PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej przygotowują w zakresie doskonalenia umiejętności prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej z jednostkami i grupami, znajdującymi się w sytuacjach stresowych, trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy i sekt); z uczniami/podopiecznymi wykazującymi zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu psychospołecznym.

Po kierunku Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej  będziesz specjalistą w obszarze podejmowania i prowadzenia działań terapeutycznych, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych:
  – profesjonalna diagnoza pedagogiczna i psychopedagogiczna,
 • świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych:
  – terapia psychopedagogiczna,
 • w charakterze pedagoga szkolnego:
  – profesjonalna diagnoza i terapia uczniów,
 • w charakterze pedagoga terapeuty.

W programie studiów m. in.:

 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego,
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania,
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego,
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego,
 • Podstawy diagnozy i terapii psychopedagogicznej,
 • Podstawy prawne terapii psychopedagogicznej,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole,
 • Psychologiczne podstawy procesów uczenia się,
 • Socjoterapia w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie,
 • Wspomagające metody w terapii psychopedagogicznej,
 • Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego,
 • Wybrane zagadnienia psychologii wychowawczej i rozwojowej,
 • Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca  2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

„Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1.1 Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 1) w zakresie: a) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki), b) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki), c) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, d) pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, e) edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, f) edukacji włączającej, 2) w zakresie: a) pedagogiki resocjalizacyjnej, b) logopedii, c) pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), d) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – zwanego dalej „zawodem nauczyciela”.

1.13. Kształcenie, o którym mowa w ust. 1.1, może być prowadzone również na studiach podyplomowych. 1.14. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 3 semestry”.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne:

 • osób, które „1) posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej” (DZ.U.2019.1450);
 • osób które „2) posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej” (DZ.U.2019.1450);
 • nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców i innych osób spełniający powyższe warunki;
 • osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, która zamierzająją poszerzyć swoje kompetencje w zakresie przygotowania do pracy w z osobami wymagającymi wsparcia i pomocy  w przekraczaniu trudności, w tym trudności w uczeniu się;
 • osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie terapii pedagogicznej;
 • absolwentów takich kierunków jak pedagogika, psychologia.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna:480 zł ;  semestralna: 2630 zł; jednorazowa: 7400 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: