Stypendium dla osób niepełnosprawnych

1.    Prawo do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych ma student posiadający:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności.

2.    Podstawą przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych jest złożenie wniosku – Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń. z dołączonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wystawionym przez organ do tego uprawniony.

3.    Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

4.    Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

5.    W przypadku, gdy orzeczenie o którym mowa w ust. 2 wydane zostało na czas określony, wypłatę stypendium wstrzymuje się z końcem miesiąca w którym wskazany został ostatni dzień ważności orzeczenia. W przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia (kontynuującego wcześniej przedłożone orzeczenie) wypłata zostaje wznowiona od dnia wstrzymania wypłaty stypendium.

6.    Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Można je otrzymywać tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.

7.    Niezależnie od stypendium osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać, na takich samych zasadach jak inni studenci, pozostałe świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogę.

UWAGA więcej informacji na temat pomocy materialnej znajdziesz: Tutaj

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy