ZARZĄDZANIE

Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu kierowania i zarządzania placówkami oświatowymi i instytucjami kultury.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych i menadżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących oraz instytucjach kultury.

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do umiejętnego prowadzenia własnych projektów oraz przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz umiejętności planowania i podejmowania działań z zakresu tworzenia strategii rozwoju instytucji kulturalnych. Poszerzają wiedzę związaną z public relations. Istotą kształcenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania szkoły w świetle współczesnych koncepcji zarządzania oraz uzmysłowienie istoty funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach permanentnych przemian i rosnącej konkurencji. Absolwenci znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku własnego i placówki oświatowej. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach trudnych pozwoli absolwentom podejmować wyzwania związane z zarządzaniem placówką oświatową i placówką kulturalną.

Po kierunku Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury będziesz specjalistą w obszarze kierowania i zarządzania instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • placówkach oświatowych różnego szczebla (m. in. przedszkolach, szkołach),
 • placówkach kultury (m. in. domach, ośrodkach kultury),
 • instytucjach zajmujących się przygotowywaniem i organizacją imprez,
 • instytucjach zajmujących się opracowywaniem projektów na działalność oświatową i kulturalną,
 • w obszarze własnej działalności związanej z tematyką studiów.

W programie studiów m. in.:

 • Finansowanie i rachunkowość w działalności kulturalnej,
 • Kierowanie instytucjami oświatowymi,
 • Organizacyjno-prawne podstawy nadzoru pedagogicznego,
 • Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kulturalnych,
 • Polityka kulturalna w Polsce i UE,
 • Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi,
 • Przygotowanie projektów kulturalnych i organizacja imprez,
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami w oświacie,
 • System informacji oświatowej i kulturalnej,
 • Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania ludźmi,
 • Zamówienia publiczne w Polsce,
 • Zarządzanie jakością w placówkach oświatowych.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • pracujących w instytucjach kultury, chcących rozwijać swoje kompetencje i podnosić kwalifikacje,
 • chcących uzyskać kompetencje menedżera oświaty,
 • animatorów kultury,
 • chcących ubiegać się o pracę na kierowniczych stanowiskach w placówkach oświatowych oraz podejmowaniu aktywności gospodarczej na rozwijającym się rynku edukacyjnym i kulturalnym,
 • zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje,
 • w szczególności absolwentów kierunków takich jak: zarządzanie, pedagogika, psychologia i inne.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 440 zł; semestralna: 2390 zł; jednorazowa: 4490 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: