Kredyt studencki

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Kredyt studencki nie jest kredytem w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 i 1075).

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich uregulowany ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz 1668, 2024 i 2245) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468).

Wszystkie umowy zawarte do końca 2018 r. zachowują moc i od 1 stycznia 2019 r. będą do nich stosowane przepisy nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Osoby uprawnione do kredytu

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego może złożyć student, który nie ukończył 30 roku życia, albo osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia.

Składanie wniosku o kredyt

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w postaci elektronicznej (za pomocą systemu teleinformatycznego danego banku) albo papierowej (na formularzu ustalonym przez dany bank) w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.(wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia);
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej oraz do celów poręczenia kredytu;
 • oświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu wnioskodawcy i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz aktualnej liczbie członków rodziny.

W roku akademickim 2019/2020 wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego wynosi:

 • 400 zł,
 • 600 zł,
 • 800 zł,
 • 1000 zł.

We wniosku o kredyt należy wskazać wysokość wnioskowanej transzy kredytu.

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2019/2020 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

Zanim bank podpisze ze studentem lub doktorantem umowę kredytu, musi dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej transzy kredytu (400, 600, 800 lub 1000 zł). O kredyt można ubiegać się cały rok. Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Przy udzielaniu kredytów studenckich w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. uwzględnia się wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się o kredyt studencki uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2018/2019, ogłoszoną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357).

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na  6 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres
10 miesięcy w roku akademickim. Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa kredytu studenckiego. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej transzy kredytu.

W przypadku ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość, instytucja kredytująca wypowiada umowę kredytu studenckiego i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca powinien powiadomić bank:

 • o utracie statusu studenta (skreśleniu z listy studentów);
 • ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem);
 • urlopie od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
 • zawieszeniu w prawach studenta.

Zawieszenie spłaty kredytu

W przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej, kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt może być umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia w danym roku akademickim.

Zasad ustalania grupy najlepszych absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu określa zarządzenie rektora (pdf).

W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego znalezienie się w grupie najlepszych absolwentów, absolwent składa w dziekanacie danego Wydziału wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do ww. zarządzenia (pdf).

Wniosek o umorzenie rozpatrywany jest przez instytucję kredytującą w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Kredyt może być również umorzony częściowo z uwagi na szczególnie trudną sytuację życiową, wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę lub w całości, w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy lub śmierci kredytobiorcy. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub instytucja kredytująca na wniosek kredytobiorcy.

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie kredytów studenckich. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2468)

 

Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów studenckich możesz uzyskać w wybranym banku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/

 

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy