STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE

Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych o specjalności Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego w Poznaniu jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie.

W programie studiów:

 • działania prewencyjne oraz zwalczanie, ratowanie i likwidacja skutków sytuacji kryzysowej
 • zagadnienia ochrony ludności i bezpieczeństwa środowiska
 • zasady zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej z uwzględnieniem specyfiki lokalnej
 • organizacja spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny lub konflikt zbrojny.

Absolwenci studiów Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:

 • Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli
 • Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Jednostkach Państwowej Staży Pożarnej i Policji (różnych szczebli);
 • Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym
 • strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, posiadających dyplom co najmniej licencjata:

 • pracujących lub zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego
 • kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw)
 • pracowników administracji państwowej i samorządowej zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

NASZA KADRA

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz wysokiej klasy specjaliści z zakresu teorii i praktyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, wywodzący się spośród nauczycieli akademickich: Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała T. Kościuszki we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Warszawie oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne są doświadczeni pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 290 zł, Semestr: 1600 zł, Rok: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: