Regulacje prawno-organizacyjne dotyczące funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami prawnymi, które dotyczą organizacji i funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2020/2021. Regulacje te  obejmują działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Zachęcamy do bieżącego sprawdzania strony.

W celu zapewnienia sprawnej organizacji działalności dydaktycznej Uczelni z jednoczesnym ograniczeniem do koniecznego minimum ryzyka zarażenia się koronawirusem – zarządza się, co następuje:

 1. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wszystkie wykłady oraz ćwiczenia przewidywane w sali realizować w formie on-line (zdalnie), na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w planie studiów lub programie kształcenia.
 2. Ćwiczenia przewidywane w terenie, jako zajęcia praktyczne realizować w całości w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, w formie grupowych zajęć terenowych poświęconych – bez względu na kierunek studiów czy przedmiot – problematyce: „na ratunek Ziemi” lub/i „dialog w komunikowaniu się społecznym”.
  • grupowe zajęcia terenowe planować łącznie dla kilku grup bez względu na kierunek oraz rok studiów w taki sposób aby grupa ćwiczeniowa liczyła do 100 osób;
  • grupowe zajęcia terenowe zaplanować w miesiącach maj i/lub czerwiec jako przedostatnie zajęcia z przedmiotu;
  • ostatnimi zajęciami z przedmiotu mają być 2 godzinne ćwiczenia w ramach których należy przeprowadzić zaliczenie z przedmiotu, zakończone wystawieniem ocen;
  • w ramach grupowych zajęć terenowych zaplanować także i zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w formie biegu przełajowego na dystansie 3 km.

 

Załącznik:

ZARZĄDZENIE Nr 221/12/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2)

W celu zapewnienia sprawnej organizacji działalności dydaktycznej Uczelni z jednoczesnym ograniczeniem do koniecznego minimum ryzyka zarażenia się koronawirusem – zarządza się, co następuje:

 1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wszystkie wykłady na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych będą realizowane w formie on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia.
 2. Ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne będą realizowane w całości lub w części w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym.
 3. Wykładowcy mają obowiązek prowadzenia konsultacji on-line dla studentów oraz uczestników studiów podyplomowych zgodnie z ustalonym przez Wydziały harmonogramem dyżurów dydaktycznych.
 4. Dziekanów zobowiązuje się do organizacji zajęć określonych w pkt. 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzeń Rektora.
 5. Zajęcia określone w pkt. 1 będą realizowane za pośrednictwem platformy edukacyjnej – edu.portal lub Microsoft Teams.
 6. Dopuszcza się, za zgodą Dziekana, możliwość wyboru innych narzędzi do kształcenia zdalnego. Warunkiem wyboru narzędzia jest jednak możliwość administracyjnej kontroli Wydziału nad prowadzonymi zajęciami on-line.
 7. Dziekanów Wydziału zobowiązuje się do prowadzenia kontroli nad prowadzonymi zajęciami  w formie stacjonarnej, jak i on-line w postaci co tygodniowego uzupełniania raportów (zał. nr 1,  w każdy poniedziałek trwania zajęć dydaktycznych do godziny 16:00) weryfikowanych przez Centrum Jakości Kształcenia. Raport ma zawierać potwierdzenie realizacji zajęć prowadzonych  w formie stacjonarnej, jak i zdalnej z ubiegłego tygodnia.
 8. Dziekanów zobowiązuje się do organizacji hospitacji zajęć dydaktycznych w standardowej procedurze ale z uwzględnieniem również prowadzonych wykładów on-line. Dziekan ma prawo również przeprowadzać kontrole doraźne realizacji zajęć dydaktycznych – stacjonarnych, jak i zdalnych.

Załącznik:

W związku z wrastającą liczbą w Polsce osób zarażonych koronawirusem (SARS-CoV-2), zarządza się co następuje:

 1. W przypadku konieczności ograniczania do minimum ryzyka zarażania się koronawirusem organizacja działalności administracyjnej Uczelni przejdzie na funkcjonowanie określone zarządzeniem nr 100/05/2020 z dnia 19 maja 2020 r.
 2. Zmiana organizacji działalności administracyjnej Uczelni, o której mowa w ust 1 nastąpi wyłącznie na polecenie służbowe Rektora i zostanie udzielona drogą elektroniczną.

Załącznik:

ZARZĄDZENIE Nr 175/10/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu z dnia 07 października 2020 r. w sprawie organizacji działalności administracyjnej Uczelni w związku z przeciwdziałaniem roz-przestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2)

W celu zapewnienia sprawnej organizacji działalności administracyjnej i dydaktycznej Uczelni z jednoczesnym ograniczeniem do koniecznego minimum ryzyka zarażenia się koronawirusem wprowadza się Procedurę funkcjonowania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2).

Załącznik:

W celu zapewnienia sprawnej organizacji funkcjonowania Uczelni, a szczególnie umożliwienia studentom zaliczenia praktyk zawodowych przewidzianych w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021, pomimo sytuacji kryzysowej wprowadza się zmiany realizacji praktyk zawodowych studentów

 

Załącznik:

Szanowni Państwo,

w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wprowadza się elektroniczny obieg wniosków studentów.

Wnioski proszę wysyłać drogą elektroniczną na poniżej wskazane adresy e-mailowe, obsługiwane przez Kierowników Dziekanatów.

1)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Bartoszycach

[email protected].pl

2)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Giżycku

 [email protected]

3)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Jastrzębiu – Zdroju

[email protected].pl

4)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Jaworznie

[email protected]

5)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Koszalinie

[email protected]

6)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Skoczowie

[email protected]

7)     WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Gdańsku

kierownik.dziekanatu.gdansk@wsb.net.pl

8)     WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Gliwicach

kierownik.dziekanatu.gliwice@wsb.net.pl

9)     WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Poznaniu

kierownik.dziekanatu.poznan@wsb.net.pl

 

KONTAKTY

 

REKTOR

dr Andrzej ZDUNIAK

W celu zapewnienia sprawnej organizacji funkcjonowania Uczelni, a szczególnie zapewnienia Studentom Uczelni właściwego wsparcia i pomocy związanej z zaistniałą sytuacją kryzysową, z dniem 22 września 2020 r. do odwołania zarządza się, co następuje:

 1. Zmienia się skład Zespołu Pomocy Kryzysowej, który przedstawia się następująco:
 • dr Natalia MAJCHRZAK – przewodnicząca Zespołu (e-mail: [email protected]; nr tel.: 882 067 771);
 • dr Anna KURKIEWICZ – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach informowania Studentów o możliwościach uzyskania pomocy ze strony państwa (program Tarczy antykryzysowej) (e-mail: [email protected]; nr tel.: 606 458 842);
 • dr Agnieszka KIJAK – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach wewnętrznych Uczelni (np. socjalno-bytowych, organizacyjnych, dydaktycznych itp.) (e-mail: [email protected]; nr tel.: 516 928 136);
 • dr Sebastian NIEDZWIECKI – członek Zespołu – odpowiedzialny za wsparcie w sprawach psychologicznych, społecznych i osobistych (e-mail: [email protected]; nr tel.: 695 170 730).

Załącznik:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wszystkim pracownikom, studentom oraz gościom Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa zaleca się:

 1. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promowanie regularnego i dokładnego mycia rąk przez studentów, pracowników i kontrahentów przy użyciu wody z mydłem lub dezynfekcję rąk środkiem na bazie alkoholu.
 3. Niedotykanie dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu.
 4. W przypadku przebywania na terenach zakażonych i:

1) zaobserwowania u siebie objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, należy:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
  • lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) niezaobserwowania u siebie wyżej wymienionych objawów, przez kolejne 14 dni należy:

  • kontrolować swój stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel);

jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, należy zakończyć kontrolę;

lub jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią wyżej wymienione objawy należy:

  • pozostać w domu,
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
  • lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;

3)  kontaktu z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

4)  podejrzenia, że ktoś może mieć ostrą chorobę układu oddechowego na skutek zakażenia koronawirusem: należy pamiętać o konieczności bezzwłocznego, telefonicznego powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, lub zgłoszenia się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Zasady organizacji zajęć dydaktycznych

 1. Organizacja zajęć dydaktycznych – obecnie nie ma uzasadnienia dla odwoływania, a priori, zajęć dydaktycznych, w tym wykładów.
 2. Nieobecność studenta na zajęciach dydaktycznych – w przypadku osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, w tym domową, z powodu podejrzenia styczności z osobą zakażoną koronawirusem lub sprawowania opieki nad małoletnim objętym nadzorem epidemiologicznym rekomenduje się, aby nieobecność studenta na zajęciach dydaktycznych uznać za usprawiedliwioną. W przypadku pracowników uczelni stosuje się interpretację zgodną z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Władze poszczególnych wydziałów oraz prowadzących zajęcia, proszę o monitorowanie życia akademickiego i zapobieganie wykluczeniom oraz dyskryminującym zachowaniom.

 

WAŻNE!!!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Rekomenduje się bezwzględne stosowanie zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia. Zaleca się sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawirus oraz gis.gov.pl/aktualnosci/. Proszę także o monitorowanie ogłoszeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne.

Istotne informacje publikowane są także przez:

Ministerstwo Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-mnisw-w-sprawie-wyjazdow-polskich-studentow-oraz-naukowcow-do-wloch-i-przyjazdow-wloskich-studentow-oraz-naukowcow-do-polski

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-posiedzeniu-zespolu-do-spraw-koordynacji-dzialan-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wystapienia-covid-19

World Health Organization (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

REKTOR

dr Andrzej ZDUNIAK

 


 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny

 

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem:

 

 1. Częste mycie rąk. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 2. Stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
 3. Zachowanie bezpiecznej odległości. Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
 4. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 5. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, trudności w oddychaniu, konieczne jest zasięgnięcie pomocy medycznej – zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). W zależności od historii podróży oraz innych okoliczności, nowy koronawirus może być jedną z nich.
 6. W przypadku wystąpienia łagodnych objawów ze strony układu oddechowego i niepoprzedzonych podróżą do Chin i innych obszarów występowania koronawirusa należy stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 7. Unikanie spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Należy ostrożnie obchodzić się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 8. Ochrona siebie i innych przed zachorowaniem przez skrupulatne stosowanie się do ww. zasad.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy