Patrz: Prawo) 9897-9898
Galinowska S., (pod red.) W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. Warszawa 2004 2163-2164; 2331
Gałkowski T., Kiwerski J. (pod red.) Encyklopedyczny słownik rehabilitacji. Warszawa 1986 4130
Ganczarska M. Socjoterapia wychowanków pogotowia  opiekuńczego. Opole 2008 3436
Gardocka T. i inni Zdrowie: problem medyczny, prawny, polityczny? T.1 W-Wa- Poznań 2012                 (Patrz: Psychologia, Prawo, Zarządzanie) 8227; 8804-8805
Gawęcki J. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. T. 1, Warszawa 2017 9950-9951
Gawęcki J.,                            Mossor-Pietraszewska T. Kompendium wiedzy o żywności żywieniu i zdrowiu.  Warszawa 2017 9947-9949
Gawęcki J.,                 Grzymisławski M., Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T.2, Warszawa 2017 9952-9953
Gawęcki J.,  Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T.3, Warszawa 2017 9954-9955
Gawron N., Łojek E. Różne oblicza starości. Badania neuropsychologiczne. Warszawa 2014              (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9439
Gerstman S. Kształtowanie uczuć dzieci i młodzieży. Warszawa 1984 2497
Giddenss A. Socjologia. Warszawa 2012                                       (Patrz: Psychologia., Pedagogika) 8343-8344
Gleeson K. Osobisty program efektywnej pracy. Warszawa  1998 2951-2953
Głąbska D.,  Kozłowska L., Lange E.,  Włodarek D. Dietoterapia.  Warszawa 2017 9956-9957
Goddard S. Odruchy, uczenie i zachowanie. Warszawa 2004 0666-0669
Goleman D., Boyatzis R., Mc Kee A. Naturalne przywództwo. Wrocław –  Warszawa 2002 3024-3026
Golinowska S. Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa 1994 4103
Golinowska St.                           (red. wyd.polskiego) Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012. Warszawa 2012 (Patrz: Zarządzanie) 8643
Golka M. Nauczanie sztuki… Poznań 1991 2079
Gozdek-Michaelis K. Supermożliwości twojego umysłu. Warszawa 1990 2521
Goździńska E. Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne. Warszawa 2004 2074
Gólcz M. Stres w pracy. PIP, Warszawa 2008            (Patrz: Psychologia, Zarządzanie) 8650
Górska T., Grabowska A.,  Zagrodzka J. Mózg a zachowanie. Warszawa 2017 (Patrz: Psychologia) 9961-9962
Grad J., Mamzer H. Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze. Poznań 2005 672
Grausz T. Nanomateriały. Bezpiecznie w pracy. PIP. Warszawa 2013 (Patrz: Zarządzanie) 8621
Grego-Hoffmann M. Odpowiedzialność podmiotów leczniczych                     i personelu medycznego.  Wrocław 2013 (Patrz: Prawo, Psychologia, Zarządzanie) 8233
Grocki R. Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia. Warszawa 2014                         (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 8526
Guilford J.P. Natura inteligencji człowieka. Warszawa 1978 4117
Guła P. Medyczne skutki terroryzmu. Warszawa 2017  (Patrz: BN) 9968-9970
Gutek G. L. Filozofia dla pedagogów. Gdańsk 2003 3221
Gutkowska A. Zjawisko molestowania seksualnego… Toruń 2011 (Patrz: Psychologia) 8267
Hajduk B., Hajduk E. O rodzajach pomocy. Kraków 2006 1089
Hamisz H., Korpak B. Wychowanie fizyczne dla studentów. Przeżytek czy konieczność. Warszawa 2005 1775
Hart A.D. Męska depresja. Poznań 2007 2105
Hartwig W. (pod red.) Endokrynologia dziedziczna. Warszawa 1972 2407-2408
Hervis T.A. W zgodzie z sobą i z Tobą. Warszawa 1987 2197
Heszen I., Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa 2012                (Patrz: Psychologia) 8322-8324
Hibszer A., Michalski T.                (pod red.) Geografia na egzaminach zewnętrznych. Pelplin 2007 1961
Hofmański P. Europejska Konwencja Praw Człowieka. Kraków 1997 6494
Holzer J. (pod red.) Analiza udziału osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Szczecin 2003 2070
Homplewicz J. Gdy osobowość horyzontem wychowania. Rzeszów 1997 650
Hornowski B. Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych. Warszawa 1978 4119
Hoser P. Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka. Warszawa 1998 9741
Hyży E. Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku. Kraków 2012 (Patrz: Psychologia) 8733
Ignatowicz J, Piasecki K., Pietrzykowski I.,Winiarz J. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy                                z komentarzem. Warszawa 1990 6502
Ignatowicz J. Prawo rodzinne. Zarys wykładu.  Warszawa 1998/2000/2001 2664-2671
Ignatowicz J., Piasecki K.,Pietrzykowski I., Winiarz J. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy                               z komentarzem. Warszawa 1990 6502
Ilich J. Wygrywanie negocjacji. Poznań 2004 2978-2980
Imieliński K. Zaburzenia psychoseksualne. Warszawa 1970 2419
Informator NFZ. Gdzie i jak się leczyć. Warszawa 2010 8390
Ingarden R. Spór o istnienie świata. T.1. Warszawa 1960 6247
Iwankiewicz S. Otolaryngologia. Warszawa 1973 2399
Izdebska H. Szczęście dziecka. Warszawa 1988 2464
Jackowiak B., Dabert J. i inni Wyzwania współczesnej biologii i ochrony środowiska. Poznań 2009 9946
Jackowska R. (pod red.) Na przekór metryce. Warszawa 1983 4125
Jakliński A., Kobiela S. Medycyna sądowa. Warszawa 1972 2399
James P.D. Intrygi i żądze. Katowice 1992 2400
Janicki J. Bunt czy przystosowanie. Współczesna młodzież Zachodu. Warszawa 1981 627
Janke A.W. (pod red.) Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Toruń 2004 661
Jankowska E., Pośniak M. Aerozole emitowane w procesach wysokotemperaturowych. CIOP, Warszawa 2012 (Patrz: Zarządzanie) 8629
Jankowski T. Zasady oceny układów filtracji aerozoli, cieczy, emitowanych podczas obróbki mechanicznej. CIOP, Warszawa 2012 (Patrz: Bezp. Zarządzanie) 8628
Januszek  H. Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne. Poznań 2004 1111
Januszek H., Sikora J. Podstawy socjologii. Poznań 2003 1106
Januszek H., Sikora J. Socjologia pracy. Poznań 2000 1105
Jarczyńska J. (pod red.) Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Bydgoszcz 2014 (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 8518-8522
Jarosiewicz G. Jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy podczas pracy. Poradnik. PIP, Warszawa 2007 (Patrz: Zarządzanie) 8609
Jarosiewicz G. Mniej dźwigaj. PIP, Warszawa 2013                 (Patrz:  Zarządzanie) 8639; 8649
Jarosz E. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Warszawa 2008 3474
Jastrzębska E. Biologia w pytaniach i odpowiedziach. Cz.2. Warszawa 1997 2807
Jeżewska-Zychowicz M. Zachowania żywieniowe młodzieży warszawskiej a środowisko społeczne. Szczytno- Warszawa 2005 0671; 0673
Jędraszko A. Komunalna gospodarka odpadami w Niemczech. Warszawa 1997 1450
Jędraszko A. Planowanie środowiska i krajobrazu w Niemczech. Warszawa 1998 1451
Jędraszko A. Polityka środowiska w Niemczech. Warszawa 1999 1451
Jodkowska M., Woynarowska B. Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Warszawa 2002 681
Jopkiewicz A. (red.) Auksjologia a promocja zdrowia. T.5.  Kielce-Warszawa 2010 (Patrz: Psychologia) 7975
Jundzilł E., Pawłowska R. Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Gdańsk 2008 3567
Jurczyk W. (pod red.) Wybrane zagadnienia intensywnej terapii. Poznań 1974 2406
Juszczyk St., Polewczyk I. Dziecko w świecie wiedzy. Toruń 2009 3425
Juszczyk St., Polewczyk I. Media wobec potrzeb dziecka. Toruń 2009 3426
Kabaj M. Strategie i programy przeciwdziałaniu bezrobociu. Warszawa 1997 4105
Kalinowski M. Jak wychowywać przez pracę w rodzinie. Warszawa 1986 6265
Kaliński M. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze. Warszawa 2001 2193
Kamiński B., Dziak A. Lekarz na miejscu wypadku. Warszawa 1969 2415
Karyłowski J. O dwóch typach altruizmu. OSSOLINEUM 1982 2342
Kasprzak L. O znaczeniu krajobrazu. Warszawa 2000 1503
Kasprzyk L., Węgrzecki A. Wprowadzenie do filozofii. Warszawa 1974 4113
Katz D., Kahn R.L. Społeczna psychologia organizacji. Warszawa 1979 4059
Kaufman J.C. Wywiad rozumiejący. Warszawa 2010 6372-6375
Kautsh M. (pod red.) Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Warszawa 2015 (Patrz: Zarządzanie) 10819
Kawula S. Pedagogika społeczna: dokonania – aktualności – perspektywy. Toruń 2007 3166-3168
Kelm A. Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000 3570
Kepner J.I. Ciało w procesie psychoterapii GESTALT. Warszawa 1991 9943
Kiełbasiewicz-Drozdowska J., Marcinkowski M., Siwiński W. Aktywność rekreacyjna, sportowa i turystyczna w różnych środowiskach społeczno-zawodowych. Poznań 2000 1251
Kiełbasiewicz-Drozdowska J., Marcinkowski M., Siwiński W. Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej. Poznań 2000 1250
Kleszczyński J. Leki w ratownictwie medycznym. Warszawa 2017 9963-9964
Klimowicz G. Przeciwko bezradnej samotności. Warszawa 1988 2495
Klukowski K., Klimczak J. Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności nadrzędnych w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych. Szczytno 2005 2763
Kłodecka-Różalska J. Sportsmenka – kobieta sukcesu. Warszawa 2003 1454
Kłos M., Kozłowska M., Wrzask D. Obowiązek zakładów pracy wobec ZUS. Gorzów 2005 778
Kobus-Ostrowska D. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aspekty ekonomiczne i społeczne. Łódź 2018 (Patrz: Psychologia, Zarządzanie) 10797
Kochanowski J. Obchody Dnia Praw Człowieka. 10 grudnia 2007. Warszawa 2007 6578; 6579
Kodeks Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy, postępowania cywilnego. Gdańsk 1993 1506
Kodeks Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Warszawa 2003 4007-4008
Kokoszka A. Psychoanalityczne ABC. Podstawy psychoanalitycznego myślenia. Kraków 2015 (Patrz: Psychologia) 9909-9913
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Narkotyki. Rozpoznawanie i podstawy profilaktyki. Warszawa 2001 2225
Kondej D., Sosnowski T.R. Wpływ nanocząstek glikokrzemainów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktanatu płucnego. CIOP, Warszawa 2013 (Patrz: Zarządzanie) 8630
Konieczna E. Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków 2003 675
Konieczna E. Seniorzy i film. Toruń 2016 (Patrz: Pedagogika; Psychologia) 9932
Kop.J., Kucharska M. Geografia. Ćwiczenia i testy. Warszawa 2007 6543
Koralewicz J. Autorytaryzm – lęk – konformizm. Warszawa 2009 3486
Koralewska E. Możliwości adaptacyjne człowieka do wysiłku fizycznego w sytuacji pracy… Poznań  2006 2363
Kostańczak S. Etyka pielęgniarska. Warszawa 2010 9561-9562
Kot W. Historyczny przegląd orientacji filozoficznych. Poznań 2003 1113; 3714
Kotowska I.E., Szanderska U., Wóycicka I. Między domem a pracą. Rekomendacje.  Warszawa 2007 2804
Kowalczuk R. Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy.  Bytom 1974 4057; 4060
Kowalski M., Gaweł A. Zdrowie, wartość, edukacja. Kraków 2007 3193-3195
Kowalski W., Włoszczak-Szubzda A., Głowacka M. Pozytywne aspekty starzenia się. Lublin 2016                    (Patrz: Psychologia) 10594
Kozielecki J. Strategia psychologiczna. Warszawa 1975 2135
Kozubska A. Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo. Bydgoszcz 2006 660
Krause M. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Podstawowe wymagania i wytyczne. Poznań 2011 1310
Krause M. Podstawy zarządzania BHP w przedsiębiorstwie. Katowice 2006 3496
Krawczyk J.M. Aktywność fizyczna na stołach rehabilitacyjno – rekondycyjnych.                  Poznań 2014 8371-8376
Krawczyk-Szulc P., Wągrowska-Kostka E. Jak zapobiegać chorobom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywoływanym sposobami wykonywania pracy. Łódź 2011 (Patrz: Psychologia; Zarządzanie) 8441
Krawulska-Ptaszyńska A. Psychospołeczne uwarunkowania korzystania z pornografii przez mężczyzn. Poznań 2003 9942
Krąpiec M.A. Człowiek i prawo naturalne. Lublin 1986 4001
Kręcisz B. Profilaktyka dermatoz zawodowych. Łódź 2011 (Patrz: Psychologia; Zarządzanie) 8443
Kręcisz B. (pod red.) Profilaktyka chorób zawodowych skóry. Poradnik dla lekarzy. Łódź 2010 8641
Kruger A. Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci. Kraków 2009 3468
Krzemiński Z. Separacja. Warszawa 2000 6501
Krzyżowski J. Bezsenność. Z gabinetu prywatnego. Warszawa 2002  (Patrz: Psychologia) 10820
Kubacka-Jasiecka P.,              Mudyń K. Kryzysy i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej, Toruń 2014 (Patrz: Psychologia ) 8807-8808
Kuchcińska M., Kościńska E. Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej. Bydgoszcz 2010 (Patrz: Pedagogika) 8418
Kuczyńska A. (pod red.) Sztuka i filozofia. Warszawa 2003 1689
Kuć M. Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności. Lublin 2007 2705-2707
Kulik A. Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin 2010 (Patrz: Psychologia, Pedagogika) 10823
Kulik A. (pod red.) Wybrane problemy osób niepełnosprawnych. Górki Wielkie 2003 2364-2376
Kumor A. Telewizja. Teoria, percepcja, wychowanie. Warszawa 1973 6258
Kuneja A. Dzieci ulicy. Kraków 2009 3475-3477
Kusztelak A., Wrześniewski W. (pod red.) Aksjologia bezpieczeństwa ucznia w kontekstach dydaktyczno-wychowawczych. Poznań 2006 1615-1624
Kuś W.M. Dziecko z wadą postawy. Warszawa 1987 6266
Kuźmicki A.J. Symbolika jaźni. Warszawa 2008 10533-10534
Kwiatkowska A. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci zdolnych. Poznań 2007 2327
Kwiatkowska E. Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją Lublin 2009 3492
Kwiatkowski C. Jak zostać człowiekiem sukcesu. Warszawa 2436
Kwiatkowski M. Empatia w świadomości i postawach pracowników. Poznań 2007 2302
Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B. Pedagogika pracy wobec współczesności. Warszawa 2007 3565
Lewandowski  R., Walkowiak R. Współczesne wyzwania menadżerskie  w ochronie zdrowia. Olsztyn 2009                  (Patrz: Zarządzanie) 8467
Lewandowski R.,            Walkowiak R. Współczesne wyzwania strukturalne                     w ochronie zdrowia. Olsztyn 2009                                    (Patrz: Prawo, Zarządzanie) 8231-8232; 8466
Lickiewicz J. Agresywny pacjent. Metody i techniki postępowania. Warszawa 2017                       (Patrz: Psychologia) 10757
Linhart J. Proces i struktura uczenia się ludzi. Warszawa 1972 4116
Lipiński A. Prawne podstawy ochrony środowiska. Zakamycze 2002 3999
Lipoński W. Humanistyczna encyklopedia sportu. Warszawa 1987 4126
Lis M. (oprac.) Europejska Konwencja Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.. Warszawa 2010 6577
Littauer F. Odważ się marzyć. Jak pokonać przeciwności. Warszawa 1995 648
Luning P. A., Marcelis W. J., Jongen W. M. F. Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno menedżerskie. WNT Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2014 (Patrz: Zarządzanie) 8695-8696
Łabędzka E. (pod red.) Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów. Warszawa 1988 2140
Łaniecka A. Wspieranie rozwoju emocjonalnego młodzieży zdolnej w zespole. Poznań 2007 2318
Łaniecka D.A. (pod red.) Poznański informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Poznań 2009 3824
Ławkowicz W., Krzemińska-Ławkowiczowa J. Klinika i leczenie niedokrwistości. Warszawa 1969 2413
Łętowska E. Jak zaczynał Rzecznik Praw Obywatelskich. Łódź 1992 6576
Łosiak Wł. Psychologia emocji. Kraków 2009 3455-3456
Machaj A. Aktywność seksualna kobiet w okresie prokreacyjnym. Poznań 2010 6581-6585
Machaj A. Psychologiczne i filozoficzne aspekty komunikacji w organizacji. Poznań 2006 3446
Machaj-Szczerek A. Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa. Poznań 2014  (Patrz: Psychologia) 8567-8569
Machel H. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Kraków 2008 3190-3192
Maciejny Z., Trajdor M., Wierzbiński R.W., Zduniak A. Stres i frustracja a służba wojskowa. Poznań 2001 638
Madejek E. Wszystko o prawie pracy i BHP w 2004r. 2942
Madsen K.B. Współczesne teorie motywacji. Warszawa 1980
Majewski T. Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Europy Zachodniej. Warszawa 1999 728
Makowska D. Ziemia. Podręcznik do geografii fiz.  Warszawa 1998 2805
Maksymiuk T., Skrzypczak J. (pod red.) Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej. Poznań 2006 (Patrz: Psychologia, Prawo, Zarządzanie) 8228
Malinowska E. (pod red.) Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych. Łódź 2008 2715
Malinowski St., Rafa E., Podstawy elektrokardiografii. Podręcznik dla ratowników medycznych, pielęgniarek oraz studentów wydziału pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. Nowy Sącz 2017 11154-11155
Małkiewicz E. (pod red.) Zdrowie publiczne w wymiarze krajowym i lokalnym. Siedlce 2010 9906
Małkiewicz E. (pod red.) Zdrowie publiczne. Teoria i praktyka. Siedlce 2009 9904-9905
Małysz J. Bezpieczeństwo żywnościowe. Warszawa 2008 (Patrz: BN) 8218; 8470
Marciniak R. Wychowanie dzieci z zaburzeniami społecznymi. Poznań 2007 2323
Marcinkowski M., Śmiałek M., Zduniak A. Emocje w wychowaniu wojskowym. Poznań 1999 900
Marcinkowski T. Medycyna w całej krasie. Cz.2. Goleniów 2005 1529
Marek H., Szulca M. (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego. Poznań 2018 11187-11189
Marek H., Szymańska E. (red.) Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Zdrowei psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku. Poznań 2018 11190-11192
Maruszewski M. Mowa a mózg. Warszawa 1970 2175
Maryański A. Migracje w świecie. Warszawa 1984 6235
Masgubowa S., Masgubow D. Integracja odruchów twarzy metodą S. Masgubowej. Warszawa 2005 0685-0689
Masłowska J. Uświadomienie problemów ekologicznych w społeczeństwie. Poznań 2007 2292
Masson J. Przeciw terapii. Kraków 2006 3569
Materiały edukacyjne Kongres „O szczęśliwą rodzinę”. 1516
Materiały edukacyjne Prawda o prawach człowieka. Poznań 1978 658
Materiały edukacyjne Przełom w psychologii. Poznań 1978 644
Materiały edukacyjne Środowisko a zdrowie – 2000. Częstochowa 2000 674
Materiały konferencyjne INP PAN Międzynarodowe Pakty. Prawa człowieka. Poznań 2002 1690
Materiały szkoleniowe Turnus neuro-kinezjologiczno-rechabilitacyjny. Krynica Zdrój 2005 0690-0692
Mazurkiewicz B., Dmoch-Gajziersk K. Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi. Warszawa 2011 (Patrz: Psychologia) 10766
Mc Clure K. Szpital śmierci. Warszawa 1994 518
Mc Mahan Etyka zabijania. Warszawa 2012 (Patrz: BN, Psychologia) 8362-8363
Meadows D.H., Meadows D., Randus J. Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość. Warszawa 1995 1632
Merecz D. (pod red.) Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki. Łódź 2011 (Patrz: Psychologia; Zarządzanie) 8438
Merecz D. (pod red.) Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Łódź 2012 (Patrz: Psychologia; Zarządzanie) 8439
Merecz D., Potocka A., Wężyk A., Waszkowska M. Mini przewodnik po psychospołecznych zagrożeniach zawodowych. Łódź 2012                (Patrz: Psychologia; Zarządzanie) 8440
Michajłow W. Sozologia i problemy środowiska życia człowieka. OSSOLINEUM 1972 6237
Michajłow W. Środowisko i polityka. OSSOLINEUM 1976 3997
Michałkiewicz W. (pod red.) Położnictwo. Warszawa 1970 2395
Michałkiewicz W., Baron J. Zarys endokrynologii ginekologicznej. Warszawa-Poznań 1972 2405
Mickiewicz J. Dysleksja rozwojowa. Podstawy diagnozy i terapii. Toruń 2011 (Patrz: Psychologia, Pedagogika) 8815-8816
Mikołajczyk-Lerman G. Między wykluczeniem, a integracją…              Łódź 2013 (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 8525
Miluska J. Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację. Poznań 2008 (Patrz: BN, Pedagogika) 180
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Społeczeństwo obywatelskie. Warszawa 2005 749
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Spójność terytorialna. Warszawa 2005 748
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Środowisko. Warszawa 2005 747
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Zatrudnienie i integracja społeczna. Warszawa 2005 746
Misiewicz M. Wpływ braku motywacji na wypalenie zawodowe nauczyciela. Poznań 2006 2288
Misznak A. Zagrożenie bezpieczeństwa kulturowego. Poznań 2007 2291
Młotkowski J. Lecz się sam. Poradnik samo leczenia. Poznań 1990 2420
Młynarska M., Smereka T. (red.) Logopedia. Teoria i praktyka. Wrocław 2005 (Patrz: Pedagogika) 9444-9445
Modrak M. Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem. Doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej. Warszawa 2016 (Patrz: Psychologia) 9555-9557
Morgan J. Psychologia terroryzmu. Warszawa 2009 3367
Mrozek M. Praca! Szukam, zmieniam, wybieram.  Warszawa 2007 3095
Murgatroyd S. Poradnictwo i pomoc. Poznań 2009 3439
Musielak D. Kształtowanie cech motorycznych dzieci… Poznań 2007 2301
Muszyński H.J. Europa ducha. Gniezno 2003 1447
Mysłakowski Z. Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Warszawa 1965 6252
Mystyk W., Staszewski M.T. Polityka wyznaniowa. Tło. Warunki. Realizacja. Warszawa 1975 1232
Nakonieczna D. Wychowanie jako zadanie. Warszawa 2007 2093
Nesterowicz M. Prawo turystyczne. Warszawa  1993 2618
Nowak M. Praca psychologa w świetlicy socjoterapeutycznej – Teoria i praktyka. Poznań 2007 2316
Nowak M. Teorie i koncepcje wychowania. Kraków 2008 3242-3244
Nowak M.G. Społeczeństwo, państwo, polityka prawo oraz Polska w Europie i świecie. Poznań 2003 0501-0509; 1303-1305
Nowak S. Seksualny kapitał (geje). Kraków 2013 (Patrz: Psychologia) 8734
Obuchowski K. Człowiek intencjonalny. Warszawa 1993 2716
Obuchowski K. Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa 1965/1966 0645; 6480
Oczkowicz A. Przemiany tradycyjnej rodziny na Górnym Śląsku. Poznań 2014 (Patrz: Pedagogika) 8554-8556
Ogrodzińska T. (pod red.) Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja dzieci małych. Warszawa 2004 683
Okła J. Zaburzenia cyklu miesiączkowego. Warszawa 1971 2418
Oleś P. Psychologia przełomu połowy życia, Lublin 2014 (Patrz: Psychologia) 8806
Opracowanie zbiorowe Międzynarodowe Pakty. Prawa człowieka. Poznań 2002 1690
Opracowanie zbiorowe Prawa człowieka. Dokumenty. T.2. Poznań 1995 1463
Opracowanie zbiorowe Wypadki przy pracy. Bibliografia. CIOP, Warszawa 2012 (Patrz: Zarządzanie) 8633
Ossowska M. Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa1963 6239
Ostasz L. Świadomość. Jak funkcjonuje i czym jest?, Warszawa 2011 (Patrz: Psychologia) 8809-8810
Otto W. Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie. Poznań 2012 (Patrz: Psychologia) 10815
Owczarek G., Kubacki Z. Automatyczne filtry spawalnicze – inteligentna ochrona oczu. CIOP, Warszawa 2001 (Patrz: Zarządzanie) 8620
Oyster C. K. Grupy. Poznań 2002 3574
Pach J., Anand J.S., Zarys toksykologii klinicznej dla pielęgniarek i ratowników medycznych. Nowy Sącz 2013 10948-10949
Pach J., Anand J.S., Groszek B., Problemy toksykologii w szpitalnym oddziale ratunkowym. Nowy Sącz 2014 10946-10947
Paciorek D. Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka niedostosowanego… Poznań 2007 2317
Paciorek P.,  Patrzała A. Medyczne czynności ratunkowe. Warszawa 2014 9965-9967
Paczuski R. Prawo ochrony środowiska. Bydgoszcz 1994 2619
Pakszys E., Baer M. Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/rodzaju. Poznań 2003 3552-3554
Paliga R. Krwiolecznictwo i krwiodawstwo w medycynie polskiej XIX i XX wieku. Zielona Góra 2014 9936
Palmowski T., Kopeć K. Współczesne idee i treści w dydaktyce geografii. Gdynia-Pelplin 2005 1963
PAN, WNS, KNF Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny. Warszawa 1987 806
Papież J. Przemoc dzieci i młodzieży. Toruń 2008 3484
Pasowicz M. Zdrowie i medycyna – wyzwania przyszłości, Kraków 2013 (Patrz: Zarządzanie) 8236; 8469
Pasowicz M. (pod red.) Zarządzanie podmiotami leczniczymi. Kraków 2012 (Patrz: Zarządzanie, Psychologia) 8235-8236; 8468
Paszkowska M. Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia. Warszawa 2017 (Patrz: Psychologia) 10818
Pawłowska B. (oprac.) Ubezpieczenia społeczne osób przemieszczających się w Unii Europejskiej. Warszawa 2005 762
Pawłowska Z. (pod red.) Podstawy prewencji wypadkowej. CIOP, Warszawa 2008 (Patrz: Zarządzanie) 8632
Pęczak M. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warszawa 1992 1230
Pierzchała K., Cekiera Cz. Człowiek a patologie społeczne. Poznań 2011 (Patrz: BN, Pedagogika) 7965
Pierzchała, Cekiera. Człowiek a patologie społeczne. Toruń 3419-3420
Pieter J. Historia psychologii. Warszawa  1972 3814
Pietrasiński Z. Podstawy psychologii pracy. Wrocław 1971 4061
Pietrasiński Z. Sztuka uczenia się. Warszawa 1975 4120
Pietrzak M. Prawo wyznaniowe. Warszawa 1982 863
Pigulska W. Diagnoza zakażeń HIV a Prawo Karne. Poznań 1996 6495
Piorunek M. (pod red.) Poradnictwo. Kolejne przybliżenia. Toruń 2011 (Patrz: Pedagogika) 9919-9921
Piotrowicz D. Negocjacje kryzysowe i policyjne. Warszawa 2010 6401-6403
Pisula D. ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza. Warszawa 2009 6351-6352
Pluta-Olearnik M. Marketing usług. Warszawa 1993 2076
Pływaczewski W., Płocki R. Nielegalny rynek żywności. Szczytno 2013 (Patrz: BN) 8220; 8471
PN – EN ISO 14001 : 2005 Systemy zarządzania środowiskowego – wymagania i wytyczne stosowania. Warszawa 2005 6426
PN – N – 18001 : 2004 System zarządzania BHP. Wymagania. Warszawa 2004 6427
PN – N – 18002 : 2000 System zarządzania BHP. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Warszawa 2000 6428
PN – N – 18004 : 2001 Systemy zarządzania BHP – Wytyczne 2001 6429
Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2008 3067
Polczyk M. Jak i gdzie skutecznie szuka pracy.  Warszawa 2007 3096
Policja – Poznań Seniorzy. Bezpieczeństwo osobiste. Poznań 2007 3753-3754
Pospiszyl K. Resocjalizacja. Warszawa 1998 3231-3233
Praca zbiorowa Edukacja jutra. Wrocław 2007 2246-2247
Praca zbiorowa Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych… Poznań 2010 6315
Praca zbiorowa Jak skutecznie pomóc dziecku niepełnosprawnemu. Starkowa Huta 2010 6538
Praca zbiorowa Klasyfikacja zawodów i specjalności. Warszawa 1999 4104
Praca zbiorowa Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie BHP (Prasa).  WARSZAWA 2015 Seria / cykl: SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY    (Patrz: BN) 9142-9146
Praca zbiorowa Psychologia w szkole. Temat: belfer doskonały. Warszawa 2008 6540
Praca zbiorowa Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Szczecin 2009 6545-6546
Praca zbiorowa System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy. Francja. Warszawa 2001 6249
Praca zbiorowa MON Psychospołeczne aspekty przygotowania poborowych do pełnienia zasadniczej służby wojskowej. Warszawa 2002 2198
Prądzyński S. Substancje toksyczne I niebezpieczne. Wrocław 2005 595
Prokosz M. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Toruń 2008 3389
Przybylak Z. Samouzdrawianie relaksem, medytacją i modlitwą. Bydgoszcz 2009 4129
Ptak M.,  Ptak Wł., Szczepanik M. Podstawy immunologii. Warszawa 2010 9971-9972
Pużyński St. Dylematy współczesnej psychiatrii. Problemy kliniczne, etyczne, prawne. Warszawa 2015 (Patrz: Psychologia) 9440-9441
Quentein N.R. Droga do sukcesu. Warszawa 1997 2435
Rafiński T. (pod red.) Zarys pediatrii. Warszawa 1966 2404
Rajkiewicz W. Polityka społeczna. Warszawa 1979 6199
Rama-Czaneka J. Nauka Joga o zdrowiu. Warszawa 1990 2520
Raport W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2004. Warszawa 2004 1602-1603
Raś D. O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Katowice 2005 0676-0677
Ratajczak Z. Psychologia pracy i organizacji. Warszawa 2009 3472-3473
Rączkowski B. BHP w praktyce. Gdańsk 2000/2009 2187; 3472-3473
Reisman D. Samotny tłum. Warszawa 1971 655
Reuttowa N. Dziecko w szkole. Aspekty poznawcze i wychowawcze. Warszawa 1981 1126
Robertson J. Jak zapewni dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. Rzeszów 1998 649
Rodziewicz – Winnicki A. Pedagogika społeczna. Warszawa 2009 3437
Rogala S. Psychologiczne determinanty współdziałania rodziców i nauczycieli. Opole 1986 2412
Rogers B. Jak radzić sobie ze stresem. Warszawa 2014 (Patrz: Psychologia, Pedagogika) 8325-8326
Rondalska D., Zduniak A. (pod red.) Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. T.2. Poznań 2009 3508-3517
Rosner J. Podstawy ergonomii. Warszawa 1982 4038
Rostowska T., Budziński W. Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłością. Toruń 2012 (Patrz: Psychologia, Pedagogika) 7973-7974; 8542
Rubner J. O czym myślą mężczyźni, o czym marzą kobiety. Tajemnice mózgu. Warszawa 1999 2172
Rudniański J. Homo cogitans. O myśleniu twórczym i materiach wartości. Poznań 1975 642
Rudniański J. Jak się uczyć. Warszawa 1968 4122
Rudniański J. Uczelnia i Ty. Technologia pracy umysłowej studenta. Warszawa 1975 4121
Rudniański J. Sprawność umysłowa. Warszawa 1972 4123; 6257
Rudowska J. Kosmetyka lekarska. Warszawa 1974 2396
Rutkowska M.,                 Szczepaniak S. (pod red.) Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej. Praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia. Warszawa 2018            (Patrz: Psychologia) 10790
Rybakowski M. (pod red.) Bezpieczeństwo człowieka. Zielona Góra 2007 2358
Rydżyński Z., Hildt M.,  pod red. Higiena psychiczna a wojsko. Warszawa 1977 3792
Rylke H., Klimowicz G. Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi. Warszawa 1982 2338
Rymsza M. (pod red.) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Warszawa 2005 1378-1382
Rzepa T. (pod red.) Na ścieżkach historii psychologii. Szczecin 2003 9941
Salwa Z. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa 1995/1996/1998 2636-2640; 2886
Salwa Z. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa 2000 6276
Sanocki W. Kwestionariusze osobowości w psychologii. Warszawa 1976 1456
Sawczuk W. Po co etyka pedagogom. Toruń 2009 3440
Segiet K. Dziecko i dzieciństwo. Warszawa 2007 1694-1696
Segiet K., Słupska-Kwiatkowska K. (pod red.) Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra. Gniezno 2010 3874
Siek S. Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i obrony siebie. Warszawa 1984 2493
Siemek M.J. W kręgu filozofów. Warszawa 1984                 (Patrz: Historia) 3896
Siemieniecki B. Komputer w edukacji. Toruń 2009 3489
Siemieniecki B. Manipulacja, media, edukacja. Toruń 2009 3429
Sipowicz K., Najbert E. i inni Dogoterapia. Warszawa 2016                                (Patrz: Psychologia) 9548-9549
Skarga B. Filozofia francuska XIX wieku. Warszawa 1978 6483
Skibińska A. Trudności wychowawcze. Poznań 2007 2319
Skorny Z. Psychologia wychowawcza dla nauczycieli. Warszawa 1987 6241
Skrabacz A. Kobiety w obronie narodowej Polski progu XXI w. Warszawa 2001 652
Skuczyński P., Zawadzki P., (pod red.) Odpowiedzialność dyscyplinarna. Warszawa 2008 2943
Słoma J., Zając G. Żyję i działam bezpiecznie. Warszawa 2009 6316
Służalski J. Bezpieczeństwo w myśli w myśli filozoficznej  T. Hoobsa. Poznań 2007 2296
Small T., Zduniak A.  pod red. Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T.2, Poznań 2008 2919-2928; 3720-3721
Smirnow A., Leontiew, Rubinsztein, Tiepłow Psychologia. Warszawa 1966 647
Smorąg T. Rola i miejsce wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Koninie. Poznań 2007 2326
Smółkowska U., Strzelecka J. Bezrobocie młodzieży w Polsce w latach 1998-2003. Warszawa 2004 2332
Sokolik M. Kliniczna problematyka poczucia tożsamości. Warszawa 1988 2340
Sołtysiak T., Kowalczyk M. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży. Bydgoszcz 2009 3469; 3480
Sołtysińska G. ABC doradcy zawodowego dla osób niepełnosprawnych… Warszawa 2010 6348-6349
Sosińska E. Narażenie na czynniki biologiczne w miejscu pracy. Poznań 2006 2170
Soszyńska G. (pod red.) Rodzina. Myśl i działanie. Lublin 2004 684
Sprutta K. Zatrudnienie, czas pracy i wynagrodzenie                   w podmiotach leczniczych. Wrocław 2013             (Patrz: Zarządzanie, Prawo) 8234
Stankiewicz W. Katolicka myśl społeczno-ekonomiczna.   Warszawa 1982 2776
Starck Z., Umiński T. Biologia. Warszawa 1993 2506
Starczewska M. (pod red.) Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zbiór przepisów. Koszalin 1986 6497
Stervadll Z. Zapalenie narządu rodnego. Warszawa 1971 2417
Stępień R. (pod red.) Praca i kapitał społeczny. W procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Poznań 2006 1676
Stojek-Siwińska M. Mam już pracę! Warszawa 2007 3099
Stomczyńska I. Europejska polityka bezpieczeństwa.  Lublin 2007 3411-3412
Straszyński A. Zarys dermatologii i wenerologii. Warszawa 1971 2403
Strichart St. Dziecko z ADHD w klasie. Gdańsk 2009 3470
Strykowska J. Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Gniezno 2005 1306- 1307
Suchocka L. Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej. Lublin 2007                    (Patrz: Psychologia) 10822
Sygit M. Zdrowie publiczne. Warszawa 2017                                  (Patrz: Psychologia) 10817
Sygocki W., Bulińska J. Bezpieczne funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy. Publikacje z lat 1950-2010. CIOP, Warszawa 2013                         (Patrz: Zarządzanie) 8635-8636
Szczeklik A., Gajewski P. Choroby wewnętrzne. Kompendium. Kraków 2011 9743
Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1966 6238
Szczepański J. Sprawy ludzkie. Warszawa 1984 6243
Szczęsny T. Ochrona przyrody i krajobrazu. Warszawa 1971 6236
Szczukiewicz P. Drogi do zdrowia. Listy terapeutyczne do alkoholików i ich bliskich. Warszawa 2015 (Patrz: Psychologia) 9448
Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B. Człowiek w przestrzeni lokalnej – Dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych. Toruń 2014 (Patrz: Pedagogika; Psychologia) 9934
Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B. ,Suchodolska J. Człowiek w przestrzeni lokalnej – Dobre praktyki wspierania rozwoju i integracji społecznej. Toruń 2014 (Patrz: Pedagogika; Psychologia) 9935
Szecówka A., Koukola B., Kwiatkowski P. (pod red.) Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej. Wrocław 2008 (Patrz: Pedagogika; Psychologia) 9930
Szewczuk W. Atlas psychologiczny. Warszawa 1979 1444
Szewczuk Wł. Psychologia człowieka dorosłego. Poznań 1959 643
Szostek M. (pod red.) Postępy transplantologii w Polsce. Siedlce 2010 9937
Sztender W. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Warszawa 2003 2132
Sztender W. Pułapka współuzależnienia. Warszawa 2000 2133
Sztender W. Rodzina z problemem alkoholowym. Warszawa 1993 2134
Szulc M. (pod red.) Wielka encyklopedia sportu (A-B). Kraków 2006 9940
Szurowska B. Anoreksja i bulimia. Śmiertelne sposoby na życie. Gdańsk 2011 (Patrz: Psychologia) 10758
Szwarc A.J. AIDS i Prawo Karne. Poznań 1996 6496
Szwichtenberg A. (pod red.) Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych. Koszalin 2003 790
Śledzianowski J. Niepełnosprawni i „pełnosprawni”. Kielce 2012 (Patrz: Zarządzanie, Psychologia) 8530
Śliwerski B. Współczesne teorie i nurty wychowawcze. Kraków 2005 3181-3183
Śliwka M. Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej. Warszawa 2015 (Patrz: Prawo) 9160-9162
Śmiałek M.J., Zduniak A. Elementy pedagogiki. Poznań 1999 902
Śri Śrimad Źródłem życia jest życie. Warszawa 1991 1478
Światowa Organizacja Zdrowia Zapobieganie samobójstwom. Genewa- Warszawa 2003 679
Świtka J., Kuć M. (pod red.) Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych. Lublin 2006 2708-2709
Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I. Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin 2005 2701-2704
Tabis E.K. Rozwijanie zdolności. Sosnowiec 1993 2462
Tatarkiewicz W. Historia filozofii T.1. Warszawa 1970 6200-6201; 6244
Tatarkiewicz W. Historia filozofii T.2. Warszawa 1970 6202-6203; 6245
Tatarkiewicz W. Historia filozofii T.3. Warszawa 1970 6204-6205; 6246
Tatoń J. Poradnik dla pacjenta chorego na cukrzycę.  Warszawa 1974 2421
Taubileb A.B. The Psychopathology of Childhood and Adolescence. Nowy Jork 1997 1731
Terelak J. Higiena psychiczna i pilot. Warszawa 1975 3793
Tollman D. Wchodzenie w świat 3-7 lat. Warszawa 2004 1727
Tomasik P. Religia w dialogu z edukacją. Warszawa 2004 670
Tomkiewicz – Bętkowska ABC pedagoga specjalnego. Kraków 2008 3481
Tracy D. Weź tę pracę i kochaj ją. Poznań 2003 2969-2971
Traczyk Wł. Z.  Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa 2014 9958-9960
Trafiałek E. Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Toruń 2016 (Patrz: Pedagogika; Psychologia) 9931
Tuchanowska P., Górecka W., Jaskóła B., Ludwichowska B. Rodzina rodzinie. Niepełnosprawność  jednego z nas.  Bydgoszcz 2009 6261- 6262
Tyszkiewicz L. Skuteczność środków penalnych stosowanych wobec młodzieży. Warszawa 1992 1657
Uzarczyk A. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Gdańsk 2009 (Patrz: Zarządzanie) 10027
Waligóra J. Wspieranie rozwoju dzieci w wieku 10-12 lat z zaburzeniami… Poznań 2007 2314
Walusiak-Skorupa J., Płaczyński C. Jak zapobiegać alergii zawodowej.  Łódź 2011 (Patrz: Psychologia; Zarządzanie) 8442
Wawnak-Chodecki M. Wybrane aspekty komunikacji. Toruń 2009 3494
Wągrowska-Kostka E.            (pod red.) Jak żyć i pracować z pylica płuc? Łódź – Warszawa 2010 (Patrz: Zarządzanie) 8631
Wąż S. Globalne ocieplenie i ochrona warstwy ozonowej w prawie polskim. Poznań 2007 2295
Weber H. (pod red.) Żywienie niemowląt w placówkach służby zdrowia. Warszawa 2005 680
Wegliński A. Mikrosystemy wychowawcze i resocjalizacji nieletnich. Lublin 2004 (Patrz: BN, Psychologia, Pedagogika) 8263
Wernerowa J. Rytmika – przyrodzie. Warszawa 1950 2471
Wesołek R. Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Warszawa 2005 1591
Wiatr A. Historie intymne. Odnajdując i tracąc siebie.  Kraków 2010 (Patrz: Psychologia) 8255; 8462
Wiąckowski St. Ekologia ogólna. Bydgoszcz-Kielce 2008 (Patrz: BN, Zarządzanie) 8472-8474
Widawska E., Skotnicki K. Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Częstochowa 2014 (Patrz: Zarządzanie) 8536
Wiech A, Wiech Z. Poradnik wychowawców świetlic szkolnych. Warszawa 1986 6259
Wieczorek S. (pod red.) Ergonomia. Warszawa 1968 3773
Wieczorek Z. Bezpieczeństwo pracy. Wrocław 2005 1677
Wiktorowicz-Sosnowska M. Tożsamość jednostek dotkniętych problemem alkoholizmu w rodzinie pochodzenia. Toruń 2015                                  (Patrz: Pedagogika; Psychologia) 9929
Williams X. Zmęczenie. Jak odzyskać straconą energię? 9944
Wiszniewski M. Psychologiczny trening menedżerski. Łódź 1996 698
Wiśniewski H. Biologia. Warszawa 1992 2507
Witkowski T. Psychomanipulacje. Jak je rozpoznać. Lewin Kłodzki 2009 3487
Włodarski Z. Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania. Warszawa 1974 4118
Włodarski Z., Matczak A. Wprowadzenie do psychologii.  Warszawa 1987 2006
Wnęk-Joniec K. i inni Mały pacjent. Poradnik dla rodziców i personelu. Warszawa 2014 8553
Wojciechowska M. Agencja towarzyska (nie) zwykle miejsce pracy. Kraków 2012 (Patrz: BN, Psychologia) 8256; 8464
Wolter W. Czynnik psychiczny w istocie przestępstwa. Kraków 1924 2042
Woodworth R.S., Schlosberg H. Psychologia eksperymentalna T.1. Warszawa 1966 6481
Woodworth R.S., Schlosberg H. Psychologia eksperymentalna T.2. Warszawa 1966 6482
Woronowicz B. T. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań 2009 (Patrz: Psychologia) 10781
Woronowicz B.T. Alkoholizm jest chorobą. Warszawa 1992/1994 2125-2126
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Poznań 2008 3282-3284
Woynarowska B., Oblacińska A., Jodkowska M., Ostręga W. Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej… Warszawa 2003 682
Wrona J., Rek J. (pod red.) Podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa 1997 6234
Wrona S., Rottermund J.               (pod red.) Praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Sosnowiec 2013 (Patrz: Pedagogika) 8527
Wróblewski D. Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej. Józefów 2016 (Patrz: BN) 9605
Zabrowski Z. Stosunki międzyludzkie a wychowanie. Warszawa 1972 654
Zakrzewski A. (pod red.) Otolaryngologia kliniczna. Warszawa 1972 2402
Zaremba A. Rodzina determinantem rozwoju społecznego dziecka przedszkolnego. Poznań 2007 2322
Zarosa U. Status moralny zwierząt. Warszawa 2016 (Patrz: Psychologia) 9546-9547
Zborowski A. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej. Kraków 2005 699
Zdankiewicz – Ścigała E. Wokół psychomanipulacji. Warszawa  2009 3450
Zgoliński I. (pod red.) Oblicza Temidy. Aspekty prawne ochrony zdrowia (Zagadnienia wybrane). Bydgoszcz 2013 (Patrz: Prawo) 9901-9903
Ziółkowska B. Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej  u dziewcząt w stadium adolescencji. Poznań 2001 3555-3556
Znaniecki F. Relacje społeczne i role społeczne. Warszawa 2011 (Patrz: Psychologia, Pedagogika) 8338-8340
Zubkowska A., Niedzielska M. Reklama leków a prawo farmaceutyczne. Warszawa 2010 9907-9908
Zychowicz B. Mrożone warzywa i owoce źródłem witamin. Warszawa 1970 2527
Żaczek T. Kształcenie pielęgniarek. Łowicz 2002 2257
Żądło L. Duchowa ścieżka. Sosnowiec 1993 2463
Żuchelkowska K. Edukacja zdrowotna w przedszkolu. Bydgoszcz 2013 (Patrz: Pedagogika) 8417
Autor Tytuł Sygnatura
Abramowski M.,  Wójcik St. BHP w oświacie. Warszawa 2014                          (Patrz: Pedagogika) 9117-9119
Adamiak B., Borkowski J. Raport z działalności ABW. Warszawa 2011 774
Adamiec T. Czym jest własność intelektualna. Warszawa 2011 2437
Afeltowicz L., Pietrowicz K. Przysposobienie obronne. Warszawa 1998 8358-8359
Albright M., Carr C. Największe błędy menedżerów. Warszawa 1998 2949-2950
Allen T. Firma z głową. Gliwice 2007 3085
Aniszewska G. (red.) Kultura organizacyjna w zarządzaniu.  Warszawa 2007 3049
Armstrong M. Zarządzanie ludźmi. Poznań 2007 3091
Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2001 7005
Atawen R. American mass-media. Nowy Jork 1986 1988
Baczała D., Błeszyński J.J. Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających. Toruń 2014                         (Patrz: Pedagogika;Psychologia) 10810
Baczała D., Błeszyński J.J. (pod red.) Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ograniczenia i możliwości…   Toruń 2013 8811-8812
Bakalarski K. Public Relations a kształtowanie wizerunku menedżera. Gdańsk 2004 2963-2965
Bakoš E. Security Managment and Society. International Conference. Brno 2013 8662
Banaszak S. Menedżerowie w strukturze społecznej. Poznań 2006 3576
Bandarzewski K.,               Chmielnicki P., Kisiel W. Prawo samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa 2006 (Patrz: Prawo) 9664
Bańka W. Człowiek w organizacji. Toruń 2011                  (Patrz: BN) 7989-7990
Baran W. Podstawy rachunkowości. Sprawozdanie finansowe, zasady, etyka. Warszawa 2014 (Patrz: BN) 9568-9569
Barbag J. Geografia ekonomiczna Stanów Zjednoczonych i Kanady. Warszawa 1974 3804
Barcik R., Wyród-Wróbel J. Opakowania produktów. Bielsko-Biała 2002 3111
Barczyński A. Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacyjnym. Warszawa 2001 (Patrz: pedagogika) 712
Barker R. Modelowanie związków encji Warszawa 1996 2033
Barnard Ch., I. Funkcje kierownicze. Kraków 1997 3002-3004
Barrett C. Manager’s Guide to Freight Loss and Damage Claims, Waszyngton 1989 1693
Barrow C. Zarządzanie finansami w małej firmie. Gliwice 2005. 7021
Bartkowiak G. Skuteczny kierownik. Model i jego empiryczna weryfikacja. Poznań 2003 1108
Bartkowiak G., Balewski B. HRM w Polsce. Szanse i zagrożenia. Zielona Góra 2007 3109
Bartkowiak G., Paluchowski W.J. Przełożeni i podwładni w procesie pracy. Poznań 2006 3110
Bartosiewicz A., Kubacki R. Leksykon „Ryczałtu”. Wrocław 2006               (Patrz: Prawo) 772
Bartosiewicz A., Kubacki R. Leksykon ordynacji podatkowej. Wrocław 2006 (Patrz: Prawo) 770
Baszyński A., Piątek D., Szarzec K. Makroekonomia. Rynek w gospodarce. Poznań 2006 795
Bąk T., Oniszczuk M., Pawlik R. Biznes jest wszędzie. Poradnik dla menedżerów. Warszawa 1992 2046
Bednarek H. Sztuka budowania wizerunku. Łódź 2005 9464-9465
Bednarski L. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie.  Warszawa 1999 3763
Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław 1993 3764
Begg D., Dornbusch R., Fischer S., Vernasca G., Makroekonomia. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Warszawa 2014 8697-8698
Begg D., Dornbusch R., Fischer S., Vernasca G., Mikroekonomia. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Warszawa 2014 8699-8700
Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Ekonomia T.1. Warszawa 1993 4031
Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Ekonomia T.2. Warszawa 1992 4032
Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Ekonomia. Mikroekonomia. Warszawa 1996 4037
Belbin M. Twoja rola w zespole. Gdańsk 2009 3457
Belker L.B., Tophik G.S. Początkujący menedżer. Gliwice 2006 3073
Belon E., Światek K., Siwkowska B. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy. Gorzów 2005 (Patrz: prawo) 777
Bendarski L. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady i ćwiczenia. Gdańsk 1996 2031
Bergstrom T.C., Varian H.R. Ćwiczenia z mikroekonomii. Warszawa 1997 8563
Białecki K.P. Operacje handlu zagranicznego. Warszawa 1999 4076
Białosiewicz M., Brózda J., Buczkowski T. i inni Przewodnik do studiowania przedmiotu – nauka o przedsiębiorstwie. Szczecin 1998 1771
Białynicki-Birula A. Algebra.  Warszawa 1976 3760
Biblioteka INFOTELA Sieci lokalne i korporacyjne. Bydgoszcz 2006 735
Biela A. Informacja i decyzja w ekonomii behawioralnej. Lublin 2011 8931-8933
Bieniok H., Ingram M. Kompleksowa metoda diagnozowania. Katowice 1999 1720
Bień W. Rynek papierów wartościowych. Warszawa 1997 4043
Biernacka M., Korba J., Smutek Z. Podstawy przedsiębiorczości (podręcznik). Gdynia 2003 6443
Bil J. Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym. Szczytno 2015 (Patrz: BN) 9879-9880
Binsztok A. Nauka skutecznego prowadzenia mediacji             i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne                 i komunikacyjne. Wrocław 2013                      (Patrz: Psychologia) 8239-8240
Binsztok A. (pod red.) Mediacje gospodarcze. Wrocław 2015 9475
Bixler S., Scherrer L. Zacznij działać! Poznań 2002 2972-2974
Blaik P. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa 1996 4022
Blanchard K. Jednominutowy menedżer i przywództwo (CD.) 8545
Blaug M. Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa 1994 4033-4034
Bober W. Technika. Warszawa 2001 1574
Bogdanienko J. Wiedza i innowacje w firmie. Warszawa 2011 8952-8953
Bogusławski A. Aspekt i negacja. Warszawa 2003 1518
Boguszewski J.M., Siemiątkowski P.Ł. Ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie służby BHP z komentarzem. Warszawa 2009 8646-8647
Bojar B. i inni Słownik encyklopedyczny terminologii języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa 1993 4109
Borek-Kruszewska E., Bykowski W. Badania eksperymentalne warunków bezpieczeństwa pracy. Otwock-Świerk 2005 792
Borkiewicz-Liszka M., Bobak A. Poradnik ryczałtowca. Kraków 2005 1717
Borkowski L. Elementy logiki formalnej.  Warszawa 1972 (Patrz: Inne) 3790
Borkowski M., Mańdziuk J. Systemy operacyjne. Warszawa 2003 733
Borodo A. Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny. Toruń 2014 (Patrz: Prawo) 9877-9878
Bortkiewicz A. (pod red.) Choroby układu krążenia w aspekcie pracy zawodowej.  Łódź 2011                          (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8640
Bossidy L., Charan R. Szósty zmysł w zarządzaniu firmą.  Warszawa 2008 3086
Brach Cz. Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej. Warszawa 1996 1666
Bral J. Spółki prawa handlowego. Warszawa 1993 (Patrz: Prawo) 2039
Breier M., Brott A.A. Szybcy i mądrzy, Poznań 2004 3103-3104
Brémond J., Covert J.F., Salort M.M. Kompendium wiedzy o ekonomii. Warszawa 2005 8673-8675
Brigham E.E., Houston J.F. Podstawy zarządzania finansami. T1.  Warszawa 2005 3054
Brigham E.E., Houston J.F. Podstawy zarządzania finansami. T2.  Warszawa 2005 3055
Bronicki W. Organizacja poboru podatku akcyzowego. Szczecin 2004 751
Brookson S. Zarządzanie budżetem.  Warszawa 2001 2987-2989
Brząkowski M. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Warszawa 2014 8538
Brzeski J. (pod red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi, a nowe nieuregulowane prawo zawodowej służby wojskowej. Poznań 2000 (Patrz: BN) 2343
Brzeziński W.A. Motywowanie pracowników. Poznań 2006 2304
Buczyński J., Kopczewski M. Zarys metodologii badań naukowych w procesie dyplomowania studentów WSB. Poznań 2014 (Patrz: BN, Bezp. Zdrow., Psychologia, Pedagogika) 8364-8368
Budnikowski A., Cygler M., Czarny E. Integration in the globalising world economy. Warszawa 2004 1723
Bugajska J., Gacek W. i inni Pierwsza pomoc w zakładzie pracy. CIOP, Warszawa 2010 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8638
Bugajski M., Język w komunikowaniu. Warszawa 2007 (Patrz:Psychologia, Pedagogika) 8335-8337
Bukała W.  Ergonomiczne warunki pracy. Podręcznik do nauki zawodu BHP Kwalifikacja Z.13.2. Szkoła ponadgimnazjalna. Warszawa 2015                    (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9086-9090
Bukała W.  Szkolenia i usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Podręcznik do nauki zawodu technik BHP. Szkoła ponadgimnazjalna. Warszawa 2015 9091-9095
Bukała W., Szczęch K. BHP. Wydawnictwa Szkolne                             i Pedagogiczne. Warszawa 2013 8693-8694
Bukała W., Cieszkowski T.  Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego Podręcznik do nauki zawodu Kwalifikacja Z.13.3. Technik BHP. Szkoła ponadgimnazjalna.  Warszawa 2015 9081-9085
Bukała W., Szczęch K.  Bezpieczeństwo i higiena pracy Podręcznik do nauki zawodu. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Zasadnicza szkoła zawodowa. Warszawa 2013 9101-9105
Buszko A. Finanse przestępczości zorganizowanej, Toruń 2014 (Patrz: BN) 8825
Byjoch K., Klimek D. Spółka komunalna Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Toruń 2015                 (Patrz: Prawo) 9888-9889
Chełkowski J.S. Systemy zarządzania jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na przykładzie służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych w Polsce. Szczytno 2013 9892-9894
Chełpa St. Psychologia konfliktów. Lewin Kłodzki 2009 3466-3467
Chlipała T. Problematyka pracy w aspekcie moralno- społecznym w kontekście sytuacji po II wojnie światowej w spuściźnie pisarskiej ks. J. Majki. Świdnica 2010 6537
Chmielarz W. Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarzadzania. Warszawa 2013 8934-8935
Chmielarz W., Szumski O.,            Zborowski M. Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych. Warszawa 2011  (Patrz: BN) 8051-8052
Chmielewski Z., Reczek J.,              Tworzydło D. Innowacje i komunikowanie w samorządzie – trendy i perspektywy. Rzeszów 2012 8975-8976
Chodyński A. Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów. Kraków 2011 8222; 8475-8476
Chustecka K. Podatek od spadków i darowizn w 2005 r. – komentarz. Warszawa 2005 (Patrz: Prawo) 1794
Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk 2009 3447-3449
Cianciara J., Uścińska B. Komunikacja społeczna. Komunikowanie się z mediami w praktyce. Wrocław 1999 2990-2991
Cichocki P., Nowak W., Plucińska M. Wielkopolska przedsiębiorczość wobec wyzwań badawczo-rozwojowych. Poznań 2013 8982
Cichoska M. Materiałoznawstwo okrętowe. Gdynia 2005 1766
Ciecierski M. Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych. Teoria i praktyka. Toruń 2009 6376-6377
Ciesielski M. Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia.  Warszawa 2007 3100
Cieszkowski T. Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy Kwalifikacja Z.13.1 Podręcznik do nauki zawodu. Technik BHP. Szkoła ponadgimnazjalna. Warszawa 2015 (Patrz: Prawo) 9071-9075
Cieszkowski T. Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe Kwalifikacja Z.13.4 Podręcznik do nauki zawodu. Technik BHP. Szkoła ponadgimnazjalna. Warszawa 2015                    (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 9076-9080
Cisak E., Zwoliński J. Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze w aspekcie narażenia zawodowego. Łódź 2010                        (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8642
Cisek M. Konkurencyjność przedsiębiorstw. Siedlce 2008 2391
Cisek M. i inni Samorząd gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybrane problemy. Warszawa 2016 (Patrz: BN) 9563-9564
Ciszewski J. (pod red.) VAT. Podatek od towarów                                          i usług…Bydgoszcz 1993 (Patrz: Prawo) 2075
Ciupa S.W. Nowoczesna umowa o pracę. Warszawa 1995 (Patrz: Prawo) 2009
Clamen M. Lobbing i Jego Sekrety. Warszawa 2005 7023
Clayton M. Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować  i realizować zadania. Edguard 2011 8068-8070
Cohen H. Wynegocjuj to! Gliwice 2006 3090
Conso P., Poulain P. Informatyka i zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa 1975 4108
Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L. Zagrożenia biologiczne związane                            z uwalnianiem mgły olejowej… CIOP, Warszawa 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8627
Czajkowska-Grodzka E. Podstawy marketingu sieciowego. Poznań-Łódź 1982 1628
Czarniawska B. Proces zarządzania studium percepcji kierowników przedsiębiorstw. Warszawa 1983 4066-4067
Czarnogórski Cz. (tłum.) Ergonomia w służbie wojska. Warszawa 1972 (Patrz: BN) 3776-3777
Czech A. Akademicki Hauswald Rotherst. W 100-lecie nauki. Katowice 2004 759
Czechanowski T. Wprowadzenie do zastosowania matematyki w ekonomii. Warszawa 1972 4089
Czermiński A. (pod red.) Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. 3771
Czerwiński Z. Matematyka na usługach ekonomii. Warszawa 1989 857
Czerwiński Z. Moje zmagania z ekonomią. Poznań 2002 1104
Czyżowski W. Organizacja pracy biurowej. Wrocław 1972 4062
Ćwikliński H. (pod red.) Transformacja polskiej gospodarki. Gdańsk 2005 700
Dahlke G., Górny A.,                  Horst N., Horst W.,                    Horst W., Korchut W. Ergonomia z elementami bezpieczeństwa                  i ochrony zdrowia w pracy. Zasady                            i wymagania związane z odbiorem                             i przetwarzaniem bodźców. Poznań 2011  8597-8599
Dahlke G., Górny A.,                 Horst N., Horst W., Horst W. Ergonomia z elementami bezpieczeństwa                i ochrony zdrowia w pracy. Zasady                          i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy. Poznań 2011  8600-8602
Danecka M. Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej, Warszawa 2014                  (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8813-8814
Daniłowska A., Miedzik M., Pichla J., Wolińska I. Modele aktywizacji zawodowej bezrobotnych i kobiet, mieszkańców obszarów wiejskich                i osób młodych (+ cd.). Poznań 2015 8645
Davis A. Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR. Poznań 2005 2954-2956; 7009
Dawidowicz W. Zakres ustroju organów administracji terytorialnej w Polsce. Warszawa 1976                (Patrz: Prawo) 9665
Dawson R. Sekrety negocjacji dla biznesmanów. Warszawa 2009 3444
Dąbrowska-Kaczorek M., Banasik P. Jak wygrać z mobbingiem. Gdańsk 2004 2975-2977
Denysiuk I., Sobejko Z                   (pod red.) Zarządzanie kryzysowe. Problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia. Warszawa 2017 (Patrz: BN) 9782-9783
Ditzler J.S. Twój najlepszy rok. Jak rozpocząć go już dzisiaj.  Łódź 1997 1663
Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D. Podstawy finansów i bankowości. Warszawa 2005 779
Dobek – Ostrowska B. Teoria komunikowania publicznego. Wrocław 2009 3495
Dobosiewicz Z., Olszewski T. Geografia ekonomiczna świata. Warszawa 1982 3802
Domański R. (pod red.) Podstawy gospodarczej polityki miasta. Warszawa 1998 1630
Domański W. Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym. CIOP, Warszawa 2007 8613
Domański W. Zagrożenia chemiczne w przemyśle obuwniczym i kaletniczym. CIOP, Warszawa 2010 8614
Domański W. i inni Zagrożenia czynnikami chemicznymi                         i bilogicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali. CIOP, Warszawa 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8626
Domański W., Kurpiewska J. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy               w magazynach chemikaliów. CIOP, Warszawa 2010 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8616
Doroba A. Negocjacje. Warszawa 2003 7012
Dowgiałło Z. (pod red.) Słownik ekonomiczny. Szczecin 1993 4035
Doz Y.L., Hamel G. Alianse strategiczne. Gliwice 2006 3084
Drążek A., Grabowska B. Matematyka wokół nas. Warszawa 2004 1575
Drela K., Sokół A. Formy zatrudniania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa 2011  (rzecz o niepełnosprawnych) 8537
Drucker P. F. Zarządzanie w XXI w. Warszawa 2000 7019
Drucker P., F. Praktyka zarządzania. Kraków 1998 2992; 2996-2998; 3075
Drucker P., F. Zarządzanie w czasach burzliwych. Kraków 1995 2999-3001
Drzewiecki D. Zagrożenia naturalne w Polsce. Warszawa 2016 (Patrz: BN) 9786-9787
Du Brin J.A. Praktyczna psychologia zarządzania. Warszawa 1979 4058
Dubiecka A., Góralewicz Z., Piskorski P. Działam aktywnie. Wychowanie do aktywności w życiu gospodarczym. Warszawa 2002 (Patrz: pedagogika) 2036
Duczmal W., Żurawska J.     (pod red.) Wybrane aspekty współczesnej gospodarki           i rynku pracy. Opole 2009 3825
Dworecki S., Berny J. Logistyka racjonalnego działania. Radom 2005 8507
Dworecki S., Berny J. Zarzadzanie procesami logistycznymi. Wybrane zagadnienia. Radom 2005 8508
Dyra T., Kosicki J. Małe i średnie przedsiębiorstwa w europejskiej przestrzeni gospodarczej. Radom 2005 755
Eggert M. Doskonała kariera. Poznań 2004 3006-3008
Ekiert-Glebowska D., Elsner D. Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji. Warszawa 1997                               (Patrz: Pedagogika) 1448
El Ghamari M., Chmielecki M. Zarządzanie i dowodzenie we współczesnych uwarunkowaniach. AON, Warszawa 2012 (Patrz: BN) 8748-8750
Encyklopedia Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa 1981 4053
Engeleit M. Wirtualne walne zgromadzenie. Warszawa 2005 736
Ertel M. i inni Zarzadzanie ryzykiem psychospołecznym – ramowe podej ście europejskie. CIOP, Warszawa 2009 (Patrz: Psychologia) 8611
Escor T. Marks i Keynes. Analiza porównawcza metody makroekonomicznej. Warszawa 1977 610
Fazlagić A.J. Intellectual Capital and Benchmarking. Poznań 2006 1691
Fedorowicz Z. Finanse przedsiębiorstwa.  Warszawa 1993 3770
Felderer B., Homburg S. Makroökonomik und neue Makroökonomik. Dortmund 1990 1028
Ficoń K. Logistyka operacyjna. Bell 2004 (Patrz: BN) 8107-8109
Filipkowski S. Ergonomia przemysłowa. Warszawa 1970 3779
Fireli I. (pod red.) Geografia ekonomiczna kapitalistycznych krajów Europy. Warszawa 1978 3803
Fisher R., Shapiro D. Emocje w negocjacjach. Warszawa 2009 3441-3442
Fisher R., Ury W. Dochodząc do TAK. Warszawa 2009 3451-3452
Flejterski S., Pluskota P., Szymaniak J. Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku pracy. Warszawa 2005 781
Florek L., Zieliński T. Prawo pracy. Warszawa 2004                            (Patrz: Prawo) 9699
Foltin P. (pod red.) Economics and Managment, T.3. Brno 2013 8660
Foltin P. (pod red.) Economics and Managment, T.4. Brno 2014 8661
Forsyth P. Marketing dla nie wtajemniczonych. Warszawa 1996 6687
Fożlagić A.F. Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w biznesie. Gniezno 2005 (Patrz: Pedagogika) 1308-1309
Fritsch U. Jak zostać akcjonariuszem. Warszawa 1992 (Patrz: Prawo) 2434
Galbraith Ekonomia a cele społeczne. Warszawa 1979 656
Galinowska S. (pod red.) W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. Warszawa 2004 2163-2164; 2331
Gałaj-Emiliańczyk K.  Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja                   (z suplementem elektronicznym PGK1048e.) Gdańsk 2016 (Patrz: BN) 9154-9155
Gardocka T., Maksymiuk T., Skrzypczak J. (pod red.) Zdrowie: problem medyczny, prawny, polityczny? Tom I. W-wa-Poznań 2012                   (Patrz: Bezp. zdrowotne, Prawo) 8227; 8804-8805
Gasparski W. Projektowanie. Koncepcyjne przygotowanie działań. Warszawa 1978 4092
Gaussens J. Problemy decyzji w badaniach i pracach rozwojowych. Warszawa 1975 4093
Gawinecki J. Matematyka dla ekonomistów. Warszawa 1998 4086
Gee Mc P. Przemówienie doskonałe. Poznań 2003 3009-3011
Gelfand I.M., Fomin S.W. Rachunek wariacyjny. Warszawa 1970 4085
Giedrewicz-Niewińska A., Szabłowska-Juckiewicz M. Zatrudnianie osob niepełnosprawnych. Warszawa 2014 8539
Giermanowska E. Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka. Warszawa 2013 (Patrz: BN) 8946-8947
Gierszewska G., Romanowska M. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa 1997 3766
Gimtrowicz D. i inni Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Warszawa 2008 9610
Glaser W. Technologia i towaroznawstwo. Cz.1. Bytom 1977 635
Glazer W. Technologia i towaroznawstwo. Cz.2. Warszawa 1977 1298
Gleeson K. Osobisty program efektywnej pracy. Warszawa  1998 2951-2953
Gliński B., Kortan J., Król H., Milewski S. i inni Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego.  Warszawa 1971 3768-3769
Gliszynska-Świgło A., Sikorska E., Tymkowska B. Ćwiczenia z analizy instrumentalnej. Zeszyty Naukowe AE 181. Poznań 2006 800
Głucharski J.(oprac.) Podatek akcyzowy. Warszawa 1995                 (Patrz: Prawo) 2011
Godziszewski B. i inni                  (pod red.) Zarządzanie w XXI wieku. Toruń 2009 8920
Goik M. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Katowice 2005 3127
Goleman D., Boyatzis R., Mc Kee A. Naturalne przywództwo. Wrocław –  Warszawa 2002 3024-3026
Golinowska S. Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa 1994 4103
Golinowska St.                           (red. wyd.polskiego) Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012. Warszawa 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8643
Gołembska E. Kompendium wiedzy o logistyce.  PWN, Warszawa 2010 8690-8692
Gomułowicz A. Koszty uzyskania przychodów. Warszawa 2005 782
Gonicka J. Nowoczesne trendy w zarzadzaniu. Łódź 2011 9460-9461
Gorchels L. Zarządzanie produktem. Gliwice 2007 3092
Gorczycki W. Rachunkowość przedsiębiorstw rolnych. Warszawa 1975 1245
Gólcz M. Stres w pracy. PIP, Warszawa 2008               (Patrz: Bezp. zdrowotne, Psychologia) 8650
Górski J., Sierpiński W. Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. Warszawa 1972 (Patrz: Historia) 6233
Grabowski L. (pod red.) Marketing. Warszawa 2000 2174
Grabowski L., Rutkowski I., Wrzosek W. Marketing. Warszawa 1992 4054
Grausz T. Nanomateriały. Bezpiecznie w pracy. PIP. Warszawa 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8621
Green A. Kreatywność PR. Warszawa 2004 7011
Grego-Hoffmann M. Odpowiedzialność podmiotów leczniczych                     i personelu medycznego.  Wrocław 2013 (Patrz: Bezp. Zdrow., Prawo, Psychologia) 8233
Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 1999 7004
Griffin R.W. Podstawy zarządzania organizacjami. Wrocław 1992 2122
Gross D. Forbes o największych sukcesach w świecie biznesu. Warszawa 1999 2945
Grudzewski W.M., Hejduk I.K. Zarządzanie technologiami.  Warszawa 2008 3045
Grzybowska M., Zubrzycki J. Leasing. Zagadnienia podatkowe. Wrocław 2002 (Patrz: Prawo) 1579
Grzywacz J. Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Warszawa 1996 4042
Guzowski R. Budowanie wizerunku urzędnika w mediach. Wrocław 2014 8983
Hagstrom R. G. Portfel Warrena Buffetta. Potęga strategii inwestowania skoncentrowanego. Warszawa 2001 2946-2948
Handsche J. (pod red.) Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeniowego. Poznań 2006 0764-0766
Hartley R.F. Zarządzanie i marketing. Gliwice 2004 3079
Haski K. Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów.  Skierniewice 1999 (Patrz: Prawo) 2431
Haus B. Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu.  Warszawa 1983 3783
Hauser J. Administracja publiczna. PWN. Warszawa 2012 (Patrz: BN) 8687-8689
Hazlitt H. Ekonomia w jednej lekcji. Warszawa 2012 9886-9887
Heropolitanska I., Borowska E. Kredyty i gwarancje bankowe. Warszawa 1992 1665
Hofste de G., Hofste de G.J. Kultury i organizacje.  Warszawa 2007 3070
Holland R. Siła żywego słowa w biznesie. Jak osiągnąć zamożność nie mając kapitału. Warszawa 2000 9476
Holzer J. (pod red.) Analiza udziału osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Szczecin 2003 2070
Hope E. Public Relations Instytucji użyteczności publicznej. Gdańsk 2005 2960-2962
Hope E. Public Relations. Czy to się sprawdzi? Gdańsk 2004 2966-2968
Horst N., Horst W. Ergonomia z elementami bezpieczeństwa                   i ochrony zdrowia w pracy. Wprowadzenie. Poznań 2011  8591-8593
Horst N., Horst W. Ergonomia z elementami bezpieczeństwa                  i ochrony zdrowia w pracy. Zasady                            i wymagania związane z indywidualnymi cechami człowieka. Poznań 2011  8594-8596
Horst W.M. Diagnozowanie sposobu wykonywania pracy. Zagrożenia ergonomiczne. Poznań 2012 9523
Horst W.M. Wprowadzenie do diagnozowania sposobu wykonywania pracy. Wybrane zagadnienia fizjologii, biomechaniki i antropometrii. Poznań 2012 9522
Horst W.M. (pod red.) Ergonomics and socio-economics aspetcs of work related musculoskeletal disorders. Poznań 2009 9526
Horst W.M. (pod red.) Prewencja ergonomiczna schorzeń uwarunkowanych pracą. Poznań 2012 9525
Horst W.M. et al Work-related musculoskeletal disorders. Case studies. Poznań 2012 9527
Horst W.M.,                          Horst-Kończal M.K. Wprowadzenie do programu ergonomicznego. Poznań 2012 9530
Horst W.M.,                         Horst-Kończal M.K. Ergonomia w zarządzaniu bezpieczeństwem                    i zdrowiem w pracy. Poznań 2013 9533
Horst W.M., Dahlke G. Musculoskeletal disorders. Causes, consequences, prevention. Poznań 2009 9528
Horst W.M., Horst N. Zasady i wymagania związane z indywidualnymi cechami człowieka. Poznań 2011 9524
Horst W.M., Marcinkowski J.S. Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                      w pracy. Wybrane zagadnienia. Poznań 2014 9531
Hudson H. Doskonała ocena pracownika. Poznań 2003 3015-3017
IGSiE PAN – Opracowanie zbiorowe Polityka energetyczna. Kraków 2007               (Patrz: BN) 1966
Ilich J. Wygrywanie negocjacji. Poznań 2004 2978-2980
Informator Handel zagraniczny. Warszawa 2007 1667
Informator Jak zdobyć znak jakości. Poznań 2006 732
Informator Minitoring system for verificatión on Mass and Energy Transport…Lublin 2004 1763
Informator Samorząd Wielkopolskiego Województwa. Charakterystyka Wielkopolskiego rynku szkolnego. Poznań 2006                                  (Patrz: Pedagogika) 1668
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Konsumpcja w Polsce w 2009 r. Raport. 6547
Iyer N., Samociuk M. Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie. Warszawa 2007 3560
Izdebski H. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalność. Warszawa 2003                                (Patrz: Prawo) 9663
Jabłonowski M., Smolak L. (pod red.) Zarządzanie kryzysowe w Polsce.  Pułtusk 2007 3043
Jabłońska-Bonca J. Podstawy prawa dla ekonomistów. Warszawa 2004 (Patrz: Prawo) 9702
Jachnis A. Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Bydgoszcz-Warszawa 2007 (Patrz: Psychologia) 9446-9447
Jajuga K., Walesiak M. Taklsonomia 6. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. Wrocław 1999 6548
Jałowiec T., Nyszk W. Innowacje w zarządzaniu procesami logistycznymi sił zbrojnych. Warszawa 2013 (Patrz: BN) 8905-8906
Janasz T., Janasz W.,              Kozioł K., Szopik K. Zarządzanie strategiczne. Warszawa 2008 3057-3058
Janczak J. Informatyczne systemy wspomagania zarządzania. Warszawa 2011 8936-8938
Janczak J. Technologia informacyjna w zarządzaniu. Warszawa 2009 8929
Janicki T. Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce. Toruń 2014 8961-8963
Janiszewska B. (pod red.) Sztuka Public Relations. Z Doświadczeń Polskich Praktyków. Warszawa 2006 7008
Jankowiak D. Podatnik kontra Urząd Skarbowy. Wrocław 2002 (Patrz: prawo) 1786-1787
Jankowska E.,               Łukaszewska J., Zatorski W. Ocena narażania zawodowego na nanoobiekty. Zalecenia. CIOP, Warszawa 2013 8624
Jankowska E., Pośniak M. Aerozole emitowane w procesach wysokotemperaturowych. CIOP, Warszawa 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8629
Jankowska E., Pośniak M. Zespół chorego budynku. Ocena parametrów środowiska pracy. CIOP, Warszawa 2007 8608
Jankowska E., Sobiech P. Ochrona pracowników przed narażeniem na nanoobiekty. CIOP, Warszawa 2013 8623
Jankowski T. Zasady oceny układów filtracji aerozoli, cieczy, emitowanych podczas obróbki mechanicznej. CIOP, Warszawa 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8628
Janowska Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2002 7007
Januszek  H. Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne. Poznań 2004 1111
Januszek  H. Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej. Poznań 2002 1109
Januszek  H., Gembara S. Elementy nowoczesnego zarządzania w Policji. Poznań 2005 (Patrz: BN) 1107
Januszek H., Sikora J. Socjologia pracy. Poznań 2000                          (Patrz: Pedagogika) 1105
Jarosiewicz G. Jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy podczas pracy. Poradnik. PIP, Warszawa 2007 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8609
Jarosiewicz G. Mniej dźwigaj. PIP, Warszawa 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8639; 8649
Jarosz M. Spółki pracownicze. Warszawa 1994 2072
Jaworski W.L. (pod red.) Współczesny bank. Warszawa 1998 4041
Jedliński R. Między miłosierdziem a globalizacją. Kraków 2010 (Patrz: BN) 6661
Jefimow N. W., Rozendorn E. R. Algebra liniowa wraz z geometrią wielowymiarową. Warszawa 1974 3756
Jerszow A.P. Wprowadzenie do teorii programowania. Warszawa 1981 4106
Jerzyk E., Mruk H., Leszczyński G. Kreatywność w biznesie. Zeszyty Naukowe AE 178. Poznań 2006 0796-0797
Jędraszko A. Komunalna gospodarka odpadami w Niemczech. Warszawa 1997 1449
Jędraszko A. Planowanie Środowiska i krajobrazu w Niemczech. Warszawa 1998 1450
Jędraszko A. Polityka środowiska w Niemczech. Warszawa 1999 1451
Jędrzejczak W. Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Toruń 2013 8921
Johnston R., Chambers S., Harland Ch., Harrison A. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków.  Warszawa 2002 3081; 7018
Jóźwiak J., Podgórski J. Statystyka od podstaw. Warszawa 1992 4099
Kabaj M. Strategie i programy przeciwdziałaniu bezrobociu. Warszawa 1997 4105
Kaleta J., Romanowska W. Finanse organizacji gospodarczych.  Warszawa 1979 2778
Kalinowski Z. Podatek dochodowy. Warszawa 2000      (Patrz: Prawo) 2073
Kałużyńska M., Gancarz M. Standardowy model kosztowy a obciążenia administracyjne w sektorze transportu drogowego. Warszawa 2006 6664
Karaszewski R. Przywództwo w środowisku globalnego biznesu. Toruń 2008 9454
Karbo J. Jak zarobić pieniądze będąc leniwym. Warszawa 1990 2516
Kasińska-Metryka A., Wiszniowski R. Kryzys marketingu politycznego. Toruń 2013 8479
Kasperkiewicz W., Kwiatkowski E. Ekonomia dla menedżerów. Łódź 1996 752
Kasprzak E. Poczucie jakości życia pracowników realizujących rożne wzory kariery zawodowej. Bydgoszcz 2013 8414
Katz D., Kahn R.L. Społeczna psychologia organizacji. Warszawa 1979 4059
Kautsh M. (pod red.) Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Warszawa 2015 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 10819
Kaźmierczak A. Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Warszawa 2000 4044
Kiedrowska M. Rachunkowość finansowa. Poznań 2004 1724
Kiedrowska M., Wagner H. Zeszyty studiów doktoranckich AE.Z.1. Poznań 2001 791
Kieżun W. Ewolucja sprawnego zarządzania.  Warszawa 1978 3787
Kieżun W. (pod red.) Zarządzanie instytucjami publicznymi. Teoria i praktyka, Warszawa 2009                      (Patrz: BN) 8135-8136, 8800
Kirenko J., Sarzyńska E. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby. Lublin 2010 8540
Kiziukiewicz T. (pod red.) Rachunkowość. Cz.1. Wrocław 1997 4082
Kleer J., Karpński A., Owsiak S. Spór o przyszłość sektora publicznego. Warszawa 2005 737
Klimek J. Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Warszawa 2014 9573-9574
Klincewicz K. Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych. Warszawa 2013 8950-8951
Klincewicz K., Manikowski A. Ocena, rankingowanie i selekcja technologii. Warszawa 2013 8930
Kłodecka-Różalska J. Sportsmenka – kobieta sukcesu. Warszawa 2003 (Patrz: Inne) 1454
Kłodkowska J. Radzenie sobie pracowników ze zmianami               w organizacji. Wrocław 2014 8967-8968
Kłos M., Kozłowska M., Wrzask D. Obowiązek zakładów pracy wobec ZUS. Gorzów 2005 (Patrz: Prawo) 778
Kłusak M. Polityczne tło kryzysu w Europie na początku XXI wieku. Kontrowersje wokół diagnozy                    i prognozy, Gdynia 2014 8784-8785
Kobielska K. Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy. Toruń 2010 8223; 8477
Kobus-Ostrowska D. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aspekty ekonomiczne i społeczne. Łódź 2018                                   (Patrz: Pedagogika, Psychologia) 10797
Kołacki A., Ulanowska J. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Cz.I. Warszawa 1978 1299
Kołaczyk Z., Orpel R. Zbiór zadań z rachunkowości przedsiębiorstw. Cz.2. Poznań 1997 4083
Kondej D., Sosnowski T.R. Wpływ nanoczastek glikokrzemainów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktanatu płucnego. CIOP, Warszawa 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8630
Konieczniak P. Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym. Zakamycze 2002                      (Patrz: Prawo) 9667
Kopczewski M. Raport. Przygotowanie studentów WSB w Poznaniu do zarzadzania w sytuacjach kryzysowych za okres 2013-2015. Poznań 2015 (Patrz: BN) 9594-9596
Kopmeyer M.R. Praktyczne metody osiągania sukcesów.  Warszawa 1999 4063
Kopycińska D. (pod red.) Market economy, competition and competitiveness. Szczecin 2005 1991
Koradecka D. Podstawy i metody oceny środowiska pracy. Nr 2 (72), CIOP, Warszawa 2012 8605
Koradecka D. (pod red.) Czynniki psychologiczne i społeczne. CIOP, Warszawa 2000 (Patrz: Psychologia) 8612
Koralewska E. Możliwości adaptacyjne człowieka do wysiłku fizycznego w sytuacji pracy… Poznań  2006 2363
Korczyn A. Środki trwałe oraz wartości niematerialne                  i prawne. Skierniewice 2001 1710
Korenik D., Korenik S. Podstawy finansów. PWN, Warszawa 2010 8684-8686
Korzeniowski A. (pod red.) Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Zeszyty Naukowe AE 180. Poznań 2006 799
Kosacka-Łędzewicz D., Olszewski B. Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych. Wrocław 2005 (Patrz: Prawo) 771
Kosacka-Łędzewicz D., Olszewski B. Leksykon pracodawcy. Wrocław 2005  (Patrz: Prawo) 767
Kotowska B., Dynus M., Patyluz J. Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji. Toruń 2006 725
Kowalczak P. Konflikty o wodę. Przeźmierowo  2007  (Patrz: BN) 9513
Kowalczak P. Wodne dylematy urbanizacji. Poznań 2011 9512
Kowalczak P. Zagrożenia związane z deficytem wody. Przeźmierowo  2008 (Patrz: BN) 9514
Kowalczak P. Zintegrowana gospodarka wodna na obszarach zurbanizowanych. Cz.1. Poznań 2009 9511
Kowalczuk R. Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy.  Bytom 1974 (Patrz: Pedagogika) 4057; 4060
Kowalczyk M. (tłum.) Strategia.  Warszawa 2007 3087
Kowalewski St. Podstawy bezpieczeństwa maszyn. CIOP, Warszawa 2000 8606
Kowalewski St. i inni                   (pod red.) Szkolenie osób kierujących pracownikami                 z zakresu BHP. Warszawa 2002 8603
Kozioł L. (pod red.) Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym. Tarnów 2005 9466
Kozłowski K. Laboratorium z fizyki. Cz.1. Gdańsk 2006 1767
Kozyra B. Komunikacja bez barier. (MP3) 8547
Koźmiński A. K., Piotrowski Wł. Zarządzanie. Teoria i Praktyka. Warszawa 2005/2007 3050; 7017
Koźmiński A.K. (pod red.) Współczesne koncepcje zarządzania. Warszawa 1985 4051
Kral P. Dane osobowe w firmie, instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją z suplementem elektronicznym. Gdańsk 2014 (Patrz: BN) 9156-9157
Kral P. Nowa instrukcja kancelaryjna z komentarzem i instruktażem sporządzania              z płytą CD. Gdańsk 2011 9135-9136
Krames J. A. Jacka Welcha Leksykon Przywództwa. Warszawa 2003 7013
Krause M. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Podstawowe wymagania i wytyczne.  Poznań 2011 6566-6575
Krause M. Podstawy zarządzania BHP w przedsiębiorstwie. Katowice 2006 1310
Krause M. Podstawy zarządzania. Katowice 2009 3496
Krawczyk-Szulc P., Wągrowska-Kostka E. Jak zapobiegać chorobom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywoływanym sposobami wykonywania pracy. Łódź 2011 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 8441
Kręcisz B. Profilaktyka dermatoz zawodowych. Łódź 2011 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 8443
Kręcisz B. (pod red.) Profilaktyka chorób zawodowych skóry. Poradnik dla lekarzy. Łódź 2010 8641
Krupski R. Elastyczność organizacji. Wrocław 2008 3573
Krzakiewicz K. Teoretyczne podstawy organizacji                            i zarządzania. Poznań 2008 3063-3064
Krzakiewicz K. Zarządzanie antykryzysowe w organizacji. Poznań 2008 3061-3062
Krzysztofiak M. Statystyka. Warszawa 1974 4094
Krzysztofiak M., Urbanek D. Metody statystyczne. Warszawa 1975 4096
Krzysztofiak M., Urbanek D. Metody statystyczne. Warszawa 1979 1256
Kubacki R. Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych. T.1. Wrocław 2006                       (Patrz: Prawo) 769
Kubala W., Kubala K. Umowa spółki cywilnej. Warszawa 1998 (Patrz: Prawo) 2432
Kuca P.(pod red.) Media regionalne i lokalne w praktyce. Rzeszów 2011 (Patrz: BN) 8979-8980
Kucharski M., Rączkowski S., Wierzbicki J. Pieniądz i kredyt w kapitalizmie. Warszawa 1970 4045
Kuciński J., Trzciński Z. Prawo gospodarcze. Warszawa 2002                  (Patrz: Prawo) 9704
Kuck J. Nowoczesne technologie w logistyce, Warszawa 2013 (Patrz: BN) 8173-8175
Kuczowic K. Decyzje inwestycyjne. Zbiór zadań                          z rozwiązaniami. Katowice 2004 760
Kukla D., Duda W.,              Czerw-Bajer M. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego. Warszawa 2011  (Patrz: Pedagogika) 8541
Kula L. Pierwszy krok manager. Warszawa 1992 2012
Kulczycka L. Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  Warszawa 2007 3098
Kulczycka L. Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny.  Warszawa 2007 3097
Kulczycki M. Better Cooperation for Better Operation of the Future Visegrad EU Battle Group. Wrocław 2013 8659
Kulczycki R. Teoria i praktyka badania statystycznego. Warszawa 1971 4102
Kuliczkowski M.,               Olszewski M., Olearczyk S. Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. AON, Warszawa 2011 (Patrz: BN) 8745-8747
Kundzewicz Z.W.,   Kolwalczak P. Zmiany klimatu i ich skutki. Przeźmierowo  2008 9515
Kunicka-Michalska B. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie przestępstw finansowych … Salamanca 2002 (Patrz: Prawo) 2697
Kunicka-Michalska B. Wyłudzanie subwencji i dotacji oraz korupcja w polskim prawie karnym. Zagadnienia podstawowe. Salamanca 2002                      (Patrz: Prawo) 2684
Kunicka-Michalska B. Wyłudzenia i korupcja w administracji publicznej w Polsce. Salamanca 2002 (Patrz: Prawo) 2692
Kupiec L. Podstawy logistyki. Białystok 2010                  (Patrz: BN) 8907-8908
Kurowski J., Logistyka a bezpieczeństwo. AON, Warszawa 2014 (Patrz: BN) 8760-8763
Kurtzman J., Rifkin G., Griffth V. Praktyczne idee najtęższych umysłów biznesu. Warszawa 2005 7016
Kutera M. Nadużycia finansowe. Wykrywanie                      i zapobieganie. Warszawa 2016                  (Patrz: BN) 9479-9480
Kuźnik J. Regulatory i układy regulacji. Gliwice 2006 1768
Kwiatkiewicz P.,  Szczebrowski R. (pod red.) Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Poznań 2015 (Patrz: BN) 9826-9827
Kwiatkowski C. Jak zostać człowiekiem sukcesu. Warszawa 2436
Kwiatkowski M. Empatia w świadomości i postawach pracowników. Poznań 2007 2302
Lach Z. Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku. AON, Warszawa 2013                (Patrz: BN) 8776-8778
Laidler D., Estrin S. Wstęp do mikroekonomii. Warszawa 1991 4036
Lange O., Banasiński A. Teoria statystyki. Warszawa 1970 4098
Leich A., Maynard M. Lider doskonały. Poznań 2001 3005
Leja E. Rachunek różniczkowy i całkowy. T.2. Warszawa 1971 4088
Leksiński W., Nabiałek I., Żakowski W. Matematyka. Warszawa 1992 4087
Leksykon VAT Rewolucja z VAT od 1 maja 2004. Wrocław 2004 (Patrz: Prawo) 1788
Leksykon VAT Suplement 2005. T.1. Wrocław 2005                    (Patrz: prawo) 1790
Leksykon VAT Suplement 2005.T.2. Wrocław 2005                   (Patrz: Prawo) 1791
Leksykon VAT Suplement. Wrocław 2004 (Patrz: Prawo) 1789
Lewandowski  R., Walkowiak R. Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie  zdrowia. Olsztyn 2009                 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8467
Lewandowski J. Zarys prawa dla ekonomistów. Warszawa 1978 2005
Lewandowski R.,            Walkowiak R. Współczesne wyzwania strukturalne                     w ochronie zdrowia. Olsztyn 2009                                    (Patrz: Bezp. zdrowotne, Prawo) 8231-8232; 8466
Lewkowicz A.,               Pływaczewski W. (pod red.) Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności. Szczytno 2015 (Patrz: BN; Bezp. zdrowotne) 9883-9885
Lidwa W. (pod red.) Zarządzanie kryzysowe. Warszawa 2015  (Patrz: BN) 9780-9781
Lipka A. W stronę kwalitologii zasobów ludzkich. Warszawa 2005 714
Lisiak P., Gołąbek P. Laboratorium aparatury pomiarowo-diagnostycznej. Radom 2005 734
Lisiecki M. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Warszawa 2011 (Patrz: BN) 9656
Lotko A. Zarządzanie usługami informatycznymi. Radom 2005 804
Lubińska T. (pod red.) Budżet państwa i samorządów. Warszawa 2005 753
Luenberger D.G. Teoria optymalizacji. Warszawa 1974 4090
Luning P. A., Marcelis W. J., Jongen W. M. F. Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno menedżerskie. WNT Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2014 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8695-8696
Luszniewicz A. Statystyka ogólna. Warszawa 1973 4095
Łaguna T.M., Kozłowski W. Ekonomika zasobów publicznych. Olsztyn 2013 8973-8974
Łaniecka D.A. (pod red.) Poznański informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Poznań 2009 (Patrz: Pedagogika) 3824
Łopatka J. Efektywne metody identyfikacji I demodulacji wybranych sygnałów radiokomunikacyjnych.  Warszawa 2006 2024
Łosiak Wł. Psychologia emocji. Kraków 2009 3455-3456
Łuczak J., Matuszak-Flejszman A. Metody i techniki zarządzania jakością. Poznań 2007 3093
Łukaszewicz R. Dynamika systemów zarządzania.  Warszawa 1975 3781
Machaj A. Psychologiczne i filozoficzne aspekty komunikacji w organizacji. Poznań 2006 1094-1102; 3143
Machała R. Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firmy. Wrocław 2006 773
Madsen K.B. Współczesne teorie motywacji. Warszawa 1980 4065
Majchrzak D. (pod red.) Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Warszawa 2014 (Patrz: BN) 9784-9785
Majer R.,  Kościukiewicz K., Zamajtys K.,   Ambroziewicz M. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Warszawa 2015 9106-9110
Majewski P. Czas na e-biznes. Gliwice 2007 3101
Majewski T. Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Europy Zachodniej. Warszawa 1999                   (Patrz: Pedagogika) 728
Maksymiuk T., Skrzypczak J. (pod.red.) Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej. Poznań 2006 (Patrz: Bezp. Zdrow., Prawo,Psychologia) 8228
Malara Z. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce.  Warszawa 2006 3080
Malinowski P. Lider i zespół. AON, Warszawa 2012 8751-8753
Maliszewski W.J. Czerwiński K., Paluch H., Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych. Toruń 2012                       (Patrz: Psychologia) 9469-9470
Małyszyński J., Kessel D. Elementy informatyki. Poznań 1993 2517
Manek A.M. Start zawodowy w biznesie. Zarys problematyki psychologicznej. Lublin 2010 9462-9463
Marciniak J. Audyt i controlling funkcji personalnej                w przedsiębiorstwie. Warszawa 2015 9133-9134
Marciniak J. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie Przeciwdziałanie w praktyce. Warszawa 2015 (Patrz: Psychologia) 9165-9169
Marciniak St. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. PWN, Warszawa 2013 8676-8680
Marcinkowski J.S.,                   Horst W.M. (pod red.) Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy. Problemy z zakresu edukacji. Poznań 2014 9532
Marcinkowski J.S.,                Horst W.M. Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy. Poznań 2012 9529
Marek H., Górecka K.                     (pod red.) Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. T.1, Poznań 2016 (Patrz: BN) 9516-9518
Marek M. Bezpieczeństwo rurociągów ropy i gazu. Aspekty formalno-prawne. Poznań 2014 8557-8561
Markiewicz T.M. Podstawowe zagadnienia zarządzania ruchem lotniczym. AON, Warszawa 2010 (Patrz: BN) 8754-8756
Marszałek A. Gospodarka światowa. Łódź 1993 2092
Martyniuk T. Ryczałt od podatków ewidencjonowanych w 2005 roku. Warszawa 2005 (Patrz: Prawo) 1785
Maruchin W. Akcyza po wejściu do Unii Europejskiej. Wrocław 2004 (Patrz: Prawo) 1795
Maslow A. Motywacja i osobowość. Warszawa  2013 (Patrz: Psychologia) 9540-9542
Mastennikow O., Koniewski J., Gretjkowski D. Architektura komputerów. Koszalin 2002 1482
Maślocha P., Stankiewicz M.J. Zarządzanie w XXI wieku. Toruń 2010 9455-9456
Materiały edukacyjne Data mining. Poznaj siebie i swoich klientów. Kraków 2005 756
Materiały edukacyjne Metody statystyki i Data mining w badaniach naukowych. Kraków 2005 758
Materiały edukacyjne Monitorowanie plus. Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy. Kutno 2006 659
Materiały edukacyjne Zastosowania analizy danych w przemyśle. Kraków 2005 757
Materiały informacyjne Podatki 2006. Warszawa 2006                       (Patrz: Prawo) 1784
Materiały informacyjne Wytyczne i rekomendacje dla procesu planowania wg Ramowej Dyrektywy Wodnej. Warszawa 2006 1751
Materiały programowe i informacyjne. Polskie Lobby przemysłowe. Opinie i stanowiska. Warszawa 1994/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06 1075-1087
Materiały szkoleniowe BHP w firmie (+ cd.). Warszawa 2014 8651
Materiały szkoleniowe Zagrożenia występujące w górnictwie.                    (+ cd.). Warszawa 2014 8653-8654
Materiały szkoleniowe Zdobądź dyplom PIP. Program prewencyjny (+ cd.). Warszawa 2014 8652
Maurin K. Analiza (elementy). Cz1. Warszawa 1971 3758
Mayer R. Jak wygrać każde negocjacje. (CD.) 8548
Mądry W. Doświadczalnictwo. Warszawa 2003 1480
Meadows D.H., Meadows D., Randus J. Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość. Warszawa 1995 (Patrz: BN) 1632
Mejuga K., Mejuga T. Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa 1994 (Patrz: Prawo) 2433
Merecz D. (pod red.) Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki. Łódź 2011 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 8438
Merecz D. (pod red.) Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Łódź 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 8439
Merecz D., Potocka A.,  Wężyk A., Waszkowska M. Mini przewodnik po psychospołecznych zagrożeniach zawodowych. Łódź 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 8440
Merecz-Kot D.,                 Waszkowska M.,                  Moscicka-Teske A. i inni Komleksowy program profilaktyczny w zakresie psychospołecznych zagrożeń                    w środowisku pracy. Warszawa 2010               (Patrz: Psychologia) 8610
Merła H. Dyrektor jako organizator.  Warszawa 1976 3784
Messner Z., Binkowski B. Podstawy rachunkowości. Warszawa 1981 1247
Micklethwait J., Wooldridge A. Szamani Zarządzania. Poznań 2000 7015
Mikołajczyk Z. Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa 1997 4055
Mikołajczyk Z. Techniki organizatorskie. Warszawa 1983 4056
Mikołajczyk-Lerman G. Między wykluczeniem a integracją…Łódź 2013 8525
Mikulski K. Technologia informacyjna wspomagająca zarzadzanie kadrami. Toruń 2014 8927-8928
Milewski R., Kwiatkowski E. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania. PWN, Warszawa 2011 8668-8672
Milewski R., Kwiatkowski E. Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2013 8663-8667
Milner J., O’ Byrne P Poradnictwo krótkoterminowe. Poznań 2009 3453-3454
Miłkowska G. Raport. Poczucie bezpieczeństwa uczniów poznańskich szkół. Poznań 2015                           (Patrz: BN) 9597-9599
Min. Gospodarki Narodowy Plan Gospodarczy Warszawa1946 (Patrz: Historia) 1498
Min. Gospodarki Publicznej Dokumenty programowe Programu integracyjnego IIIA. Warszawa 2005 738
Min. Gospodarki Publicznej Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju. Warszawa 2005 740
Min. Gospodarki Publicznej Polska – Republika Słowacka. Dokumenty programowe Programu integracyjnego IIIA. Warszawa 2005 739
Min. Rozwoju Regionalnego. Polska pięknieje. 7 cudów Funduszy Europejskich. Warszawa 2010 6445-6446
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Administracja sprawna i służebna. Warszawa 2005 745
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Infrastruktura drogowa. Warszawa 2005 744
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Innowacje – inwestycje. Warszawa 2005 743
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Konkurencyjność transportu. Warszawa 2005 750
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Społeczeństwo obywatelskie. Warszawa 2005 749
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Spójność terytorialna. Warszawa 2005 748
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Środowisko. Warszawa 2005 747
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Zatrudnienie i integracja społeczna. Warszawa 2005 746
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Plan operacyjny. Zrównoważony sektor rybołówstwa. Warszawa 2005 742
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Rozwoju. Warszawa 2005 741
Miodek J., Maziarz M., Piekot T. i inni Jak pisać o funduszach europejskich. Warszawa 2010 6444
Miś A., Sapeta T., Buchelt B., Pauli U. Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Kraków 2008 2682-2683
Mittelstaedt Jr. R.E. Jak uniknąć pomyłek, które mogą zniszczyć twoją organizację. Gliwice 2006 3089
Moczydłowska J. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi                a motywowanie pracowników. Warszawa 2008 3068-3069
Morawski W. (pod red.) Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról. Warszawa 1976 3850
Morgan G Wyobraźnia organizacyjna.  Warszawa 2001 3076
Morris S. Doskonały e-mail. Poznań 2002 3021-3023
Morris S., Dickinson P. Doskonały handel elektroniczny. Poznań 2001 3018-3020
Mrozek M. Praca! Szukam, zmieniam, wybieram.  Warszawa 2007 3095
Mruk H. (pod red.) Zarządzanie i planowanie marketingowe. Poznań 2008 3059-3060
Mũller R., Rupper P. Process reengineering. Wrocław 1996 3035-3036
Nakamura T. Gospodarczy rozwój współczesnej Japonii. Singapur 1987 (Patrz: Historia) 3811
Nalepka A., Kozina A. Podstawy badania struktury organizacyjnej. Kraków 2007 3065
Nasitowski M. System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Warszawa 1992 1659
Niderman D. Wizjonerzy, Sceptycy, Łowcy Okazji. Warszawa 2000 7024
Nieckarz Z. Psychologia motywacji w organizacji. Warszawa 2011 (Patrz: Psychologia) 8406-8408
Nierenberg G.J. Sztuka negocjacji. Warszawa 1994 2467
Northcote Parkinson C. Prawo Parkinsona albo w pogoni za postępem. Warszawa 1964 3849
Nowacka I., Kuźniar A.P. Serwis P.P. Jak prowadzić dokumentację pracowniczą – praktyczny poradnik. Warszawa 2015 9137-9141
Nowak E. Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2009 (Patrz: BN) 9350-9351
Nowak Far A. Globalna konkurencja. Warszawa 2000 653
Nowak L. Sprzęt roboczy. Minimalne wymagania. Poradnik. PIP, Warszawa 2009 8607
Nowakowski J., Skowronek-Mielczarek A. Gospodarka. Przedsiębiorstwo i konsument. Warszawa 2004 726
Nowakowski M.K. Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego. Warszawa 1999 4077
Nowicki J. Szkoła szwedzka ekonomii politycznej. Warszawa 1971 (Patrz: Historia) 4080
Nowotny J. Plan marketingowy. Budowa przyszłości przedsiębiorstwa. Warszawa 1993 2050
Obłój K. Strategia sukcesu firmy. Warszawa 1994 4064
Ociepka B. Komunikowanie międzynarodowe. Wrocław 2002 3033-3034
Okoń-Horodyńska E., Wisła R. Kapitał intelektualny i jego ochrona. Warszawa 2009 8941-8942
Oktaba W. Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa.  Warszawa 1966 3757
Oleński J., Staniszkis W. Informatyka w praktyce. Warszawa 1984 4107
Olesiak J., Oniszczuk M. Biznes jest wszędzie – Bułgaria. Warszawa 1992 2095
Oliver S. Strategia PR. Warszawa 2005 7010
Opracowanie zbiorowe Encyklopedia małego przedsiębiorcy.. Warszawa 2011 8644
Opracowanie zbiorowe Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy. Warszawa 2013 8656
Opracowanie zbiorowe Polish-British Conference Enviromental Engineering British and Polish. Warszawa 2005 1987
Opracowanie zbiorowe Polska. Przewodnik dla przedsiębiorcy. Obwód kaliningradzki. Warszawa 2014 8657-8658
Opracowanie zbiorowe Program operacyjny. Kapital ludzki. Warszawa 2006 8655
Opracowanie zbiorowe Ryzyko zawodowe. Zagadnienia ogólne. Bibliografia. CIOP, Warszawa 2008 8634
Opracowanie zbiorowe Strategia zmian systemowych w zarządzaniu. Kielce 2005 754
Opracowanie zbiorowe Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Warszawa 2005 776
Opracowanie zbiorowe Telewizja w Europie: regulacje, polityka i niezależność. Warszawa 2005 1687
Opracowanie zbiorowe Wypadki przy pracy. Bibliografia. CIOP, Warszawa 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8633
Opracowanie zbiorowe UKIE e-Europa. Społeczno-informacyjne regulacje prawne. Cz.1. Warszawa 2000 (Patrz: BN; Prawo) 1607
Opracowanie zbiorowe UKIE e-Europa. Społeczno-informacyjne regulacje prawne. Cz.2. Warszawa 2000 (Patrz: BN; Prawo) 1608
Opracowanie zbiorowe UKIE The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region. Sopot 2006 (Patrz: BN) 1611
Otwinowski W. Podstawy zarządzania kryzysowego i systemu obronnego. Poznań 2015                  (Patrz: BN) 9240
Owczarek G., Kubacki Z. Automatyczne filtry spawalnicze – inteligentna ochrona oczu. CIOP, Warszawa 2001 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8620
Oyster C. K. Grupy. Poznań 2002 3574
Oziembło-Brzykczy S. Produkty biobójcze, obowiązki producenta               i użytkownika. PIP, Warszawa 2011 8617
Pajewski K. Logistyczny system zaopatrywania. Warszawa 1995 1613
Pałka M. Zakładowy plan kont z komentarzem. Wrocław 1995 2069
Panek E. (pod red.) Podstawy ekonomii matematycznej. Poznań 2005 793
Paradysz J. (pod red.) Statystyka regionalna. Metody i źródła zasięgania informacji. Poznań 2000 1627
Paradysz J. (pod red.) Statystyka regionalna. W służbie samorządu lokalnego i biznesu. Poznań 2000 1626
Parkinson C.N. Jak zrobić karierę. Warszawa 1972 4068
Parkinson C.N. Prawo Parkinsona po dziesięciu latach. Warszawa 1973 4069
Pasankiewicz K. Logika ogólna. Warszawa 1986 2029
Pasieczny J., Glinka B.,               Brzozowska A. Młodzi przedsiębiorcy – inspiracje, koncepcje uwarunkowania. Warszawa 2012 8948-8949
Pasieczny L. (pod red.) Encyklopedia Organizacji i Zarządzania. Warszawa 1981 (Patrz: Inne) 6841
Pasowicz M. (pod red.) Zarządzanie podmiotami leczniczymi. Kraków 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne, Psychologia) 8235-8236; 8468
Pasowicz. M. Zdrowie i medycyna – wyzwania przyszłości. Kraków 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8469
Pasta W. Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski. Warszawa 2003
Paterka T. (pod red.) Uwarunkowania rozwoju województwa pomorskiego. Gdańsk 1999 1688
Pawlak M. Zarządzanie projektami.  Warszawa 2006 3041-3042
Pawłowska B. (oprac.) Ubezpieczenia społeczne osób przemieszczających się w Unii Europejskiej. Warszawa 2005 762
Pawłowska Z. (pod red.) Podstawy prewencji wypadkowej. CIOP, Warszawa 2008 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8632
Penc J. Kultura i etyka w organizacji. Szczytno 2010 8964-8966
Penc J. Menedżerowie i organizacje jutra. Praktyka kierowania w społeczeństwie wiedzy. Szczytno 2010 8924-8926
Penc J. Zarządzanie innowacyjne. Łódź 2007 3040
Peuker Z. Statystyka. Olsztyn 1972 2472
Piasecki K. (pod red.) Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach. Poznań 2006 794
Piechota R. Projektowanie rachunku kosztów działań. Warszawa 2005 780
Pierścionek Z. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa.  Warszawa 2007 3051
Pierzchalski F. Morfogeneza przywództwa politycznego. Bydgoszcz 2013 (Patrz: BN) 8415
Pietrasiński Z. Podstawy psychologii pracy. Wrocław 1971 4061
Pietraszewski M. Szansa dla przedsiębiorczych. Poznań 2002 1452
Pietrewicz M. Polityka fiskalna. Warszawa 1993 4046
Pietroń-Pyszczek A. Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów. Wrocław 2015 8954-8956
Pietroń-Pyszczek A., Piwowar-Sulej K. Stymulowanie innowacyjności pracowników. Problemy praktyczne. Wrocław 2013 8957
Piotrowski M. (pod red.) Prawo przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe AE 178. Poznań 2006 (Patrz: Prawo) 798
Pisula D. ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza. Warszawa 2009 6351-6352
Pisula D. Poradnictwo. Kariery przez całe życie. Warszawa 2009 9745
Piwnik J. Bezpieczeństwo w organizacji i technice, Białystok 2013 (Patrz: BN) 8801
PKW 25 lat konkurencyjnej Polski, T.1. Warszawa 2014 8505
PKW Wystawa. Konkurencyjna Polska, T.2. Warszawa 2014 8506
Plan rozwoju Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005-2010. Studia nad kierunkami rozwoju miasta. Poznań 2005 1684-1685
Pluta-Olearnik M. Marketing usług. Warszawa 1993 2076
PN – EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego – wymagania i wytyczne stosowania. Warszawa 2005 (tylko w czytelni) 6426
PN – N – 18001 : 2004 System zarządzania BHP. Wymagania. Warszawa 2004 (tylko w czytelni) 6427
PN – N – 18002 : 2000 System zarządzania BHP. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Warszawa 2000 (tylko w czytelni) 6428
PN – N – 18004 : 2001 Systemy zarządzania BHP – Wytyczne 2001 (tylko w czytelni) 6429
Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2008 3067
Podstawka K. Marketing menedżerski – standardy, procedury, strategie. Warszawa 2008 8922-8923
Podstawka M. Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacj. PWN, Warszawa 2011 8681-8683
Polak P. Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce. Kraków 2011 (Patrz: BN) 9881-9882
Polczyk M. Jak i gdzie skutecznie szuka pracy.  Warszawa 2007 3096
Polok M. Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej. Warszawa 2006 (Patrz: BN; Prawo) 1799
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Zarządzanie przedsiębiorstwem. Poznań 2008 3145
Poślad M. Jak czytać prospekt emisyjny. Warszawa 2007 (Patrz: Prawo) 2096
Pośniak M., Dobrzyńska E. Zagrożenia chemiczne w zakładach tekstylno-odzieżowych. CIOP, Warszawa 2010 8615
Pośniak M., Jankowska E.                i inni Zagrożenia spalinami silników Diesla. CIOP, Warszawa 2010 8618
Pośniak M., Skowroń J. Podstawy i metody oceny środowiska pracy. Nr 2 (68), CIOP, Warszawa 2011 8604
Praca zbiorowa Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych… Poznań 2010 6315
Praca zbiorowa Klasyfikacja zawodów i specjalności. Warszawa 1999 4104
Praca zbiorowa Konsument na rynku energii.   Warszawa 2006 2794
Praca zbiorowa Personel Relationships3. ??? 1981 2504
Praca zbiorowa Pewny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego. Kraków 2010 6663
Praca zbiorowa Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Szczecin 2009 (Patrz: BN) 6545-6546
Praca zbiorowa Serwis P.P. Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Warszawa 2015 9142-9146
Praca zbiorowa Studies of economic and social processes. Poznań-Środa Wlkp. 2010 6350
Praca zbiorowa Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej. Warszawa 2005 724
Praca zbiorowa Z innowacją w biznes. Kraków 2010 6662
Praca zbiorowa Zbiór artykułów z okresu transformacji (sprawy ekonomiczne i polityczne) 2777
Praca zbiorowa NBP Rozwój systemu finansowego w Polsce  2004 r. Warszawa 2005 2361-2362
Praca zbiorowa WSB Studia ekonomiczne i finansowe. Toruń 2006 2065
Praca zbiorowa. V Kadencja Samorządu miasta Poznania. Poznań w latach 2006-2010. Poznań 2010 6313-6314
Pringle H., Gordon W. Zarządzanie marką. Jak wypromować rozpoznawalna markę. Poznań 2006 3094
Pringle H., Gordon W. Zarządzanie marką. Poznań 2001 2957-2959
Przedpelski M. (pod red.) Ekonomika pracy. Warszawa 1981 1248
Przybycik Z. Metody i modele statystyki przestrzennej. Katowice 2004 761
Pszczółkowski T. Dylematy sprawnego działania. Warszawa 1982 3847
Puchalski T. Statystyka opisowa. Warszawa 1973 4097
Pulżys J. (oprac.) Leksykon bezpieczeństwa ekonomicznego. Szczecin 2011 (Patrz: BN) 6747-6748
Quentein N.R. Droga do sukcesu. Warszawa 1997 2435
Radwański Z.,                      Panowicz-Lipska J. Zobowiązania – część szczegółowa. Warszawa 2001 4111
Raport W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2004. Warszawa 2004  (Patrz: BN) 1602-1603
Raport Banku Światowego POLSKA: reforma, dostosowanie i wzrost. Warszawa 1988 4081
Ratajczak Z. Psychologia pracy i organizacji. Warszawa 2009 3472-3473
Ratajczak Z. (pod red.) Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy. Warszawa 2016  (Patrz: Psychologia) 9477-9478
Rączkowski B. BHP w praktyce. Gdańsk 2000 2187
Rączkowski B. BHP w praktyce. Gdańsk 2009 3506-3507
Rączkowski B. BHP w praktyce. Gdańsk 2014 9111-9112
Reddin B. Testy dla menedżerów stawiających na efektywność. Warszawa 2005 1772
Reisman D. Samotny tłum. Warszawa 1971 655
Rekowski M. Wprowadzenie do mikroekonomii. Poznań 2000 8562
Rocznik WSH Rocznik naukowy. Wyższa Szkoła Hotelarstwa.T.IV. Poznań 2001 (Patrz: Inne) 1301
Rocznik WSH Rocznik naukowy. Wyższa Szkoła Hotelarstwa.T.V. Poznań 2001 (Patrz: Inne) 1302
Rogala E. Elektroniczne faktury VAT. Warszawa 2005 784
Rogozińaki K. (pod red.) Marketing usług profesjonalnych. Poznań 2005 789
Rogoziński K. Nowy marketing usług. Poznań 2000 3066
Rosner J. Podstawy ergonomii. Warszawa 1982 4038
Rozmiarek J. E-sklep – biznes na kryzys. Warszawa 2010 2995
Rudnicki L. Zachowanie konsumentów na rynku. Warszawa 2000 4073
Rutkowska I., Rutkowski J. Problemy współczesnej gospodarki światowej. Warszawa 1976 4079
Rutkowski T. Poradnik społecznego inspektora pracy. Warszawa 2006 1671
Rymsza M. (pod red.) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Warszawa 2005 (Patrz: BN) 1378-1382
Rzeczyński B. Logistyka miejska. Poznań 2007                   (Patrz: BN) 8489
Sadnikowski W. 200 lat gospodarki rynkowej. Warszawa 1993 2098
Sadownik H. Doskonalenie zarządzania wielką organizacją gospodarczą.  Warszawa 1977 3788
Sadowski W. Decyzje i prognozy.  Warszawa 1977 3782
Sajkiewicz A. (pod red.) Ekonomika pracy. Warszawa 1981 1227
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Ekonomia. T1.  Warszawa 2004 3052
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Ekonomia. T2.  Warszawa 2004 3053
Sawicki K. (pod red.) Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań. Warszawa 1996 4084
Scholte J.A. Globalizacja. Warszawa 2007 (Patrz: BN) 1654
Sharman D. Doskonałe zebranie. Poznań 2003 3012-3014
Sierpińska M., Jachna T. Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych. Warszawa 1993 4074
Sikorski Cz. Nauka o zarządzaniu. Łódź 2009 9458-9459
Sikorski W. Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening. DIFIN Warszawa 2011 8078-8079
Simon H. A. Działanie administracji.  Warszawa 1976 3783
Sitek B., Trzaskalik R. Zarzadzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa UE. Józefów 2011                      (Patrz: BN) 9539
Sitek E. Ekonomika a obronność. Warszawa 1970 (Patrz: BN) 3773-3774
Siuda W. Elementy prawa dla ekonomistów. Poznań 2009 (Patrz: Prawo) 9701
Siuda W. Elementy prawa dla ekonomistów. Warszawa 1978 (Patrz: Prawo) 850
Skalik J. (pod red.) Skrypty AE. Wrocław 1992 2123
Skeris P. Teoria grup odniesienia. Lublin 1979              (Patrz: Pedagogika) 2339
Skrzypek E., Sokół A. Zarzadzanie kapitałem  ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa 2009 8958
Sleight S. Sukces w e-biznesie. Warszawa 2002 2981-2983
Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E. Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym. Poznań 1993 2066
Šmid. W Marketing pod presją globalizacji.  Warszawa 2002 2993-2994
Smith P., Begg D. Ekonomia. Zbiór zadań.  Warszawa 1999 3767
Smółkowska U., Strzelecka J. Bezrobocie młodzieży w Polsce w latach 1998-2003. Warszawa 2004 2332
Smyk S., Jałowiec T.,                  Szeląg K. Outsourcing usług w systemie logistycznym sił zbrojnych. AON, Warszawa 2011                (Patrz: BN) 8764-8766
Sobek J. Dezorientacja ewaluatywna a zachowania celowe jednostki w sytuacji przemian makrosystemowych. Lublin 2012 8911-8912
Sobolewski G. Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy. AON, Warszawa 2013 (Patrz: BN) 8767-8769
Solarz J.K. Narodowe style zarządzania: Mity czy fakty? OSSOLINEUM 1984 4049
Sołtysińska G. ABC doradcy zawodowego dla osób niepełnosprawnych… Warszawa 2010 6348-6349
Sońta W. Gminne podatki i opłaty. Zbiór tekstów. Radom 2006 763
Sosińska E. Narażenie na czynniki biologiczne w miejscu pracy. Poznań 2006 2170
Sowell T. Ekonomia dla każdego. Warszawa 2000 7022
Sprutta K. Zatrudnienie, czas pracy i wynagrodzenie               w podmiotach leczniczych. Wrocław 2013             (Patrz: Bezp. Zdrow., Zarządzanie) 8234
Stabryła A. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa 2009 3571
Stabryła A. Techniki procesu zarządzania. OSSOLINEUM 1978 4047-4048
Stankiewicz W. Ekonomika wojenna. Warszawa 1989  (Patrz: BN) 3772
Stankiewicz W. Fizjokratyzm.  Warszawa 1982 2773
Stankiewicz W. Historia myśli ekonomicznej.  Warszawa 1983/1987 3761-3762
Stankiewicz W. Katolicka myśl społeczno-ekonomiczna.   Warszawa 1982 2776
Stankiewicz W. Myśl ekonomiczna feudalizmu. Warszawa 1982 2772
Stankiewicz W. Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej.    Warszawa 1982 2775
Stankiewicz W. Polska myśl ekonomiczna pierwszej poł. XIX w. Warszawa 1979 2771
Stankiewicz W. System ekonomiczny J.M. Keynesa    Warszawa 1982 2774
Stanosz B. Wprowadzenie do logiki formalnej. Warszawa 2000 4091
Stark M. Geometria analityczna.  Warszawa1972 3759
Stasiuk-Krajewski K., Chmielewski Z., Tworzydło D. Public Relations. Rzeszów 2013 8943-8945
Stączek M. Kreatywność (MP3) 8544
Stączek M. Spotkanie w organizacji. (MP3) 8546
Stefańska A., Knocińska A.,  Kwiatkowska E. (pod red.) Konflikt – negocjacje – kultura – komunikacja, Toruń 2014 8802-8803
Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T. Kanały marketingowe. Warszawa 2002 3030-3032
Stettner M. 24 Lekcje Przed Objęciem Stanowiska Menadżera. Warszawa 2005 7014
Stępień R. (pod red.) Praca i kapitał społeczny. W procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Poznań 2006 1676
Stojek-Siwińska M. Mam już pracę! Warszawa 2007 3099
Strączek M. Kreatywność (MP3) 8544
Strączek M. Spotkanie w organizacji. (CD.) 8546
Struck-Peregończyk M. Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Warszawa 2015 (Patrz: Pedagogika; Psychologia) 10812
Stryjakiewicz T. (pod red.) Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GSK w Poznaniu. Poznań 2004 704
Strzelecki T. Harmonizacja działań w procesach pracy.  Warszawa 1987 3786
Stupnicki K Analiza i prezentacja danych ankietowych. Warszawa 2003 2034
Suchocka R. (pod red.) Aktywność zawodowa Wielkopolan i jej uwarunkowania. Poznań 2009 3750
Sulmicki P. Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa 1978 4052
Sułkowski K. Kulturowa zmienność organizacji.  Warszawa 2002 3072
Surma S. Księgowość przedsiębiorstw. Warszawa 1981 1246
Sygocki W., Bulińska J. Bezpieczne funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy. Publikacje z lat 1950-2010. CIOP, Warszawa 2013 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8635-8636
Szacki J. Liberalizm po komunizmie. Warszawa 1994 8060
Szczepaniuk E. Bezpieczeństwo struktur administracyjnych w warunkach zagrożeń cyberprzestrzeni państwa. Warszawa 2016  (Patrz: BN) 9778-9779
Szewczyńska M., Pośniak M., i inni Zalecenia do ograniczenia narażenia na drobne frakcje cząstek w spalinach Biodiesla. CIOP, Warszawa 2013 8619
Sznajder A. Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej.  Warszawa 1997 3789
Szukalski S.M., Wodnicka M., Outsourcing metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności. Warszawa 2016 (Patrz: BN) 9570-9572
Szwichtenberg A. (pod red.) Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych. Koszalin 2003 790
Szyło J.,                                Pempera-Kaczmarek B. Dekalog pracy organicznej XXI wieku. Poznań 2014 8484-8485
Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu. Warszawa 2015 (Patrz: BN) 9565-9567
Śledzianowski J. Niepełnosprawni i „pełnosprawni”. Kielce 2012 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8530
Śliwa J. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie.  Warszawa 1997 3027-3029
Śliwa J. Zarządzanie finansami w złożonych organizacjach gospodarczych. Warszawa 2007 9457; 9938
Śmigulska-Wojciechowska A. Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych. Warszawa 2015                              (Patrz: Prawo) 9152-9153
Świderek I.M. Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym z płytą CD z wzorcowa dokumentacją i przykładem oferty. Gdańsk 2011 9203
 Świeboda A.  Ochrona ppoż. w praktyce. Wydanie: 2014 9128-9132
Templar R. Zasady zarządzania.  Warszawa 2005 3074
Termiński B. Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Warszawa 2011 8971-8972
Thiem P. Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych. Wrocław 2011             (Patrz: BN) 8939-8940
Tkaczuk M., Dębniewska M. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Olsztyn 1998 3765
Tobolska A. Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne. Poznań 2004 701
Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J. Biznesplan w praktyce.  Warszawa 2007 3088
Tomaszewska E. BHP w zakładach pracy. Zagadnienia prawne i praktyczne. Warszawa 2015 9096-9100
Tomaszewski A. Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami. Toruń 2013 8959-8960
Townsend R. Jak zdobyć szklaną górę organizacji. Warszawa 1974 4070
Tracy D. Weź tę pracę i kochaj ją. Poznań 2003 2969-2971
Trender H. (pod red.) Problemy współczesnej gospodarki świata. Nr 27. Gdańsk 2009 4075
Tuczko J. Zrozumieć Finanse Firmy. Warszawa 2001 7020
Turkington C. Pamięć. Przewodnik technik doskonalenia (Cd.) 8543
Tworzydło D., Chmielewski Z. (pod red.) Badania i pomiar efektów e Public Relations. Rzeszów 2010 9890-9891
Tworzydło D., Kuca P. Relacje z mediami w samorządach – teoria i praktyka. Rzeszów 2010 8977-8978
Tyrała P. Zachowania organizacyjne w procesach zarządzania. Toruń 2003 3047-3048
Tyszko P., Ziemińska A. Angielsko-polski leksykon władz lokalnych. Warszawa 1994 (Patrz: BN; Inne) 1631
Uchnast Z. Synergia a dobro wspólne. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Lublin 2012 (Patrz: BN, Psychologia) 7991-7992
UMP 2010. Sytuacja społeczno-gospodarcza.   Poznań 2011 (Patrz: BN) 6686
Urbanowska-Sojkin E. Zarządzanie przedsiębiorstwem od kryzysu do sukcesu. Poznań 2003 3043-3044
Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P, Witczak H. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem.  Warszawa 2007 3083
Urlich D. Liderzy Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nowe Wyzwania, Nowe Role. Kraków 2001 7006
Ury W. Dochodząc do zgody. Lewin Kłodzki 2009 3488
Ury W. Siła pozytywnego „NIE”, Poznań 2009 3443
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski regionalny program operacyjny na lata 2007-2013. Poznań 2007 2680
Urząd Miasta Poznania  Biuletyn Statystyczny Poznań. R.XVIII, Nr2 II kw. 2009 4100
Urząd Miasta Poznania  Biuletyn Statystyczny Poznań. R.XVIII, Nr3  III kw. 2009 4101
Urząd Miasta Poznania Poznań 2000-2011. Poznań 2012                   (Patrz: BN) 6790
Urząd Regulacji Energetyki Stan konkurencyjności na rynku elektrycznym i rynku gazu. Warszawa 2006 1519
Urząd Statystyczny                             w Poznaniu Woj. wielkopolskie. Podregiony. Powiaty. Gminy.  CDs. Poznań 2010 6452
Urząd Statystyczny                      w Poznaniu Rocznik Statystyczny woj. wielkopolskiego CDs. Poznań 2010 6451
Urząd Wojewódzki Miasta Światowe Dni Innowacji. CDs. Poznań 2011 6449-6450
Urząd Wojewódzki Miasta Światowe Dni Innowacji. Poznań 2011 6447-6448
Uzarczyk A. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Gdańsk 2009 (Patrz: Bezpieczeństwo zdrowotne) 10027
Vademecum Podatnika 66 Wykaz izb i urzędów skarbowych oraz numerów rachunków bankowych. Warszawa 1996 657
Waćkowski K. (pod red.) Informatyka, terminologia znormalizowana i wykaz norm. Warszawa 2006 589
Walczak J., Pasko M. Komputerowa analiza obwodów elektrycznych. Gliwice 2005 (Patrz: Inne) 1730
Walusiak-Skorupa J., Płaczyński C. Jak zapobiegać alergii zawodowej.  Łódź 2011 (Patrz: Bezp. zdrowotne; Psychologia) 8442
Warchał M. Ocena ryzyka zawodowego. Czynniki psychospołeczne. PIP, Warszawa 2011 8637
Wasylko M. Ekonomika eksploatacji urządzeń technicznych w wojsku. Warszawa 1983 (Patrz: BN) 3775
Waśkowski H. Sposoby budowania przewagi. Gdańsk 2009 3498-3499
Watson T.J. W poszukiwaniu doskonałego zarządzania.  Warszawa 2001 3077-3078
Wawnak-Chodecki M. Wybrane aspekty komunikacji. Toruń 2009 3494
Wawrzyniak B. Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa 1977 3845
Wawrzyniak B. Organizacja formalna zakładu pracy. Warszawa 1972 3846
Wąckowski St. Ekologia ogólna. Bydgoszcz-Kielce 2008 8221
Wągrowska-Kostka E.            (pod red.) Jak żyć i pracować z pylica płuc? Łódź – Warszawa 2010 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8631
Wąsowski W. Kreatywna rachunkowość. Warszawa 2005 783
Weber J., Kufel M. (pod red.) Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bielsko-Biała 1993 2023
Welfe A. Ekonometria. Metody i ich zastosowanie. Warszawa 1995 4039
Werner J. Jak wygrywać na polskiej giełdzie. Kraków 1983 2439
Węgrzyn S. Nano i kwantowe systemy informatyki. Gliwice 2004 1769
Węgrzyn S. (pod red.) Theoretical and applied informatics. Gliwice 2007 1986
Wiąckowski St. Ekologia ogólna. Bydgoszcz-Kielce 2008 (Patrz: BN, Bezp. zdrowotne) 8472-8474
Widawska E., Skotnicki K. Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Częstochowa 2014 (Patrz: Bezp. zdrowotne) 8536
Wieczorek S. (pod red.) Ergonomia. Warszawa 1968 3773
Wieczorek Z. Bezpieczeństwo pracy. Wrocław 2005 1677
Wieczorek Z. Budownictwo. Wymagania bezpieczeństwa pracy. PIP, Warszawa 2010 8648
Wieczorek Z.  Pracownik administracyjno-biurowy. Organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp. Warszawa 2014 9123-9127
Wiegner A. Zarys logiki formalnej. Poznań 1952 1129
Wielgarska-Leszczyńska J. Rachunkowość w banku komercyjnym. Warszawa 1995 2022
Wierzbiński J. Badanie zaufania do organizacji. Warszawa 2009 8969-8970
Więckowski J. Planowanie i diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwach przemysłowych. Warszawa 1983 4071
Wilczyński W. Ustrój gospodarczy i system regulacji w Polsce. Zeszyty Centrum im. A. Smitha 18. Warszawa 2006 0801-0802
Wilczyński W. (pod red.) Drogi wyjścia z kryzysu gospodarczego. Warszawa – Poznań 1993 2090
Wiliński F. Bank i jego organizacja. (Reprint 1922). Warszawa 1991 4040
Williams Jr. C.A., Smith M.L., Young P.C. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia.  Warszawa 2002 3082
Winczewska B.  BHP w szkole. Obowiązki. Odpowiedzialność. Dokumentacja. + CD z dokumentami. Warszawa 2015                      (Patrz: Pedagogika) 9113-9116; 9170
Winiecki J. Intelektualna odyseja teorii ekonomii w XX w. Warszawa 2006 803
Wiszniewski M. Psychologiczny trening menedżerski. Łódź 1996 698
Wiszniowski R., Kasińska-Metryka  A. Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, Toruń 2012 (Patrz: BN) 8224
Wiszniowski. R., Kasińska-Metryka A. Kryzys marketingu politycznego, Toruń 2013  (Patrz: BN) 8224
Witkowski M., Klimanek T. Prognozowanie gospodarcze i symulacje na przykładach i zdarzeniach. Poznań 2006 2068
Witkowski T. Psychomanipulacje. Jak je rozpoznać. Lewin Kłodzki 2009 3487
Wojciechowska M. Agencja towarzyska (nie) zwykle miejsce pracy. Kraków 2012 (Patrz: BN) 8256; 8464
Wojdyła-Bednarczyk M. Raport. Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów WSB. Poznań 2015                          (Patrz: BN) 9600-9602
Wojewódzka M. Jak się zarabia na giełdzie. Kraków 1993 2440
Wołejszo J., Paszkiewicz R., Nyszk W., Szeląg K. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. AON, Warszawa 2014                   (Patrz: BN) 8757-8759
Wóycicka J. (pod red.) Strategia polityki społecznej 1999-2020. Warszawa 1997 (Patrz: Pedagogika; BN) 1445
Wrona J., Rek J. (pod red.) Podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa 1997 6234
Wróblewski A.K., Zakrzewski J.A. Wstęp do fizyki. Warszawa 1976 2060
Wróblewski P. Algorytmy. Struktury danych i techniki programowania. Gliwice 1997 (Patrz: Inne) 3780
Wrzosek M. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w systemie rozpoznania organizacji.  Warszawa 2014 (Patrz: Zarządzanie) 9467-9468
WUP Warszawa Akademickie Biura Karier. Warszawa 2003 (Patrz: Pedagogika) 1738
Wykrętowicz St. Samorząd w Polsce. Istota, formy, zdania. Poznań 2004 (Patrz: Prawo) 9662
Wyrwicka M. (pod red.) Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych. Poznań 2010 6771
Wyrwicka M. (pod red.) Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę. T.I. Poznań 2011 6773-6774
Wyrwicka M. (pod red.) Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę. T.II. Poznań 2011 6775-6776
Wyrwicka M. (pod red.) Forsight. Raport końcowy. Poznań 2011 6778-6779
Wyrwicka M. (pod red.) Raport z badań metodą DELPHI (do projektu Forsight). Poznań 2011 6777
Wyrwicka M. (pod red.) Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych. Poznań 2010 6772
Wyrwicka M.K. (pod red.) FORESIGHT. Sieci gospodarcze Wielkopolski. Raport końcowy. Poznań 2011 9609
Wysokińska Z., Witkowska J. Integracja europejska. Rozwój rynków. Warszawa-Łódź 1999 (Patrz: BN) 4012
Yip G.S. Strategia globalna. Warszawa 1996 4078
Zakrzewski P. Współczesna Wielkopolska. Cz.1, Poznań 2013 8981
Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A. Technologia transportu kolejowego. Warszawa 2015 9181-9183
Załęczny L.A. Dokumentacja operacji gospodarczych w zakładzie pracy. Bydgoszcz 1995                     (Patrz: Prawo) 2045
Załęczny L.A., Grall J. Organizacja i obrót dokumentów w zakładzie pracy. Bydgoszcz 1995 (Patrz: Prawo) 2100
Zapór L. Nanometryczne struktury metali i tlenków metali w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 2013 8625
Zapór L. Zagrożenia nanomateriałami w przemyśle tworzyw sztucznych. CIOP, Warszawa 2013 8622
Zawiślak A. M. Szkice o zarządzaniu. Warszawa 1975 3844; 4050
Zbiegień-Maciąg L. Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm.  Warszawa 2005 3071
Zborowski A. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej. Kraków 2005 699
Zdankiewicz – Ścigała E. Wokół psychomanipulacji. Warszawa  2009 3450
Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej. Wybrane aspekty funkcjonowania gospodarki Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Gniezno 2008 3209
Zieliński J. Marketing polityczny w Internecie. Toruń 2013 8478
Zieliński Z. BHP w magazynie. Warszawa 2015 9120-9122
Zimniewicz K. Społeczne problemy zarządzania. Poznań 2004 1112
Zimniewicz K. Współczesne tendencje w zarządzaniu. Poznań 2003 1110
Zoll F. Kierowanie załogą. Warszawa 1973 4072
Zubrzycki J. Leksykon VAT. T.1. Wrocław 2006                    (Patrz: Prawo) 768
Zubrzycki J. PKWiU a stawki VAT. Wrocław 2004                (Patrz: Prawo) 1792
Zymoniuk Z., Hamrol A., Grudnowski P. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa 2013 (Patrz: BN) 8413
Żakowski W. Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie. Warszawa 1994 1733; 1733
ZOBACZ TAKŻE:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy