Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, ze zm.). Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, maja prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

  • do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
  • bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
  • bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku lub gdy posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę, umowa zlecenie.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

  • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
  • nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym okresie Uczelnia opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć wniosek do Dziekanatu – wzór wniosku 

Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować ją o:

  • powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy,
  • zmianie danych zawartych we wniosku,
  • zmianie statusu studenta,
  • okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Ubezpieczenie NFZ

W celu rezygnacji z ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu – wzór wniosku 

Jeżeli masz problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń, możesz skontaktować się z właściwym miejscowo oddziałem NFZ

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy